หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
ปี 2557
             
  
  ปี 2557
ธันวาคม 2557
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
ประจำปี 2558

( ว 1063 / 30 ธันวาคม 2557 )
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์
( ว 1052 / 26 ธันวาคม 2557 )
                สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด
สำรวจข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)
พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

( ว 848 / 26 ธันวาคม 2557 )
หมายเหตุ : สำหรับวุฒิอื่นๆ นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อวุฒิฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
สามารถตรวจสอบได้จาก http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html
               แบบสำรวจฯ

ให้ สสจ. ทุกแห่ง เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำรวจของ
            รพช. และ สสอ. ทุกแห่ง  
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
(ด้านบริหารสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 23 มกราคม 2558

( ว 1034 / 23 ธันวาคม 2557 )
ประกาศ
บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน
อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 )
ประกาศ
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

( ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557)
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ (เพิ่มเติม)

( 7,547 รอบ 3 )
( ว 1026 / 19 ธันวาคม 2557 )
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
( ว 1029 / 19 ธันวาคม 2557 )
( สิ่งที่ส่งมาด้วยจัดส่งทางไปรษณีย์ )
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามโครงการ "สุขภาพดี..ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"
รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2557
ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

( ว 1023 / 18 ธันวาคม 2557 )
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
( ว 1025 / 18 ธันวาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2558
( ว 1024 / 18 ธันวาคม 2557 )
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักโภชนาการ (ด้านบริการทางวิชาการ) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แนวทางปฏิบัติในการรับและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์
เหรียญ หรือตราของต่างประเทศของสหราชอาณาจักร

( ว 1008 / 16 ธันวาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งว่าง เพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

( ว 1013 / 16 ธันวาคม 2557 )
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
โดยยื่นเอกสารใบสมัครฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โทร. 0 2590 1422, 1413

             ใบสมัครฯ
ด่วน
ขอให้จังหวัดดำเนินการสำรวจ และจัดทำบัญชีแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากแพทยสภา และทันตแพทยสภาซึ่งสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งตัวไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 และประสงค์
จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามรายละเอียดหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 640 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
โดยส่งให้กลุ่มงานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อรวบรวมเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่งเป็นการชั่วคราว (รอบสุดท้าย) หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า
ส่วนราชการต่างๆ ได้ดำเนินการแจ้งปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว สำหรับแพทย์
ทันตแพทย์ที่จบช้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการ จัดทำบัญชีเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

จัดส่งข้อมูลได้ที่ E-mail : สายงานแพทย์ took_naan@hotmail.com
                         สายงานทันตแพทย์ jariya-09@hotmail.com

การรับรองคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
และปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

( ว 991 / 11 ธันวาคม 2557 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558
ด่วนมาก
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
เรื่อง   กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 977 / 3 ธันวาคม 2557)
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ
ระดับสูง

(ว 978 / 3 ธันวาคม 2557)

                  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(แก้ไข 11 ธันวาคม 2557)
                  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รับสมัครคัดเลือกรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
( ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 )
          ใบสมัคร
พฤศจิกายน 2557
ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับ
เงินประจำตำแหน่ง

( เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด )
( ว 960 / 27 พฤศจิกายน 2557 )
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
        เอกสารหมายเลข 1
        เอกสารหมายเลข 2
        เอกสารหมายเลข 3
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับ
เงินประจำตำแหน่ง

( เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข )
( ว 651 / 27 พฤศจิกายน 2557 )
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
        เอกสารหมายเลข 1
        เอกสารหมายเลข 2
        เอกสารหมายเลข 3
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงิน
ทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เข้ารับราชการ
(7,547 รอบ 3)
( ว 949 / 25 พฤศจิกายน 2557 )
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

                สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ประกาศ
ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล
(ใหม่) เพื่อใช้ร่วมกันระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค และขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การทดลองนำร่อง ซึ่งโปรแกรมจะใช้จริงเดือนธันวาคม จึงขอให้ส่วนราชการ
แจ้งรายชื่อผู้ใช้ รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ ให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

