กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  คำสั่งต่างๆ
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
(คส 371 / 15 มีนาคม 2560)

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
(คส 370 / 15 มีนาคม 2560)
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

(คส 687 / 18 เม.ย.59)
คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

(คส 686 / 18 เม.ย.59)