หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
  ปี 2556            
   ปี  2555
    ธันวาคม 2555

  เอกสารประกอบการประชุมระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2555
( PowerPoint ) 
         

    ดาวน์โหลด      1. กรอบอัตราบรรจุลูกจ้าง
                          2. การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ
                          3. กำลังคน
                          4. ใช้บรรยาย  
                          5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   ด่วนที่สุด สำหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นข้าราชการ ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวบุตร
ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โปรดเตรียมเอกสารคำสั่งจ้างในตำแหน่งปัจจุบัน
(ครั้งแรก) วุฒิ และใบประกอบวิชาชีพฯ (ถ้ามี) นำมาในวันประชุมด้วย
   ด่วนที่สุด  การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ในส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555
 
   ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นข้าราชการ (ว859 / 18 ธันวาคม 2555)
 
** หมายเหตุ  มีรถบริการรับส่งเข้า - ออก หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาและปากซอยโรงพยาบาลบำราศฯ

ดาวน์โหลด      แบบตอบรับ
   ด่วนที่สุด   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(ว 860 / 17 ธันวาคม 2555)
ดาวน์โหลด       ใบสมัคร
   การตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 สายงาน คือเจ้าพนักงานเวชสถิติและ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บนี้ เป็นข้อมูลเดิม ซึ่งพ้นระยะการแก้ไขไปแล้ว
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อ การเจ้าหน้าที่ของ สสจ./ รพศ./ รพท. ที่เป็นต้นสังกัด)

ดาวน์โหลด         วิธีดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว           
                       ข้อมูลจำนวนลูกจ้างชั่วคราว

   การตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 สายงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรตำแหน่งบรรจุ
เป็นข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บนี้ เป็นข้อมูลเดิม ซึ่งพ้น
ระยะการแก้ไขไปแล้วหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อ การเจ้าหน้าที่ของ สสจ./ รพศ./ รพท.
ที่เป็นต้นสังกัด)

ดาวน์โหลด       วิธีดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 

                     ข้อมูลจำนวนลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตามประกาศ  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  2553  (เพิ่มเติม)
 
  ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ว849 / 7 ธันวาคม 2555)
 
การส่งใบสมัคร   -  กรณีส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 - 27 ธันวาคม 2555
                        -  กรณีส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555  
ดาวน์โหลด      แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือก
 ด่วนที่สุด  รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่ว่าง

ภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 (ว 848 / 7 ธันวาคม 2555)
ดาวน์โหลด      ใบขอย้าย
  ด่วนที่สุด  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบด
(ว 942 / 7 ธันวาคม 2555)
ดาวน์โหลด     ใบสมัคร
  ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
(ว 847 / 7 ธันวาคม 2555)
ดาวน์โหลด     ใบสมัคร
  ด่วนที่สุด  กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูงและบริหารระดับสูง

(ว 844 / 7 ธันวาคม 2555)
   ด่วนที่สุด  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง
และบริหารระดับต้น (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)

(ว 90 / 7 ธันวาคม 2555)
ดาวน์โหลด    ใบสมัคร
  การอนุมัติให้ข้าราชการไปฝึกปฏิบัติงานหรือทำปริญญานิพนธ์
(ว 893 / 27 ธันวาคม 2555)
  การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2556
(ว 891 / 27 ธันวาคม 2555) 
  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลกรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ

(ว 856/17 ธันวาคม 2555)
  ด่วนที่สุด ขอสำรวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป
(ว 839 / 7 ธันวาคม 2555)  
ดาวน์โหลด    แบบสำรวจข้อมูล
   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555
(ว 834 / 6 ธันวาคม 2555) 
   การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่สายงานนักวิชาการทันตสาธารณสุข
(ว 832 / 3 ธันวาคม 2555) 
   พฤศจิกายน 2555
  การบรรจุข้าราชการที่ไปรับราชการทหารกองประจำการกลับเข้ารับราชการขณะลาพักรอการปลด
(ว 812 / 19 พฤศจิกายน 2555)
  การรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(ว 804 / 16 พฤศจิกายน 2555)
  แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทน ก.พ.
(ว 794 / 13 พฤศจิกายน 2555)
 รบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
  ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
  ถึงวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555

