หน้าหลัก
ll หน้าถัดไปเตรียมพร้อมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สุง (HIPPS)
รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ว 863 / 2 พฤศจิกายน 2560 )

Post 8 พฤศจิกายน 2560 : 11 : 20

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ 2 ) เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 13
ที่ นร 1003/437 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 491 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสุ่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 )

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ( HiPPS ) ครั้งที่ 1 / 2560

รับสมัคร HiPPS


ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1)

และรายชื่อเพิ่มเติม 15 พ.ค. 60


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 )

(ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 )
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424

E-mail : person1@health.moph.go.th