FAQ Overview

กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล PMS&IT(ระบบ HROPS)

คู่มือ ระบบ HROPS โหลดได้จาก

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:17


ขอ User และ รหัสผ่าน ระบบ hrops ได้ที่ไหนครับ

ขอได้โดยส่งเมล์ พร้อมแบบฟอร์มการขอมาที่ hrmoph@gmail.com

เงื่อนไข การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล (ใหม่)

1 ในแต่ละส่วนราชการ จะต้องกำหนดผู้ที่จะเป็น admin  1 คน 

2 เลขประชาชน ต้องใส่ของจริง ที่ถูกต้องเท่านั้น

3 รายละเอียดของระบบ ตามคำอธิบาย ดังนี้

ประเภทบุคลากร 

ชื่อช่อง 

คำอธิบาย

ข้าราชการ      ทั่วไป      ทำได้ทุกเรื่องในระบบข้าราชการ ยกเว้นระบบเงินเดือน
ข้าราชการ เงินเดือน ทำเรื่องระบบเงินเดือน พิมพ์คู่มือจ.18 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ ทำได้ทุกเรื่องในระบบลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานราชการ ทำได้ทุกเรื่องในระบบพนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง ฯ พนักงานกระทรวง ฯ ทำได้ทุกเรื่องในระบบพนักงานกระทรวง ฯ 
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ทำได้ทุกเรื่องในระบบลูกจ้างชั่วคราว
ทุกประเภทบุคลากร วันลา ทำได้เฉพาะเรื่องการบันทึกวันลาของทุกประเภทบุคลากร (ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องวันลา)
  อื่นๆ  สามารถพิมพ์รายละเอียดเฉพาะเจาะจง สำหรับการแบ่งงานภายในหน่วยงานได้ เช่น ให้เจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบเรื่องทำคำสั่งของข้าราชการเท่านั้น โดยไม่มีภาระงานอย่างอื่น หรือในระบบเงินเดือน ข้าราชการ ต้องการแบ่งหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่คนนึงรับผิดชอบการบันทึกข้อมูลคะแนนเพียงอย่างเดียว หรือรับผิดชอบเฉพาะพื้นที่ย่อย เช่น รับผิดชอบเฉพาะ รพช.....   ให้ระบุแยกในช่อง อื่น ๆ 

 

การขอกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ HROPS 

4 ส่งกลับแบบฟอร์มที่ email : hrmoph@gmail.com 

5 หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ 02 - 5901858 

คำอธิบาย

1 admin หมายถึง ผู้ที่จะมีสิทธิมองเห็นหน้าจอเมนูการทำงานทั้งระบบ ตามสิทธิ์ที่ส่วนราชการได้รับ

2 การใช้งานระบบเกี่ยวกับบุคลากรประเภทข้าราชการ - เงินเดือน คือผู้ที่มีหน้าที่ในการทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

Download แบบฟอร์มได้ที่นี่

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-02 06:32


ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรมีระยะเวลาในการจัดเก็บอย่างน้อยกี่ปี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 7 ให้ส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
แบบสรุปการประเมินผลปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาที่ สำนักกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าที่ของส่วนราชการ จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
* หมายเหตุ ทั้งนี้ หากส่วนราชการต้องใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของส่วนราชการในการเก็บเอกสาร

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:18


ส่วนราชการต้องการแบบฟอร์ม แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรใช้ฟอร์มใด

แบบฟอร์ม แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งเวียนพร้อมแนบแบบฟอร์มที่ สธ 0201.037 /ว 2101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดประกาศฯและเอกสารแนบได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://hr.moph.go.th/person/indexhome.html เอกสารหมายเลข 3

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:19


การประเมินผลการปฏิบัติราชการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป ที่เป็นข้าราชการ ประเภทอำนวยการส่วนราชการต้องใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชกา 2 องค์ประกอบ โดยใช้สัดส่วนคะแนนที่เท่าใด

ตามหนังสือ ที่ สธ 0201.037 /ว 2101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ กำหนดการประเมินเป็น 2 องค์ประกอบ โดยใช้สัดส่วนคะแนน 80 : 20 (ผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะร้อยละ 20) ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มารักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่งใช้สัดส่วนคะแนนคงเดิม คือ 70 : 30 คะแนน (ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 คะแนน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 30 คะแนน)

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:19


จากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 2160 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แจ้งเวียนให้ส่วนราชการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง ให้ สป. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งการรวบรวมผลงานจากตัวชี้วัด (PA) ยังไม่ครบรอบการประเมิน มีวิธีการให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างไร

ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอำนาจประเมิน และผู้รับการประเมิน ร่วมกันพิจารณาว่า เมื่อสิ้นรอบการประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัวจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ และประเมินให้คะแนนตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอำนาจประเมิน

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:20


ส่วนราชการต้องการขอเพิ่ม /แก้ไข /เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานระบบ HROPS มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

1. ส่งแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานตามที่กำหนด ในรูปแบบไฟล์ excel พร้อมแนบไฟล์ PDF หรือไฟล์รูป scan ที่มีลายเซ็นต์การรับรองขอเปลี่ยนแปลงจากหัวหน้าส่วนราชการ ทางอีเมลมายังส่วนกลาง กลุ่มงาน PMS&IT งาน IT ที่ hrmoph@gmail.com 
** หากยังไม่มีแบบฟอร์ม สามารถส่งอีเมลแจ้งขอแบบฟอร์มมาได้ที่อีเมลเดียวกันนี้
2. ส่วนกลางดำเนินการตามที่แต่ละส่วนราชการแจ้งมา 
3. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนกลางจะส่งอีเมลตอบกลับไปยังส่วนราชการ ตามอีเมลที่ประสานมา
*หมายเหตุ การดำเนินการเป็นไปตามลำดับการแจ้งของส่วนราชการ

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:21


กรณีที่ไม่สามารถเข้า web HROPS (https://203.157.104.11)เมื่อเจอแบบนี้

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:24


108 คำถาม กับ พนักงานราชการ

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2018-05-05 04:27


กลุ่มงานอัตรากำลัง

เหตุใดจึงกำหนดตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ไว้ที่ 2 ตำแหน่ง เท่ากันทุกขนาดหน่วยงาน

ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) กำหนดไว้ให้มีได้ 1 - 2 ตำแหน่ง แต่การจะกำหนดตำแหน่งเพิ่มตำแหน่งที่ 2 ได้ เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีภารกิจพิเศษ มีภาระงานที่ต้องควบคุมกำกับซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องผ่านการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งของสำนักงาน ก.พ.

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:22


นักวิชาการเชี่ยวชาญควรกำหนดไว้ในกลุ่มงานใดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สามารถกำหนดไว้ในกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่กำหนดให้มีสายงานนั้นไว้ เช่น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) อาจจัดไว้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข , เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) จัดไว้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นต้น

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:28


การขอเพิ่มกรอบโครงสร้าง กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก จักษุ ซึ่งในกรอบเป็น 0 แต่ความเป็นจริงมีผู้ปฏิบัติงานควรดำเนินการอย่างไร

การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม ให้หน่วยงานแสดงภาระงานที่เพิ่มขึ้น หรือแตกต่างไปจากเดิม เสนอผ่านความเห็นชอบผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตสุขภาพ และส่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:46


ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตามกรอบอัตรากำลังใหม่ กำหนดไว้ในส่วนงานใด

ตำแหน่งสายงานที่ระบุในโครงสร้างจะเป็นตำแหน่งที่มีชื่อสายงานของข้าราชการเท่านั้น ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเป็นตำแหน่งประเภทการจ้างอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการ จึงไม่ปรากฎในโครงสร้าง ดังนั้น การบริหารจัดการของหน่วยงานให้จัดไว้ภายใต้กลุ่มภารกิจการพยาบาล โดยกำหนดสัดส่วน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค : ผู้ช่วยพยาบาล ในอัตรา 80:20 และกำหนดให้มีได้เฉพาะ โรงพยาบาลขนาด M1 ขึ้นไป

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:47


ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตามกรอบโครงสร้างใหม่เป็น XL และเป็นที่ตั้งศูนย์เขตสุขภาพ ตามโครงสร้างให้ไม่ตรงกับในที่นำเสนอที่ประชุม คือ ตามกรอบส่งให้ 6-7 แต่ที่นำเสนอคือ 8-10 เหตุใดจังหวัดที่ตั้งศูนย์เขตXL จึงมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เท่ากับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งศูนย์เขต ทั้งที่ภาระงานมากกว่า

การกำหนดจำนวนตำแหน่งที่ควรมีในแต่ละสายงาน พิจารณาโดย คณะทำงานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งวิเคราะห์จากภาระงานของแต่ละสายงานที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง และการให้บริการแก่บุคคลอื่น รวมถึงบทบาทภารกิจหลักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำหรับสายงานที่มีความแตกต่างกันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเขต และ ไม่ได้เป็นที่ตั้งสำนักงานเขต นั้น เนื่องจากการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังทุกหน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้ไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ยกเว้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีภารกิจด้านการประสานงานการดำเนินงานเขตสุขภาพ ซึ่งเป็นนโยบายการกระจายอำนาจด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ให้สามารถบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว ให้บริหารจัดการกรอบอัตรากำลังได้ไม่เกินขึ้นสูงที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงทำให้ในบางสายงานมีความแตกต่างกัน

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:48


การดำเนินการจัดกำลังคนลงตามโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการอย่างไร

แผนการจัดกำลังคนลงตามโครงสร้าง วิธีการ ขั้นตอน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือชี้แจงแนวทางและวิธีการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:49


การย้ายตำแหน่งนายแพทย์จากกลุ่มงานหนึ่งไปยังอีกกลุ่มงานหนึ่ง สามารถทำได้หรือไม่

การบริหารจัดการอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:49


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานที่แพทย์แผนไทย แต่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ไม่มีกรอบอยู่ในงานแพทย์แผนไทยตามโครงสร้างใหม่ ควรดำเนินการอย่างไร

ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของงานแพทย์แผนไทยฯ เป็นการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานเวชกรรมไทย จึงไม่ได้กำหนดให้มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อีกทั้งการให้พยาบาลวิชาชีพไปปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งยังเป็นการบริหารจัดการบุคลากรที่ไม่เกิดความคุ้มค่า

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:50


การกำหนดอัตราสายงานสนับสนุน 60% กรณีสายงานสนับสนุนวิชาชีพเกิน 100% ของ 60% ต้องขอผู้ตรวจเหมือนสายงานหลักหรือไม่

ไม่ต้องขอ เพราะสายสนับสนุนวิชาชีพจากการวิเคราะห์ภาระงาน ให้มีได้ไม่เกิน 60%

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:51


การขออุทรณ์กรอบอัตรากำลังตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 6 คน ตามจำนวนห้องที่เปิดบริการ เนื่องจากกรอบที่ได้จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนเป็น 0 ดำเนินการอย่างไร

การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม ให้หน่วยงานแสดงภาระงานที่เพิ่มขึ้น การขยายการให้บริการ หรือแตกต่างไปจากเดิม เสนอผ่านความเห็นชอบผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตสุขภาพ และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:51


สายสนับสนุนวิชาชีพหลัก คิดเป็น 60% ของขั้นสูงสายวิชาหลักมีการกำหนดขั้นต่ำหรือไม่

สายสนับสนุนวิชาชีพหลัก ที่คิด 60% ให้ใช้กรอบขั้นสูงได้เลย ไม่มีขั้นต่ำ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:52


สัดส่วนผู้ช่วยพยาบาลมีวิธีการวิเคราะห์อัตราอย่างไร

สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค : ผู้ช่วยพยาบาล กำหนดให้มีได้ในอัตรา 80:20 และกำหนดให้มีได้เฉพาะโรงพยาบาลขนาด M1 ขึ้นไปเท่านั้น

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:53


กรอบอัตรากำลังตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาลทั่วไป มีจำนวนน้อยกว่าภาระงานที่ให้บริการควรดำเนินการอย่างไร

การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม ให้หน่วยงานแสดงภาระงานที่เพิ่มขึ้น การขยายการให้บริการ หรือแตกต่างไปจากเดิม เสนอผ่านความเห็นชอบผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตสุขภาพ และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:53


การบริหาร ร้อยละ 60 ของกรอบขั้นสูง คิดแยกเป็นสายงานได้หรือไม่

คิดเป็นแต่ละสายงานได้ แต่การคิด 60% ของแต่ละสายงาน พอรวมกันแล้วภาพรวมที่คำนวณนั้น ต้องไม่เกิน 60% ของขั้นสูงของทุกสายงาน (การคิดสายสนับสนุนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานแต่กรอบขั้นสูงรวมทุกสายงานต้องไม่เกิน 60%)

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:54


สายงานรองของศูนย์แพทย์ที่ไม่มีในกรอบ สามารถนับรวมได้หรือไม่

ศูนย์แพทย์ ให้คิดทุกสายงานรวมกันทั้งสายงานหลักและสายงานรอง ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ในแต่ละขนาดสถานบริการ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:56


กรอบโครงสร้างใหม่ไม่มีตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ใน รพ.สต. ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งดังกล่าว โดยมีเลขตำแหน่งและมีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ จะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร

พนักงานงานช่วยเหลือคนไข้ เป็นสายงานสนับสนุนวิชาชีพซึ่งอาจให้มีได้โดยใช้หลักเกณฑ์การคิดเช่นเดียวกับ รพศ. รพท. รพช. คือ ไม่เกินร้อยละ 60

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:56


กรณีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพตาม รพช. เกินกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ ควรดำเนินการอย่างไร

กรณีเกินกรอบให้คงไว้ที่เดิม แต่จะไม่มีการตัดตำแหน่ง หรือได้รับจัดสรรเพิ่ม และเมื่อมีตำแหน่งว่างลงไม่ว่าเกิดจากกรณีใด ๆ จะถูกปรับเกลี่ยตำแหน่งไปให้หน่วยงานอื่นซึ่งยังไม่เกินกรอบอัตรากำลัง

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:57


กลุ่มงานสุขภาพในโครงสร้างใหม่ไม่ได้รับการจัดสรร แต่ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานจริง 3-5 คน ควรดำเนินการอย่างไร

กลุ่มงานที่ได้ประกาศใช้ตามโครงสร้างใหม่ ได้วิเคราะห์และกำหนดให้มีตามบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และคาดว่าจะต้องมีเพื่อรองรับบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากหน่วยงานใดมีการจัดตั้งกลุ่มงาน หรือมอบหมายงานที่แตกต่างไปจากที่โครงสร้างกำหนด ให้ถือว่าเป็นอำนาจการบริหารจัดการภายในของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานนั้นตามความเหมาะสม

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:57


การจัดกำลังคนลงในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กลุ่มงานยุทธฯ ปฏิบัติรอง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดกำลังคนลงกรอบในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ใต้นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ใต้นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรูปแบบบริการ สามารถจัดให้ตรงตามการปฏิบัติงานจริงได้หรือไม่

การจัดกำลังคนลงกรอบให้จัดไว้ที่กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งที่มีภารกิจสอดคล้องกับตำแหน่งนั้น ๆ และการจัดต้องจัดไว้ในกลุ่มงานที่โครงสร้างกำหนดให้มีสายงานนั้นได้

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:58


1) สายสนันสนุนวิชาชีพของ รพ.สต. มีตำแหน่งใดได้บ้าง และควรมีจำนวนหรือสัดส่วนเท่าใด 2) การบรรจุแพทย์ใช้ทุนปี 1 ใน รพช. ต้องนับรวมในกรอบอัตราด้วยหรือไม่

1) การกำหนดตำแหน่งสายสนันสนุนวิชาชีพของ รพ.สต. ให้พิจารณาตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของแต่ละ รพ.สต. ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว

2) หากแพทย์ที่ได้รับการบรรจุปฏิบัติที่ รพช. ใด ให้นับรวมเป็นกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่จริงด้วย

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:58


การจัดกำลังคนลงกรณีไปช่วย-มาช่วย ควรปฏิบัติอย่างไร

การจัดกำลังคนลงกรณีภายในหน่วยงานเดียวกันให้จัดพร้อมกับการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ กรณีไปช่วย-มาช่วย ข้ามจังหวัด โดยให้หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอตัดโอนตำแหน่งให้ตรงกับการปฏิบัติจริงไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อนวันที่ 30 ก.ย.60

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:59


กรอบโครงสร้างไม่ตรงตามจำนวนที่โรงพยาบาลบันทึกไป เช่น กลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรมลดลง ผู้ป่วยนอกลดลง จิตเวชเพิ่มขึ้น วิสัญญีลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 12 ลดลงเหลือ 5 นายแพทย์ภาพรวม 179 เหลือ 172 (ขั้นสูง) กรณีขั้นต่ำของผู้ป่วยนอกมีน้อย ถ้าจัดคนลงแล้วมีมากกว่าขั้นต่ำจะทำให้มีปัญหาในการจัดคนลง ควรดำเนินการอย่างไร

กรอบอัตรากำลังที่แต่ละหน่วยงานได้รับ เป็นการพิจารณาของคณะทำงานโดยวิเคราะห์จากภาระงานของโรงพยาบาลที่มีขนาดใกล้เคียงกัน การกรอกข้อมูลกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานเป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น และการจัดคนลงแต่ละกลุ่มงานไม่ควรเกินกรอบอัตรากำลังที่ สป. กำหนด เว้นแต่กรอบอัตรากำลังในภาพรวมทั้งหน่วยงานจะเกินจากที่ สป.กำหนด การจัดคนลงให้จัดไว้ที่กลุ่มงานที่กำหนดให้มีสายงานนั้นได้ และมีภาระงานมาก หรือ จะมีการขยายการให้บริการ ทั้งนี้ หากมีตำแหน่งว่างลงจะถูกปรับเกลี่ยไปให้หน่วยงานอื่น

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 15:59


การจัดโครงสร้างคนลง จากตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(อาวุโส) ไปปฏิบัติงานตำแหน่ง ผอ.สสอ. ใน สสอ. ควรดำเนินการอย่างไร

กรณี ผอ.รพ.สต. จะไปประจำตำแหน่ง สสอ. หรือ ผู้ช่วย สสอ. จะต้องมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ สสอ. หรือ ผู้ช่วย สสอ. ก่อน จึงจะจัดคนลงในตำแหน่งดังกล่าวได้ หากไม่มีคำสั่งให้ไปฏิบัติหน้าที่ให้จัดคนลงในตำแหน่งเดิมไปก่อน

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:00


การจัดคนลงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (อาวุโส) ไปลงใน ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข ในกลุ่มงานของ สสจ. ได้หรือไม่

ผอ.รพ.สต. ที่ดำรงตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข(อาวุโส) จะจัดให้ตรงกับที่ปฏิบัติใน สสจ. อาจทำได้ แต่จะมีผลกระทบต่อระดับผู้ดำรงตำแหน่งเดิม เนื่องจาก จพ.สาธารณสุข ใน สสจ. ปัจจุบันกำหนดระดับไว้เป็นระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เท่านั้น แต่หากเจ้าตัวมีความประสงค์และยินยอมลดระดับตำแหน่ง ให้ทำบันทึกขอย้ายลงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยยินยอมลดระดับ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:00


1) กรอบโครงสร้างกลุ่มงานวิสัญญี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สป. กำหนดไว้ที่ 6-8 คน จะขอปรับเป็น 20 คน ได้หรือไม่ 2) กรอบโครงสร้างกลุ่มงานผู้ป่วยนอกตำแหน่งนายแพทย์ สป.กำหนดไว้ที่ 4-5 คน จะขอปรับเป็น 20 คน ได้หรือไม่

การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม ให้หน่วยงานแสดงภาระงานที่เพิ่มขึ้น การขยายการให้บริการ หรือแตกต่างไปจากเดิม ให้เสนอผ่านความเห็นชอบผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตสุขภาพ และส่งให้ สป.พิจารณาก่อน

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:01


โครงสร้างพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารออกคำสั่งภายในเพื่อการนั้น จะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

การมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่สามารถกระทำได้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง "หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย"

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:01


การจ้างพยาบาลวิชาชีพ ใน รพ.สต. ที่ประชากรไม่เกิน 2,500/คน ควรใช้ภาพรวมอำเภอ หรือ ราย รพ.สต.

