หนังสือรับทราบการเกษียณอายุราชการ
 
บัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 
แบบฟอร์ม กสจ.    
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ."
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ." (กรณีสมาชิกถึงแ่ก่ความตาย)
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก
การปรับระดับชั้นสูงขึ้นและการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  
ตัวอย่างการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีพิเศษเฉพาะราย)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
 
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ    
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานช่าง
ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

 แผนปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือก (1)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (2)

ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
   และคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (3)

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (4)
 ใบสมัครสำหรับลูกจ้างประจำขอคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม (4.1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทักษะ
   และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (5)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1
   และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (6)
บัญชีกรอกและรวมคะแนนในการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (6.1)
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม (7)
   
 แบบประเมินปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
 ระเบียบและคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
 ระเบียบเครื่องแบบและบัตรลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ัรับบำเหน็จบำนาญ)
 ตัวอย่างแบบทดสอบพิมพ์ดีด
 คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
 และลูกจ้างประจำของส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 แบบประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ
 ตัวอย่างการบันทึกแบบประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
 คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)