• หนังสือเวียน
  ปี 2556
     การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 
( ว 276 / 6 มีนาคม 2556 )
 
        คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและ / หรือให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
      การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2556
( ว 259 / 1 มีนาคม 2556 ) 

 
    ปี 2555  
  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
(ว 623 / 12 กันยายน 2555)
 
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
(ว 619 / 11 กันยายน 2555)
 
  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(ว 547 / 16 สิงหาคม 2555)
 
  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว73 ลงวันที่ 19 ก รกฎาคม 2555)
 
  การแต่งกายของลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน
(ว 289 / 16 พฤษภาคม 2555
 
  เกณฑ์กำหนดตำแหน่งและจำนวนลูกจ้างประจำสำหรับใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม
(ว 203 / 20 เมษายน 2555)
 
  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ (ว120 / 14 มี.ค. 2555)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน 2555
(ว98 / 5 มีนาคม 2555)
 
  คำสั่งมอบอำนาจฯ (คำสั่งกลุ่มกฎหมาย สป.)... คลิก  
  การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
 
  การยกเลิกข้อความใน 1.3 แห่งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 886/2554 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2554 (การบริหารงานบุคคล)
 
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ  ประจำปี  2555
( ว 30 / 2 กุมภาพันธ์ 2555 )
 
  ซักซ้อมความเข้าใจในการออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือน และลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
(ว 1/ 4 มกราคม 2555)
 
      ปี 2554  
  ซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย (ว 244/ 2 ก.ย. 54)  
     แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  
  กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย  
  กรณีลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย  
  ถาม – ตอบ ข้อข้องใจเกี่ยวกับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ  
  แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (ว 241/29 ส.ค. 54)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 (ว 222/11 ส.ค. 54)  
  การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม( ว 207/ 26 ก.ค.54 )  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ( ฉบับที่  9  )  พ.ศ.  2554 ( ว 196/ 19 ก.ค.54 )  
  การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  -  ขั้นสูง  ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( ว 147/30 พ.ค.54 )  
  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( ว 135/12 พ.ค.54 )  
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
( ว 105/11 เม.ย.54 )
 
  การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม( ว 61/14 มี.ค.54) ปรับปรุง 30 ต.ค.55  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 เ มษายน 2554 ( ว48/2 มี.ค.54 )  
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ประจำปี 2554
(ว29/2 ก.พ.54)
ปรับปรุงคู่มือฯพนักงานราชการ เมื่อ 11 ก.พ.54
 
   การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ( ว 61/14 มี.ค.54)  
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี 2554 (ว29/2 ก.พ.54)
      ปรับปรุงคู่มือฯพนักงานราชการ เมื่อ 11 ก.พ.54