หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
                 
   ปี  2552
   ธันวาคม 2552
ขอข้อมูลเพิ่มเติม (ว 297/28 ธ.ค.52)
การปรับปรุงข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุขด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (ว294/23 ธ.ค. 52)
(updateข้อมูลGIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มกราคม 2552)
ขอทราบข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ว 288/15 ธ.ค.52)
ดาวน์โหลด
บัญชีรายละเอียดข้อมูลฯ
วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่า กระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด
(ว 287/15 ธ.ค.52)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2552 (ว 286/15 ธ.ค.52)
เอกสารประกอบการบรรยาย ณโรงแรมไดมอนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   (ตาม ว 284/15 ธ.ค.52)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2552 (ว 285/15 ธ.ค.52)
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา (ว 282/4 ธ.ค.52)
การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 279/3 ธ.ค.52)
การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง (ว 278/3 ธ.ค.52)
การต่อเวลาราชการ (ว 254/9 พ.ย.52)
   พฤศจิกายน 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 275/30 พ.ย.52) 
   ดาวน์โหลด
  หนังสือ ก.พ.ที่ นร 1012/ว 20 ลว 3 กันยายน 2552
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว 274/30 พ.ย.52)
   ดาวน์โหลด
   หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 28 ลว. 22 ต.ค.52
การชะลอการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ (8 - 15 เท่า) ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
(ว 40/25 พ.ย.52)
ขอให้ชลอการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ (8 - 15 เท่า) ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
(ว 258/11 พ.ย.52)
การต่อเวลาราชการ (ว 254/9 พ.ย.52)
การคืนการใช้สิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว 253/5 พ.ย.52)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
(ว 250/5 พ.ย.52)
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว 248/4 พ.ย.52)
   ตุลาคม 2552
อนุมัติให้ใช้ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งหรือเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง (ว243/27 ต.ค.52)
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ว 238/20 ต.ค.52)
   www.ocsc.go.th
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ 14 สายงาน (ว237/20 ต.ค.52)
   www.ocsc.go.th
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548
(ว 234/16 ต.ค.52)
ขอส่งแบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาการขอยกระดับสถานบริการทุกระดับและการขอปรับขนาดจำนวนเตียง
(ว 233/16 ต.ค.52)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ปรับปรุงเพิ่มเติม
(ว228/15 ต.ค.52)
หารือกรณีแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการพยาบาลวิชาชีพ (ว227/14 ต.ค.52)
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารและตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ว 219/12 ต.ค.52)
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ 44 สายงาน (ว 214/5 ต.ค.52)
   กันยายน 2552
แก้ไขตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวข้าราชการ (ว 202/18 ก.ย.52)
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป (ว 198/14 ก.ย.52)
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย (ว 194/10 ก.ย.52)
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 (ว193/10 ก.ย.52)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติการ (พ.ต.ก.) (ว 192/9 ก.ย.52)
    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ว 191/7 ก.ย.52)
   สิงหาคม 2552
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ว 179/20 ส.ค.52)
เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย (ว 177/10 ส.ค.52)
   กรกฎาคม 2552
การจัดทำหนังสือคลังปัญญาสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2552 (ว169/29 ก.ค.52)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ว167/27 ก.ค.52)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2551 (ว165/24ก.ค.52)
ภาพถ่ายพระราชทาน (ว 164/24ก.ค.52)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2552 (ว 163/22 ก.ค.52)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
(ปรับปรุงเพิ่มาเติม)
(ว 157/13 ก.ค.52)
ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ว 151/2 ก.ค.52)
   มิถุนายน 2552
การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ว 150/29 มิ.ย.52)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งสำเนาคำสั่งจังหวัด (ว147/22 มิ.ย.52)
การรับเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน(ว 144/19 มิ.ย.52)
การเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ว137/17 มิ.ย.52)
ขอให้เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย (ว 136/16 มิ.ย.52)
มาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ( โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด )ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ( 1 ตุลาคม 2552)
( ว 131 / 12 มิ.ย.52 )
สรุปเอกสารโครงการเกษียณก่อนกำหนดที่หน่วยงานต้องจัดส่ง สป.
