แบบฟอร์ม
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือชี้แจง  
แบบสัญญาจ้าง  
  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ( เอกสารหมายเลข 1 )  
  ระเบียบวาระการประชุม ( เอกสารหมายเลข 2 )  
  ตัวอย่างประกาศรับสมัคร ( เอกสารหมายเลข 3 ) แก้ไข 25 เมษายน 57  
  ฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( เอกสารหมายเลข 4 )  
  บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ( เอกสารหมายเลข 5 )  
  ฟอร์มแบบรับรองคุณวุฒิ ( เอกสารหมายเลข 6 )  
  เอกสารสำหรับการเตรียมการก่อนประเมินความรู้ความสามารถ ( เอกสารหมายเลข 7 )  
  ตัวอย่างประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ( เอกสารหมายเลข 8 )  
  ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ( เอกสารหมายเลข 9 )  
  ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ( เอกสารหมายเลข 10 )  
  หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง (ภาคผนวก ก.)     
  วิธีกรอกสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (แก้ไข ณ วันที่ 26 สิงหาคม 56)
 
  สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป