กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง
พกส.001/3 แบบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วิธีการชำระเงิน KTB Bill Payment

พกส.001 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตัวอย่างการกรอก พกส.001 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พกส.001.1 แบบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์เพิ่มเติม

พกส.001-1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (สรุปแจ้งโดยหน่วยงาน)
แบบฟอร์มรายชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์เพิ่มเติม  พกส.001.1


พกส.001-2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (สำหรับสมาชิก)


พกส.003 แบบแจ้งการนำส่งเิงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พกส.004 แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ


พกส.005 แบบขอคงเงินไว้ในกองทุน

พกส.005-1 แบบขอรับเงินที่คงไว้ในกองทุน

พกส.006 แบบแจ้งขอรับเงินเป็นงวด

พกส.006-1แบบขอเปลี่ยนแปลง-ยกเลิกการรับเงินเป็นงวด


พกส.007 แบบแจ้งโอนย้ายสมาชิกในกองทุนเดียวกัน


พกส.008 แบบแจ้งรับโอนสมาชิก

พกส.009 แบบขอคืนเงินกองทุนที่นำส่งเกิน
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
(ตัวนี้ใช้คู่กับใบสมัครกองทุนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน)

7 กรกฎาคม 2558