• หนังสือเวียน
 
   ปี 2559
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
( ว 337 / 31 สิงหาคม 2559 )

แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

(ว 1724 / 10 สิงหาคม 2559)

  คู่มือการเลื่อนขั้นและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

            


การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
( ว 421 / 1 มีนาคม 2559 )การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำปี 2559
( ว 225 / 3 กุมภาพนธ์ 2559 )
      คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
      ตารางเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งและระดับ


  ปี 2558
การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
 ( ว 761 / 29 กันยายน 2558 ) 

  คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
( ว 47 / 29 พฤษภาคม 2558 )
  ค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
  ตัวอย่างวิธีการปรับค่าจ้าง
  บัญชีโครงสร้างบัญขีเปรียบเทียบเก่าใหม
  บัญชีโครงสร้างฯ ใหม
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

( ว 365 / 27 เมษายน 2558 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
   ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 และขอความร่วมมือในการตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิดของลูกจ้างประจำ
กับบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อทุกราย

( ว 353 / 22 เมษายน 2558 )
ข้อแนะนำฯ
หนังสือรับทราบการเกษียณอายุ
     
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ ประจำปี 2558

( ว 213 / 18 มีนาคม 2558 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (เพิ่มเติม)
     ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

( ว 18 / 18 มีนาคม 2558 )
  ปี 2557
     การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

( ว 771 / 9 กันยายน 2557 )
   ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และขอความร่วมมือในการตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิดของลูกจ้างประจำ กับบัตรลูกจ้างประจำ
รายชื่อทุกราย

( ว 387 / 18 เมษายน 2557 )
     หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 31 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2557
เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราขการ

         บัญชีรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูงของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
        สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 75 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ( ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2557
    การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2557

( ว 388 / 18 เมษายน 2557 )
   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ
ประจำปี 2557
(ปรับปรุงแก้ไข)
( ว 362 / 8 เมษายน 2557 )
  ปี 2556
  การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )
 
     การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
    ( ว 1143 / 9 กันยายน 2556 ) 
    คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

 
     การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 
( ว 276 / 6 มีนาคม 2556 )
 
     คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและ / หรือให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
      การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2556
( ว 259 / 1 มีนาคม 2556 ) 

 
    ปี 2555  
  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
(ว 623 / 12 กันยายน 2555)
 
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
(ว 619 / 11 กันยายน 2555)
 
  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(ว 547 / 16 สิงหาคม 2555)
 
  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว73 ลงวันที่ 19 ก รกฎาคม 2555)
 
  การแต่งกายของลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน
(ว 289 / 16 พฤษภาคม 2555
 
  เกณฑ์กำหนดตำแหน่งและจำนวนลูกจ้างประจำสำหรับใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม
(ว 203 / 20 เมษายน 2555)
 
  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ (ว120 / 14 มี.ค. 2555)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน 2555
(ว98 / 5 มีนาคม 2555)
 
  คำสั่งมอบอำนาจฯ (คำสั่งกลุ่มกฎหมาย สป.)... คลิก  
  การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
 
  การยกเลิกข้อความใน 1.3 แห่งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 886/2554 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2554 (การบริหารงานบุคคล)
 
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ  ประจำปี  2555
( ว 30 / 2 กุมภาพันธ์ 2555 )
 
  ซักซ้อมความเข้าใจในการออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือน และลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
(ว 1/ 4 มกราคม 2555)
 
      ปี 2554  
  ซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย (ว 244/ 2 ก.ย. 54)  
     แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  
  กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย  
  กรณีลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย  
  ถาม – ตอบ ข้อข้องใจเกี่ยวกับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ  
  แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (ว 241/29 ส.ค. 54)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 (ว 222/11 ส.ค. 54)  
  การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม( ว 207/ 26 ก.ค.54 )  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ( ฉบับที่  9  )  พ.ศ.  2554 ( ว 196/ 19 ก.ค.54 )  
  การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  -  ขั้นสูง  ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( ว 147/30 พ.ค.54 )  
  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( ว 135/12 พ.ค.54 )  
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
( ว 105/11 เม.ย.54 )
 
  การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม( ว 61/14 มี.ค.54) ปรับปรุง 30 ต.ค.55  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 เ มษายน 2554 ( ว48/2 มี.ค.54 )  
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ประจำปี 2554
(ว29/2 ก.พ.54)
ปรับปรุงคู่มือฯพนักงานราชการ เมื่อ 11 ก.พ.54
 
   การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ( ว 61/14 มี.ค.54)  
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี 2554 (ว29/2 ก.พ.54)
      ปรับปรุงคู่มือฯพนักงานราชการ เมื่อ 11 ก.พ.54