การจ้างพยาบาลวิชาชีพ กำหนดสัดส่วนไว้ที่ พยาบาล 1 คน ต่อ ประชากร 2,500 คน หากประชากรไม่ถึง 2,500 คน กำหนดให้มีพยาบาลวิชาชีพให้มีได้ 1 คน  (ประชากรที่ใช้ในการคำนวณใช้ประชากร 4 สิทธิ เขต รพ.สต.รับผิดชอบปฐมภูมิ (ไม่รวมประชากรของ รพ.))

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:02


การนับจำนวนนายแพทย์ที่ลาศึกษาต่อ แต่ไปรับทุนต่างโรงพยาบาล ควรนับจำนวนรวมกับที่โรงพยาบาลเดิม หรือโรงพยาบาลที่ไปรับทุน

แพทย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษา ไม่นับรวมเป็นกรอบอัตรากำลังทั้งต้นทางและหน่วยงานที่รับทุน       

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:02


แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรนับกรอบใด

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้นับกรอบที่หน่วยงานที่ไปฝึกเพิ่มพูนทักษะนั้น

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:03


เรื่องค่าตอบแทน ที่มีการกำหนดให้ สสจ.เป็นหน่วยบริการ ในอนาคต อาจจะมีค่าตอบแทน ฉ.11 เขตสามารถจัดเป็นหน่วยบริการเหมือน สสจ. ได้หรือไม่

สำนักงานเขต โดยหลักไม่ถือเป็นหน่วยบริการ เนื่องจากภารกิจของสำนักงานเขตสุขภาพ เป็นเรื่องงานบริหาร

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:04


ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพใน สสจ. ได้เงิน พตส. หรือไม่

สิทธิในการได้รับเงินประจำตำแหน่ง หรือ เงิน พตส. ขึ้นอยู่กับอำนาจหน้าที่และบทบาทภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเรื่องการแบ่งส่วนราชการ ว่ามีภารกิจด้านการบริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฯลฯ หรือไม่ หากมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ก็อาจมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือเงิน พตส. เช่นเดียวกันกับ หน่วยบริการสุขภาพอื่น ๆ ทั้งนี้ ระเบียบวิธีการขั้นตอนการได้รับเงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042/ว1061 ลง 29 ธ.ค.59

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:04


ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สายงานนี้ นับรวม ผู้ช่วยทันตแพทย์และทันตาภิบาล ซึ่งลักษณะงานไม่เหมือนกันทำให้มีปัญหา คนล้นกรอบไม่เคยได้รับจัดสรรตำแหน่ง ข้อเท็จจริงยังขาดแคลนทันตาภิบาล ทำให้นักเรียนทุนที่หน่วยงานมีการจ้างงานไว้ขาดโอกาสได้รับบรรจุฯ ควรดำเนินการอย่างไร

กรอบอัตรากำลังที่ สป. กำหนด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ไม่นับรวม ผู้ช่วยทันตแพทย์และทันตภิบาล ทั้งนี้ ผู้ช่วยทันตแพทย์และทันตภิบาลกำหนดให้มีได้เพื่อเป็นสายงานสนับสนุนวิชาชีพหลักซึ่งคิดในกรอบอัตรากำลังขั้นสูงรวมทั้ง 8 สายงานในอัตราร้อยละ 60%

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:05


การจัดคนลงกรอบตามที่มติ อกพ. อนุมัติ ข้อเท็จจริง ถ้ากรณี พยาบาลวิชาชีพ ปัจจุบัน จ.18 ครองที่งานผู้ป่วยนอก แต่ปฏิบัติงานที่ผู้ป่วยใน และปฏิบัติงานที่ปฐมภูมิ นั้น สามารถย้าย จ.18 ลงกรอบกำลังคนตามโครงสร้างใหม่ได้หรือไม่ (กรณี FTE ไม่เกิน)

ก่อนมีการจัดคนลง หากมีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานไม่ตรงกับ จ.18 หน่วยงานอาจขอย้ายให้ตรงกับ จ.18 ก่อน หรือ จะดำเนินการย้ายให้ตรงตำแหน่งพร้อมกับการจัดคนลงก็ได้ (เฉพาะให้ปฏิบัติในหน่วยงานเดียวกันเท่านั้น เช่น รพ. เดียวกัน แต่ต่างกลุ่มงาน)

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:05


ตำแหน่งที่ไม่มีในกรอบแต่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ ควรดำเนินการอย่างไร ตัวอย่าง บน สสจ. ไม่มีตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ แต่มีข้าราชการ ตำแหน่งเวชถิติ ปฏิบัติงานอยู่งานประกัน ตัวอย่าง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานในฝ่ายบน สสจ.ที่ไม่มีตำแหน่งตามกรอบ จะต้องย้ายไปตามกรอบหรือไม่

ให้ปรับเกลี่ยไปยังหน่วยงานที่โครงสร้างกำหนดให้มีตำแหน่งนั้นได้

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:05


กรณีหัวหน้าหน่วยงาน (หัวหน้าอนามัย/สาธารณสุขอำเภอ) ไปช่วยราชการที่ สสจ. สามารถตัดตำแหน่งให้ตรงตัวได้หรือไม่ ถ้าเจ้าตัวประสงค์

ตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหารไม่สามารถตัดตำแหน่งไปได้ ยกเว้น การย้ายตัวบุคคลผู้ครองตำแหน่งไปลงยังตำแหน่งว่างที่มีใน สสจ. นั้น

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:06


พนักงานบริการที่อยู่ฝ่ายบริหาร ควรจัดลงในกลุ่มงานใด

พนักงานบริการ ที่อยู่ในฝ่ายบริหาร ให้นำไปนับรวมกับสายสนับสนุน ในกลุ่มสายวิชาชีพหลัก และสายวิชาชีพเฉพาะ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:06


การใช้ส่วนราชการ ณ ปัจจุบัน (ท้ายหนังสือ) ใช้ส่วนราชการเดิมหรือตามโครงสร้างใหม่ เช่น กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ใหม่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (เก่า)

ก่อนมีคำสั่งจัดคนลง ให้ทุกหน่วยงานยังคงใช้โครงสร้างตามหนังสือ สป. ว 76 ลง 29 มี.ค.47

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:07


กรณีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) จบวิสัญญี 1 ปี จะจัดคนลงในกลุ่มงานวิสัญญี ได้หรือไม่ เนื่องจากเปลี่ยนเป็นด้านการพยาบาลวิสัญญี

หากมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจัดคนลงให้ตรงกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้ ซึ่ง สป. จะดำเนินการเสนอ อกพ.กระทรวงฯ เพื่อเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญต่อไป

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:07


ตามกรอบ รพช. ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข มี 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มเวชกับกลุ่มงานประกัน มี 10-12 คน และ 1 คน ตามลำดับ ดังนั้น ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข ใน รพช. มีได้ 11-13 คน ถูกต้องหรือไม่

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข ของ รพช. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มสายวิชาชีพหลัก ในโครงสร้างกำหนดไว้ที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กรอบเท่ากับ 10-12
1.2 กลุ่มสายสนับสนุน (BackOffice) ในโครงสร้างกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ กรอบกำหนดไว้ตามขนาดของโรงพยาบาล เช่น F1-F2 กำหนดไว้ที่ 1-1 และ M2 กำหนดไว้ที่ 2-2 
ดังนั้น ในการนับกรอบตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข ทั้งสองกลุ่มสายงาน ให้นับแยกออกจากกัน ถึงจะเป็นชื่อตำแหน่งเดียวกันก็ตาม

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:08


กรณี รพศ./รพท. ในส่วนของหน่วยจ่ายกลาง ที่อยู่ในกลุ่มภารกิจพยาบาลโครงสร้างใหม่จัดอยู่ในส่วนงานใด

รพศ.รพท. ในส่วนของหน่วยจ่ายกลาง (CSS) ในโครงสร้างอยู่ที่ภารกิจด้านการพยาบาล ในกลุ่มที่ 14 กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:08


กรณี มีตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มาช่วยภารกิจศูนย์เขตใน สสจ.แต่ตำแหน่งไม่มีในภารกิจศูนย์เขต ควรดำเนินการอย่างไร

ให้นับคนและจัดลงใน ฝ่ายบริหารทั่วไปของ สสจ. ที่เป็นจังหวัดที่ตั้ง สำนักงานเขต นั้น

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:09


กรณีโครงสร้างใหม่ที่เขตสุขภาพให้หน่วยงานเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อใด

เมื่อมีคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังใหม่

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:09


การจัดคนลงตามโครงสร้างโรงพยาบาลสามารถเปลี่ยนตำแหน่งให้ตรงกับกรอบโครงสร้างใหม่ได้ทันทีหรือไม่

การจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ ให้จัดในชื่อตำแหน่งสายงานและระดับที่กำหนดไว้เดิม หากจะขอกำหนดตำแหน่งให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริงหรือตรงกับคุณสมบัติให้ขอกำหนดมาภายหลังจากจัดคนลงตามโครงสร้างแล้ว

