หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
                 
   ปี  2554
 ธันวาคม 2554
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2555
(ว 306/ 27 ธันวาคม 2554)
ขอให้เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย
(ว 308/ 27 ธันวาคม 2554)
 ส่งประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 303/ 19 ธันวาคม 2554)
การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2554
(ว 301/ 13 ธันวาคม 2554)
อุปสมบท 5 ธันวาคม 2554
(ว 298/ 9 ธันวาคม 2554)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ  ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554
(ว 299/ 13 ธันวาคม 2554)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2554
(ว 297/ 9 ธันวาคม 2554)
แนวทางการบริหารตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(หัวหน้าสถานีอนามัยเดิม)
(ว 295/ 9 ธันวาคม 2554)
 พฤศจิกายน 2554
การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(ว 290/ 30 พฤศจิกายน 2554)
 การต่อเวลาราชการ
 ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 1 - 3
ส่วนกลาง     (ว 58/29 พ.ย. 54)
ส่วนภูมิภาค   (ว 287/29 พ.ย. 54)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2554
(ที่ นร 0508/ว (ท) 8481 ลว.8 พ.ย 54)
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2548
(ว 282/ 14 พฤศจิกายน 54)
ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
(ว 276 / 1 พฤศจิกายน 54)
 ตุลาคม 2554
วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556
(ว 265/ 5 ตุลาคม 54)
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ว 264/ 4 ตุลาคม 54)
 กันยายน 2554
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554
(ว 258/ 22 ก.ย. 54)
ขอข้อมูลจำนวนอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน (ว 255/ 20 ก.ย. 54)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจจำนวนอัตรากำลัง ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2554 (ว 53/ 21 ก.ย. 54)
คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 848 ราย (คำสั่ง 1964/12 ก.ย.54)
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ด้านการบริหารงานบุคคล)

(หนังสือกลุ่มกฎหมาย ที่ สธ 0201.042.5/ว 374 ลว.29 ก.ค. 54)
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ (ว 253/ 9 ก.ย. 54)
ซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย ( ว 244 / 2 กันยายน 2554 )
  สิงหาคม 2554
บัญชีการจัดสรรตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ฯ ประจำปี 2554 (ชุดใหม่)
(ว 235/23 ส.ค. 54)
การคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป

(ว 229/22 ส.ค. 54)

รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
         /โรงพยาบาลทั่วไป  ปี 2550 - 2553

รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
          ปี 2550 - 2553

ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนง
ให้หน่วยงานตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ
(เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท) ที่ยังไม่ได้รับเงิน แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลทราบโดยด่วนที่สุด
ทางโทรสารหมายเลข 0 2590 1446 - 7 หรือส่งทาง
E-mail ไปที่ Jobijung2@hotmail.com ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2554

(ว 233/23 ส.ค. 54)
รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ส่วนราชการอื่น  โดยกรอกใบขอย้าย
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แล้วส่งใบขอย้าย ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ภายในวันที่  15  กันยายน  2554  เวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)
(ว 230/22 ส.ค. 54)  ดาวน์โหลดใบขอย้าย

 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)

ส่วนกลาง     (ว 52/22 ส.ค. 54)
ส่วนภูมิภาค  (ว 232/22 ส.ค. 54)
ดาวน์โหลด ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการฯ
                      และตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ

รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย (นักวิชาการศึกษา) ระดับเชี่ยวชาญ สถาบันพระบรมราชชนก (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก)
(ว 231/22 ส.ค. 54)
ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือก
การฝึกอบรมพัฒนาโปรแกรมระบบการบริหารงานบุคคล ส่วนภูมิภาค (PIS) (ว 225/16 ส.ค. 54)
ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์
(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชน
(ว 227/17 ส.ค. 54)
ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งพยาบาลเทคนิคและเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นพยาบาลวิชาชิพ (ว 226/16 ส.ค. 54)
ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2   รายชื่อข้าราชการ จำนวน 124 ราย
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ว 223/15 ส.ค. 54)
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ. 2554
(ว 217/8 ส.ค. 54)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2554 (ว 216/8 ส.ค. 54)
กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ว 218/9 ส.ค. 54)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งเป็นระดับสูงขึ้น (ว 214/4 ส.ค. 54)
  กรกฎาคม 2554
แนวทางการดำเนินการตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ว 211/29 ก.ค. 54)
ดาวน์โหลด บัญชีเกษียณอายุปี 2554
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่  1  ตุลาคม  2554 ( ว 209/ 28 ก.ค.54 )
การสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒ
( ว 208/ 26 ก.ค.54 )
ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา (ส่งกลับภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554)
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ( ว 193/ 11 ก.ค.54 )
หารือการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ( ว 190/ 5 ก.ค.54 )
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( ว 187/ 4 ก.ค.54 )
ดาวน์โหลด ใบสมัครคัดเลือก
สำรวจความพึงพอใจในกระบวนงานการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  ตามระเบียบ  สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
 จังหวัดยะลา  ปัตตานี  สตูล  นราธิวาส  สงขลา
 ส่วนราชการระดับกรม
ขอเชิญประชุม “กระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” ( ว 40/ 4 ก.ค.54 )
   มิถุนายน 2554
การจัดทำหนังสือคลังปัญญาสาธารณสุข ประจำปี 2554 ( ว 184/ 30 มิ.ย..54 )
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2554
  ( ว 186/ 30 มิ.ย.54 )
ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554)
  ( ว 181/ 29 มิ.ย.54 )
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
   ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ( ว 175/ 22 มิ.ย.54 )
หารือเกี่ยวกับอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 57 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
   ( ว 170/ 16 มิ.ย.54 )
เงินยืมทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม( ว 167/ 14 มิ.ย.54 )
ทวงถามผลการพิจารณาความดีความชอบ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ( ว 166/ 14 มิ.ย.54 )
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ( ว 159/ 9 มิ.ย.54 )
   ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือก
รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ไปดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย 
  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   ที่จะว่าง
( ว 158/ 9 มิ.ย.54 )

