หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
   ปี  2551
   ธันวาคม 2551
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.ตาม พ.ร.บ2551
(ว 265/25 ธันวาคม 51)
ดาว์นโหลดหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.ตาม พ.ร.บ.2551
ว21/2551  ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ว20/2551  หลักเกณฑ์วิธีการและเืงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ

ว19/2551  อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัิติต่างไปจากสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ว18/2551  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเิงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ

ว17/2551  หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนแและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ว16/2551  การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว15/2551  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว14/2551  การรับรองคุณวุฒิ
ว13/2551  การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ว12/2551  การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ว11/2551  การใช้บังคับพระบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ว10/2551  มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
ว9/2551    กฎ ก.พ.ระเบียบ ก.พ.และข้อบังคับ ก.พ.ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2551
ว9/2551   ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้้ความช่วยเหลือบุลากร
ภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในต่างประเทศ พ.ศ.2551

ว9/2551   ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนรัฐบาล พ.ศ.2551
   พฤศจิกายน 2551
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่่ง
(หนังสือ ก.พ.ที่ นร 1008.3.3/1490 ลว. 28 พ.ย.51)
   ตุลาคม 2551  
   กันยายน 2551
  ารเทียบตำแหน่ง (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลว. 22 ก.ย. 51)
   สิงหาคม 2551  
   กรกฎาคม 2551  
   มิถุนายน 2551  
   
พฤษภาคม 2551
   เมษายน 2551
การบรรจุและแต่งตั้งนายแพทย์และทันตแพทย์ ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปี 2551
ดาวน์โหลด บัญชีการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
    นายแพทย์
       ทันตแพทย์
(ว 93/25 เมษายน 2551)
   มีนาคม 2551
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (สาธารณสุขกิ่งอำเภอ)
(ว 23/28 มีนาคม 2551)
   กุมภาพันธ์ 2551
   มกราคม 2551
การกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 วช. ในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลทั่วไป
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
        ดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 (สิ่งที่่ส่งมาด้วย 1)
        แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของ
            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สิ่งที่มาด้วย 3)
        อ้างถึงหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.9/317 ลงวันที่ 25 เมษายน 2539
(ว 12/23 มกราคม 2551)
หลักเกณฑ์การประเมินละการดำเนินการเบื้องต้นสำหรับผู้สมัครขอรับคัดเลือกในตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับ 9 วช. - 10 วช.ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์)
*ผู้มีคุณสมบัติครบฯส่งผลงานขอรับการคัดเลือก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551
(ว 10/17 มกราคม 2551)