พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
 

 

              หนังสือเวียน ปี 2556
 
  • หนังสือเวียน
 ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 ปี 2557
  ด่วนที่สุด
ซ้อมความเข้าใจการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เกินกว่าจำนวน
ที่ควรมีตามกรอบอัตรากำลัง

( ว 1027 / 19 ธันวาคม 2557 )

คู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย
การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  ด่วนที่สุด
ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพิ่มค่าจ้าง
และสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2557
แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(ว 980/ 3 ธันวาคม 2557)
โดยบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบให้แล้วเสร็จในวันที่ 10 ธันวาคม 2557
รูปแบบคำสั่งต่างๆ
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงแก้ไข 11 พฤศจิกายน 2557
  ด่วนที่สุด
ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพิ่มค่าจ้าง
และสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2557
แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(ว 979/ 3 ธันวาคม 2557)
โดยให้ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวไปให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 10 ธ.ค.57

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


  ประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทจัดการการลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 )
 
  รายชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามลักษณะงาน
จำนวน 128 สายงาน เป็นภาษาอังกฤษ

( ว 913 / 10 พฤศจิกายน 2557 )
แก้ไขลำดับที่ 56 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
                   101 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
                   102 ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
 
  ด่วนที่สุด
การเพิ่มค่าจ้างและการให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( ว 829 / 1 ตุลาคม 2557 )
  ด่วนมาก
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 555 / 25 กันยายน 2557 )
  ด่วนที่สุด
ขออนุมัตินับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
( 13477 / 10 มิถุนายน 2557
 
  รายงานความคืบหน้าการจ้างและการปรับค่าจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(แก้ไขปรับปรุง 1 กรกฎาคม 2557)
 
  มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 553 / 17 มิถุนายน 2557 )
 
  ด่วนที่สุด
ขอให้ส่วนราชการสำรวจข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

( ว 548 / 16 มิถุนายน 2557 ) แก้ไข 17 มิถุนายน 2557
 
   การขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เกินกว่าจำนวนที่ควรมี (FTE)
( ว 347 / 2 มิถุนายน 2557 )
 
  ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  ด่วนมาก
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 269 / 21 พฤษภาคม 2557 ) แก้ไข 17 มิถุนายน 2557
            ตราสัญลักษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 
  ประกาศบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ชุดถาวร)

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
 
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(แก้ไข 21 พ.ค.57 )

( ว 435 / 6 พฤษภาคม 2557 )
 
  ด่วนมาก
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556

( ว 257 / 15 พฤษภาคม 2557 )
 
  ประกาศ
บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
หรือหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร

( ว 232 / 14 พฤษภาคม 2557 )
 
  ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 218 / 18 เมษายน 2557 )
 
  ด่วนที่สุด
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ชุดถาวร)
แก้ไข 4 เมษายน 2557
( ว 152 / 10 มีนาคม 2557 )
 
  ด่วนที่สุด
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (แก้ไข 31 มีนาคม 2557 )
( ว 182 / 26 มีนาคม 2557 )
 
  การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดชั่วคราว)
( ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557 )
 
  ความคืบหน้าการจัดทำสัญญาจ้าง พกส. และคำสั่งให้ พกส. ปฏิบัติงาน
( ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 )
 
  การรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
(แก้ไข 25 กุมภาพันธ์ 2557)
( ว 206 / 24 กุมภาพันธ์ 2557 )
 
  สรุปการออกตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1
( ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 )
 
  บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริหาร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข. (ชุดชั่วคราว)

( ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 )
 
  ด่วนที่สุด
ขั้นตอนและวิธีการเลือกกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

( ว 56 / 27 มกราคม 2557 )
 
  ด่วนที่สุด
การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 49 / 23 มกราคม 2557 )
 
  ด่วนมาก
ขยายเวลาการส่งข้อมูลการขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่เกินกว่าจำนวนที่ควรมี (FTE)

( ว 46 / 23 มกราคม 2557 )
 
    ด่วนมาก
การบันทึกรายละเอียดข้อมูลการขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่เกินกว่าจำนวนที่ควรมี (FTE)

( ว 3 / 6 มกราคม 2557 )