หน้าหลัก


หนังสือเวียนปี 2548

หนังสือเวียนปี 2549

หนังสือเวียนปี 2550

หนังสือเวียนปี 2551

หนังสือเวียนปี 2552

หนังสือเวียนปี 2553

หนังสือเวียนปี 2554

หนังสือเวียนปี 2555

หนังสือเวียนปี 2556

หนังสือเวียนปี 2557

หนังสือเวียนปี 2558

หนังสือเวียนปี 2559

หนังสือเวียนปี 2560


หนังสือเวียนปี 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
( ว 1059 / 12 เมษายน 2560 )
/ Post 18 April 60 : 10.23
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือกระทรวงการคลัง (ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 )
ตัวอย่างการปรับอัตราจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - สูง ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างและวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
สรุปบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามหนังสือกระทรวงการคลัง


การสำรวจความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
(ว184 / 21 มีนาคม 2560) / Post 22 march 60 :09.29


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ข้าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง และการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

( ที่ สธ 0201.0311/ว 634 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560) / Post 7 march 60 : 10:53
Download ข้าราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
Download ลูกจ้างประจำ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560)


ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วนมาก
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการ
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

( ว 009 / 2 กุมภาพันธ์ 2560 )
กำหนดการประชุม
โครงการ
แบบตอบรับ
แผนที่จัดการประชุม
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำปี 2560

( ว 487 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 )