ll หน้าหลัก ll


ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
โรงพยาบาลนครนายก โทรศัพท์ 037-311150-152 ต่อ 254 หรือ 084-5559065
Post 27 April 60 : 11.40

โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 )
Post 26 April 60 : 14.13

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย - รับโอน เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2560 )
Post 24 April 60 : 11.49

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกชำนนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 )
Post 21 April 60 : 09.54

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฅ
จำนวน 45 ตำแหน่ง 126 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.dms.moph.go.th/hrm หรือ https://dms.job.thai.com
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2560 )
Post 21 April 60 : 09.41
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 80 ตำแหน่ง
( ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 )
Post 19 April 60 : 13.50
โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 เมษายน 2560 )
Post 12 April 60 : 16.39
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง โภชนากร ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 )
Post 12 April 60 : 16.29
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 )
Post 12 April 60 : 16.18
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ ( ด้านบริการทางวิชาการ ) จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2560 )
Post 10 April 60 : 11.48
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 เมษายน 2560 )
Post 7 April 60 : 09.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับโอน - รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 เมษายน 2560 )
Post 3 April 60 : 16.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รับย้าย - รับโอน ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

(ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 -28 เมษายน 2560 )
Post 30 March 60 : 17.28
โรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
รับย้าย - รับโอน ข้าราชการเพื่อให้ตำแหน่ง
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้ )
Post 29 March 60 : 10.58

ูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน-รับย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งไดั )

กรมการแพทย์
มีความประสงค์รับโอน-รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้ )
ด่วน
สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย - รับโอนข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้)