ll หน้าหลัก ll ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

  17 พ.ย. 60  

คู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย
การดำเนินการทางวินัย
และการอุทธรณ์ของ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

รูปแบบคำสั่งต่างๆ
ของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข

 3 /05/ 59

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

  19 ต.ค. 60

คู่มือการเพิ่มค่าจ้าง
ประจำปี
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป


หนังสือเวียนปี 2556 หนังสือเวียนปี 2557 หนังสือเวียนปี 2558 หนังสือเวียนปี 2559 หนังสือเวียนปี 2560

 
ปี 2560

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง

(ว 3541 / 6 ธันวาคม 2560)
Post 7 ธันวาคม 2560 : 09.30

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
(ว3430 / 28 พฤศจิกายน 2560)
Post 28 พฤศจิกายน 2560 : 13.40

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3


ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง ( ว 3342 / 20 พฤศจิกายน 2560)
Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 15 : 30

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
( ว 3322 / 17 พฤศจิกายน 2560)
Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 10 : 00

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3
แจ้งผลขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง

( ว 3262 / 13 พฤศจิกายน 2560)
Post 14 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 30

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไงการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
(ว827 / 7 พฤศจิกายน 2560)

Post 8 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 10


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 2

เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4

เอกสารหมายเลข 5

เอกสารหมายเลข 6

เอกสารหมายเลข 7

เอกสารหมายเลข 9

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย เอกสารหมายเลข 9

เอกสารหมายเลข 10แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 และแบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุน

(ว 751 / 10 ตุลาคม 2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อบังคับ ฉบับแก้ไข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์ม

Post 10 ตุลาคม 2560: 15:30

การต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ว 654 / 4 กันยายน 2560)
Post 4 กันยายน 2017: 16.00


การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 482 / 5 กรกฎาคม 2560 )
Post 5 July 2017: 14.02ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง
( ว 446 / 28 มิถุนายน 2560 )
Post 28 June 60 : 16.48


เรียน
อธิบดีทุกกรม/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรพยาบาลทั่วไป/ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก/
ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 156 / 15 มีนาคม 2560 )
/ Post 15 march 60 : 10.54
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 370/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 371/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 612 / 3 มีนาคม 2560)
/ Post 3 march 60 : 09.46เร่งรัดการเพิ่มค่าจ้างประจำปีและการให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้าง
ยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กำหนด ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง

( ว 475 / 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 10.00