         แบบฟอร์มฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3048/2557
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( แก้ไขวันที่ 8 ธันวาคม 2557 )
ด่วน
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดโครงสร้างและตำแหน่ง รพช.
ที่ยกฐานะเป็น รพท. 20 แห่ง ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ขอเปลี่ยนแปลงเวลา จาก 13.00 น เป็น 09.00 น.
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่
         หนังสือเชิญ
         คำสั่งคณะทำงานฯ
         บัญชีโครงสร้าง/ตำแหน่ง
         ฟอร์มบัญชีรายละเอียดฯ
         สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันประชุมฯ   
รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา
และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

( ว 942 / 20 พฤศจิกายน 2557 )
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3209/2557
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ตำแหน่งตามที่จัดสรรตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 868 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2556

        
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฯ
( ว 922 / 12 พฤศจิกายน 2557 )    
การจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

(ว 916 / 10 พฤศจิกายน 2557)

                สิ่งที่ส่งมาด้วย 1       (แก้ไข)
             (แก้ไขตัวเลขตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ม.สมทบที่ขอกลับไปคัดเลือก
                บรรจุยังจังหวัด ที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร
)
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 3     
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 4    
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 5    
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 6   
โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ
ณ มูลนิธีพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

( ว 905 / 6 พฤศจิกายน 2557 )
ตุลาคม 2557
การย้ายข้าราชการ/การปฏิบัติราชการ
( ว 892 / 31 ตุลาคม 2557 )
          
                  แบบฟอร์มข้อมูลฯ
ด่วนที่สุด
ขอให้ CHRO ทุกเขต แจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขเขต โดยด่วน
ส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ทาง E-mail : SKYSKY_ 999@hotmail.com

เบอร์โทรติดต่อ 0 2590 1450, 55 - 56
          
 ดาวน์โหลด เอกสาร
ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล
ซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
(แก้ไข 15 มกราคม 2558)
( ว 887 / 29 ตุลาคม 2557 )
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยกำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมิอง
จังหวัดนนทบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ
. www.ocsc.go.th
การเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ
หรือลูกจ้างชั่วคราวมาก่อน

( ว 881 / 22 ตุลาคม 2557)            
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์
(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และในโรงพยาบาลชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557

( ว 877 / 22 ตุลาคม 2557 )
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

( ว 559 / 17 ตุลาคม 2557 )
*** เรียน ผอ.สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สป.สธ. ***
ด่วนที่สุด
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

( ว 873 / 17 ตุลาคม 2557 )
*** เรียน นพ.สสจ. ผอ.รพศ. และ รพท. ทุกแห่ง ***
ด่วนที่สุด
การแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข
( ว 869 / 16 ตุลาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552
ลงไปเข้ารับราชการ

( ว 868 / 15 ตุลาคม 2557 )
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1439/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง


    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1440/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง


    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2887/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย


    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2888/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

( ว 857 / 13 ตุลาคม 2557 )
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
       - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        
       - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
       - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
และกำหนดวันเวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
 
   
คำสั่งย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ทั้งหมด 5 คำสั่ง


    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1366/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 16 ราย


    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1367/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ย้าย ผอ.รพศ./รพท. จำนวน 20 ราย


    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1368/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ให้ข้าราชการรักษาการ ผอ.รพศ./รพท. จำนวน 3 ราย


    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1398/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 ราย


    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2659/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2 ราย


    หนังสือแจ้งจังหวัด สำหรับ สสจ.

    หนังสือแจ้งจังหวัด สำหรับ รพศ./รพท.
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
( ว 836 / 6 ตุลาคม 2557 )
ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดเชียงให
ม่
             ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
กันยายน 2557
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (การนำรายชื่อฯ)
         ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
         ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
         ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

( ว 806 / 24 กันยายน 2557 )
            แบบฟอร์มฯ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปขำนาญการพิเศษ

( ว 1420 / 7 พฤศจิกายน 2556 )
โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ
( ว 802 / 23 กันยายน 2557 )
ประกาศสำนักงานปลัดการะทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัย และรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก


   
ประกาศ 
ด่วนมาก
ขอสำรวจปัญหาเกี่ยวกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาเช่าบริการถ่ายเอกสาร          
              
ประกาศสอบราคา         
              เอกสารสอบราคา
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

( ว 488 / 15 กันยายน 2557 )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


              
ประกาศ   
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการอื่น
(เฉพาะหน่วยงานบริหาร (NON UC))

( ว 781 / 12 กันยายน 2557 )
         แบบฟอร์มฯ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม โครงการเสริมสร้างความร ู้ ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริหารงานบุคคลในสังกัดส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

         เอกสารหมายเลข 1
         เอกสารหมายเลข 2
         เอกสารหมายเลข 3
        
เอกสารหมายเลข 4
         เอกสารหมายเลข 5
         เอกสารหมายเลข 6
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 768 / 8 กันยายน 2557 )
ด่วนที่สุด
แนวทางการดำเนินการตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

( ว 760 / 3 กันยายน 2557 )
  แบบฟอร์ม คปร-อกพ1
   
บัญชีเกษียณฯ 
ด่วนมาก
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

( ว 756 / 2 กันยายน 2557 )
การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง
( ว 754 / 2 กันยายน 2557 )
ผู้อาวุโสประจำปี 2557 (ผู้เกษียณอายุ) สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วม
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ ได้ภายในวันที่ 3 กันยายน 2557
เวลา 16.30 น.
สิงหาคม 2557
ด่วนที่สุด
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
( นร 0506/ว 80 / 29 สิงหาคม 2557 )
แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 742 / 28 สิงหาคม 2557 )
การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558

( ว 735 / 27 สิงหาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
ขอเชิญบุคลากรอาวุโสสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ
ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ
Convention Hall A
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ (ว419/7ส.ค.57)โดยขอให้ส่งแบบตอบรับไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล
โดยด่วน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. รายละเอียดประสานได้ที่
โทร. 02 590 1344

( ว 419 / 7 สิงหาคม 2557 )
      
    หนังสือเชิญและกำหนดการ
        แบบตอบรับ
        รายชื่อผู้เกษียน...
สำนักงานปลัดฯ (ภูมิภาค)
(ข้าราชการ)
สำนักงานปลัดฯ (ภูมิภาค)
(ลูกจ้าง)
สำนักงานปลัดฯ (ส่วนกลาง)
(ข้าราชการ)
สำนักงานปลัดฯ (ส่วนกลาง)
(ลูกจ้าง)
กรมการแพทย์
(ข้าราชการ)
กรมการแพทย์
(ลูกจ้าง)
กรมควบคุมโรค
(ข้าราชการ)
กรมควบคุมโรค
(ลูกจ้าง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ข้าราชการ)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้าง) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ข้าราชการ)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ลูกจ้าง)
กรมสุขภาพจิต
(ข้าราชการ)
กรมสุขภาพจิต
(ลูกจ้าง)
กรมอนามัย
(ข้าราชการ)
กรมอนามัย
(ลูกจ้าง)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
องค์การเภสัข
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
   
ด่วนที่สุด
แจ้งข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกที่จ้างไว้ในปี พ.ศ. 2556 - 2557
( ว 729 / 26 สิงหาคม 2557 )
               แบบฟอร์มฯ
ด่วนที่สุด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557

( ว 727 / 26 สิงหาคม 2557 )
ขอทบทวนสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการ
ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ

( สธ 0201.039/2275 / 22 สิงหาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
ขอให้สำนักงานสาธารณสุข ทุกจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลในรายงาน จำนวนตำแหน่ง
และแจ้งกลับใน E-mail:pawana.p@moph.mail.go.th ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

      รายงานจำนวนตำแหน่งเฉพาะสำนักงานสาธารณสุข  
ด่วนที่สุด
การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
( ว 710 / 20 สิงหาคม 2557 )
  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้าราชการที่มาช่วยราชการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ (เพื่อบรรจุพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

