หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
                 
   ปี  2549
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิคเป็นพยาบาลวิชาชีพ (ว 227/25 ธ.ค.49)
การฝึกเพิ่มพูลทักษะของแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปี 2550 (ว 224/21 ธ.ค.49)
ยุทธศ่าสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2549-2551) (ว 220/15 ธ.ค.49)
การคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือ ก.พ.ว16/28 ก.ย.49) (ว 216/28 พ.ย.2549)
การบริหารจัดการตำแหน่งว่างในรอบ 4 (ว 209/20 พ.ย.49)
แนวทางการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง (ว 202/13 พ.ย.49)
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (ว 195/3 พ.ย.49)
การเบิกจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ / เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ (ว 182/30 ต.ค.2549)
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย
 (ว 180/26 ตุลาคม 2549)
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ.2536
 (ว 179/24 ตุลาคม 2549)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหาร 9 (ว 175/ 19 ตุลาคม 2549)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9 (ว168/22 ก.ย.49)
การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2547 (ว 166/18 ก.ย.49)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา (ว 150/18 ส.ค.49)
ลักเกณฑ์และวิธีประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่ง ระดับ 8 ลงมา (ตามหนังสือ ก.พ.ว10/15 ก.ย.48
)  (ว 140/4 ส.ค.49)
การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล  (ว 136/31ก.ค.49)
การคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสายงานเภสัชกร (ว 130/26 มิ.ย.49)
การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประำำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 (ว 111/14 มิ.ย.49)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2548 (ว 96/16พ.ค.49)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2548 ให้ผู้มิได้เข้าเฝ้าฯ (ว 95/16พ.ค.49)
การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี   และวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว 69/8 พ.ค.49)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งเป็นระดับสูงขึ้น (ว 92/2 พ.ค.49)
การบรรจุแต่งตั้งนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเภสัชกรผู้ไม่มีสัญญาผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
(ว 90/28 เม.ย.49)
รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา)
  (หนังสือกลุ่มกฎหมาย ว 175/7 เม.ย.49)
การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่มีเงื่อนไขกำหนดให้เป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(ว 70/3 เม.ย.49)
การบริหารจัดการตำแหน่งพยาบาลเทคนิคที่มีเงื่อนไขตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ สำรวจข้อมูลข้าราชการ
  
และข้อมูลสูญเสียนักเรียนทุนลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สายงานพยาบาลวิชาชีพ
(ว 62/28 มี.ค.49)
การจัดทำทะเบียนประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ทะเบียนฐานันดร) (ว 44/28 กพ.49)
การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่มีเงื่อนไขกำหนดใ้ห้เป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(ว 42/24 ก.พ.49)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2549 (ว 8/20 ก.พ.49)
การฝึกเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2549 (ว 32/14 ก.พ.49)
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยเป็นระดับ 7 (ว 22/6 ก.พ.49)
สรุปการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
รายละเอียดหนังสือสำนักงาน ก.พ. (ว 5/2546)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 (ว 4/9 ม.ค.49)