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบขอย้าย
สำรวจความต้องการโควตาการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2554 ( ว 162/ 10 มิ.ย.54 )
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจ
 ขอข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป  ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ( ว 150/3 มิ.ย.54 )
   ดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูล (แจ้ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2554)
  พฤษภาคม 2554
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2553 แก่ผู้ที่มิได้เข้าเฝ้า ฯ ( ว 139/19 พ.ค.54 )
หารือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ถึงแก่ความตาย ( ว 144/24 พ.ค.54 )
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง ( ว 138/19 พ.ค.54 )
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2553 ( ว 137/18 พ.ค.54 )
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ( ว 127/6 พ.ค.54 )
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
   เมษายน 2554
  (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ( ว 117/27 เม.ย.54 )
  ดาวน์โหลดแบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง ( ว 112/19 เม.ย.54 )
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.  ป.ภ.  ประจำปี 2553 ( ว 111/19 เม.ย.54 )
ขอส่งความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของ
   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( ว 110/19 เม.ย.54 )

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกฎ ระเบียบ ที่ ก.พ. ปรับปรุงใหม่ และโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการ   ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ( ว 106/11 เม.ย.54 ) ดาวน์โหลด     แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ม.ป.ช. ม.ว.ม. และ ป.ช. ประจำปี 2553 ( ว 95/1เม.ย.54 )
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน ( ว 94/1 เม.ย.54 )
   ตัวอย่างการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนข้าราชการฯ  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป (ว 9/9 พ.ค. 54) 

   มีนาคม 2554

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี 2554 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
( ว 78/28 มี.ค.54 )
การบรรจุผู้ซึ่งเคยเป็นพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการ ( ว 75/21 มี.ค.54 )
การจัดอบรมสัมมนาร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ( ว 72/21 มี.ค.54 )
การพิจารณาคุณวุฒิของตำแหน่งเภสัชกร ( ว 66/17 มี.ค.54 )
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2553 ( ว 64/16 มี.ค.54 )
การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จ ลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด( ว 62/15 มี.ค.54 )
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับปรุงวันที่ 7 เม.ย .54 )( ว 61/14 มี.ค.54 )
สำรวจข้อมูลผลงานย้อนหลัง 3 ปี สายงานเกี่ยวกับการพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน    สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 11 มี.ค.54) (ว 59/9 มี.ค54) ปรับปรุงวันที่ 10 มี.ค.54
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ตามกฎหมาย (ว 58/9 มี.ค.54)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2554( ว13/8 มี.ค.54 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554( ว52/3 มี.ค.54 )
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2553 ( ว51/3 มี.ค.54 )
   กุมภาพันธ์ 2554
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงและลูกจ้างประจำที่สำเร็จการศึกษาในสายงาน
   ขาดแคลนที่กระทรวงสาธารณสุขผลิต จากสถาบันการผลิตอื่นและสายงานสนับสนุนอื่นๆ
(ว 42/24 ก.พ.54)
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 (ว39/21 ก.พ.54)
การสำรวจคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
   ที่ว่าง
(ว38/21 ก.พ.54)
   ดาวน์โหลดแบบสำรวจฯตามว 38/21 ก.พ.54
การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ว37/21 ก.พ.54)
ขอข้อมูลข้าราชการที่อยู่ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบคม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ว36/21 ก.พ.54)
ระงับการใช้ตำแหน่ง (ว 35/17 ก.พ.54)
การทวงถามเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองและของผู้วายชนม (ว33/14 ก.พ.54)
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด )
   ปีงบประมาณ พ . ศ .2555 ( ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554 )
ส่วนกลาง (ว 7/2 ก.พ.54)
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด )
   ปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 ( ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)
ส่วนภูมิภาค (ว 25/2 ก.พ.54)
   มกราคม 2554
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มงกุฎไทย (ว 5/28 ม.ค.54)
การให้ได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 19/27 ม.ค.54)
การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ (เพิ่มเติม) (ว 16/25 ม.ค.54)
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ว14/24 ม.ค.54)
   ดาวน์โหลดคู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ
การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว 13/21 ม.ค.54)
ก.พ.ยกเลิกและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (ว 6/13 ม.ค.54)
   ดาวน์โหลดบัญชีรายละเอียดการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งฯ
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)
(ว 2/7 ม.ค.54)(ส่วนภูมิภาค)
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)
(ว 2/7 ม.ค.54)(ส่วนกลาง)