แบบฟอร์มการส่งข้อมูลความเชี่ยวชาญของข้าราชการรายบุคคล0/500

# ข้อมูลความเชี่ยวชาญ ลำดับที่ 1 (มากที่สุด)


0/254

# ข้อมูลความเชี่ยวชาญ ลำดับที่ 2 (เชี่ยวชาญรองลงมา)


0/254

Copyright © 2017 All rights reserved.
created by กองบริหารทรัพยากรบุคคล 02-590-1858