( ว 707 / 20 สิงหาคม 2557 )
ประกาศ
กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการ
พิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์
และแสดงวิสัยทัศน์ (ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปฯ)
แก้ไข 21 สิงหาคม 2557
(ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557)
ประกาศ
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 )
เอกสาร ตัวอย่าง ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง
  
            เอกสารข้อมูลผู้สมัคร   
            ใบสมัคร
ขอให้จังหวัดดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ
รวมทั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ลาศึกษาต่อ
และยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ จากแพทยสภาและทันตแพทยสภา
ที่ประสงค์จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามรายละเอียด
หนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งเป็นการชั่วคราว ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย

( ว 698 / 15 สิงหาคม 2557 )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณา
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์ และแสดง
วิสัยทัศน์
       ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (ผู้อำนวยการ)
       ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักทรัพยากรบุคคล)
       ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย (นักวิชาการศึกษา)

( ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคล (ใหม่)
*** หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำโน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์มาหน่วยงานละ 1 เครื่อง ***

( ว 685 / 8 สิงหาคม 2557 )
            โครงการ
            กำหนดการ
                   รายละเอียดการเข้าอบรม
                   แบบตอบรับ (แก้ไข 13 สิงหาคม 2557)
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

( ว 683 / 8 สิงหาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมการปรึกษาหารือการจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวฯ
เข้ารับราชการ ปี 2557 วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557 ห้องชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก สป.

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่
บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
ได้ที่ www.kpi.ac.th
   
                     
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

               
ประกาศ         
ก.พ.มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่คัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอกปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558 แล้ว และมีตำแหน่งอื่น
อีก 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/46
ลงวันที่ 31กรกฎาคม 2557
  
                    ว 678 / 6 สิงหาคม 2557
                    หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ด่วนที่สุด
ที่ นร.0505/12197 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ (เพื่อบรรจุพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
ในปีงบประมาณ 2557 - 2558 )

 ประกาศ 
การบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง

1. ตำแหน่งเลขที่ตั้งใหม่ สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่จะใช้บรรจุผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2557 กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้นำในระบบจ่ายตรงให้ โดยจังหวัดให้บันทึกในฐานข้อมูลเฉพาะตำแหน่งตำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเท่านั้น

2.สำหรับตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
( เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลางจะดำเนินการนำเข้าใน
ระบบจ่ายตรงให้ในภายหลัง
       

ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุม (นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท.ในเขตบริการสุขภาพที่1-12)
ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 104 / 4 สิงหาคม 2557 )   
                    
   หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ
                ปรับปรุง 5 สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบ Video Conference
       
ดาวน์โหลด ไฟล์วิดีโอบันทึกการประชุม
เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น."
ด่วนที่สุด
ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ( เพื่อบรรจุพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2558 )
( แก้ไข 4 สิงหาคม 2557 )
( นร 0505/12179 / 24 กรกฎาคม 2557 )
การขอรับการจัดสรรตำแหน่งเพิ่มใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ด่วนที่สุด
ขอเชิญ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./CHRO/ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบTeleconference เรื่อง การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. - 13.30 น.
ด่วนที่สุด
       ประกาศตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 641
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 แจ้งจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจำ เข้ารับราชการ
       เนื่องจากวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ขณะนี้
อยู่ระหว่าง ก.พ. กำหนดให้เป็นวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้
จึงขอให้จังหวัดชะลอการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งไว้ก่อน
บัญชีจัดสรรตำแหน่ง 3 สาย ปี 2557 (รอบ 2)
          แพทย์
          ทันตแพทย์ แก้ไข 30 กรกฎาคม 2557
          เภสัชกร
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างฯ/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงฯ เข้ารับราชการปีงบประมาณ 2557

( ว 641 / 24 กรกฎาคม 2557 )
   บัญชีการจัดสรรฯ         

     สถาบันพระบรมชนก

ขอความร่วมมือเก็บข้อมูล FTE2 เพิ่มเติม
( ว 642 / 24 กรกฎาคม 2557 )
       รายชื่อโรงพยาบาลฯ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
       เครื่องมือเก็บข้อมูลฯ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
       รายชื่อโรงพยาบาลฯ กลุ่มงานพัสดุ
       เครื่องมือเก็บข้อมูลฯ กลุ่มงานพัสดุ
ด่วนที่สุด
การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ.2557

