กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  หนังสือเวียน
  ปี 2560
เรื่อง การนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงวด เดือน มิถุนายน 2560
/ Post 19 May 60 : 11.28
ด่วนมาก
เรื่อง ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2559
( ว 208 / 3 เมษายน 2560 ) / Post 3 April 60 :16.25
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 กำหนดการประชุมใหญ่
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 รายละเอียดผู้แทนสมาชิก 4 April 60
แผนที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2559 18 April 60
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ 1 May 60 : 10.49


เรียน
อธิบดีทุกกรม/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรพยาบาลทั่วไป/ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก/ ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 156 / 15 มีนาคม 2560 ) / Post 15 march 60 : 10.54
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 370/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 371/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

  ปี 2559
การนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงวดเดือน ธันวาคม 2559

ติดตามการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
( ว 893 / 27 ตุลาคม 2559 )  

  ปัญหาการนำเงินส่งเข้ากองทุน
  รายชื่อหน่วยงานที่ไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนฯ 
  ข้อมูลที่โอนเงินเข้ากองทุนฯ
  แบบแจ้งข้อมูลการจ้ายค่าจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การชำระเงินด้วยเช็ค

การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

(ว733 / 6 กันยายน 2559)

 คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง
ฝากเงิน (SCB Payment)
 วิธีการชำระเงิน KTB Bill Payment
 พกส.003 แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ขั้นตอนการจัดทำไฟล์นำส่งเงินเข้ากองทุน (ประจำเดือน)

ซักซ้อมขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 360 / 28 กรกฎาคม 2558 )

การแต่งตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(ว 601 / 25 กรกฎาคม 2559)


ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 18 / 13 มกราคม 2559)   
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
    แนวทางการจัดทำ Excel File