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:10


กรณีในส่วนราชการเดียวกัน จะมีการสลับตำแหน่งกัน เช่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินที่อยู่การเจ้าหน้าที่ จะสลับกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ที่อยู่ที่ฝ่ายการเงิน สามารถดำเนินการได้หรือไม่

ส่วนราชการสามารถออกคำสั่งย้ายตัวบุคคลสลับกันให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริงได้ (ย้ายเฉพาะตัวคน โดยไม่ตัดตำแหน่ง)

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:10


ตำแหน่ง จพ.วิทย์ฯ ที่ได้รับการจัดสรร ผู้สอบได้ไม่มารายงานตัวจะให้คืน สป.หรือดำเนินการคัดเลือกต่อไปได้

ให้คืนตำแหน่งที่ สป.จัดสรรแต่ไม่มีผู้สมัครหรือไม่มารายงานตัวดังกล่าวไปที่เขตสุขภาพ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:11


การกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ที่ยังไม่มีผู้ปฏิบัติ สามารถนำตำแหน่งผู้รักษาราชการหรือตำแหน่งว่างมาขอกำหนดได้หรือไม่

หากจังหวัดคัดเลือกแล้วได้บุคคลใดให้ส่งเรื่องเพื่อปรับปรุงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ให้ สป.เสนอ อกพ.กส.พิจารณา

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:11


การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สามารถทำได้หรือไม่

อยู่ระหว่างระงับใช้ตำแหน่งตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 1706 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:12


ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จาก รพช.มาช่วยราชการที่ สสจ.สามารถตัดโอนตำแหน่งได้หรือไม่

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 76 ลงวันที่ 29 มี.ค.47 ไม่ได้กำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพไว้ที่ สสจ.

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:13


ปัจจุบันตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าบบริหาร ถ้าจะเปลี่ยนเป็นนักจัดการงานทั่วไป สามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพเป็นตำแหน่งสายนักเรียนทุน

หากมีตำแหน่งว่าง สามารถย้ายมาตำแหน่งว่างได้ แต่ไม่สามารถนำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพมากำหนดตำแหน่งเป็นนักจัดการงานทั่วไปได้

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:13


กรณีตำแหน่งว่างจากการลาออกเป็นสายวิชาชีพ สามารถรับย้าย/รับโอนคนมาทำงานได้หรือไม่

ตำแหน่งว่างสายวิชาชีพหากมีประสงค์จะใช้ตำแหน่ง ให้ดำเนินการ ตามแนวทางหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 379 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  และขณะนี้อยู่ระหว่างระงับใช้ตำแหน่งตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 1706 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:14


ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ มาช่วยราชการที่ สสจ.มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 76 ลงวันที่ 29 มี.ค.47 ไม่ได้กำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพไว้ที่ สสจ.จึงไม่มีสิทธิ์รับค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 16:15


1.กรอบโครงสร้างใหม่ของ สสจ.เริ่มใช้ได้เมื่อใด (อยู่ในขั้นตอนใด) 2.ในทางปฏิบัติสามารถจัดคนลงโครงสร้างใหม่ได้เลยหรือไม่ 3.ในบางจังหวัดจัดคนลงโครงสร้างใหม่เรียบร้อยแล้วและมีการเบิกเงินประจำตำแหน่งพยาบาลแล้วตั้งแต่เดือนมิ.ย.60 ในทางกฎหมายสามารถทำได้ไหม 4.กระทรวงมีแนวทางปฏิบัติที่สาารถดำเนินการไปพร้อมๆกันทั้งประเทศหรือไม่ 5.ในกรณีที่งาน จ.ของจังหวัดจัดคนลงโครงสร้างช้า มีคนเสียผลประโยชน์ สามารถร้องเรียนได้ใช่ใหมค่ะ

คำถามนี้ได้ประสานกับกลุ่มงานอัตรากำลังเรียบร้อยแล้วครับ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-06 11:17


ยังมีการบรรจุนักเรียนทุน สายงานโสตทัศนศึกษา อยู่ไหม ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรตำแหน่งน้อยมาก และช่วงหลังเริ่มไม่มีแล้ว

ณ ขณะนี้ไม่มีการจัดสรรตำแหน่งนักเรียนทุน สายงานโสตทัศนศึกษาแล้วครับ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-06 11:18


ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (รพช.) หากมีผลสอบ นวก.การเงิน สามารถใช้ผลสอบนี้ปรับต.เป็นวิชาการได้หรือไม่ หากปรับได้ปฏิบัติงานที่เดิมได้หรือไม่

ต้องเป็นระดับชำนาญงานก่อน แล้วถึงใช้ผลสอบได้ ต้องขึ้นบัญชีกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผลสอบยังไม่หมดอายุ โดยปฏิบัติตามหนังสือ ว 80 แต่ทั้งทีต้องอยู่ที่มีเงินที่จะปรับไหม และอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ที่เดิมขึ้นอยุ่กับกรอบอัตรากำลัง

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-21 10:11


กลุ่มงานเงินเดือนและตรวจสอบประเมินผลกำลังคน

ก่อนการดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในแต่ละรอบหน่วยงานจะต้องแจ้งการนับวงเงินให้ สป.ทราบก่อนหรือไม่

ส่วนราชการต้องนับอัตราเงินเดือนข้าราชการที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี โดยแบ่งเป็นประเภทและระดับ แล้วจัดทำบัญชีรายละเอียดส่ง สป.เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนการดำเนินการจัดทำคำสั่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าส่วนราชการใช้วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนเกิน สป.จะท้วงให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการดังกล่าว

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:42


วิธีประเมินผลและเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น ดำเนินการอย่างไร

กรณีมีข้าราชการผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปปฏิบัติราชการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว และนำอัตราเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นไปคำนวณรวมเป็นวงเงินเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน แล้วส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:43


การบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะบรรจุโดยให้ได้รับปัจจัยในเรื่องสายงานที่ ก.พ.กำหนดหรือไม่

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขไม่ใช่ตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดให้ส่วนราชการใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน (รายละเอียดสายงานที่ ก.พ.กำหนดให้ได้รับปัจจัยดูได้จากอกสาร   แนบท้าย 2(ก) และ 2(ข) ของหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:49


การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้กับช้าราชการกรณีมีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน เนื่องจากลาศึกษาหรือบรรจุใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร

หากผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือน ให้นำเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า อ.ก.พ.กระทรวง เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดังนี้
1. มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
2. มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาน้อยกว่า 4 เดือน แต่เกินกว่า 3 เดือนครึ่ง
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 โดยผลการประเมินต้องอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป
4. จะต้องมีวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการดังกล่าว

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:50


ข้าราชการที่เงินเดือนถึงขั้นสูง (เต็มขั้น) และเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือไม่

ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ พลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:50


การดำเนินการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ

6.1 กรณีการตัดตำแหน่งว่างข้ามจังหวัด หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการ 6.1 การตัดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้ามจังหวัดทั้งตำแหน่งว่างและตำแหน่งมีคนครอง สป.เป็นผู้ดำเนินการ
6.2 การย้ายไปใช้ตำแหน่งว่าง หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการ 6.2 หน่วยงานดำเนินการได้ โดยต้นทางและปลายทางประสานกัน
6.3 การรับโอน/ให้โอน หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างไร 6.3 หน่วยงานดำเนินการได้ โดยต้นทางและปลายทางประสานกัน

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:51


กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง ส่วนราชการจะต้องดำเนินการอย่างไร

ข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน หากปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา 57 เมื่อได้รับรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา 57 สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:51


กรณีเกิดปัญหาในการจัดทำคำสั่งและบันทึกข้อมูลคำสั่งในระบบ HROPS ส่วนราชการจะต้องประสานงานหรือขอคำปรึกษาจากหน่วยงานใด

หากส่วนราชการเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจในการใช้ระบบ
1. สอบถามจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบนั้นๆโดยตรง เช่นการจัดทำคำสั่งต่าง ๆ และคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการติดต่อกลุ่มงานเงินเดือนฯ การขอใช้ตำแหน่งติดต่อ กลุ่มงานอัตรากำลัง การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ เป็นต้น
2. ศึกษาการใช้งานระบบจากคู่มือที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
3. ใช้งานระบบในการดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความชำนาญ
4. ขอเข้ารับการสอนการใช้งานเพิ่มเติมจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นรายหน่วยงาน

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:52


ขอสอบถามค่ะ ในกรณีที่พยาบาลวิชาชีพเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่29 พ.ค. 2558 มาถึงตอนนี้ธ.ค. 2560 (คือไม่ได้สมัคร พกส.) ปัจจุบันเงินเดือนขึ้นจาก15,960 ตอนนี้ประมาณ17,000 หากสมัครบรรจุราชการ จะต้องกลับไปเริ่มเงินเดือนใหม่หรือไม่คะ ใช้หลักเกณฑ์ยังไง #ขอบคุณค่ะ

ลจช.ใช้ ว 154 ปี 56 ใช้ค่าจ้างเดือนสุดท้ายครับ ถ้าค่าจ้างต่ำกว่าก็ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-18 04:09


กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ

การส่งแบบประเมินหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ใช้แบบฟอร์มอะไร

ใช้แบบฟอร์มตาม ว 16/2538 ลงวันที่ 18 กันยายน 2538

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:46


หนังสือตอบกลับเรื่องการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ จะมีการแจ้งจังหวัดหรือไม่

หาก ก.พ. มีมติผลการประเมินกลับมา สป. เมื่อใด สป. จะมีหนังสือแจ้งจังหวัดให้ทราบผลการประเมิน กรณีแก้ไข ส่วนกรณี ผ่าน สป. จะมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วแจ้งจังหวัด

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:46


กรณีการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนิติกร ดำเนินการอย่างไร

ต้องมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ไม่น้อยกว่า 1 ปี เสนอ อกพ.สป. พิจารณานับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:47


