พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
 

 

 
 
 
  • หนังสือเวียน
 
 ปี 2556
    ด่วนที่สุด 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 1589 / 26 ธันวาคม 2556 )


 
   ด่วนที่สุด
 การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 300 / 26 ธันวาคม 2556 )

     สรุปการบันทึกการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข    

     ตัวอย่างรายงานผลการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

     แบบฟอร์มรายงานผลการจ้างฯ  

 
      ด่วนที่สุด
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 1563 / 17 ธันวาคม 2556 )

 
     ด่วนมาก
ซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 1490 / 25 พฤศจิกายน 2556 )
 
     ด่วนที่สุด
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 974 / 5 พฤศจิกายน 2556 )
 
  ด่วนที่สุด  
 การตรวจสอบข้อมูล   การปรับปรุงสถานะลูกจ้างชั่วคราว
และการบันทึกสรุปค่าจ้างก่อนเข้าสู่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ในระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 

ให้ สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส.ทุกแห่ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ปรับปรุงสถานะลูกจ้างชั่วคราว และบันทึกสรุปค่าจ้างก่อนเข้าสู่
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขในระบบลูกจ้างชั่วคราว
( http://imd.moph.go.th/employee) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2556

ตามคู่มือสรุปนี้...    อ่านต่อ
 
 
ถาม - ตอบ
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 815
ลงวันที่ 23 กันยายน 2556
 
  ด่วนที่สุด
ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 815 / 23 กันยายน 2556 )
 
  ด่วนที่สุด
เชิญประชุมเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ      
( ว 1216 / 25 กันยายน 2556 )

          ดาวน์โหลด           แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

                                       แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
 
  รายงานการประชุม
การนำเสนอปัญหาการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556
    
( สธ 0201.034 / ว 1085   ลว 26 สิงหาคม 2556 )


 
   ให้ สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส. ทุกแห่ง สรุปผลการดำเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราว
เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 646 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556               
 
    
       สรุปผลการประชุมเสนอปัญหาการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2556


 
      ไขข้อข้องใจประเด็น ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
      คลิก ถาม - ตอบปัญหา   
      เพิ่มเติม ข้อ 23 - 26

 
  ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

( ว 646 / 31 กรกฎาคม 2556 )
 
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1        
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2     
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
     ตัวอย่าง บัญชีรายละเอียดการจ้างลุกจ้างชั่วคราว เอกสารหมายเลข 3 - 6  
      ขอเชิญประชุมเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 (ว 884 / 15 กรกฎาคม 2556 )
    ดาวน์โหลด          แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก


 
 

     ด่วนที่สุด 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
ในโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ
นายแพทย ์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) หรือ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจง
เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 – 17.30 น.
ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี
ทั้งนี้ ขอให้ท่านแจ้งรายชื่อมาที่กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ ที่เบอร์โทรสาร 0 2590 1344
 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยด่วน

 
     ด่วนที่สุด   สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2556
( สำหรับ วิทยาลัยพยาบาล( วพบ. ), วิทยาลัยการสาธารณสุข ( วสส.) ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )
อย่าลืม!!... จัดเตรียมเอกสารของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินบำรุง และ
เงินรายได้สถานศึกษา ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจริง ดังต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2.วุฒิการศึกษาที่ใช้จ้าง ( ระบุวิชาเอก )ใบประกอบวิชาชีพ และระเบียนแสดงผลการเรียน  
ของตำแหน่งงาน   ณ   ปัจจุบัน
3.คำสั่งจ้างงานครั้งแรกของตำแหน่งปัจจุบัน
4.คำสั่งจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555
 
  ดาวน์โหลด  
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ( ย่อ )( เอกสารหมายเลข 1 )      
     หน้าปก     
     สารบัญ   
     ตารางเทียบตำแหน่ง ( เอกสารหมายเลข 2 )  
     อัตรากำลังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( เอกสารหมายเลข 3 )  
     การบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน  ( เอกสารหมายเลข 4 )  
     ความก้าวหน้าบุคลากร ( เอกสารหมายเลข 5 )  
     บัญชีรายละเอียดข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการและมีเวลาปฏิบัติไม่ครบ 4 เดือน   ( เอกสารหมายเลข 6 )  
      ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( เอกสารหมายเลข 7 )  
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.2556 ( เอกสารหมายเลข 8 )  
      ตารางเปรียบเทียบการจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ( เอกสารหมายเลข 9 )  
     การคิดค่าประสบการณ์ ( เอกสารหมายเลข 10 )  
      ดาวน์โหลด Web conference ครั้งที่ 2 / 2556 ( วันที่ 26 มิถุนายน 2556 )    
 
    วีดีโอบันทึกการบรรยาย ครั้งที่ 2 / 2556    
     เอกสารนำเสนอ ครั้งที่ 2 / 2556

         
     
 
กฏหมายค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

         
     
 
บรรยายพิเศษ ผ่านวีดีโอ เรื่องพนักงานกระทรวงสาธารณสุขการจ้างรูปแบบใหม


 
    ถาม - ตอบ ครั้งที่ 2 / 2556 ( อยู่ระหว่างดำเนินการ )    
      ไฟล์เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ พระราม 3 กรุงเทพฯ
 
  ดาวน์โหลด   ไฟล์เอกสารการประชุม  
        ตารางเปรียบเทียบการจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ  
       กฏหมายแม  
        ความคืบหน้าการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
        ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  
        ความก้าวหน้าบุคลากร  
        บรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือน  
         อัตรากำลัง  
         ปก  
         สารบัญ  
         มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
        ตารางเทียบตำแหน่ง  
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
  ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 มีนาคม 2556