( ว 640 / 24 กรกฎาคม 2557 )
   บัญชีการจัดสรรฯ 
                    แพทย
                    ทันตแพทย์
                    เภสัชกร
ด่วนที่สุด
การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการในระหว่าง
การถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข

( ว 636 / 23 กรกฎาคม 2557 )
สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน/ย้าย
ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียดได้ที่
www.nursing.go.th
ด่วนที่สุด
กำหนดการนิเทศฯ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
           
เขตบริการสุขภาพที่ 1
           เขตบริการสุขภาพที่ 8
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
(แก้ไข 15 สิงหาคม 2557)
           ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัย
           ใบสมัครรองผู้อำนวยการฯ
( ว 627 / 21 กรกฎาคม 2557 )
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
สำรวจข้อมูลของโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้บริการระดับ S M1 M2 และ F1
สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล

           แบบสอบถามข้อมูลโรงพยาบาล ระดับ S, M1, M2 และ F1
ขอความอนุเคราะห์นักทรัพยากรบุคคลทุกท่านตอบแบบสำรวจ
ความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
(HR PRO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงาน ก.พ.
ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557
ของสำนักงาน ก.พ. ผ่านระบบออนไลน์
ด่วนที่สุด
หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

( ว 606 / 15 กรกฎาคม 2557 )
        ใบสมัครฯ
        แบบแสดงความจำนงขออยู่ปฏิบัติราชการที่เดิม
        
แบบแสดงความจำนงสำหรับผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ปี 56
        รายชื่อฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปี 56
        รายชื่อฯ ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปี 56
                   
( เพิ่มเติม 21 กรกฎาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือส่วนภูมิภาคส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
  

            แบบฟอร์มส่งรายชื่อ
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล(ใหม่)
( ว 596 / 9 กรกฎาคม 2557 )
           กำหนดการ
           บัญชีรายชื่อ
           แบบตอบรับ
           โครงการ
*** ขอให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์มาในวันประชุมด้วย ***
ด่วนที่สุด
แบบสำรวจจำนวนตำแหน่งในกลุ่มงาน (สสจ. รพศ. และ รพท.)
ด่วนที่สุด
รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

( ว 589 / 4 กรกฎาคม 2557 )
      
          
   ใบขอย้าย
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
( ว 588 / 4 กรกฎาคม 2557 )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 )

 คำสั่งที่ 1742 / 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เรื่อง ตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
(แก้ไขปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2557)
          
          
   หนังสือตัดโอนตำแหน่งฯ (แก้ไข 4 กรกฎาคม 2557)

( ขอให้จังหวัดดำเนินการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557)

** หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อกลุ่มงานอัตรากำลัง โทร 0 2590 1341,1354 **

ด่วนที่สุด
แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาความดีความชอบ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557

( ว 581 / 2 กรกฎาคม 2557 )
มิถุนายน 2557
ด่วนที่สุด
รับสมัครย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

( ว 574 / 30 มิถุนายน 2557 )
                 ใบขอย้าย
                 บัญชีตำแหน่งว่าง
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556
( ว 570 / 26 มิถุนายน 2557 )
ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (แก้ไขใหม่)
เรื่อง ขอให้จังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
ที่บรรจุแต่งตั้งในโปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนและจัดสรรตำแหน่ง

( ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 )
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)
แก้ไขใหม่
( ว 565 / 24 มิถุนายน 2557 )

                ใบสมัครฯ
ประกาศ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 )
ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557

( ว 556 / 18 มิถุนายน 2557 )
การเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
( ว 555 / 17 มิถุนายน 2557 )
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ส่วนกลาง )

( ว 547 / 13 มิถุนายน 2557)
        
               สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

               ใบสมัคร
ด่วนที่สุด
หนังสือแจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบริหารงานบุคคล

( ว 92 / 13 มิถุนายน 2557 )
  เขตบริการสุขภาพที่ 1
  เขตบริการสุขภาพที่ 2
  เขตบริการสุขภาพที่ 3
  
เขตบริการสุขภาพที่ 4     แก้ไข 27 มิ.ย.57
 
 เขตบริการสุขภาพที่ 5
        
 ( เฉพาะส่วนราชการที่นิเทศวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 )
 เพิ่มเติม เขตบริการสุขภาพเขต 5 (จ.ราชบุรี)
  เพิ่มเติม เขตบริการสุขภาพเขต 5   
แก้ไข 27 มิ.ย.57
  เขตบริการสุขภาพที่ 6
  เขตบริการสุขภาพที่ 7
  เขตบริการสุขภาพที่ 8
  เขตบริการสุขภาพที่ 9
  เขตบริการสุขภาพที่ 10
  เขตบริการสุขภาพที่ 11
  เขตบริการสุขภาพที่ 12
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา และประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบทางจิตวิทยาและ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

( ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2557 )
รับย้ายข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(แก้ไข 11 มิ.ย.57 )

( ว 537 / 11 มิถุนายน 2557 )
**เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผอ.โรงพยาบาลศูนย์/ผอ.โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง**
รับย้ายข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(แก้ไข 11 มิ.ย.57 )

( ว 292 / 11 มิถุนายน 2557 )
**เรียน ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน/ผอ.กลุ่มหรือหัวหน้าหน่วยงาน**
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ขอให้จังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานที่บรรจุแต่งตั้ง
ในโปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนและจัดสรรตำแหน่ง

( ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 )
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง

( ว 511 / 2 มิถุนายน 2557 )
            ใบสมัครฯ
พฤษภาคม 2557
ด่วนที่สุด
กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

( ว 507 / 30 พฤษภาคม 2557 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2557

( ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 )
            ใบสมัครฯ
การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง
( ว 501 / 29 พฤษภาคม 2557 )
ขอความร่วมมือแจ้งตำแหน่งงานว่างรองรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน และช่วงว่างจากการเรียน

( ว 502 / 29 พฤษภาคม 2557 )
          ใบแจ้งตำแหน่งงานว่างฯ
ขอส่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการสายงานอำนวยการเฉพาะด้าน
( ว 497 / 28 พฤษภาคม 2557 )
                    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2557 โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่
www.kkpho.go.th
การกำหนดคุณสมบัติของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการรับเงินประจำตำแหน่ง
( ว 487 / 23 พฤษภาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ปี 2556 โปรดดำเนินการกรอกข้อมูลและจัดส่งแบบรายงานผลดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยด่วนที่สุด

      
หนังสือเวียนจังหวัด
      
แบบรายงานที่ 1
      
แบบรายงานที่ 2
** ส่งข้อมูลกลับที่ E-mail : Sunha.person.moph@hotmail.com **
ด่วนที่สุด
ร่างข้อเสนอการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

( ว 472 / 20 พฤษภาคม 2557 )
              
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - 5
ด่วนที่สุด
เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมของเขตบริการสุขภาพที่ 5
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ระบบงานบริการสุขภาพ
(สายสนับสนุน) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

(ให้ทุกคนปริ้นเอกสารมาเข้าร่วมอบรมด้วย)
            
เอกสารการประชุม 1  
            
เครื่องมือเก็บข้อมูล FTE
            
เอกสาร Time daily
ด่วนที่สุด
ขอเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิเคราะห์ระบบงานบริการสุขภาพ (สายสนับสนุน)
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี 2557
       เขตบริการสุขภาพที่ 1 ทุกแห่ง
       เขตบริการสุขภาพที่ 5 ทุกแห่ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือก
แต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลง
จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
 ด่วนที่สุด
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
ประจำปี 2556

( ว 450 / 8 พฤษภาคม 2557 )
    
  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานฯ
 ด่วนที่สุด
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ( ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ.) ประจำปี 2556

