โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ขยายเวลารับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่ง
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 21 เมษายน 2560 )
Post 24 March 60 : 10.32
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
( ระยะเวลารับ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 )

Post 24 March 60 : 09.25
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการจำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 )
Post 21 March 60 : 16.14
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 )
Post 17 March 60 : 15.30
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับโอน- รับย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายสน ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 8 จำแหน่ง ทั้ง 8 เขต

 รายละเอียด http://wops.moph.go.th/ops/audit/index.htm
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2560 )
Post 16 March 60 : 11.50
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่่ 17 - 31 มีนาคม 2560 )
Post 15 March 60 : 11.10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
รับย้าย - รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (โรงพยาบาลสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย)

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 )
Post 15 March 60 : 10.13
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รับย้าย - รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มีนาคม 2560 )
Post 13 March 60 : 16.15
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 )
Post 10 March 60 : 10.36
ใบสมัคร
กรมควบคุมโรค สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ขยายเวลา รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียดได้ที่ www.oic.moph.go.th
โทร 02 590 3836

Post 27 Feb 60 : 13.39
ประกาศ

ูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน-รับย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งไดั )

โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
รับโอน-รับย้้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 18 เมษายน 2560 )
กรมการแพทย์
มีความประสงค์รับโอน-รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้ )
ด่วน
สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย - รับโอนข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้)