หนังสือเวียน ปี  2556 - 2558
 

 

 





 

 

 

   ปี 2558

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและ
พนักงานราชการ ประจำปี 2558

( ว 213 / 18 มีนาคม 2558 )
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
       
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (เพิ่มเติม)
ปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
( ว 202 / 16 มีนาคม 2558 )

        มาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ

ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
( ว 194 / 11 มีนาคม 2558 )
             สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบบุคลากรและงบดำเนินงาน
ของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( ว 80 / 29 มกราคม 2558 )
   ปี 2557
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือให้สำรวจอัตราว่างพนักงานราชการและรายงาน
การดำเนินการ

( ว 903 / 4 พฤศจิกายน 2557 )
            แบบฟอร์มรายงานฯ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
( ว 728 / 26 สิงหาคม 2557 )
             คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนฯ
ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากร
และงบดำเนินงานของพนักงานราชการ

( ว 675 / 4 สิงหาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
( ว 366 / 9 เมษายน 2557 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
ประจำปี 2557

( ว 354 / 3 เมษายน 2557 )
                  หลักเกณฑ์การขอพระราชทานฯ
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
( ว 321 / 27 มีนาคม 2557 )
                มาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
( ว 20 / 6 มกราคม 2557 )

                     ตัวอย่างการคำนวน
 ปี 2556
ตอบข้อหารือการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 1456 / 15 พฤศจิกายน 2556 )
การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
( ว 1260 / 3 ตุลาคม 2556 )
ด่วนที่สุด
การติดตามประเมินผลระบบพนักงานราชการ

( ว 1221 / 26 กันยายน 2556 )
ด่วนที่สุด
ขอให้จังหวัดส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
ก่อน 11 ธันวาคม 2555
 
( ว 1018/15 สิงหาคม 2556 )
 ดาวน์โหลด   ข้อมูลการรับราชการและการปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
( ว 1056 / 21 สิงหาคม 2556 )
     ดาวน์โหลด     คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรและงบดำเนินงานของพนักงานราชการ
( ว 1009 / 14 สิงหาคม 2556 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2556
( ว 295 / 11 มีนาคม 2556 )
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
( ว 294 / 11 มีนาคม 2556 )
   อ้างถึง 1 หนังสือที่ นร 1008.5 / 7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556   
   อ้างถึง 2-3   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ
( ฉบับที่ 6 )  
   ดาวน์โหลด  ตัวอย่างการคำนวณปรับเงิน 1 มกราคม 2556
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
( ว 25 / 4 มกราคม 2556 )

 

  20 ก.พ.2558