พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
 ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

  11 /1/ 60  
คู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย
การดำเนินการทางวินัย
และการอุทธรณ์ของ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

รูปแบบคำสั่งต่างๆ
ของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข

 3 /05/ 59
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

 9/1/ 60
คู่มือการเพิ่มค่าจ้าง
ประจำปี
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป

 
หนังสือเวียนปี 2556 หนังสือเวียนปี 2557 หนังสือเวียนปี 2558 หนังสือเวียนปี 2559 หนังสือเวียนปี 2560
 
  ปี 2559  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ 3 )
( ว 1062 /29 ธันวาคม 2559 )
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 )


 
ด่วนมาก
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ว 1651/ 3 สิงหาคม 2559)   

 

ด่วนมาก
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 2)
(ว479 / 14 มิถุนายน 2559)   

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่2) พ.ศ.2559


ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข       แก้ไข คส.สป.1043
( ว 298 / 18 เมษายน 2559 ) 
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
และการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 18 / 13 มกราคม 2559)   
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แนวทางการจัดทำ Excel File 
การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2556   และประกาศที่เกี่ยวข้อง
(ว 17 / 13 มกราคม 2559)