• ปี 2548
ตารางค่าตอบแทนเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนจำแนกตามตำแหน่ง ปี 2548 (ว 303/21 ธ.ค.48)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ให้ผู้กระทำความดีความชอบประจำปี 2548 (ว 300/15 ธ.ค.48)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2548 (ว 299/15 ธ.ค.48)
การขอย้ายของแพทย์ ทัีนตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2549 (ว 295/14 ธ.ค.48)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ 6 (ว 289/6 ธ.ค.48)
แก้ไขอัตราเงินเดือนบรรจุตำแหน่งเภสัชกร 3-5 หรือ 6 ว หรือ วช (ว 275/ 14 พ.ย.48
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ. (ว 274/14 พ.ย.48)
การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ.รับรอง (ว 271/11 พ.ย.48)
การคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  (ว 269/11 พ.ย.48)
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ณ 1 ตุลาคม 2548
  (ตามหนังสือ กค 0430.3/ว 350 ลว.9 ก.ย.48)
รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร (หนังสือกลุ่มกฎหมาย ว 129/7 เม.ย.48
ผลการจัดทำข้อมูลระดับสถานบริการ (ว 236/17 ต.ค.48)
การบรรจุผู้ที่เคยเป็นพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการ (ว 223/30 ก.ย.48)
การมอบอำนาจให้เขตเป็นผู้ดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 7 ว (ว 220/30 ก.ย.48)
การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ว 217/30 ก.ย.48)
การอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาฝึกอบรม (ว 430/29 ก.ย.48)
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)   และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ว 10/15 ก.ย.48)
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง (443/15 ก.ย.48)
การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ว 200/7 ก.ย.48)
การแก้ไขเงินเดือนตำแหน่งเภสัชกรและส่งสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณยืนยันยอด (ว 195/2 ก.ย.48)
การบรรจุนักศึกษาคู่สัญญาฯ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
 
(ว 189/22 ส.ค.48)
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้รับเงินตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 (คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือน) (ว180/11 ส.ค.48)
กฎ ก.พ.ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
  ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ว 8/15 ส.ค.48)
การใช้ตำแหน่งว่าง (ว 178/11 ส.ค.48)
ผลการจัดทำข้อมูลระัดับสถานบริการ (ว 177/11 ส.ค.48)
ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (1 ตุลาคม 2548)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ที่ได้รับจัดสรรจาก คปร.
แจ้งผลการตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่หมดสิทธิยื่นคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด (ว 166/26 ก.ค.48)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2548 (ว 164/25 ก.ค.48)
วิธีการค้นหาราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
สรุปผลการบริหารกำลังคนและการสร้างขวัญกำลังใจ
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ว 162/18 ก.ค.48)
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (ว 157/6 ก.ค.48)
การบรรจุผู้ที่เคยเป็นพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการ (ว 148/22 มิ.ย.48)
การใช้ตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 147/22 มิ.ย.48)
การนับระยะเวลาราชการของผู้ที่ลาออกแล้วบรรจุกลับเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ว 146/21 มิ.ย.48)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ว 145/21 มิ.ย.48)
การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ว 144/20 มิ.ย.48)
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์เป็นนักรังสีการแพทย์ (ว 141/16 มิ.ย.48)
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (ว 136/7 มิ.ย.48)
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลในระดับ 6 สาขาต่าง ๆ
  ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 128/25 พ.ค.48)
ภาพถ่ายพระราชทานในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2546
  (ว 112/3 พ.ค.48)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2547 ของผู้ที่มิได้เข้าเฝ้าฯ (ว 111/3 พ.ค.48)
การฝึกเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ใช้ทุนประจำปี 2548 (ว 102/25 เม.ย.48)
การลงชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (ว 67/23 มี.ค.48)
การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2548 - 2550
  (ว 52/8 มี.ค.48)
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ
  และประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
(ว 39/28 ก.พ.48)
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้เงินตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2548 (คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือน) (ว38/28 ก.พ.48)
การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) (ว 25/2 ก.พ.48)
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง (ว 14/14 ม.ค.48)
  หนังสือเวียนปีต่าง ๆ