โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน-รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภท อำนวยการระดับสูง (สถาบันพยาธิวิทยา)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการระดับสูง (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการระดับสูง (โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ทันตแพทย์)) ประเภทอำนวยการระดับสูง (สถาบันทันตกรรม)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.dms.moph.go.th/hrm/
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 )


โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
รับโอน-รับย้้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 18 เมษายน 2560 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับโอน-รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 )
ตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 )

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับโอน-รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
รับโอน - รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน / ย้าย
ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ

( ระยะเวลาขยายรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 )
กรมการแพทย์
มีความประสงค์รับโอน-รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้ )
ด่วน
สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย - รับโอนข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

( รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป )