หน้าหลัก

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
(แบบ สขร.1)

ที่ สธ 0208.01/438 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
Post 5 มกราคม 2561
ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
(แบบ สขร.1)

ที่ สธ 0208.01/256 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
Post 4 ธันวาคม 2560
ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1)
ที่ สธ 0208.01/129 ลว 3 พฤศจิกายน 2560

Post 16 พฤศจิกายน 2560
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
(งบดำเนินงาน)

(ที่ สธ 0208.01/150 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)
Post 9 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 และการวิเคราะห์ผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน
(งบลงทุนและงบดำเนินงาน)

(ที่ สธ 0208.01/1908 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Post 28 กันยายน 2560

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (งบลงทุน)
( ที่ สธ 0208.01/1546 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 )
Post 31 กรกฎาคม 2560
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)
ไตรมาส ที่ 3 รอบ 9 เดือน

( ที่ สธ 0201.031/1377 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
Post 30 มิถุนายน 2559
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุนและงบดำเนินงาน)
ไตรมาส ที่ 2 รอบ 6 เดือน

( ที่ สธ 0201.031/871 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560)
Post 31 มีนาคม 2559
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)
ไตรมาส ที่ 1 รอบ 3 เดือน

( ที่ สธ 0201.031/423 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
Post 30 ธันวาคม 2559
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบลงทุน)
(ที่ สธ 0201.031/104 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559)
Post 28 ตุลาคม 2559
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(รอบ 12 เดือน) ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
( สธ 0219 / 926 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560)
Post 4 ตุลาคม 2560: 10.20
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( สธ 0201.031/181 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)
Post 11 พฤศจิกายน 2559
วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบปมาณ พ.ศ.2559
Post 11 พฤศจิกายน 2559
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

( ที่ สธ 0201.031 / 12197 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 )  


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559   

(ที่ สธ 0201.031/12572 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 )