( ที่ นร 0508/ ว (ท)2678  ลงวันที่ 30 เมษายน 2557)
เมษายน 2557
 คำสั่งย้ายเภสัชกรหมุนเวียน ประจำปี 2557...
      คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 956 / 2557 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557
      เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 142 ราย

      คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 957 / 2557 ลงวันที่ 28เมษายน 2557
      เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  จำนวน 18 ราย
คำสั่งย้ายทันตแพทย์หมุนเวียน ประจำปี 2557...
      คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 946 / 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
      เรื่อง ย้ายข้าราชการ     จำนวน 115 ราย

      คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 947 / 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
      เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ     จำนวน 23 ราย
คำสั่งย้ายแพทย์หมุนเวียน ประจำปี 2557...
      คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 534 / 2557  ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
      เรื่อง  ย้ายข้าราชการ    จำนวน 3 ราย
      คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 940 / 2557  ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
      เรื่อง  ย้ายข้าราชการ    จำนวน 160 ราย

     คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 941/ 2557  ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
      เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ    จำนวน 10 ราย
การรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
( ว 397 / 22 เมษายน 2557 )
             พรบ.ส่งเสริม พ.ศ.2550 ฯ
             กฎกระทรวงฯ
             ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ
             หนังสือสำนักงาน ก.พ. ว 22

ขอให้จัดทำแบบรายงานการจ้างคนพิการเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557

               แบบรายงานที่ 1  

               แบบรายงานที่ 2
ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่
( 763 / 3 เมษายน 2557 )
แนวทางปฏิบัติ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่รอการบรรจุเข้ารับราชการ
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรตำแหน่งเพิ่มใหม่

( ว 410 / 24 เมษายน 2557 )
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2557

( ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 )

รายชื่อ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2557

แพทย์จับฉลาก แพทย์ odod แพทย์ชนบท

  แก้ไข 28 เมษายน 57

แพทย์พี่เลี้ยง

 
   แก้ไข 28 เมษายน 2557

ขอแก้ไข 28 เมษายน 2557
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2557

ด่วนที่สุด
การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.) มหาวชิรามงกุฏ ( ม.ว.ม.)
และประถมภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.) ประจำปี 2556
( ว 361 / 8 เมษายน 2557 )

ด่วนที่สุด
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2556

( ว 355 / 4 เมษายน 2557 )
มีนาคม 2557
ด่วนที่สุด
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2557 กระทรวงสาธารณสุข
( ว 315 / 26 มีนาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
ขอสำรวจข้อมูลตำแหน่งทันตแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน (ที่ปฏิบัติงาน ตาม จ.18) และข้อมูล
การเปิดให้บริการคลินิกทางทันตกรรมในโรงพยาบาลชุมชน

( ว 308 / 25 มีนาคม 2557 )

             แบบฟอร์ม

ด่วนที่สุด
เชิญชวนจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
( ว 306 / 25 มีนาคม 2557 )
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
( ว 303 / 24 มีนาคม 2557 )
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557 )
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์

( นร 1006.3/431 / 18 มีนาคม 2557 )
ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และขอความร่วมมือในการสำรวจรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

( ว 177 / 17 มีนาคม 2557 ) **ส่วนกลาง**
ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และขอความร่วมมือในการสำรวจรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

( ว 287 / 17 มีนาคม 2557 ) ** แจ้งจังหวัด**
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พิเศษประจำปี 2557
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

( ว 290 / 17 มีนาคม 2557 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2557

( ว 289 / 17 มีนาคม 2557 )
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี และเรื่องการขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

( ว 280 / 13 มีนาคม 2557 )
ด่วนมาก
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายและ
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557

( ว 271 / 10 มีนาคม 2557 )
การจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
เสรีชน ชั้นที่ 1

( ว 265 / 7 มีนาคม 2557 )  
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มีนาคม 2557
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557
 กุมภาพันธ์ 2557
ด่วนที่สุด
การจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2557
( ว 230 / 27 กุมภาพันธ์ 2557 )
                     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 -3
                     สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
                     สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ด่วนที่สุด
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557
( ว 208 / 25 กุมภาพันธ์ 2557 )
                
