หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
               
  
   ปี  2556
     ธันวาคม 2556
  ด่วนที่สุด
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557
( ว 1591 / 26 ธันวาคม 2556 )

  ด่วน
ติดตามการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ ในส่วนภูมิภาค


เขตบริการสุขภาพที่ 1   เขตบริการสุขภาพที่ 3  เขตบริการสุขภาพที่ 4    เขตบริการสุขภาพที่ 5
เขตบริการสุขภาพที่ 6    เขตบริการสุขภาพที่ 7 เขตบริการสุขภาพที่ 8 เขตบริการสุขภาพที่ 9
เขตบริการสุขภาพที่ 10      เขตบริการสุขภาพที่ 12    


   ด่วน
ติดตามการขอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ กรณีที่ผู้นั้นมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
น้อยกว่า 4 เดือน


เขตบริการสุขภาพที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 2  เขตบริการสุขภาพที่ 3  เขตบริการสุขภาพที่ 4
เขตบริการสุขภาพที่ 5    เขตบริการสุขภาพที่ 6 เขตบริการสุขภาพที่ 7  เขตบริการสุขภาพที่ 8

 เขตบริการสุขภาพที่ 9     

เขตบริการสุขภาพที่ 10    
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ
ให้เข้าอบรมความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคลฯ รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2 จะประกาศให้ทราบ อีกครั้งประมาณต้นเดือน มกราคม 2557

        รายชื่อ
 
ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนำคอมพิวเตอร์Notebook มาด้วย

  ด่วนที่สุด
ให้สสจ. / รพศ./ รพท./วพบ./วสส./ ทุกแห่ง สรุปผลการบริหารจัดการ
จัดลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.040/ ว 974 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ให้แล้วเสร็จภายใน วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556


        
แบบรายงานข้อมูล 

  ด่วนมาก
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล
สำหรับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลมือใหม่


            รายละเอียดฯ

          ใบสมัครฯ
   ด่วนที่สุด
การบันทึกข้อมูล ผลการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ระบบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ให้ สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส. ทุกแห่ง ดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการบริหารจัดการ
จัดลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ในระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ( http://imd.miph.go.th/employee )
ชื่อเมนู ผลการบริหารจัดการจัดลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ขณะนี้ ระบบจัดสรรตำแหน่งข้าราชการเพื่อบรรจุฯเปิด
ให้ทำการแก้ไข – ลบ ข้อมูลได้เองแล้ว
หากข้อมูลของท่านมีความคลาดเคลื่อน หรือยังไม่ได้ดำเนินการ
บันทึกเข้าระบบ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 27 พ.ย. 56 นี้   ด่วน !! 
( ที่ได้รับจัดสรรตามหนังสือเวียน ที่ สธ 0201.032/ว 1391 เท่านั้น!! )
รายละเอียดการแก้ไขตามคู่มือที่แนบ
  
      คู่มือ
   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556  
( ว 1552 / 16 ธันวาคม 2556 )
     พฤศจิกายน 2556
   การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือก
( ว 1501 / 28 พฤศจิกายน 2556 )
  ด่วนที่สุด
กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 1485 / 22 พฤศจิกายน 2556 )
    ด่วนที่สุด
การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฎิบัติหน้าที่ด้านทันตสาธารณสุข

( ว 1482 / 22 พฤศจิกายน 2556 )
    จัดสรรตำแแหน่งว่างเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในเขตบริการสุขภาพ   

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผอ.รพศ./ผอ.รพท.
(ว 1473 / 19 พฤศจิกายน 2556 )

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพทุกเขต
(ว 123 / 19 พฤศจิกายน 2556 )

        ส่งข้อมูลกลับภายใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

   ด่วนที่สุด
ขอข้อมูลโรงพยาบาลที่ให้บริการระดับ S, M1, M2 และ F1 สำหรับจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยระดับสูง (ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556)

( ว 1457 / 15 พฤศจิกายน 2556 )                
                          แบบสอบถามข้อมูลโรงพยาบาล ระดับ S, M1, M2 และ F1   
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
( ว 1459 / 15 พฤศจิกายน 2556 )
                              มาตรฐานฯ
    ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2556

( ว 1431 / 11 พฤศจิกายน 2556)
   ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
( ว 1426 / 8 พฤศจิกายน 2556 )
               ใบสมัคร    
 
