พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
 ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  11 /1/ 60                

คู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย
การดำเนินการทางวินัย
และการอุทธรณ์
ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รูปแบบคำสั่งต่างๆของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


 3 พ.ค. 59
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


 9/1/ 60

คู่มือการเพิ่มค่าจ้าง
ประจำปี
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป


หนังสือเวียน
2556 2557 2558 2559 2560
 
  ปี 2558

 
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 597 / 5 พฤศจิกายน 2558 )
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปี 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

(ว485  / 28 กันยายน 2558) 
 
ด่วนมาก
การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
( ว 735 / 15 กันยายน 2558 )
 

ซักซ้อมขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 360 / 28 กรกฎาคม 2558 )
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 249 / 4 มิถุนายน 2558 )
 

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

( ว 160 / 17 เมษายน 2558 )
 

การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
( ว 280 / 7 เมษายน 2558 )
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.255
8
( แก้ไข 24 มีนาคม 2558 )
( ว 120 / 19 มีนาคม 2558 )
 
แก้ไขรายชื่อภาษาอังกฤษพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

( ว 44 / 20 มกราคม 2558 )