• หนังสือเวียน
  ปี 2553
   การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ว211/8_กค53))  
  หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับลูกจ้างประจำ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลว. 31 มี.ค.53 (หน้าที่โดยย่อ)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลว. 1 เม.ย.53 (คุณสมบัติเฉพาะำตำแหน่
ง)
 
  หารือการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(หนังสือกลุ่ม บค.ที่ สธ 0201.035/2511 ลว. 30 พ.ย.53)
 
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 (ว 290/29 ก.ย.53)  
  ถาม – ตอบ ข้อข้องใจเกี่ยวกับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ (25 ก.ค.54)  
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ว 275/14 ก.ย.53)  
  ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ถาม-ตอบ) ปรับปรุงหน้า13 ข้อที่ 24 เมื่อ 16 ก.ย.53
(จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553 ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ตึก สป.)
 
  การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ว 266/7 ก.ย.53)  
    แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนกลุ่มบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว 256/31 ส.ค.53)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 (ว 245/17 ส.ค.53)  
  แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ปรับปรุง 12 ก.ค.53)  
  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ว 211/8 ก.ค.53)  
  การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (หนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลว.31 มี.ค.53)  
  ตัวอย่างแบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ(ลปจ.1) (7 ก.ค.53)  
  ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ถาม-ตอบ) (ปรับปรุงหน้า17 วันที่ 29 ก.ค.53)  
  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (6 ก.ค.53)  
  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ว 187/18 มิ.ย.53)  
  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลว. 1 เม.ย.53)
ดาวน์โหลด กลุ่มบัญชีค่าจ้าง...คลิก
 
  1.กลุ่มงานบริการพื้นฐาน       2.กลุ่มงานสนับสนุน      3.กลุ่มงานช่าง       
  คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (คำสั่ง 684/14 ก.พ.53)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 เมษายน 2553 (ว 58/12 ก.พ.53)  
  ซ้อมความเข้าใจการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ว 40/3 ก.พ.53)  
  การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 9/18 ม.ค.53)  
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ว 4/8 ม.ค.53)  
    ปี 2552  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งช่างไม้ ช่างปูน (ว 257/11 พ.ย.52)  
  การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว240/21 ต.ค.52)  
  วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดืื่อนและบำเหน็จพิเศษรายเดื่อนลูกจ้างประจำ
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552

(ว230/15 ต.ค.52)
 
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกจ้างประจำ (ว206/25 ก.ย.52)  
  เตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ (ว205/25 ก.ย.52)  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
(ว 189/4 กันยายน 2552)
 
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 (ว 176/7 ส.ค.52)  
  รูปแบบระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ
(ว 89/7 พฤษภาคม 2552)
 
  การขอปรับระดับชั้นตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (ปรับปรุงวันที่ 2 มีนาคม 2552)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 เมษายน 2552
(ว 29/17 กุมภาพันธ์ 2552)
 
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2552
(ว 18/5 กุมภาพันธ์ 2552)
 
    ปี 2551  
  ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ ปี 2529 - 2551  
  บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ(รายเดือน)  
  สำรวจการเกษียณอายุของลูกจ้างประจำ
(ว 199/17 กันยายน 2551)
 
  คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวัที่ 1 ตุลาคม 2551
   - คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ
(ว 173/18 สิงหาคม 2551)
 
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
(ว 111/14 พฤษภาคม 2551)
 
  แก้ไขเกณฑ์กำหนดชนิดและจำนวนลูกจ้างประจำ
(ว 94/28 เมษายน 2551)
 
  เกณฑ์กำหนดชนิดและจำนวนลูกจ้างประจำ
(ว 79/4 เมษายน 2551)
 
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 เมษายน 2551 
(ว 37 แนบ ว 33/18 กุมภาพันธ์ 2551)
 
    ปี 2550  
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

(ว 230/13 พ.ย.50)
 
  ตัวอย่างสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ,
คำสั่งลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ณ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม

(ว 183/11 ก.ย.50)
 
  อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
(ว 171/28 ส.ค.50)
 
  การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(ว 163/9 ส.ค.50)
 
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและใ้ห้เงินตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 ตุลาคม 2550
(ว 160/7 ส.ค.50)
 
  คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ  
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
(ว 141/25 มิ.ย.50 แนบหนังสือที่ กค 0415/ว 29 ลว.7 มิ.ย.50)
 
  ระเบียบเครื่องแบบและบัตรลูกจ้างประจำ     
    ปี 2549  
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการด้านทะเบียนสมาชิก "กสจ" (ว 152/22 ส.ค.49)  
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้เงินตอบแทนพิเศษในวันที่ 1 เมษายน 2549 (ว 39/17 ก.พ.49)  
  แก้ไขบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ (ว 30/10 ก.พ.49)  
    ปี 2548  
  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 294/13 ธ.ค.48)  
  การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - สูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ว 249/26 ต.ค.48)  
  อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ว 248/26 ต.ค.48)  
  บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
  (หนังสือกระทรวงการคลังว 160/20ต.ค.48)
 
  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ว 230/10 ต.ค.48)  
  ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประำจำของส่วนราชการ  
  การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ว 144/20 มิ.ย.48)  
  การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ว 132/2 มิ.ย.48)  
  การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 4 และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 4
(ว10/5 พ.ย.25)