หน้าหลัก ll ก่อนหน้า


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560รายละเอียดการกรอกและพิมพ์ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัคร สำนักงาน ก.พ.

ขั้นตอนการกรอกและพิมพ์ใบสมัครทาง Internet