    ด่วนที่สุด
กำหนดเกณฑ์การประเภทประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ( ผู้อำนวยการ ) ประเภทอำนวยการ ระดับสูงสำนักยุทธศาสตร์
กรมการแพทย์

( ว 1415 / 6 พฤศจิกายน 2556 )          
   การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล
( ว 1395 / 1 พฤศจิกายน 2556 )

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 1391
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ขอให้เขตบริการสุขภาพดำเนินการจัดทำข้อมูลการกระจายอัตรากำลัง
และ ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
จึงขอให้เขตบริการสุขภาพจัดทำข้อมูลดังกล่าว
ระบบ http://203.157.240.9/employee
โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
เนื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
จะประมวลผลภาพรวมในวันที่ 9 พย. 56 เวลา 12.00 น.
(โดยใช้ username กับ password เดียวกับของลูกจ้าง)
       
กรณีต้องการลบรายการกรุณาแจ้งรหัสอ้างอิงมาที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.
อีเมล mattayat.l@moph.mail.go.th
หรือ โทร 02 590 1448การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล
( ว 1395 / 1 พฤศจิกายน 2556 )
                   ขั้นตอนการดำเนินการฯ
     ตุลาคม 2556
   การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง
 ( ว 4063 / 31 ตุลาคม 2556 )       
   เอกสาร Power Point
การประชุม การจัดทำกรอบอัตรากำลังและแนวมทางการจัดสรรตำแหน่งของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     1.การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง
                                 และจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ปี 2557
     2. การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากรสายงานสนับสนุนในหน่วยบริการ
                                  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
      3. แนวทางดำเนินการกระจายอัตรากำลัง
      4.  เตียง Active แบ่งตามกรอบ
ตารางวิเคราะห์จำนวนอัตรากำลังที่มี และกำหนดกรอบอัตรากำลังของสถานบริการ
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขอให้ส่วนราชการขอถอนรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
ที่ได้รับการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 กรณีลาออก ถึงแก่กรรม ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2556 หรือ...
.
ปฏิทินโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
กรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 1391 / 31 ตุลาคม 2556 )
                  ดาวน์โหลด              แบบฟอร์ม
ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.
( ว 1383 / 30 ตุลาคม 2556 )
                  
ดาวน์โหลด            รายชื่อฯ
ประกาศ
กำหนดรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง
หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
( ว 1382 / 30 ตุลาคม 2556 )
ตอบข้อหารือการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ     
( ว 1385 / 30 ตุลาคม 2556 )
หมายเหตุ    เฉพาะการบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญ
                     ทั้งนี้ ไม่รวมข้าราชการประเภทอื่น
                     บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขอเชิญ นพ.สสจ. / ผอ.รพศ./ ผอ.รพท./ ผอ.รพช. และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านรองปลัดกระทรวงฯ ( นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ )
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ตั้งแต่ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือให้การเจ้าหน้าที่
ของ สสจ.ช่วยดำเนินการเรื่องสถานที่ห้องประชุมและประสานแจ้ง รพศ./รพท./รพช. และผู้สนใจ ภายในจังหวัดของท่านทราบและเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ VDO Conference ดังกล่าว ด้วย  


( หมายเหตุ VDO Conference สามารถเข้าดูได้ที่ สสจ.เท่านั้น )

ด่วนที่สุด  
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
( ว 1360 / 24 ตุลาคม 2556 )

                     ดาวน์โหลด         แบบฟอร์ม
                    
      ส่งข้อมูลกลับภายใน 30 พฤศจิกายน 2556    (แก้ไขปรับปรุง 28 ตุลาคม 2556)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1609 / 2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
 เรื่อง     ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 2 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1610 / 2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
 เรื่อง     ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3212 / 2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
 เรื่อง     ย้ายข้าราชการ จำนวน 8 ราย
ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ด่วนที่สุด

ขอเชิญส่งผู้แทนลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพเข้าร่วมประชุม

เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังและแนวทางการจัดสรรตำแหน่งของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                     
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม                               

ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ   ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
( โรงพยาบาลศรีธัญญา )
( ว 1342 / ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1587 / 2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
เรื่อง     โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1588 / 2556 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556
   เรื่อง     ย้ายข้าราชการ 4 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1589 / 2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
เรื่อง     โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1590 / 2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
 เรื่อง     ย้ายข้าราชการ 2 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1585 / 2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
  เรื่อง     ย้ายข้าราชการ 2 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3189 / 2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
 เรื่อง     แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 1 ราย
ด่วนที่สุด
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 59 / 16 ตุลาคม 2556 )
             ดาวน์โหลด          ใบสมัคร
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 1315 / 16 ตุลาคม 2556 )
             
ดาวน์โหลด          ใบสมัคร
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง   การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการของส่วนราชการต่างๆ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์
ด่วนที่สุด
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้นในสายงานอื่นที่มิใช่สายงานบริหารและ
ประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 1300 / 14 ตุลาคม 2556 )
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รองอธิบดี

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2556
การนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด
และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
      
( ว 1390 / 31 ตุลาคม 2556 )   
การบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ
( ว 1345 / 21 ตุลาคม 2556 )
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
( ว 1335 / 18 ตุลาคม 2556 )
            - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สายงานกายอุปกรณ
            - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558     
( ว 1246 / 2 ตุลาคม 2556 )
     กันยายน 2556
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
ด่วนที่สุด
สำรวจข้อมูลผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
( ว 1219 / 26 กันยายน 2556 )

          ดาวน์โหลด            แบบสำรวจข้อมูลฯ
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
และยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน  และเจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนด  วัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร ระดับต้น
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
       ดาวน์โหลด            ใบสมัคร

คำสั่งแต่งตั้งนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 4 คำสั่ง
       ดาวน์โหลด        หนังสือนำส่งเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด...../ คำสั่งที่ 1349
                             หนังสือนำส่งเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด..../ คำสั่งที่ 1350  
             คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  1349  / 2556   ลงวันที่ 23 กันยายน 2556
               เรื่อง   ย้ายข้าราชการ 26 ราย
             คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   2855  / 2556   ลงวันที่ 23 กันยายน 2556
               เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   4 ราย
             คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  1350  / 2556   ลงวันที่ 23 กันยายน 2556
               เรื่อง    ย้ายข้าราชการ   31 ราย
             คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  1351   / 2556    ลงวันที่ 23 กันยายน 2556
               เรื่อง   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  5 ราย

ด่วนที่สุด
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006.1.1/ 613  ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
เรื่อง การนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล
ด่วนที่สุด    
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
( ว 1172 / 16 กันยายน 2556 )     
           ดาวน์โหลด                 ใบสมัคร
ประกาศ ด่วนที่สุด  
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ( ผู้อำนวยการ ) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สำนักรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ 13 กันยายน 2556

( ว 2525 / 13 กันยายน 2556 )
           งานนำเสนอ Power Point การประชุม เรื่อง แนวทางการกำหนดตำแหน่งและการประเมินผลงานวิชาการ
สายงานพยาบาลวิชาชีพ วันที่ 2 - 4 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
             การบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือน 
             การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตามหลักเกณฑ์
                         ว 10 / 15 กันยายน 2548
                         ว 16 / 29 กันยายน 2538

             สรุปจำนวนตำแหน่งบรรจุ ปี พ.ศ.2556
             หลักเกณฑ์และการประเมินผลงานวิชาการ
             การบริหารกำลังคนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
             การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์
             ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ


ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2556
ด่วนที่สุด  
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
( ด้านบริหารสาธารณสุข ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 1159 / 11 กันยายน 2556 )
ด่วนมาก   
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2556
( ว 1152 / 10 กันยายน 2556 )
          ดาวน์โหลด     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                                     
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 4
          เบอร์โทรกลุ่มงานเงินเดือนฯ และ เครือข่ายบริการที่แต่ละงานรับผิดชอบ
ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2556)
ประกาศ   
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
และ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2556
)
ประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

(ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2556)
     สิงหาคม 2556
            ขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการดังกล่าว จำนวน 1 คน (รวมผู้บริหารและการเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 2 คน)
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และการกำหนดนโยบาย
ในการดำเนินการ โดย ฯ พณฯ ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

                 ดาวน์โหลด  
                   หนังสือเชิญประชุม
                   กำหนดการ
                   แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

                ชี้แจงการดำเนินการจัดประชุมผู้แทนลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
จากการที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดการประชุมผู้แทนลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2556
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจขอเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก
แต่เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการในเรื่องสถานที่จัดประชุม จึงขอเรียนชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม ดังนี้
  1. การส่งผู้แทนลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ขอให้ดำเนินการดังนี้
  2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 คน
  3. โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 1 คน
  4. โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 คน
  5. วิทยาลัยพยาบาล (สังกัด สบช.)  จำนวน  1  คน 
  6. วิทยาลัยการสาธารณสุข (สังกัด สบช.)  จำนวน  1  คน
  7. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่งในภาพรวมของกรม
    จำนวนไม่เกิน 3 คน

กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขอเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
และขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการให้ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมได้ ดังนั้น จึงได้พิจารณาจัดให้ความรู้
โดยผ่านระบบ VDO Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น.

       ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556)
        ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
(ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556)
     ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
(ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556)
     ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556)
    ด่วนที่สุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกำหนดตำแหน่งและการประเมินผลงานวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ
( ว 1058 / 21 สิงหาคม 2556 )
ดาวน์โหลด        ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ
                        แบบจองห้องพัก        
    ด่วนที่สุด
ตามหนังสือเวียนที่ สธ 0201.039 / ว 1018 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ได้ขอให้จังหวัดส่งข้อมูล
ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนก่อน 11 ธันวาคม 2555 นั้น


เนื่องจากสำนักงาน ก.พ.แจ้งว่า หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ที่อาจได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์
ก็ให้จังหวัดแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปด้วย ตามแบบฟอร์มที่แนบ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556    

ด่วนที่สุด           แบบฟอร์ม 
ดาวน์โหลด            ว 1062 / 22 สิงหาคม 2556      ส่วนภูมิภาค
                             ว  48 / 22 สิงหาคม 2556     ส่วนกลาง
                            ว  46 / 15 สิงหาคม 2556    ส่วนกลาง
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประเภทบริหาร ระดับสูง ( ฉบับแก้ไขล่าสุด )
  
     ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
(ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง)

( ว 47 / 16 สิงหาคม 2556 )
ดาวน์โหลด         ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งฯ
                               
                                ใบสมัคร 
    ด่วนที่สุด
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรีอนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2556

( ว 696 / 16 สิงหาคม 2556 )
ดาวน์โหลด      ใบสมัคร
     ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยกเว้นจังหวัดชายแดนใต้)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556)
      ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการ
ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และ
แสดงวิสัยทัศน์

(ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556)     
        ประกาศ
เรื่อง การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ปี 2555
โปรดดำเนินการกรอกข้อมูลและจัดส่งแบบรายงานผลดังกล่าวในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด่วน
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 56

     
ดาวน์โหลด   แบบรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
                                     ประจำปี 2555 (แบบ จง.1)
    ด่วนที่สุด
       การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ( ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ( วิชาการเงินและบัญชี ) )
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กองคลัง กรมควบคุมโรค
( ว 966 / 2 สิงหาคม 2556 )
ด่วนที่สุด
         การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( บันทึก สป. ว 44/2 สิงหาคม 2556)

      ดาวน์โหลด        ใบสมัคร 
     ด่วนที่สุด
     กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 
(ว 956/1 สิงหาคม 2556)
    การขอรับบำนาญเหตุสูงอายุ   ( ว 1031 / 16 สิงหาคม 2556 )
       กรกฎาคม   2556   
      ประกาศ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ( นักบริหาร ) ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    ด่วนที่สุด
การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง
(ว 838 / 4 กรกฎาคม 2556 )      
       แบบแสดงความจำนง ( เอกสารหมายเลข 1 ) 
       เอกสารหมายเลข 2 - 5  
       เอกสารหมายเลข 6  
       เอกสารหมายเลข 7
       เอกสารหมายเลข 8
        เอกสารหมายเลข 9 - 10
      การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553 - 2555
( ว 934 / 25 กรกฏาคม 2556 )
     ขอพระราชทานภาพถ่าย
( ว 863 / 10 กรกฎาคม 2556 )
    ประกาศ
       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน (ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
     ประกาศ
       กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
หลักทางการบริหารสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556

