ll หน้าหลัก ll


กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มีความประสงค์รับย้าย - รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 )
26 June 60 : 15.27

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มีความประสงค์รับย้าย - รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 )
ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 )

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 )

23 June 60 : 14.55

โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 )
21 June 60 : 16.08
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง
สามารถดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและเอกสารการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์

www.npm.moph.go.th/กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2560 )
20 June 60 : 10.02
งานบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญให้มาดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2560 )
19 June 60 : 16.16
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560 )
15 June 60 : 10.00
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.cifs.moj.go.th
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2560 )
15 June 60 : 09.57
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 )
13 June 60 : 11.35
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 )
12 June 60 : 15.08
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ )
12 June 60 : 15.02
โรงพยาบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นและย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 อัตรา
( กรณีส่งด้วยตนเองและกรณีส่งไปรษณีย์ EMS ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2560)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
( กรณีส่งด้วยตนเอง และกรณีส่งไปรษณีย์ EMSระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา ) จำนวน 1 อัตรา
( กรณีส่งด้วยตนเองและกรณีส่งไปรษณีย์ EMS ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2560)

9 June 60 : 09.52

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ( โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี )
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ /ขำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ )
8 June 60 : 11.19

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ( สถาบันทรวงอก )
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชกรรมการผลิต จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ )
8 June 60 : 11.19

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ( โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ )

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ /ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ )
8 June 60 : 11.19

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย - รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้ )
22 May 60 :14.58
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกชำนนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 )
21 April 60 : 09.54

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 80 ตำแหน่ง
( ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 )
19 April 60 : 13.50
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th