หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
                 
     
   ปี  2553
 
   ธันวาคม 2553
   พฤศจิกายน 2553
   ตุลาคม 2553
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553)
   (บรรยายโดย..คุณภาวนา เผือกผาสุข ผ่าน e-Conference กระทรวงสาธารณสุข
   ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 – 15.30 น.
   จากห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข )
คลิก...
   เอกสารประกอบการบรรยาย
   ถาม-ตอบ ว 31/53
   ก.พ.ขออภัย เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (ว 31/53)
   กันยายน 2553
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
   คลิก... (ว 66/20 ก.ย.53)         (ว282/20 ก.ย.53)
   สิงหาคม 2553
เร่งรัดติดตามการบริหารจัดการตำแหน่ง (ว 257/31 ส.ค.53)
   (ให้ส่งคำสั่งถึงสำนักงานปลัดกระทรวงภายในวันที่ 15 กันยายน 2553)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตาม พ.ร.บ.ปี 2551
   ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
ดาวน์โหลดเรื่องที่บรรยาย....
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำผลงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553
   ณ ห้องประชุมไพจิต ปวะบุตร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
การจัดทำผลงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สาขาสูติ-นรีเวชกรรม สาขาศัลยกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกศ์
   กรกฎาคม 2553
   มิถุนายน 2553
การบริหารจัดการตำแหน่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3 แจ้งจังหวัดแล้ว) (ว 198/29 มิ.ย53)
การบรรจุและแต่งตั้งแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปี 2553 (ว 188/21 มิ.ย.53)
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง....คลิก
ตำแหน่งแพทย     ตำแหน่งทันตแพทย
  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คลิกหลักฐานการจัดทำทะเบียนประวัติฯ
ขอให้ส่งผลการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
   (ส่งผลฯให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2553)
   (ว 178/11 มิ.ย.53)
   พฤษภาคม 2553
ดาวน์โหลด
  บัญชีสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในสายงานขาดแคลนฯ ...คลิก
   เมษายน 2553
ประกาศโควตาแพทย์,ทันตแพทย์ ปี 2553...คลิก
  มีนาคม 2553
การเลือนเงินเดือนข้าราชการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
(ว21/30 มี.ค.53 แนบหนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/137ลว 24 มี.ค.53)
  กุมภาพันธ์ 2553
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ) (ว 62/17 ก.พ.53)
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุร
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
สกลนคร
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุร
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธาน
อุบลราชธานี
  มกราคม 2553