กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ข้อบังคับกองทุน
26 เม.ย. 60
แก้ไขข้อบังคับกองทุน ฯ ครั้งที่ 2 หน้า 17

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

10 มี.ค. 60
แก้ไขข้อบังคับกองทุน ฯ ครั้งที่ 1 หน้า 6, 14 และ 22