(ว 791 / 12 พฤศจิกายน 2555)
  ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(ว 786 / 9 พฤศจิกายน 2555)
ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
(ว 766 / 2 พฤศจิกายน 2555)
คลิก   ขั้นตอนการดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของนักศึกษาแพทย
ดาวน์โหลด  แบบบัญชีรายชื่อแพทย์ที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ 1)
                 แบบบัญชีรายชื่อแพทย์ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกแล้วถูกเข้าเป็นทหารฯ (แบบ 2)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา
และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มี
สถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(ว 768 / 2 พฤศจิกายน 2555)
   ตุลาคม 2555
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีแพทย์ทุนรัฐบาลได้รับอนุมัติให้ลาพักรอการปลด
(ว 744 / 25 ตุลาคม 2555)
การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
(ว 756 / 30 ตุลาคม 2555)
ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตรากำลัง
ด่วนที่สุด
ระงับใช้ตำแหน่งว่างและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

(ว 753 / 30 ตุลาคม 2555)
ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 2)
                  ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร
(ว 751 / 30 ตุลาคม 2555)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2555 (เพิ่มเติม)
(ว 74 / 22 ตุลาคม 2555)
ประมวลคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ. 2555
(หนังสือระเบียบสำนักนายกฯ ที่ นร 0106/ว3597 / 2 ตุลาคม 2555)

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.opm.go.th/opminter/mainframe.asp
ารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2555
(ว 733 / 19 ตุลาคม 2555)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานแพทย์แผนไทย
(ว 727 / 16 ตุลาคม 2555)
การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน
และระดับตำแหน่ง

(ว 717 / 16 ตุลาคม 2555)
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ที่ 2569 / 5 ตุลาคม 2555)
คำสั่ง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ที่ 1471 / 5 ตุลาคม 2555)
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
(ว 73 / 5 ตุลาคม 2555)
ดาวน์โหลด  ใบสมัคร
   กันยายน 2555
 ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 679 / 28 กันยายน 2555)
ดาวน์โหลด  ใบสมัคร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ว 670 / 27 กันยายน 2555)
การกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป คลิก
หนังสือที่ สธ 0201.032/9884 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
หนังสือที่ นร 1008.3.3/308 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555
ด่วนที่สุด
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับตำแหน่งเพิ่มใหม่สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 และสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
และพยาบาลวิชาชีพในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2554

(ว 650 / 24 กันยายน 2555)
 คุณวุฒิเพิ่มเติมของผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
 
(ว 647 / 24 กันยายน 2555) 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รับย้าย/รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
0 2590 2353
(ว 618 / 11 กันยายน 2555)
ด่วนที่สุด
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ส่วนภูมิภาค

(ว 612 / 10 กันยายน 2555)
ด่วนที่สุด
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ส่วนกลาง

(ว 61 / 10 กันยายน 2555)
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556  ( ตัวอย่างคำสั่งจังหวัด )
เรื่อง  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง กรณีตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
(หนังสือ ก.พ.ที่ นร 1008.3.3/188 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555)
ด่วนมาก
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

(ว 604 / 5 กันยายน 2555)
   สิงหาคม 2555
ด่วนมาก
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
(ว 592 / 31 สิงหาคม 2555)
ด่วนที่สุด 
ขอข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ 

( ว 586 / 30 สิงหาคม 2555 )                             
   ดาวน์โหลด    แบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการขอปรับปรุงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                                 ระดับเชี่ยวชาญ  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด........

                                 ( ส่งข้อมูลภายในวันที่ 4 กันยายน 2555 )
              โปรดส่งข้อมูลกลับมาที่  E-mail :  mayuree59@hotmail.com

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

(ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 10 กันยายน 2555)
ดาวน์โหลด  ใบสมัคร
(ว585/28 สิงหาคม 2555)
กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ว583/28 สิงหาคม 2555)
แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
( ว 575 / 27 สิงหาคม 2555 )
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
( ว 576 / 27 สิงหาคม 2555 )
ซักซ้อมแนวทางการบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2555
และ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)

(ว 568/ 22 สิงหาคม 2555)
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองของสายงานแพทย์และทันตแพทย์
( ว 558 / 20 สิงหาคม 2555 )
การดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553

(ว 541 / 14 สิงหาคม 2555)
   กรกฎาคม 2555
การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
(ว 510 / 30 กรกฎาคม 2555)
ด่วนที่สุด
การบริหารจัดการตำแหน่ง
(ว 503 / 27 กรกฎาคม 2555)
ด่วนที่สุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารงานบุคคล
ที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการของส่วนภูมิภาค

(ว 488 / 20 กรกฎาคม 2555)
แก้ไขกำหนดการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการของส่วนภูมิภาค วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป

(ว 476 / 19 กรกฎาคม 2555)
ดาวน์โหลด  แบบแสดงความจำนง
ด่วนที่สุด
รับสมัครย้ายข้าราชการ
(ว 475 / 19 กรกฎาคม 2555)
ดาวน์โหลด  ใบขอย้าย
ด่วนที่สุด
การเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับตำแหน่งเพิ่มใหม่สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ. 2555 และสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ และพยาบาล
วิชาชีพในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี
พ.ศ. 2554
(ว 463 / 16 กรกฎาคม 2555)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญและโปรแกรม
การขอพระราชทานสำหรับส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

(ว 449 / 13 กรกฎาคม 2555)
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้น ในสายงานอื่นที่มิใช่สายงานบริหาร
และประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 419 / 5 กรกฎาคม 2555)
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
(ว 418 / 5 กรกฎาคม 2555)
ดาวน์โหลด  ใบสมัคร
ด่วนที่สุด
ขอข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (ส่ง สป. ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555)
(ว 403 / 3 กรกฎาคม 2555)
ด่วนที่สุด
ขออนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ฉลองพุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

(ว 404 / 3 กรกฎาคม 2555)
   มิถุนายน 2555
ด่วนที่สุด
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

(ว 390 / 26 มิถุนายน 2555) ส่วนภูมิภาค
ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - 7
                  แบบหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ
                  แบบหนังสือขอระงับการลาออกตามมาตรการฯ
ด่วนที่สุด
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

(ว 44 / 26 มิถุนายน 2555) ส่วนกลาง
ดาวน์โหลด  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - 7
                   แบบหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ
                   แบบหนังสือขอระงับการลาออกตามมาตรการฯ
ด่วนที่สุด
กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์))
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

(ว 389 / 25 มิถุนายน 2555)
ประชาสัมพันธ์เภสัชกรที่ทำสัญญาชดใช้ทุนกับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555
จำนวน 320 ราย สามารถขอแก้ไขวันที่ที่ออกใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้...คลิก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานเภสัชกรรมและสายงานพยาบาลวิชาชีพ
(ว 380 / 19 มิถุนายน 2555)
คลิกดูรายละเอียด 
ตำแหน่งสายงานเภสัชกรรม
ตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพ
สำรวจความต้องการโควตาการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556
(ว 344 / 6 มิถุนายน 2555)
ดาวน์โหลด แบบสำรวจความต้องการโควตาการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
การบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์เข้ารับราชการ
(ว 345 / 6 มิถุนายน 2555)
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
(ว 340 / 6 มิถุนายน 2555)
   พฤษภาคม 2555
แผ่นพับเพื่อให้หน่วยงาน Print สำหรับเผยแพร่แก่ข้าราชการ ผู้บริจาค ผู้มีผลงานความดีความชอบ
และผู้สนใจที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (31 พฤษภาคม 2555)
ดิเรกคุณาภรณ์
ช้างเผือก : มงกุฎไทย
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตามระบบ
จำแนกประเภทตำแหน่งตามบัญชี 41
(4 กรกฎาคม 2555)
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ว 327 / 30 พฤษภาคม 2555)
เพิ่มชื่อนิติบุคคลที่สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินได
(ว 320 / 28 พฤษภาคม 2555)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.
(ว 292 / 21 พฤษภาคม 2555)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2555
(ว 299 / 18 พฤษภาคม 2555)
การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2555
(ว 291 / 18 พฤษภาคม 2555)
รายละเอียดการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชผู้ให้สัญญาประจำปี 2555
(ปรับปรุงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555)
ดาวน์โหลด แพทย
                  
ทันตแพทย์
                  
เภสัชกร
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (แพทย์ทุนปี 2554)
(ว 288 / 16 พฤษภาคม 2555)
 ด่วนที่สุด
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม  2555)

(ว 264 / 14 พฤษภาคม 2555) ส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม  2555)

(ว 30 / 14 พฤษภาคม 2555) ส่วนกลาง
ดาวน์โหลด แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายฯ
ด่วนที่สุด
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.)
สำหรับแพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ฝากฝึกเพิ่มพูนทักษะ