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (ว 128/10 มิ.ย.52)
การกำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (ว 127/9 มิ.ย.52)
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญ (ใหม่)
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552)
(ว124/4 มิ.ย.52)
การบรรจุและแต่งตั้งนายแพทย์และทันตแพทย์ ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปี 2552 (ว 123/3 มิ.ย.52)
ดาวน์โหลด  บัญชีจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
นายแพทย์
ทันตแพทย
   พฤษภาคม 2552
ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม พ.ร.บ.51
ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 52 ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่...คลิก.. (ตาม ว 121/1 มิ.ย.52)
1.ทิศทางการสนันสนุนทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการ
2.การกำหนดตำแหน่งและการบริหารตำแหน่ง
3.การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในวันที่ 1 เม.ย.52 และ 1 ต.ค.52
4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกับการบรรจุแต่งตั้ง
5.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
6.การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
7.การแต่งตั้งข้าให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
8.การกำหนดตำแหน่งการบริหารตำแหน่ง และช่วงเวลาย้าย
9.มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2553
10.การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
คำถาม - คำตอบ เรื่องการประเมินผลงานทางวิชาการ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน(นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ) ด้านเวชกรรม
(ว 103/21 พ.ค.52)
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหาร 3 สายงาน (ว 100/20 พ.ค.52)
1.สายงานบริหาร
2.สายงานบริหารงานปกครอง
3.สายงานตรวจราชการกระทรวง
สำรวจความต้องการโควตาการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2553 (ว 94/15 พ.ค.52)
   ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
    1.หลักสูตรการศึกษาแพทย์ประจำบ้าน
    2.แบบสำรวจความต้องการโควตาแพทย์ประจำบ้าน
    3.บัญชีรายชื่อแพทย์เฉพาะทางที่มีปฏิบัติงานจริง...คลิกในเขตต่าง ๆ
เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 เขต13 เขต14 เขต15 เขต16 เขต17 เขต18
    4. บัญชีรายชื่อแพทย์ที่กำลังลาศึกษาแพทย์ประจำบ้าน...คลิกในเขตต่าง ๆ
เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 เขต13 เขต14 เขต15 เขต16 เขต17 เขต18
     5. หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน
แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ กรณีสอบไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2552 (เพิ่มเติม) (ว 93/12 พ.ค.52)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
(ว 92/12 พ.ค.52)
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2553 (ว91/12 พ.ค.52)
ดาวน์โหลด
 แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายและผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ
ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552) (ว 90/7 พ.ค.52)
ารจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2551 แก่ผู้ที่มิได้เข้าเฝ้าฯ
คลิก
(ว 399/1 พ.ค.52)......คลิก (ว 40/1 พ.ค.52)
   เมษายน 2552
จ้งผลการเลือกพื้นที่สำหรับแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ และแพทย์ที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตประจำปี 2552 (ว 82/21 เม.ย.52)
ดาวน์โหลด
 พื้นที่ปฏิบัติงานแพทย์ฯ ประจำปี 2552 รวมทุกโครงการ
การจัดตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก (ว81/20 เม.ย.52)
แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ กรณีสอบไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี 2552 (ว 77/9 เม.ย.52)
ผลการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนสำหรับทันตแพทย์ฯ ปี 2552 (ว 76/8 เม.ย.52)
แนวทางปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปี 2552 (ว 73/8 เม.ย.52)
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.ประจำปี 2551 (ว 72/3 เม.ย.52)
   มีนาคม 2552
คำสั่งกระทรวงฯ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหารงานบุคคล)
(คส.459/26 มี.ค.52)
คำสั่งสำนักงานปลัดฯ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหารงานบุคคล)(คส.728/26 มี.ค.52)
คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุนักเรียนทุน (คส.536/9 มี.ค.52)
สิทธิของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ว 58/31 มี.ค.52)
พื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนสำหรับแพทย์และทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปี 2552 (ว 56/26 มี.ค.52)
พื้นที่ใช้ทุนแพทย์ (ปรับปรุง 1 เม.ย.52)
พื้นที่ใช้ทุนทันตแพทย
การจัดทำบัตรประจำตัวผู้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ว 55/25 มี.ค.52)
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ม.ป.ช. ม.ว.ม. และ ป.ช.ประจำปี 2551 (ว 49/18 มี.ค.52)
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2546 (ว 48/18 มี.ค.52)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2551 (ว 47/16 มี.ค.52)
การระบุตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว 43/10 มี.ค.52)
การจัดสรรแพทย์และทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปี 2552 (ว 20/5 มี.ค. 52)
   กุมภาพันธ์ 2552
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งเป็นระดับสูงขึ้น (ว33/26 ก.พ.52)
สรุปคำถาม-ตอบ ในการประชุมวิชาการ เรื่อง "กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาค ตาม พ.ร.บ.51"
ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเวลคัม พัทยา จังหวัดชลบุรี (job/มี.ค.52/ของทะเบียน
)
อกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ"กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑฺ์ ในการบริหารงานบุคคลส่วนภูมิภาคตาม พ.ร.บ.51"
ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค.52
(ว 28/17 ก.พ. 52)
   การกำหนดตำแหน่งและการบริหารตำแหน่งในระยะเปลี่ยนผ่าน
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการรับรองคุณวุฒิ
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
   ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราว
   การประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
   การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตาม พ.ร.บ.51
   การแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.51
   การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
   สรุปคำถาม-ตอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ ตาม พ.ร.บ.51
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2551
(ว 24/16 ก.พ.52)
ขออนุมัติใช้ผลการประเมินแต่งตั้งข้าราชการ
   ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มสำรวจผู้ที่ผ่านการประเมินฯ
(ว21/5 ก.พ.52)
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งต่าง ๆ ของจังหวัด
   ดาวน์โหลด
   แบบฟอร์มการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
(ว 20/5 ก.พ.52)
   มกราคม 2552
การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.2551
(ว 15/27 ม.ค.52)
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
(ว 14/26 ม.ค.52)
ขอข้อมูลสรุปยอดการใช้โควตาและวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
(ว13/23 ม.ค.52
)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2552
(ว 12/23 ม.ค.52)
ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการ
(ว 11/22 ม.ค.52 แนบหนังสือที่ สธ 0201.036/628 ลว 20 ม.ค.52)
การรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.พ.ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา 8(10) ตาม พ.ร.บ.51
(ว 10/19 ม.ค.52)
สำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในสายงานชาดแคลนที่กระทรวงสาธารณสุขผลิต ประจำปี 2549 - 2551
      ดาวน์โหลด
    บัญชีสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาสายงานขาดแคลนฯ ตั้งแต่ปี 2549 - 2551
(ว 5/14 ม.ค.52)
การขอย้ายขอแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2552
(ว 2/6 ม.ค. 52)
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
(หนังสือ ก.พ.ว2/26 ม.ค.52)
พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลน ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0201.042.1 / ว 6 ลว. 7 ม.ค.52 (หนังสือกลุ่มกฎหมาย)