การเผยแพร่ผลงานสำหรับประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรณี คดีที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งจะมีผลเสียต่อผู้ที่อยู่ในคดีความ สามารถนำคดีนั้นมาเป็นผลงานโดยไม่ต้องเผยแพร่ได้หรือไม่

ได้ หากผลงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับละเมิดทางวินัยและเป็นเรื่องลับ สามารถนำผลงานมาประเมินได้โดยไม่ต้องเผยแพร่

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:49


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนต้องส่งผลงานประเมินระดับชำนาญการพิเศษหรือไม่

ไม่ต้องส่งผลงานประเมิน

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:49


การประเมินเปลี่ยนสายงานจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดำเนินการอย่างไร

ต้องนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล ถ้าเคยดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพมาก่อนให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัดพิจารณา ถ้าไม่เคยดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพมาก่อน ต้องส่งให้ อกพ.สป. พิจารณา

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:50


แพทย์ที่มีหนังสืออนุมัติเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาแขนงจิตเวชชุมชน การส่งผลงานประเมิน แพทย์ ต้องส่งผลงานทางด้านเวชกรรมป้องกัน หรือ ทางด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช

ต้องส่งผลงานทางด้านเวชกรรมป้องกัน ถ้าจะส่งผลงานด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช    ต้องได้รับวุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:51


การประเมินเปลี่ยนสายงานจากนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี สามารถทำได้หรือไม่

ให้ตรวจสอบวุฒิก่อนว่าได้รับวุฒิทางด้านพาณิชยศาสตรหรือวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีหรือไม่ ถ้าใช่ต้องนับเกื้อกูล ตาม ว 960 ว่าจะนับได้หรือไม่ หรือ ให้ อกพ.สป. พิจารณา

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:52


การลงนามรับรองผลงานและส่วนราชการที่จะส่งผลงานประเมินกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไปปฏิบัติราชการที่ไม่ตรงตาม กพ.7 ดำเนินการอย่างไร

ให้ผู้บังคับบัญชา 2 คน 2 ระดับ ลงนามรับรองผลงานทั้งที่หน่วยงาน ตาม ก.พ. 7 และ หน่วยงานที่ไปปฏิบัติราชการ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:53


การส่งผลงานประเมินนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ดำเนินการอย่างไร

เอกสารที่จะส่งประเมินให้ดำเนินการตาม ว 10 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:54


กรณีผู้ขอรับการประเมินแก้ไขตามมติคณะกรรมการแล้ว เมื่อส่งให้กรรมการแล้วกรรมการจะให้แก้ไขอีกครั้ง สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

สามารถทำได้ หากผู้ขอรับการประเมิน แก้ไขไม่ตรงตามมติคณะกรรมการ แต่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:56


การนับระยะเวลาเกื้อกูล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สามารถทำได้หรือไม่

ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:57


การนับระยะเวลาเกื้อกูล ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นนักเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการอย่างไร

นับได้เฉพาะระยะเวลาที่ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานดังกล่าวได้ปฏิบัติงานตรงตามลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเจ้าพนักงานนั้น โดยสามารถนับได้ก่อนวันมีวุฒิปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ และคิดระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานระดับชำนาญงาน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 สามารถนับระยะเวลาได้โดยไม่ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการก่อน ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานระดับชำนาญงาน หลังวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการก่อน

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:58


การประเมินผลงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผลงานสามารถใช้หนังสือรับรองการเผยแพร่จากบรรณาธิการได้หรือไม่

การประเมินผลงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผลงานสามารถใช้หนังสือรับรองการเผยแพร่จากบรรณาธิการได้หรือไม่

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:00


การประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการเป็นนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ (โดยยังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง) กระทำได้หรือไม่

สามารถประเมินจากนักกายภาพบำบัดชำนาญการเพื่อเลื่อนเป็นตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ โดยไม่ต้องทำผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งได้หากมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:01


การส่งแบบประเมินผลงานของหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ที่ไม่ผ่านการประเมิน ส่งใหม่มีระยะเวลาในการส่งหรือไม่

ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ สามารถส่งใหม่เมื่อผลงานได้รับการลงตีพิมพ์เผยแพร่         ในวารสารเรียบร้อยแล้ว

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:02


การเลื่อนระดับจากปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ปกติสามารถยื่น ส่งเอกสารเพื่อเลื่อนระดับได้ไม่ก่อน 5 ปี และจะเลื่อนระดับได้ไม่ก่อน 6 ปี เว้นแต่หากมีวุฒิป.โท สามารถยื่นและเลื่อนได้ไม่ก่อน 4 ปี กรณีตอน 5 ปี ยื่นเรื่องเลื่อนระดับ แต่ภายหลังจบและได้รับวุฒิ ป.โท แต่ยังไม่ถึง 6 ปี จะสามารถทำคำสั่งเลื่อนระดับได้ ณ วันที่ได้รับวุฒิป.โท หรือต้องรอให้ครบ 6 ปี

 กรณีเป็นวุฒ ป.โท สายตรงกับตำแหน่งที่จะแต่งต้้ง สามารถนำมาลดระยะเวลาในการส่งประเมินและแต่งตั้งได้

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-26 10:14


กลุ่มงานสรรหาบุคคล

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุบรรจุแล้วเสียชีวิตจะขอให้เรียกบรรจุทดแทนได้เมื่อใด

  • สป.จะเปิดสอบในปีงบประมาณ 2561
  • สป.ไม่มีบัญชีสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:38


การเรียกบัญชีสอบแข่งขันได้ กรณียังไม่มีบัญชีฯ สามารถขอรับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ จากหน่วยงานอื่นมาบรรจุได้หรือไม่

ในการจะรับย้าย / โอน ในตำแหน่งดังกล่าวให้ทำหนังสือแจ้งมายังกลุ่มงานสรรหาบุคคล เพื่อยกเลิกการเรียกบรรจุแข่งขันฯ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:38


การสอบแข่งขันตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจะประกาศผลเมื่อใด

สป.ประกาศผลให้ทราบทาง Website กองบริหารงานบุคคล แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:39


ารเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน เป็นนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการจัดสรรตำแหน่งใหม่ จะสามารถนำผลสอบแข่งขันตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มาใช้แต่งตั้งในตำแหน่งว่างมีวิธีดำเนินการอย่างไร

การย้ายเปลี่ยนสายงาน สามารถดำเนินการได้ตาม ว 12/33 
การใช้ตำแหน่งว่างซึ่งได้รับการจัดให้ สามารถประสานกับ จนท.ฝ่ายอัตรากำลัง (ว่าสามารถรับย้าย / โอนได้หรือไม่ ) เนื่องจาก ตำแหน่งจัดสรรฯ ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้โดยใช้บัญชี สป.

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:39


การเรียกตัวตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จะมีประกาศเมื่อใด

สป.ประกาศผลให้ทราบทาง Website กองบริหารงานบุคคล แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:40


ขอทราบความเคลื่อนไหวบัญชีสอบแข่งขันฯ ของ สป.

สป. ใช้บัญชีสอบแข่งขันในตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิติงาน และ ตำแหน่ง จพ.พัสดุ หมดบัญชีแล้ว และ  สป.จะเปิดสอบในปีงบประมาณ 2561

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:40


การย้ายนักจัดการงานทั่วไป ในตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร ดำเนินการอย่างไร

การใช้ตำแหน่งว่างซึ่งได้รับการจัดให้ สามารถประสานกับ จนท.ฝ่ายอัตรากำลัง (ว่าสามารถรับย้าย / โอนได้หรือไม่ ) เนื่องจาก ตำแหน่งจัดสรรฯ ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้โดยใช้บัญชี สป.

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:41


การบรรจุลูกจ้างโครงการ IETP (สหรัฐอเมริกา) โดยใช้หลักเกณฑ์ ว 154 / สามารถดำเนินการได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจาก ว 154 ใช้สำหรับการบรรจุข้าราชการ ไม่ใช้ในการบรรจุลูกจ้างโครงการ  IETP

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:42


การเรียกบัญชี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีกำหนดการอย่างไร

สป.จะเรียกในครั้งต่อไป คือ 29 ส.ค.60

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:42


การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุฯ ดำเนินการอย่างไร

ให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ว16/51  กรณี (3)

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:43


การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรณี ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ มีผลสอบแข่งขันได้ฯ ดำเนินการอย่างไร

1. กรณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานฯ  ระดับปฏิบัติงาน ต้องรอให้เรียกถึงลำดับที่ ที่สอบได้ จึงจะสามารถย้ายเปลี่ยนสายงานได้  (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ว 4/48 )
2. กรณี  ตำแหน่งเจ้าพนักงานฯ ระดับชำนาญงาน ไม่ต้องรอลำดับที่ ที่สอบได้ สามารถย้ายเปลี่ยนสายงานได้ โดยใช้หลักเกณฑ์หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ว 12/33  ถ้าข้าราชการดังกล่าวมีผลสอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
สามารถใช้หลักเกณฑ์  ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ว15/47  

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:43


การนับระยะเวลาชดใช้ทุนและการผิดสัญญาทุนของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ กรณีชดใช้ทุนแล้ว 2 ปี แล้วไปรับทุนต่อแพทย์ประจำบ้าน

กรณีแพทย์ที่มารับทุนแพทย์ประจำบ้านต่างจังหวัดที่ชดใช้ทุน (ทุนแพทย์ประจำบ้าน จ.บึงกาฬ ชดใช้ทุน จ.อุดรธานี) แพทย์ผู้นั้นจะต้องมาปฏิบัติงานที่บึงกาฬ  กรณีที่ลาออกจากแพทย์ประจำบ้านกลับไปปฏิบัติงาน ที่ รพช.ใน จ.อุดรธาณี

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:44


การเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดำเนินการอย่างไร

ให้ทำหนังสือมายังกลุ่มงานสรรหาบุคคลเพื่อขอใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งที่ สป.ได้ขึ้นบัญชีไว้

