ตัวอย่างคำสั่งของสำนักงาน ก.พ.
<<หน้าหลัก
 
  คำสั่งบรรจุ คส.1
  - คำสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได คส.1.1
  - คำสั่งบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก คส.1.2
  - คำสั่งบรรจุตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
  และทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
คส.1.3
  - คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ คส.1.4
  - คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐผู้สอบแข่งขันได คส.1.5
  - คำสั่งบรรจุผู้ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ คส.1.6
  - คำสั่งบรรจุผู้ไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ คส.1.7
  - คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ คส.1.8
  - คำสั่งผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น กลับเข้ารับราชการ คส.1.9
  คำสั่งย้าย คส.2
  - คำสั่งย้าย คส.2.1
  - คำสั่งย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น คส.2.2
  - คำสั่งแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้กลับไปดำรงตำแหน่งในประเภทเดิม ระดับเดิม คส.2.3
  คำสั่งรับโอน คส.3
  - คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คส.3.1
  - คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น คส.3.2
  - คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น คส.3.3
  - คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ คส.3.4
  - คำสั่งให้โอน คส.3.5
  คำสั่งเลื่อน คส.4
  - คำสั่งเลื่อนข้าราชการ คส.4.1
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร คส.5
  - คำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร คส.5.1
  - คำสั่งรับโอนมาดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร คส.5.2
  - คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ คส.5.3
  คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ (ปรับวุฒิในตำแหน่งเดิม) คส.6
  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คส.7
  - คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ คส.7.1
  - คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ( กรณีครบเกษียณอายุ ) คส.7.2
  คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน คส.8
  - คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน คส.8.1
  คำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน คส.9
  คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คส.10
  คำสั่งให้ออกจากราชการและอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ คส.11
  - คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ คส.11.1
  - คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด คส.11.2
  - คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือ
  มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คส.11.3
  - คำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน คส.11.4
  - คำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร คส.11.5
  - คำสั่งให้ข้าราชการไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี คส.11.6
  - คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี คส.11.7
  คำสั่งเพื่อแก้ไขคำสั่งที่ผิดพลาด คส.12
  คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม คส.13