ll หน้าหลัก ll ll รับสมัคร ll ll ประกาศรายชื่อ ll ll การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ll

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 )
Post 21 July 2017 : 16.24
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2560 )
Post 21 July 2017 : 16.11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 )
Post 21 July 2017 : 16.06
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
Post 21 July 2017 : 09.26

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 )
Post 20 July 2017 : 10.48
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560 )
Post 19 July 2017 : 09.28
โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร 3 - 8 สิงหาคม 2560 )
Post 18 July 2017 : 15.49
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2560 )
Post 18 July 2017 : 15.44
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 27กรกฎาคม 2560 )
Post 18 July 2017 : 15.32
โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2560 )
Post 17 July 2017 : 15.27
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560 )
Post 17 July 2017 : 11.15
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560 )
Post 14 July 2017 : 16.31
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2560 )
Post 14 July 2017 : 16.28
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560 )
Post 14 July 2017 : 16.16
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2560 )
Post 14 July 2017 : 16.16
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2560 )
Post 7 July 2017 : 16.37
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 )
Post 7 July 2017 : 10.51
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2560 )
Post 7 July 2017 : 10.14
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 )
Post 7 July 2017 : 10.03
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://sasuksatun.job.thai.com
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2560 )
Post 4 July 2017 : 15.57
โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 กรกฎาคม 2560 )
Post 30 June 60 : 15.46


กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th