หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
                 
   ปี  2547
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชสถิติ (ว 314/23 ธ.ค.47)
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์เป็นนักรังสีการแพทย(ว 313/23 ธ.ค.47)
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิคเป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ว 312/23 ธ.ค.47)
การกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย (ว 311/23 ธ.ค.47)
การใช้ตำแหน่งว่าง (ว 285/24 พ.ย.47)
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยการสรรหาบุคคลในพื้นที่ / การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจาก
   ผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท และผ่านภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ.
 (ว 257/29 ต.ค.47)
การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (ว 198/18 ส.ค.47)
บัญชีโครงสร้าง/ตำแหน่ง (ว 76/29 มี.ค.47)
   ปี  2546
อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด (ว 110/ 11 มิ.ย.46)
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป (ว 164/4 ส.ค.46)