ชี้แจง  เรื่อง    การรับสมัครนายแพทย์สาธารณสุข / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /ผู้อำนวยโรงพยาบาลทั่วไป  ( เพิ่มเติม)
           ผู้ที่ได้รับขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป   ปี 2550   ปี 2551  ปี 2552   ปี 2553
และปี 2554 บัญชีจะหมดอายุในวันที่ 20 ตุลาคม 2556
           หากประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จะต้องยืนยันใบสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกดังรายละเอียดตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุข / ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 กรกฎาคม 2556    

    ด่วนที่สุด   การคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /    โรงพยาบาลทั่วไป
( ว 837 / 4 กรกฎาคม 2556 )
       ดาวน์โหลด       แบบแสดงความจำนง
                             
  รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
                                   ตั้งแต่ปี 2550 - 2554
 
 
                               รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุนย์ /
                                   โรงพยาบาลทั่วไป ตั้งแต่ปี 2550 - 2554

   ด่วนที่สุด
      การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
( ว 836 / 4 กรกฎาคม 2556 )
       
ดาวน์โหลด        ประกาศ
                               ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2553, ปี 2554 ,ปี 2555
                               ใบสมัครผู้อำนวยการนักบริหารสาธารณสุขและรอง ผอ.สบช.
                             
  ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

  ที่ สธ 0201.039 / 10891 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
เรื่อง    การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง
   ด่วนที่สุด
      รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

( ว 824 / 3 กรกฎาคม 2556 )
       ดาวน์โหลด    ใบสมัคร
  ขอข้อมูลโรงพยาบาลที่ให้บริการระดับ S, M1, M2 และ F1 สำหรับจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยระดับสูง (ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

(ว 816/2 กรกฎาคม 2556)
       ดาวน์โหลด   แบบสอบถามข้อมูลโรงพยาบาล ระดับ S, M1, M2 และ F1   
     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้จังหวัดที่มีชื่อต่อไปนี้ ไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ได้รับการเฉลี่ยจ่ายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2556 ดูรายละเอียดได้ที่
ข่าวประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ( จังหวัดชายแดนใต้ )
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
    ประกาศ
      การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ,
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ , นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ของ   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 )
 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
( จังหวัดชายแดนใต้ ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนด วัน เวลา
สถานที่ประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง( โดยการสัมภาษณ์ )

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

    มิถุนายน 2556
  การขอสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย   
    ( ว 802 / 28 มิถุนายน 2556 )
  การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
์   เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ
  
    ( ว 801 / 28 มิถุนายน 2556 )
  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 และการส่งคืนเครื่องราชอิสิยาภรณ์    
    ชั้นรองตามกฏหมาย

    ( ว 800 / 28 มิถุนายน 2556 )
  ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล   
    ในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
    ( ว 796 / 27 มิถุนายน 2556 )
 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2555
   ( ว 794 / 27 มิถุนายน 2556 )
  รับสมัครย้ายข้าราชการ
(ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป) ส่งใบขอย้ายได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
(ว799/28 มิถุนายน 2556)

      ดาวน์โหลด  ใบขอย้าย
    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ    
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง
( นักบริหาร ) ประเภทบริหาร ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ดาวน์โหลด      ใบสมัคร
   การขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาระเบียบปฏิบัติและวิธีการคัดเลือกเภสัชกรเข้ารับราชการแทนการจับฉลากฯ  
   ประกาศ...เพื่อทราบ       กำหนดเวลาส่งคำขอประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
ใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกฏ ก.พ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ พ.ศ.2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

( ว 695 / 12 มิถุนายน 2556 )
    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
    ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556
    คำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งที่ 1 / 2556 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556

  
   รับสมัครย้ายข้าราชการ   ( ว 799 / 28 มิถุนายน 2556 )  
   ใบขอย้าย
   บัญชีตำแหน่งว่าง

     หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
( ว 785 / 25 มิถุนายน 2556 )

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกร ( ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 746 / 21 มิถุนายน 2556 )
 ดาวน์โหลด       ใบสมัคร


ด่วนที่สุด
   
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 40 / 17 มิถุนายน 2556 )

   
ดาวน์โหลด      ใบสมัคร 
ด่วนที่สุด
   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 719 / 17 มิถุนายน 2556 )

  ดาวน์โหลด       ใบสมัคร  
   กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 
( ว 706 / 13 มิถุนายน 2556 )  

    ยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และขอความร่วมมือในการสำรวจรายชื่อข้าราชการซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.2559 - 2561
ในส่วนกลาง