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:45


การขอโควตาแพทย์เพิ่มพูนทักษะเพิ่มเติมของเขตบริการสุขภาพ ดำเนินการอย่างไร

สามารถขอมาได้  โดยการผ่านความเห็นชอบของผู้ตรวจฯ และต้องไม่เกินโควตาแพทย์สภารับรอง

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:45


ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อยากโอนย้ายกลับภูมิลำเนา ดูแลบิดามารดา แต่ต้นสังกัดไม่ให้ มันยากเนาะ ผมต้องทำไง เพราะปลายทางก็ไม่มีตำแหน่งว่าง หรือต้องลาออก

ดำเนินการตามขั้นตอน การขอย้าย หรือ อาจจะดำเนินการขอไปช่วยราชการก่อนในเบื้องต้น ตามเหตุผลความจำเป็นครับ

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-10 08:28


อยากทราบว่าจะมีการเรียกบรรจุ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการและ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ที่ยังขึ้นบัญชีของ สป. ประมาณช่วงไหน หลังจากบรรจุรอบแรกไปแล้ว 25 คน ซึ่งจากการโทรสอบถามมีบางเขตที่ขอใช้ ตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

ตรวจสอบความคืบหน้าได้จาก เว็ปไซท์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล https://hr.moph.go.th/

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2018-01-16 15:13


ขอทราบความคืบหน้าการเรียกบรรจุในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

ข้อมูลในฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่สามารถนำมาแสดงได้

ผู้เขียน: : รุจิรา
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-13 09:36


กลุ่มผู้สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปี2560ขอความชัดเจนการเรียกบรรจุ ตามที่กลุ่มผู้สอบขึ้นบัญชีฯปี2560 ได้โทรสอบถามไปยัง งาน จ. บางจังหวัดและบางเขต ได้รับข้อมูลการอนุมัติบรรจุ ตำแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมาในเบื้องต้นแล้ว แต่ ทาง สป.ยังไม่มีการเรียกบรรจุหรือความชัดเจนใดๆในเรื่องนี้ และจากที่โทรสอบถามกลุ่มงานสรรหาบุคคลก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ในลำดับต่อไป ทางกลุ่มผู้สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปี2560 จะขอทำหนังสือและเข้ายื่นต่อผู้บริหารของกระทรวงเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องการบรรจุต่อไป

ข้อมูลในฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่สามารถนำมาแสดงได้

ผู้เขียน: : กลุ่มผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชีปี2560 ขอความชัดเจนการบรรจุ
แก้ไขล่าสุด: 2018-02-23 04:31


กลุ่มบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก » พนักงานราชการ

พนักงานราชการที่ลาออกไปบรรจุข้าราชการ และได้รับสิทธิประโยชน์ ตาม 154 แต่ไม่ใช่ตำแหน่ง 7,547 ตำแหน่ง ไม่ยุบใช่หรือไม่ และถ้ากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการตำแหน่งเดิม ต้องดู FTE อีกหรือไม่

1. จะยุบตำแหน่งพนักงานราชการในกรณีที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม
2. การจ้างงานทุกตำแหน่งต้องดู กรอบอัตรากำลัง (FTE)

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:06


การจ้างพนักงานราชการ กรณีดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ควรดำเนินการอย่างไร

ให้ดำเนินการเพื่อจัดจ้างให้เร็วที่สุด

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:06


การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ที่ได้รับจัดสรรจาก สป. แต่ขณะนี้ได้รับจัดสรรตำแหน่งข้าราชการจาก สป. ไปหน่วยงานที่ไม่มี มีวิธีการดำเนินการอย่างไร

ให้หน่วยงานแจ้งความประสงค์ไปที่เขตสุขภาพ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ สป. เพื่อขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:07


การขออนุญาตไปต่างประเทศของพนักงานราชการ ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดำเนินการอย่างไร

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการในสังกัด สป. พ.ศ. 2549 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตการลาไปต่างประเทศ ระหว่างวันลาที่ผู้มีอำนาจได้อนุญาตแล้ว 

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:08


การลาพักผ่อนและลากิจ กรณีปีแรกจ้างไม่ครบ 1 ปี ดำเนินการอย่างไร

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 “ในกรณีที่พนักงานราชการเข้าทำงานไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนระหว่างลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อนลงตามส่วนของจำนวนวันที่จ้าง” เช่น ปีแรกเข้าปฏิบัติงานวันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงสิ้นปีงบประมาณ จะมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 เดือน คำนวณวันลาที่จะได้รับค่าจ้าง ดังนี้
1 ปี จะได้รับค่าตอบแทนระหว่างลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน 10 วัน
8 เดือน จะได้รับค่าตอบแทนระหว่างลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน 7 วัน

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:08


การจ้างนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กรณีอยู่ระหว่างขอทบทวนกรอบอัตรากำลังไปยัง สป. (เปิดศูนย์โรคหัวใจ) สามารถจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้หรือไม่

หาก สป. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างแล้ว ก็สามารถดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งไปยัง สป.ได้

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:09


พนักงานราชการหากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ต้องเลิกจ้างหรือไม่ อย่างไร

ตามความในข้อ  28  (2)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วนพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547 กำหนดว่า พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้หรือตามที่ส่วนราชการกำหนด  ข้อ  7  (1)  ของสัญญาจ้างพนักงานราชการ สั่งให้พนักงานราชการออกจากราชการเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:10


คุณสมบัติที่ใช้ในการรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีหรือ(ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน) 2.ได้รับใบประกศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย จำเป็นต้องมีคุณสมบัติทั้งข้อ1และข้อ2หรือจะมีข้อใดข้อหนึ่งได้หรือไม่

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นครับ

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-10 08:27


กลุ่มบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก » พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การขอเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

สามารถทำได้ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ต้องเป็นตำแหน่งว่าง
2. ตรวจสอบกรอบอัตรากำลัง (FTE)
3. ทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:08


การต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดการเมื่อใด

ดำเนินการให้เสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:09


พนักงานกระทรวงสาธารณสุขขอลาศึกษาต่อ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้าง

1. การลาศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพส.กำหนด

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:09


พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะต้องทำสัญญาเพื่อเรียนต่อ 1 ต.ค.60 ควรดำเนินการอย่างไร

2. การต่อสัญญาจ้างมีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการภายใน 30 ก.ย.60

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:10


พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลาศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เมื่อกลับมาสามารถเป็นผู้ช่วย พยาบาลและรับเงินในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ได้หรือไม่

ไม่ได้ หากประสงค์จะจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล มีวิธีดำเนินการ ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลว่างและไม่เกินกรอบอัตรากำลัง
2. ผ่านกระบวนการสรรหาและเลือกสรร
3. ค่าจ้างไม่เกินขั้นต่ำ (8,300)

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:12


พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจ้างใหม่ 1 ก.ย.60 มีกำหนดการต่อสัญญาจ้างเมื่อใด

1. หน่วยบริการมีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ที่ยังคงมีการดำเนินการต่อและจำเป็นต้องใช้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานต่อไป
2. หน่วยบริการมีกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง โดยต้องไม่ต่ำกว่าระดับดี

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:13


การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีไม่มีเงินบำรุง ดำเนินการอย่างไร

ต้องมีหลักฐานชัดเจนระบุว่าหน่วยบริการดังกล่าวมีสถานะทางการเงินอยู่ในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการจ้างงานต่อได้

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:13


กรณีการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยสามารถเลื่อนเงินเดือนได้เมื่อทำงานครบ 8 เดือน คือเดือนกันยายน แต่ผลการประเมินรอบนี้กำหนดการประเมินถึงวันที่ 31 สิงหาคม 60 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขรายนี้สามารถเลื่อนเงินเดือนได้หรือไม่

สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ เนื่องจากมีระยะเวลาการปฏิบัติงานครบ 8 เดือน

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:14


กรณีผลการประเมินไม่ถึง 75% ติดกันทั้ง 2 ครั้ง (เม.ย. และ ต.ค.) สามารถจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จนถึง 31 ธ.ค. 60 ได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องทำหนังสือแจ้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้น ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:14


ผู้มีผลการประเมินไม่ผ่าน มีแบบฟอร์มแจ้งเลิกจ้าง ผู้ถูกประเมินหรือไม่

1. จัดทำคำขอในระบบ HROPS
2. ทำหนังสือแจ้งส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
(ตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.0310/ว 160 ลว.27 เม.ย.58)

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:16


การทำแบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง เพื่อเลื่อนค่าจ้างสามารถใช้แบบประเมินเดียวกันได้หรือไม่

ได้ ใช้แบบประเมินเดียวกันในการต่อสัญญาจ้าง และเพิ่มค่าจ้าง

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:16


สามารถจ้างข้าราชการบำนาญ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ได้หรือไม่

1. กรณีอายุ 60 ปี ไม่สามารถจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้
2. อายุไม่ถึง 55 ปี หากหน่วยงานพิจารณาเห็นควร สามารถดำเนินการจ้างได้

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:17


พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทำงานมา 1 ปี 9 เดือน ได้ทุนมูลนิธิทันตฯ ไปนำเสนอผลงานวิชาการที่ประเทศกัมพูชา 2 วันราชการ สามารถลาไปประชุมต่างประเทศ โดยที่ไม่ถือเป็นวันลาได้หรือไม่ ถ้าได้ อำนาจในการอนุมัติจะเป็นของใคร

1. ไม่ได้ เนื่องจากประกาศ กพส.มิได้กำหนดไว้  หากประสงค์จะไปประชุมต่างประเทศต้องใช้วันลากิจ หรือวันลาพักผ่อน
2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท./ผอ.สบช. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:18


กรณีหน่วยงานไม่มีตำแหน่ง เช่น งานประกัน แต่มีนักจัดการงานทั่วไป ควรจัดคนลงในส่วนบริหาร หรือ ประกัน

