ll หน้าหลัก llประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560

หมายเหตุ โปรดมาสมัครก่อน เวลา 15.00 น.


แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกนายแพทย์ปฏิบัติการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (มหาวิทยาลัยเอกชน)


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560