(ว 238 / 2 พฤษภาคม 2555)
   เมษายน 2555
ผลการเลือกพื้นที่ของทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ ประจำปี พ.ศ. 2555
ด่วนที่สุด
การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ป.ภ. ประจำปี 2554
(ว 204 / 23 เมษายน 2555)
คำสั่ง ย้าย/ปฏิบัติ แพทย์หมุนเวียน ปี 2555
คำสั่งย้าย กระทรวงสาธารณสุข ที่ 563/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555
คำสั่งย้าย สป. ที่ 794/2555 ลว. 23 เม.ย. 55 จำนวน 112 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55.. คลิก
หน้าคำสั่ง
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง
คำสั่งปฏิบัติ สป. ที่ 795/2555 ลว. 23 เม.ย. 55 จำนวน 61 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55.. คลิก
หน้าคำสั่ง
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง
คำสั่ง ย้าย/ปฏิบัติ ทันตแพทย์หมุนเวียน ปี 2555
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 769/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 111 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55 เป็นต้นไป
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 770/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 48 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55 เป็นต้นไป
คำสั่ง ย้าย/ปฏิบัติ เภสัชหมุนเวียน ปี 2555
คำสั่งย้าย สป. ที่ 696/2555 ลว.10 เม.ย.55 จำนวน 73 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1พ.ค.55...คลิก
หน้าคำสั่ง
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง
คำสั่งปฏิบัติ สป.ที่ 695/2555 ลว.10 เม.ย.55 จำนวน 53 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.55...คลิก
หน้าคำสั่ง
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง
แนวทางการพิจารณาเทียบเคียงมาตรฐานการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
สำหรับการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

(ว 171 / 2 เมษายน 2555)
คำสั่งมอบอำนาจฯ (คำสั่งกลุ่มกฎหมาย สป.)... คลิก
การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
การยกเลิกข้อความใน 1.3 แห่งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 886/2554 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2554 (การบริหารงานบุคคล)
   มีนาคม 2555
เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 169 / 30 มีนาคม 2555)
ด่วนที่สุด
การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ม.ป.ช. ม.ว.ม.  และ ป.ช.
ประจำปี  2554
(ว 152 / 29 มีนาคม 2555)
การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 150 / 29 มีนาคม 2555)
ด่วนที่สุด
แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ว 146 / 26 มีนาคม 2555)
เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญตำแหน่งนายแพทย์ด้านเวชกรรม สาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป (ว 140 / 21 มีนาคม 2555)
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ว 121 / 14 มี.ค. 2555)
ดาวน์โหลด  ตัวอย่างการคำนวณอัตราส่วนค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ
                   
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ป.ตรี) กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.) ปี 2555
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี  2555
(ว 109 / 9 มี.ค. 2555)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี 2555 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ                  
งานในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่น ๆ

(ว 108 / 9 มี.ค. 2555 )
ด่วนที่สุด
การจัดอบรมสัมมนาร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาล ปี 2555 วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555
(ว 105/8 มี.ค. 55)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน 2555
(ว 98 / 5 มีนาคม 2555)
ะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
( ว 93 / 1 มีนาคม 2555 )
   กุมภาพันธ์ 2555
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2554
( ว 86 / 29 กุมภาพันธ์ 2555 )
 ด่วนที่สุด   โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2555
( ว 85 / 29 กุมภาพันธ์ 2555 )
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่  1  เมษายน  2555
( ว 40 / 15 กุมภาพันธ์ 2555 )
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม)
ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2555 ( ว 24 / 27 ม.ค. 55)
หนังสือกลุ่มกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.5/ว 58 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
   มกราคม 2555
เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญตำแหน่งนายแพทย์ด้านเวชกรรม สาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป (ว 140 / 21 มีนาคม 2555)
โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( ว 29 / 31 มกราคม 2555 )
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม)
ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2555 ( ว 24 / 27 มกราคม 55)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2555
(ว 17 / 19 มกราคม 2555)
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
(ว 13 / 17 มกราคม 2555)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่น ๆ
และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต

(ว 15 / 18 มกราคม 2555)
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554
(ว 8 / 10 มกราคม 2555)
ระงับการใช้ตำแหน่ง (ว 5 / 6 มกราคม 2555)
ย้ายข้าราชการ แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
(ว 3 / 5 มกราคม 2555)
ด่วนที่สุด การประกาศชื่อนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ว 4 / 6 มกราคม 2555)
ซักซ้อมความเข้าใจในการออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือน และลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน (ว 1 / 4 มกราคม 2555)