หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
                 
   ปี  2550
   มกราคม 2550
ตารางเทียบขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2550
ขอความร่วมมือในการสำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2555
(ว 260/25 ธันวาคม 2550)
แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 2551

(ว 258/21 ธันวาคม 2550)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2550
(ว 257/20 ธันวาคม 2550)
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
(ว 256/17 ธันวาคม 2550)
การกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.รับรอง
(ว 247/6ธ.ค.50)
การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ
(ว 238/22 พ.ย.50)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

(ว 230/13 พ.ย.50)
สรุปผลการคำนวณจำนวนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ควรมีในสถานบริการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2551
       ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
         1.การจัดสรรจำนวนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช ควรมีในภาพรวมของสถานบริการ
           ระดับต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ GIS 

        2.การจัดสรรจำนวนแพทย์เฉพาะทางแยกรายสาขาต่าง ๆ ควรมีในสถานบริการระดับต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ GIS
         การพิจารณาการใช้ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ GIS
(ว 228/12 พ.ย.50)
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
(ว 227/9 พ.ย.50)
หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
(ว 211/9 ต.ค.50)
การกำหนดตำแหน่งสายงานนักกิจกรรมบำบัด
(ว 210/8 ต.ค.50)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายกรณีพิเศษ
         ดาวน์โหลด
         แบบรายงานความดีความชอบกรณีพิเศษ
(เวียนกรม ว 53/5 ต.ค.50)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายกรณีพิเศษ
         ดาวน์โหลด
         แบบรายงานความดีความชอบกรณีพิเศษ
(เวียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว 52/5 ต.ค.50)
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ว 199/20 ก.ย.50)
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
(ว 195/17 ก.ย.50)
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
(ว 193/14 ก.ย.50)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2548 ให้ผู้ที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ"
(ว 191/12 ก.ย.50)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2550
(ว 190/12 ก.ย.50)
การตัดโอนตำแหน่งแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
(ว 176/30 ส.ค.50)
การคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
(ว175/29 ส.ค.50)
การมอบให้เขตเป็นผู้ดำเนินการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7
และระดับ 8
(ว 158/6 ส.ค.50)
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550
(ว 157/6 ส.ค.50)
ชี้แจงการกำหนดตำแหน่งระดับ 9
(ว 147/4 ก.ค.50)
เพิ่มรายชื่อนิติบุคคลที่ออกหนังสือรับรองการบริจาค (แบบ นร.2) ได้
(ว 130/25 พ.ค. 2550)
การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ให้สัญญาฯ และเภสัชกร
ผู้ไม่มีสัญญาผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
(ว 122/ 14 พ.ค. 2550)
สำรวจความต้องการโควตาการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ประจำปีการศึกษา 2551
(ว 121/ 14 พ.ค. 2550)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานทันตแพทย์และสายงานเภสัชกรรม
(ว 119/11 พ.ค.2550)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2549
(ว 118/11 พ.ค.2550)
ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
(ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550)
(ว117/9 พ.ค.2550)
การคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสายงานเภสัชกร
(ว 24/ 27 เม.ย. 2550)
การจัดสรรโควตาแพทย์โครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากโควตาปกติ ประจำปี 2550
(ว 61/22 มี.ค.2550)
การจัดสรรโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ให้สัญญาฯ และเภสัชกรที่ไม่มีสัญญาฯ
ประจำปี 2550
(ว 60/21 มี.ค.2550)
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 (เฉพาะกรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ)

(ว 59/21 มี.ค.2550)
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชสถิติ 6
ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว

(ว 58/21 มี.ค.2550)
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี 2544
( ว 42/22 ก.พ.2550 )
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนความต้องการกำลังคน
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(พ.ศ.2550-2554)

(หนังสือด่วนที่สุดที่ สธ 0201.032/2636 ลว.15 ก.พ.50)
ผลการคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2548
(ว18/16กุมภาพันธ์ 2550)
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิคเป็นพยาบาลวิชาชีพ
( ว 36/13 ก.พ.2550 )
แนวทางดำเนินการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์ ผู้ให้สัญญาฯ
ประจำปี 2550

(์ว 34/13 ก.พ.2550 )
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2550

(์ว 33/12 ก.พ.2550 )
ขอข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ว 31/9 ก.พ.2550 )
ขอทบทวนมติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
เป็นตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

แบบฟอร์มรายการแสดงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยาฯ
(์ว 30/7 ก.พ.2550 )
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7)
(ว 29/7 ก.พ.2550 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2550
  แบบรายงานความดีความชอบกรณีพิเศษ
  แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน(แบบ นร.1)
  แบบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน(แบบ นร.2)
  บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทำความดีความชอบฯ(แบบ นร.3)
(ว 15/6 ก.พ.2550 )
การปรับปรุงการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
(ว 24/2 ก.พ.2550 )
แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกบรรจุนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข ประจำปี 2550
(ว 8/1 ก.พ.2550)
แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกบรรจุนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข ประจำปี 2550
(ว 21/31 ม.ค.2550)
การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2549 (ว 19/31 ม.ค.2550)
    รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
    ผังการเข้าเฝ้่าฯ, ขั้นตอนปฏิบัติฯ, ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชฯ
  ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง (ว 12/24 ม.ค.2550)
   หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์   
์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ( มีเอกสารเพิ่มเติมต่อหน้า 11 )
  
(ว 10/24 ม.ค.2550
)
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549 (ว 2/4 ม.ค.2550)