เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการอบรม เรื่องความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล
สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่  ปีงบประมาณ 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557
    
วิชาอัตรากำลัง
         
เอกสารดาวน์โหลด 1
    
วิชาสรรหา
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
    
วิชาบรรจุแต่งตั้ง
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
          เอกสารดาวน์โหลด 5
          เอกสารดาวน์โหลด 6
          เอกสารดาวน์โหลด 7
          เอกสารดาวน์โหลด 8
    
วิชาประเมินบุคคลและวิชาการ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
    
วิชางานเงินเดือนและการถือจ่าย
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
          เอกสารดาวน์โหลด 5
    
วิชาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
    
วิชาทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ
              เอกสารดาวน์โหลด 1   

              เอกสารดาวน์โหลด 2  
              เอกสารดาวน์โหลด 3  
              เอกสารดาวน์โหลด 4  
              เอกสารดาวน์โหลด 5
              เอกสารดาวน์โหลด 6
              เอกสารดาวน์โหลด 7
              เอกสารดาวน์โหลด 8
              เอกสารดาวน์โหลด 9
              เอกสารดาวน์โหลด 10
    
วิชาการบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ

                       พนักงานราชการ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
         
ลูกจ้างประจำ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3

          เอกสารดาวน์โหลด 4
           วิชาการพิจารณาคุณวุฒิ
              เอกสารดาวน์โหลด 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่นที่ 2 วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2557
    
วิชาอัตรากำลัง
         
เอกสารดาวน์โหลด 1
    
วิชาสรรหา
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
    
วิชาบรรจุแต่งตั้ง
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
          เอกสารดาวน์โหลด 5
          เอกสารดาวน์โหลด 6
          เอกสารดาวน์โหลด 7
          เอกสารดาวน์โหลด 8
    
วิชาประเมินบุคคลและวิชาการ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
    
วิชางานเงินเดือนและการถือจ่าย
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
          เอกสารดาวน์โหลด 5
    
วิชาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
    
วิชาทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
          เอกสารดาวน์โหลด 5
          เอกสารดาวน์โหลด 6
          เอกสารดาวน์โหลด 7
          เอกสารดาวน์โหลด 8
          เอกสารดาวน์โหลด 9
          เอกสารดาวน์โหลด 10
    
วิชาการบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ
            พนักงานราชการ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
         
ลูกจ้างประจำ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3

          เอกสารดาวน์โหลด 4
           วิชาการพิจารณาคุณวุฒิ
              เอกสารดาวน์โหลด 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่นที่ 3 วันที่ 12 - 16 มกราคม 2558
    
วิชาอัตรากำลัง
         
เอกสารดาวน์โหลด 1
    
วิชาสรรหา
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
    
วิชาบรรจุแต่งตั้ง
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
          เอกสารดาวน์โหลด 5
          เอกสารดาวน์โหลด 6
          เอกสารดาวน์โหลด 7
          เอกสารดาวน์โหลด 8
          เอกสารดาวน์โหลด 9
    
วิชาประเมินบุคคลและวิชาการ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
    
วิชางานเงินเดือนและการถือจ่าย
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
          เอกสารดาวน์โหลด 5
    
วิชาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
    
วิชาทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
          เอกสารดาวน์โหลด 2
          เอกสารดาวน์โหลด 3
          เอกสารดาวน์โหลด 4
          เอกสารดาวน์โหลด 5
          เอกสารดาวน์โหลด 6
          เอกสารดาวน์โหลด 7
          เอกสารดาวน์โหลด 8
          เอกสารดาวน์โหลด 9
          เอกสารดาวน์โหลด 10
    
วิชาการบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ
            พนักงานราชการ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
         
ลูกจ้างประจำ
          เอกสารดาวน์โหลด 1
           วิชาการพิจารณาคุณวุฒิ
              เอกสารดาวน์โหลด 1