กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Home


หนังสือเวียนกองทุน


ข้อบังคับกองทุน
คำสั่งต่าง ๆ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการปฏิบัติการ
คณะกรรมการกองทุน
ชุดที่ 1
อื่น ๆ  

ติดต่อเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกกองทุน (KTAM) 
1. โทร 02-686-6332   คุณสุวรรณา ตัถยาธิคม
2. โทร 02-686-6334   คุณจิราวรรณ ด่างดี
3. โทร 02-686-6365   คุณกมลชนก จันทวงษ์
อีเมล์ member_p.pvd@ktam.co.th

 
ขยายวันส่งข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ทาง E-mail : member_p.pvd@ktam.co.th และกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทาง E-mail : providentfund2558@gmail.com               
จากเดิมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 
สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 
ความรู้พื้นฐาน เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
คำชี้แจงเพิ่มเติ่มสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  


แผนการประชุมชี้แจงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
26 มิถุนายน 2558
 
เอกสารนำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.  
เอกสารนำเสนอ งานทะเบียนสมาชิก สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
แผ่นพับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.
7 กรกฎาคม 2558