สิ่งที่ส่งมาด้วย
                รายละเอียดการสมัคร
  มติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เป็นข้าราชการ ตามหนังสือ ที่ สธ 0201.033/ว 98
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

                   เขตบริการสุขภาพที่ 1         เขตบริการสุขภาพที่ 2
                   เขตบริการสุขภาพที่ 3         เขตบริการสุขภาพที่ 4
                   เขตบริการสุขภาพที่ 5         เขตบริการสุขภาพที่ 6
                   เขตบริการสุขภาพที่ 7         เขตบริการสุขภาพที่ 8
                   เขตบริการสุขภาพที่ 9         เขตบริการสุขภาพที่ 10
                   เขตบริการสุขภาพที่ 11       เขตบริการสุขภาพที่ 1
2
  ประกาศ
       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ทดสอบทางจิตวิทยาและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

( ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 )
  ประกาศ
       การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 )
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
       เรื่อง  ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 32/2557
       
( ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 )
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
           เรื่อง  ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   อาคาร 5 ชั้น 3
         ( ประกาศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 )
  ประกาศ
       การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
            ( ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 )
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
       เรื่อง  รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกพิจารณาเปิดซองสอบราคาปรับปรุงห้องประชุม
       พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   อาคาร 5 ชั้น 3

       
( ประกาศ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 )
   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556
         ( ว 146 / 3 กุมภาพันธ์ 2557 )
   มกราคม 2557
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
( ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2557 )
   ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง   เอกสารสอบราคาปรับปรุงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง อาคาร 5 ชั้น 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     ประกาศ
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
       ( ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2557 )
   การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
( ว 26 / 7 มกราคม 2557 )
                ข้อแนะนำในการจัดทำแบบประวัติข้าราชการ
  ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
( ว 27 / 8 มกราคม 2557
 
   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2557
( ว 42 / 13 มกราคม 2557 )
          หลักเกณฑ์ฯ
           แนวทางฯ 
  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2550
( ว 43 / 13 มกราคม 2557 )
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าอบรมความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลมือใหม่ รุ่น 2
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 5  ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 2821.1 / 14 มกราคม 2557 )

                               รายชื่อ            

                                แบบยืนยันการเข้าอบรม       
 การพิจารณาคุณวุฒิของตำแหน่งเภสัชกร
( ว 63 / 15 มกราคม 2557 )
 ด่วนมาก
ขอให้ส่วนราชการสำรวจข้อมูลข้าราชการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน รวมทั้งผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเตรียมตำแหน่งว่างและที่จะว่างสำหรับนำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนสายงาน
ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีเพิ่มเติมและมีคุณสมบัติครบถ้วน

( ว 80 / 17 มกราคม 2557 )

                  
แบบฟอร์ม   
   การคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

( ว 98 / 22 มกราคม 2557 )
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                   เขตบริการสุขภาพที่ 1         เขตบริการสุขภาพที่ 2
                   เขตบริการสุขภาพที่ 3         เขตบริการสุขภาพที่ 4
                   เขตบริการสุขภาพที่ 5         เขตบริการสุขภาพที่ 6
                   เขตบริการสุขภาพที่ 7         เขตบริการสุขภาพที่ 8
                   เขตบริการสุขภาพที่ 9         เขตบริการสุขภาพที่ 10
                   เขตบริการสุขภาพที่ 11       เขตบริการสุขภาพที่ 1
2
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
                   สำเนาคำสั่งตัดโอนฯ
                   บัญชีรายละเอียดฯ
    การคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพทุกเขต)
( ว 45 / 22 มกราคม 2557 )
    แก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ
หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300)

( ว 101 / 23 มกราคม 2557 )
  ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ
(ประกาศ 24 มกราคม 2557 )
ด่วน!!!
การขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพฯ ของสำนักงาน ก.พ.
   ด่วนที่สุด
ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากร
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลมือใหม่ รุ่น 2 ในวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาค (PIS)

** ขอให้อ่านและทำความเข้าใจการใช้โปรแกรมและนำคู่มือมาในวันอบรมด้วย **