หน้าหลัก


รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (งบลงทุน)
( ที่ สธ 0208.01/1546 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 )
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)
ไตรมาส ที่ 3 รอบ 9 เดือน

( ที่ สธ 0201.031/1377 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุนและงบดำเนินงาน)
ไตรมาส ที่ 2 รอบ 6 เดือน

( ที่ สธ 0201.031/871 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)
ไตรมาส ที่ 1 รอบ 3 เดือน

( ที่ สธ 0201.031/423 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบลงทุน)
(ที่ สธ 0201.031/104 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559)

ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( สธ 0201.031/181 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 และการวิเคราะห์ผลฯ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

( ที่ สธ 0201.031 / 12197 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 )  


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559   

(ที่ สธ 0201.031/12572 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 )