สามารถจัดคนลงที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:18


1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานธุรการ ที่ไปปฏิบัติงานที่งานการแพทย์และฉุกเฉิน ให้นับที่สายสนับสนุนวิชาชีพ 60 % การลงกลุ่มงานในระบบอย่างไร 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานธุรการ ที่ไปปฏิบัติงาน เลขาแพทย์ ให้นับที่สายสนับสนุนวิชาชีพ 60 % ดำเนินการอย่างไร

1. ถ้าสนับสนุนงานนายแพทย์ ก็สามารถนับอยู่ในสายสนับสนุนวิชาชีพ 60 % ได้
2. ส่วนของกลุ่มงานจะดำเนินการตอนจัดคนลง

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:19


พนักงานกระทรวงสาธารณสุขย้ายไป สสอ.ได้หรือไม่

ไม่ได้ เพราะไม่ใช่หน่วยบริการ และไม่มีเงินบำรุงในการจ้างงาน

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:20


การจ้างพยาบาลวิชาชีพ นักเรียนทุน และไม่เป็น นักเรียนทุน เข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ไม่เกินกรอบอัตรากำลัง และมีตำแหน่งเลขที่รองรับ) สามารถจ้างได้หรือไม่อย่างไร

สามารถดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:20


คะแนนต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าจ้างของ พกส.ต้องสัมพันธ์กันหรือไม่

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้ใช้เพื่อต่อสัญญาจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนค่าตอบแทนประจำปี จึงต้องเป็นผลการประเมินฉบับเดียวกัน

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 12:21


กลุ่มบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก » ลูกจ้างประจำ

การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ จากระดับที่สูงกว่ามาระดับที่ต่ำกว่า สามารถทำได้หรือไม่ และมีวิธีการอย่างไร เช่น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส4 มาเป็นตำแหน่งพัสดุ ส3

สามารถทำได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ แต่ต้องมีหนังสือยินยอมลดระดับ ลดค่าจ้าง กรณีค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งพัสดุ ส3

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:54


กลุ่มบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก » ลูกจ้างชั่วคราว

การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ มีการคำนวณอย่างไร

นำค่าจ้างต่อเดือน หารด้วยจำนวนวันทำงาน (23 วัน) หารด้วยจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน/วัน (7 ชม.)

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:54


การกำหนดตำแหน่งเลขที่ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ หากเกินกรอบสามารถสามารถทำได้หรือไม่ เมื่อมีการจ้างอยู่แล้ว

การดำเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ก่อนการจ้างงานต้องตรวจสอบกรอบอัตรากำลังก่อน

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:55


ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทอื่น ที่ไม่ใช่เงินบำรุง (รายเดือน) จำเป็นต้องบันทึกในระบบหรือไม่

บันทึก เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง แต่ต้องกำหนดแหล่งเงินให้ถูกต้อง

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:56


การจ้างลูกจ้างชั่วคราว นักเรียนทุน (รายเดือน) ตาม ว 1706 สามารถจ้างได้หรือไม่

หากจำเป็นต้องจ้างนักเรียนทุนปี 60 ให้ดำเนินการได้ภายใต้กรอบอัตรากำลัง

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:58


การจ้างนักเรียนทุนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข และเปลี่ยนมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ จะจ้าง ณ วันที่ได้รับใบประกอบ หรือ วันที่นำใบประกอบมายื่นหน่วยงาน

ให้ลาออกจากตำแหน่งเดิม และจ้างงานในตำแหน่งใหม่ เมื่อผ่านกระบวนการสรรหาแล้ว

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:59


การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ได้ประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดำเนินการอย่างไร

ให้ดำเนินการต่อไปได้

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:00


การจ้างลูกจ้างชั่วคราวอายุครบ 60 ปี เป็นปีที่ 2 ดำเนินการอย่างไร

ให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0205.33/ว 674 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:03


เงินเพิ่มการครองชีพลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง สามารถจ่ายได้หรือไม่

ตามระเบียบการเงินบำรุงไม่สามารถจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวได้

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 09:04


กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง

การสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งข้ามจังหวัด เป็นอำนาจของผู้ใดในการออกคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง

เป็นอำนาจของปลัดฯ ตาม ม.57 และ ม.68 แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:34


การย้ายข้าราชการ รอบวันที่ 1 ธ.ค.59 มีกำหนดจะแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับเงินเดือนเมื่อใด

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขคำสั่ง สาเหตุที่ สป.ออกคำสั่งคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเงินเนื่องจากรอคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของจังหวัดบางจังหวัดซึ่งยังไม่มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:35


กรณีการย้ายข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายอำเภอมีอำนาจในการสั่งย้ายได้หรือไม่

การย้ายภายในจังหวัดเป็นอำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม ม.57 (11)         แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:35


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือไม่ ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0201.036/ว127 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2554

ไม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (ต้องดำรงตำแหน่งในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0201.036/ว 127 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2554 กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ทางบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เท่านั้น

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:36


การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 7 เทียบเท่าระดับชำนาญการ จะโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการได้หรือไม่

สามารถโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการได้โดยไม่ต้องนับระยะเวลาเกื้อกูล ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลว.15 ก.ย.48

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:36


การบรรจุนักเรียนทุน 3 สาย ปี 2560 สป.มีคำสั่งบรรจุข้าราชการฯ แต่ในคำสั่งไม่มีระบุเงินปัจจัยความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่ทุรกันดาร มีวีธีดำเนินการอย่างไร

เนื่องจากมีการยกเลิกพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลน โดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่เฉพาะระดับ 1 และระดับ 2 จึงต้องนำเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอีกครั้ง

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:37


การเลื่อนระดับของตำแหน่งนายแพทย์ผู้อยู่ระหว่างลาศึกษา ดำเนินการอย่างไร

จังหวัดอาจพิจารณาเลื่อนข้าราชการผู้อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ โดยเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นได้ตามที่ข้าราชการผู้นั้นมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดได้ ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0202/21/ ว 745 ลงวันที่ 8 พ.ย. 32

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 08:40


ไม่ทราบว่า จพ.เวชกิจฉุกเฉิน ที่จบก่อนปี55 ที่มีผลกระทบในการสอบ ก.พ. ยังสอบไม่ผ่าน และมีการดำเนินการเยียวยากับผลกระทบนี้หรือไม่

ข้อมูลในฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่สามารถนำมาแสดงได้

ผู้เขียน: : ภัชราลักษณ์
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-24 12:19


ไม่ทราบว่า จพ.เวชกิจฉุกเฉิน ที่จบก่อนปี55 ที่มีผลกระทบในการสอบ ก.พ. ยังสอบไม่ผ่าน และมีการดำเนินการเยียวยากับผลกระทบนี้หรือไม่

ข้อมูลในฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่สามารถนำมาแสดงได้

ผู้เขียน: : ภัชราลักษณ์
แก้ไขล่าสุด: 2017-12-24 12:22


การย้ายออนไลน์

>> หนังสือแจ้งเวียนการย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) <<

1

คำชี้แจง
1. เรื่องย้ายและปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ไม่ต้องส่งเอกสารมาให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบการย้ายออนไลน์ทั้งหมด
2. เรื่องย้ายและปฏิบัติราชการที่ส่งเอกสารมาให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อนแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการต่อไป
3. กรณีการย้ายให้ตรงกับส่วนราชการที่ปฏิบัติงานจริงและการปฏิบัติราชการต่อ ให้ส่งเอกสารไปให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ

1

 

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2018-11-14 07:27


แนวทางการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ข้อมูลในฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่สามารถนำมาแสดงได้

ผู้เขียน: : admin hrmoph
แก้ไขล่าสุด: 2018-11-14 07:31


กลุุ่่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ » งานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

ข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติให้รับราชการต่อไป ประจำปี พ.ศ.2560 จะต้องปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ใช่หรือไม่

ใช่  กรณีที่ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด หากได้รับการพิจารณา จาก อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขและมีคำสั่งให้รับราชการต่อไปได้ ข้าราชการผู้นั้นจะต้องปฏิบัติราชการต่อไปจนถึงกรอบระยะเวลาตามคำสั่ง  อาทิเช่น ข้าราชการมีคำสั่งให้รับราชการต่อไป ประจำปี 2560 ก็จะต้องปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จนครบกรอบระยะเวลาตามคำสั่ง เป็นต้น

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:22


กรณี ก.พ. 7 และ แฟ้มประวัติข้าราชการสูญหาย ประกอบกับข้าราชการผู้นี้จะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2560) ถามว่ากรณีนี้จะต้องจัดทำ ก.พ. 7 ขึ้นใหม่เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ หรือไม่

จัดทำ ก.พ. 7 ขึ้นใหม่ก็ได้ โดยจะต้องคัดลอกรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุลงนาม ก.พ.7 หรืออาจจะทำเรื่องขอยืม ก.พ.7 ฉบับที่เก็บไว้ที่ สป. เพื่อยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญก็ได้เช่นเดียวกัน เมื่อมีการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญแล้วก็ส่งคืน ก.พ.7 ให้ สป. สำหรับแฟ้มประวัติให้จังหวัดจัดทำขึ้นใหม่ ซึ่งจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวันลาทุกปีด้วย

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:22


กรณีข้าราชการ ระดับทรงคุณวุฒิ จะขออนุญาตไปต่างประเทศระหว่างการลา ทางสำนักงานจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่อำนาจของจังหวัด สมควรให้แจ้งทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้อนุญาต ได้หรือไม่ อย่างไร

เนื่องจากการไปต่างประเทศ ไม่ใช่การลา แต่เป็นการขออนุญาตไปต่างประเทศระหว่างการลา (ลากิจ หรือลาพักผ่อน) ตามข้อ 13 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศระหว่างการลากิจหรือลาพักผ่อน หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับ บัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้า  ส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ สำหรับกรณีของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในส่วนภูมิภาคทุกตำแหน่ง ทุกระดับ การอนุญาตไปต่างประเทศระหว่างการลา หรือวันหยุดราชการเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:23