 ( ว 64 / 5 มิถุนายน 2556 )  

   ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และขอความร่วมมือในการสำรวจรายชื่อข้าราชการซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.2559 - 2561
ในส่วนภูมิภาค

( ว 666 / 5 มิถุนายน 2556 )
   การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556
( ว 665 / 5 มิถุนายน 2556 )
    พฤษภาคม 2556

           

              ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 และ ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556  
ดาวน์โหลด 
       ตารางการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556
       คำชี้แจงการประชุม
       แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2556
       แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2556
        ตารางแสดง ID และ password ของ รพศ. / รพท.
        คู่มือการใช้ระบบ Web Conference TRUE
    ติดตามการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ ในส่วนภูมิภาค

     ขอให้ส่วนราชการที่ยังไม่ได้ส่งผลการพิจารณาส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปให้สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2556
   ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการฯ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ 151 กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด      ใบสมัคร 
  ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการฯ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 189 ฝ่ายช่วยอำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด       
ใบสมัคร
  ด่วนที่สุด ขอให้จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการเฉพาะผู้มีผลสอบแข่งขันฯ ประสงค์
จะเปลี่ยนสายงาน ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2556

(ว 647/31 พฤษภาคม 2556)

   อให้รวบรวมรายชื่อข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556
( 573 / 17 พฤษภาคม 2556 )

ดาวน์โหลด       เอกสารหมายเลข 1

                      เอกสารหมายเลข 2

    ด่วนที่สุด การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2556
( ว 564 / 15 พฤษภาคม 2556 )
ดาวน์โหลด     บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง
        
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
     การบริหารตำแหน่งว่าง ( ว 539 / 8 พฤษภาคม 2556 )

   การเกลี่ยอัตรากำลัง ( การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน
และระดับตำแหน่ง
( ว 526 / 7 พฤษภาคม 2556 )

ดาวน์โหลด      
บัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตรากำลังฯ...คลิก
              
               
     ไปยังหน่วยบริหารสุขภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

                     ไปยังหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยบริการสุขภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)    
              

   ด่วนที่สุด   การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
     ประจำปี 2556
   ( ว 530 / 7 พฤษภาคม 2556)

ดาวน์โหลด       
อ้างถึง ( ว 392 / 1 เมษายน 2556 )
  
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ
( ว 646 / 31 พฤษภาคม 2556 )
     หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหลและตำแหน่งว่าง ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( เพิ่มเติม )

( ว 590 / 20 พฤษภาคม 2556 )
ดาวน์โหลด       สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  -  5
    แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ -
ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหลและตำแหน่งว่าง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ( ส่วนกลาง ) และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

( ว 34 / 20 พฤษภาคม 2556 )
ดาวน์โหลด      สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 4
   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ( ด้านทันตสาธารณสุข / ด้านทันตกรรม)
ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชน

( ว 561 / 14 พฤษภาคม 2556 )
ดาวน์โหลด      แบบสมัครเข้ารับการคััดเลือก 
   ติดตามผลการแจ้งข้อมูลและผลการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.035 / ว 284 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 ( ตั้งแต่การประชุมฯ
เมื่อวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี )
ขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้ส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556   คลิก..
   ติดตามการประเมินการจัดสรรตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) ที่จ้างไว้ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0201.035 / ว 976 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ( ผู้ตอบแบบประเมิน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป )
ขอให้ส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
   ติดตามการประเมินการปฏิบัติงานภายหลังการอบรมเรื่อง " การพัฒนานักทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือเวียงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล" ตามหนังสือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.035 / ว 95 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ขอให้ส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
    รายชื่อส่วนราชการที่ส่งแบบประเมินผลภายหลังการอบรมฯ  คลิก...
   เมษายน 2556
   ด่วนที่สุด  แก้ไขหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032 / ว 488 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 และ
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่บรรจุบุคคลดังกล่าวเข้ารับราชการจากวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เป็น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2556     ( ว 498 / 30 เมษายน 2556 )       

