• หนังสือเวียน
   ปี 2554
  ซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย (ว 244/ 2 ก.ย. 54)  
     แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  
  กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย  
  กรณีลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย  
  ถาม – ตอบ ข้อข้องใจเกี่ยวกับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ  
  แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (ว 241/29 ส.ค. 54)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 (ว 222/11 ส.ค. 54)  
  การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม( ว 207/ 26 ก.ค.54 )  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ( ฉบับที่  9  )  พ.ศ.  2554 ( ว 196/ 19 ก.ค.54 )  
  การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  -  ขั้นสูง  ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( ว 147/30 พ.ค.54 )  
  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( ว 135/12 พ.ค.54 )  
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
( ว 105/11 เม.ย.54 )
 
   การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ( ว 61/14 มี.ค.54)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 เ มษายน 2554 ( ว48/2 มี.ค.54 )  
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ประจำปี 2554
(ว29/2 ก.พ.54)
ปรับปรุงคู่มือฯพนักงานราชการ เมื่อ 11 ก.พ.54