ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ว 3323 / 17 พฤศจิกายน 2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 10 : 20
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ 3 )
( ว 1062 /29 ธันวาคม 2559 )
ด่วนมาก       
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 2)
(ว479 / 14 มิถุนายน 2559)  
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของ
อนุกรรมการ และการประชุมของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินลูกจ้างชั่วคราว
เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดประเภท ตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  พ.ศ. 2556
ระกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
พ.ศ. 2556

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2557    
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2558
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ถึงแก่ความตาย