กรณีข้าราชการลาป่วยในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ ควรสรุปการลาป่วยเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติเมื่อใด

มาตรา 27 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ข้าราชการที่ลาป่วยได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยในปีหนึ่ง (ปีงบประมาณ) ไม่เกิน ๖๐ วันทำการ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป เห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน ๖๐ วันทำการ ดังนั้น เมื่อสิ้นงบประมาณให้สรุปการลาป่วยของข้าราชการรายนั้น หากไม่เกิน ๑๒๐ วันทำการ มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วย ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว โดยให้เสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทำการ (วันที่ ๖๑ – ๑๒๐) แต่ถ้าปรากฏว่าลาป่วยเกิน ๑๒๐ วันทำการ ในส่วนที่เกิน ๑๒๐ วันทำการ จะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:24


กลุุ่่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ » งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นรอง ดำเนินการอย่างไร

การคืนชั้นรอง เมื่อได้รับชั้นสูงขึ้นของแต่ละตระกูล ให้ส่งคืนชั้นรองของแต่ละตระกูลที่ต้นสังกัด แล้วเก็บรักษาชั้นสูงสุดของแต่ละตระกูลไว้ประดับ
- แม้ลาออก เกษียณอายุ ก็ยังคงเก็บชั้นสูงสุดของแต่ละตระกูลไว้ได้ หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประดับ ก็ควรส่งคืน
- ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าจะ สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ถูกโจรกรรม ก็ต้องชดใช้เงินแทนราคา ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งจะมีการปรับราคาทุก ๓ ปี

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:27


กรณีไม่สามารถส่งคืนชั้นรองได้ หากต้องการชดใช้แทนราคา ดำเนินการอย่างไร

การชดใช้แทนราคา ให้หน่วยงานต้นสังกัดทำหนังสือถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมระบุการชดใช้แทนราคาโดยวิธีการ ชดใช้ด้วยเงินสด เช็ค หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่าย “สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” เพื่อที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้นำส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และมอบสำเนาใบเสร็จให้หน่วยงานต่อไป

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:29


การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ของผู้วายชนม์ มีขั้นตอนอย่างไร

ผู้รับมรดกต้องดำเนินการดังนี้
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก มงกุฎไทย ต้องส่งคืนภายใน ๓๐ วัน หากคืนไม่ได้ กองมรดกจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงิน
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ไม่ต้องส่งคืนชั้นสูงสุดที่เคยได้รับ ทายาทเก็บรักษาไว้ได้แต่ไม่มีสิทธิประดับ
- เหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่ต้องส่งคืน ทายาทเก็บรักษาไว้ได้ แต่ไม่มีสิทธิประดับ

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:29


กรณีที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฐน ๒) ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล แต่จะส่งคืนเป็นชั้นรองได้หรือไม่

ตามหลักการ เมื่อจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ใด จะต้องให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อในแบบ ฐน ๒ ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อบันทึกข้อมูลในทะเบียนฐานันดรไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น หากยังไม่เคยส่ง ฐน ๒ และประสงค์จะคืนชั้นรอง ต้องแนบ ฐน ๒ ของผู้นั้นไปด้วย

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:30


การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ให้ผู้กระทำความดีความชอบ กรณีบริจาค

๕.๑ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติหรือไม่ ๕.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้กำหนดให้จัดทำ ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการกลั่นกรองของจังหวัดว่าให้ดำเนินการอย่างไร ต้องเป็นไปตามมติ เพราะหากไม่มีรายงานการประชุมฯ จะเสนอขอไม่ได้
๕.๒ สำนักงานจังหวัดประชุมล่าช้ากว่าเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดส่งเรื่องเสนอขอ ดำเนินการอย่างไร ๕.๒ ได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ขอให้แจ้งเวียนเพื่อดำเนินการแล้วเสร็จทันกำหนดเวลาส่งเรื่องไปยังกระทรวงต้นสังกัดที่ได้รับบริจาคมากที่สุด

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:31


๕.๓ กรณีผู้บริจาคนำยอดการบริจาคให้วัด และโรงเรียนมาให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมเสนอขอ ควรดำเนินการอย่างไรในการขอหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร ๒)

๕.๓ การบริจาคให้วัด ต้องไปขอสำเนาบัญชีทรัพย์สินของวัดที่แสดงการรับบริจาค และการ ใช้จ่ายทรัพย์สินที่บริจาค (มิใช่สมุดบัญชีธนาคาร) โดยให้เจ้าอาวาส และผู้รับผิดชอบด้านการเงินลงชื่อรับรองพร้อมประทับตราของวัด หากบริจาคครั้งละไม่เกินห้าแสนบาทให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีมีการบริจาคลงนามร่วมกับนายอำเภอ แต่ถ้าบริจาคเกินห้าแสนบาท ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีการบริจาคลงนามร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
การบริจาคให้โรงเรียน ต้องทราบว่าเป็นโรงเรียนในสังกัดใดของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วส่งเรื่องให้กรมต้นสังกัดในส่วนกลางพิจารณาออก นร ๒ (กระทรวงศึกษาไม่มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค)

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:32


๕.๔ สามารถเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้ผู้ที่เคยบริจาคแล้ววายชนม์ ได้หรือไม่

๕.๔ สามารถดำเนินการเสนอขอได้ตามคราวแห่งความชอบ ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของจังหวัด โดยส่งเอกสารดังนี้
1) หนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร ๒) ต้นฉบับ ๑ ฉบับ สำเนา ๒ ฉบับ
2) สำเนาหลักฐานแสดงการบริจาค ๓ ฉบับ
3) สำเนาหลักฐานแสดงการบริจาค ๓ ฉบับ
4) หนังสือเสนอขอพระราชทานซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
อนึ่ง ผู้ที่เคยบริจาคทรัพย์สินห้าแสนบาทขึ้นไป และได้รับพระราชทานชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) สามารถขอพระราชทานเพลิงศพตามปกติและได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:32


๕.๕ สามารถเสนอขอให้ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้หรือไม่

๕.๕ ไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้รับการประกาศกำหนดชื่อในราชกิจจานุเบกษาให้ออก นร ๒   ได้ (ปัจจุบันมี ๔๒ แห่ง) ยกเว้นการบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ต้องให้ผู้แทนมูลนิธิและเหรัญญิกหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินลงนามใน นร 2

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:33


๕.๖ หากประสงค์ให้มูลนิธิโรงพยาบาลต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับการประกาศกำหนดชื่อในราชกิจจานุเบกษาลำดับถัดไป ดำเนินการอย่างไร

๕.๖ นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาว่า นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ และต้องส่งเอกสารให้กระทรวงพิจารณาก่อนส่งเรื่องให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๑. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งนิติบุคคล และสำเนาข้อบังคับของนิติบุคคล หรือหลักฐานแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งประกอบกิจการเพื่อการสาธารณสุข การแพทย์อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๒. สำเนารายชื่อคณะกรรมการนิติบุคคล
๓. รายงานแสดงงบดุลย้อนหลัง ๓ ปี
๔. สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
๕. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคในการประเมินภาษีเงินได้ และนำเงินรายได้ไปใช้จ่ายเพื่อการอันเป็นสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาย้อนหลัง ๓ ปี

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:33


๕.๗ การบริจาคในนามบริษัท ห้างร้าน สามารถนำมาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ได้หรือไม่

๕.๗ จะเสนอขอในกรณีบริจาคทรัพย์สินมิได้ เนื่องจากทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นของผู้บริจาคหรือผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ในนามของตนเองอย่างแท้จริง

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:34


การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ให้ผู้กระทำความดีความชอบ กรณีมีผลงาน จะดำเนินการอย่างไรเมื่อบริษัทเอกชนมาบริจาค/สร้างอาคารให้โรงพยาบาล

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมิใช่ทรัพย์สินส่วนตัว ต้องเสนอขอ ในฐานะผู้มีผลงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาผลงานเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลของนิติบุคคล หรือบุคคลของคณะบุคคล กรณีนี้ หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ต้องมีหนังสือรับรอง และสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า มีผลงานความดีความชอบที่จะนำมาเสนอขอพระราชทาน หากมิใช่เพราะบุคคลผู้นั้นแล้ว การบริจาคดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้น มีมติเห็นชอบควรเสนอขอพระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก่ผู้นำนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องพิจารณาชั้นตราตามจำนวนเงิน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาค โดยการเสนอขอแต่ละชั้นตราต้องมีรายการบริจาคทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า ๓ เท่าของการบริจาคทรัพย์สินและมีหลักฐานเอกสาร ดังนี้

๑. หนังสือรับรองแสดงผลงาน (มิใช่ นร ๑ ที่รับรองกรณีขอให้ผู้มีผลงานตามปกติ) ที่มีผู้ลงนามครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองผลงาน และให้ผู้นำของนิติบุคคลที่ได้รับการพิจารณาขอพระราชทาน และผู้แทนนิติบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมลงนามพร้อมประทับตราของนิติบุคคล
๒. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และหลักฐานแสดงรายชื่อ/จำนวนหุ้นส่วนนิติบุคคล
๓. หนังสือรับรองหรือรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือกรรมการบริหารนิติบุคคลที่มีมติเห็นควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก่ผู้นำนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหรือผลักดันให้เกิดผลงานความดีความชอบที่นำมาเสนอขอพระราชทาน
๔. หนังสือรับรองว่า ผู้ขอพระราชทานมิได้อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงชำระภาษี หรือดำเนินการกิจการที่ผิดกฎหมาย
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองของจังหวัด

ผู้เขียน: : tanarat
แก้ไขล่าสุด: 2017-11-06 11:35