    
    ดาวน์โหลด      แบบฟอร์มบัญชีการจัดสรรตำแหน่ง
   ประกาศด่วนที่สุด
เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการส่งข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัดที่จะ
จัดสรรแพทย์ใช้ทุนปี 2 -3 ไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ตามจำนวนที่จังหวัดได้รับการจัดสรรในปี 2556
กลุ่มงานอัตรากำลังขอให้ส่วนราชการแก้ไข ตามแบบฟอร์มที่แนบมา โดยเพิ่มเติ่มข้อมูลตามตัวอย่างต่อไปนี้

        ดาวน์โหลด      แบบฟอร์มขอตำแหน่งใหม
  คำสั่งย้ายแพทย์หมุนเวียน ประจำปี 2556
            คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 617 / 2556  ลงวันที่ 25 เมษายน 2556
                     เรื่อง  ย้ายข้าราชการ    จำนวน 2 ราย
           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1233 / 2556  ลงวันที่ 25 เมษายน 2556
                     เรื่อง  ย้ายข้าราชการ     จำนวน 113 ราย
             คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1234 / 2556  ลงวันที่ 25 เมษายน 2556
                     เรื่อง  ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ      จำนวน 57 ราย
    คำสั่งย้ายทันตแพทย์หมุนเวียน ประจำปี 2556
           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1235 / 2556 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556
                     เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 150 ราย
            คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1236 / 2556 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556
                     เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 7 ราย
     คำสั่งย้ายเภสัชกรหมุนเวียน ประจำปี 2556
             คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1184 / 2556 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556
                       เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 141 ราย
            คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1185 / 2556 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556
                       เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 9 ราย
   ายชื่อผู้ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555
     คลิ๊ก...ประชาสัมพันธ์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งรองอธิบดี
(ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556)
 ด่วนที่สุด  ขอให้ส่วนราชการที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลจัดสรรโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ชดใช้ทุน ประจำปี 2556 ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 23 เมษายน 2556
  ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด(ยกเว้นสายงานนิติกร)
(ให้ส่งบัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯภายในวันที่ 17 เมษายน 2556)

(ว406/4 เมษายน 2556)

   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
้ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
( 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


     ดาวน์โหลด       ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

                           ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )  

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี 2556
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ( ว 489 / 26 เมษายน 2556 )
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลหัวหน้างาน กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  
ด่วนที่สุด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ขอข้อมูลเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน ทั้ง 5 งาน ( ER / OR / LR / ICU / Anas) ภายใน วันที่ 4 เมษายน 2556

    ดาวน์โหลด    แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลการให้บริการของ รพศ. / รพท.
สรุปผลการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯประจำปี พ.ศ.2556
(4 เม.ย.56)

แพทย์ทั่วไป fammed แพทย์ odod แพทย์ชนบท
ด่วนที่สุด   เปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก( ป.ช.) ประจำปี 2555

( ว 405 / 4 เมษายน 2556 )
ด่วนที่สุด   แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะข้ามจังหวัด ปี 2556
ด่วนที่สุด   การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ม.ป.ช. ม.ว.ม. และ ป.ช.
ประจำปี 2555
  
( ว 392 / 1 เมษายน 2556 )
 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ด่วนมาก การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ  ณ  วันที่ 1 เมษายน 2556
( ว 367 / 28 มีนาคม 2556 )

  ประกาศแจ้งผลการจัดสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2556

เอกสารประกอบการประชุมอบรมในวันที่ 11 -14 มีนาคม 2556 จังหวัดอุดรธานี
การบริหารกำลังคน ของ สป. การวางแผน กำลังคน

การคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ

พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
HAPPY 8
WORK PLACE
ด่วนที่สุด การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 23 / 25 มีนาคม 2556 )
ด่วนที่สุด การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 341 / 25 มีนาคม 2556 )
     ดาวน์โหลด  ใบสมัคร  
ด่วนที่สุด กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 340 / 22 มีนาคม 2556 )
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
( ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 )
ี   ดาวน์โหลด  ใบสมัครรองอธิบดี
ด่วนที่สุด การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
เพื่อพิจารณาการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
( ว 320 / 18 มีนาคม 2556 )
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลการบริการพยาบาล ผลงานย้อนหลัง 3 ปี ของโรงพยาบาล
               ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2555
( ว 336 / 20 มีนาคม 2556 )
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 
 ( ว 289 / 11 มีนาคม 2556 ) 
   ดาวน์โหลด   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555
  ด่วนที่สุด   การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 23 / 25 มีนาคม 2556 )
   ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 341 / 25 มีนาคม 2556 )
    ดาวน์โหลด  ใบสมัคร  
   ด่วนที่สุด     กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 340 / 22 มีนาคม 2556 )
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
( ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 )
     ดาวน์โหลด   ใบสมัครรองอธิบดี
   ด่วนที่สุด   การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
เพื่อพิจารณาการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
 ( ว 320 / 18 มีนาคม 2556 )   
      ดาวน์โหลด   แบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลการบริการพยาบาล ผลงานย้อนหลัง 3 ปี ของโรงพยาบาล
                       ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  
  ด่วนที่สุด   ขอให้จังหวัดส่งรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินค่างานและกำหนดตำแหน่ง
( ว 306 / 13 มีนาคม 2556 )
        ดาว์นโหลด   แบบสอบถามข้อมูลเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง
   เรียน  บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
   รายชื่อผู้ที่ยังไม่ส่งใบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 11 -14 มีนาคม 2556 จ.อุดรธานี
  คำสั่งตัดโอนตำแหน่ง ของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแก้ว
( คำสั่งที่ 656 /1 มีนาคม 2556 ) 
    ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2555
( ว 336 / 20 มีนาคม 2556 )
   การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555  ( ว 289 / 11 มีนาคม 2556 )
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555
  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ.2556
   (ว 280/6 มีนาคม 2556)
  การปรับปรุงวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
( ว 269 / 4 มีนาคม 2556 )   
   รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลางหรือเมืองที่มีความเป็นอยู่
ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2556

( ว 256 / 1 มีนาคม 2556 )   
   กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ประกาศ/28 กุมภาพันธ์ 2556
  การขออนุมัติศึกษาต่อภาษาอังกฤษ ณ ประเทศแคนาดา
( ว 247 / 27 กุมภาพันธ์ 2556 )
  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2549
( ว 219 / 21 กุมภาพันธ์ 2556 )
   การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย
( ว 192 / 15 กุมภาพันธ์ 2556 ) 
  ภาพถ่ายพระราชทาน   (ว 190 / 15 กุมภาพันธ์ 2556 )
   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี2555
( ว 146 / 5 กุมภาพันธ์ 2556 )
  ด่วนที่สุด  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมถรรนะผู้ปฎิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
ของส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ

( ว 216 / 21 กุมภาพันธ์ 2556 )
  ดาว์นโหลด   แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม
   ด่วนที่สุด การจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2556
 
( ว 199 / 18 กุมภาพันธ์ 2556 )
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

   สิ่งที่ส่งมาด้วย  2

เครือข่าย1 เครือข่าย2 เครือข่าย3 เครือข่าย4 เครือข่าย5 เครือข่าย6
เครือข่าย7 เครือข่าย8 เครือข่าย9 เครือข่าย10 เครือข่าย11 เครือข่าย12
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
   ตัวอย่าง คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและย้ายข้าราชการ
   ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลของโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้บริการระดับ S, M1, M2 และ F1 สำหรับเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 162 / 11 กุมภาพันธ์ 2556 )
  ดาว์นโหลด    แบบสอบถามข้อมูลโรงพยาบาล ระดับ S, M1, M2 และ F1   
  ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 155 / 8 กุมภาพันธ์ 2556 )
  ด่วนที่สุด   กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 151 / 7 กุมภาพันธ์ 2556 )
  UpDate ข้อมูลการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการจากบัญชีของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 )
   มกราคม 2556
  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556
( ว 115 / 31 มกราคม 2556 )
  โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุปี 2556
 ( ว 98 / 28 มกราคม 2556 )
   ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่จะทำการตรวจรับรองสิทธิตนเองในการปฏิบัติราชการ ตามประกาศ กอ.รมน.
( ว 24 / 8 มกราคม 2556 )
  ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ( ด้านทันตสาธารณสุข / ด้านทันตกรรม)
ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชน
( ว 106 / 30 มกราคม 2556 )
  รับย้ายข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงสาธารณสุข
( ว 11 / 24 มกราคม 2556 )
  ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติม
( ว 80 / 23 มกราคม 2556 )
  ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้น ในสายงานที่มิใช่สายงานบริหาร แลประเภทบริหาร ระดับสูง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 60 / 17 มกราคม 2556 )