หลักเกณฑ์การเสนอ
      ขอพระราชทานเครื่องราชฯ
      กรณีบริจาคทรัพย์สิน

      (แก้ไข 19 มกราคม 2558)

            
 ดาวน์โหลด

   แบบหนังสือรับรองแสดง
      รายการการบริจาคทรัพย์สิน
     
 
แบบ นร.1
        สำหรับการรับรองแสดง
        ผลงาน (ตามมาตรา 8 (1) )

      แบบ นร.1/1
        สำหรับการรับรองกรณีมี
        ผลงานในการผลักดันให้
        นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
        บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ
        ประโยชน์

      แบบ นร.2
        สำหรับการรับรองแสดง
        รายการการบริจาคทรัพย์สิน
        (ตามมาตรา 8 (2) )

      แบบ นร.3
        สำหรับบันทึกข้อมูลของ
        ผู้บริจาคหรือมีผลงาน


   แบบรายงานความดีความชอบ
         (แบบกรณีพิเศษ)


   

  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 ประชาสัมพันธ์
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ

 

 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 23 สิงหาคม 2558 )
     การขอรับภาพถ่ายพระราชทาน
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 26 มิถุนายน 2558 )
    การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 และใบประกาศนียบัตร
    กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 26 มิถุนายน 2558 )
    การขอรับภาพถ่ายพระราชทาน ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ (6 พฤษภาคม 2558)   
    การเข้าเฝ่ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
    และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี 2557
    (ด่วนที่สุด นร 0508/ว(ท) 99 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2558

  ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (9 เมษายน 2558)   
      การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
      (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2557

      (ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/ว (ท) 2995 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558)
   
ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 4 ธันวาคม 2557 )
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
     เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 17 พฤศจิกายน 2557 )
     เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
     ประจำปี 2557
 ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 11 พฤศจิกายน 2557 )   
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 22 ตุลาคม 2557 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 1 ตุลาคม 2557 )
     เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
            รุ่นวันที่ 6 กันยายน 2557
            รุ่นวันที่ 6 ตุลาคม 2557
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 23 กันยายน 2557 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 20 พฤษภาคม 2557 )
 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 12 พฤศจิกายน 2556 ) 
 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 11 ตุลาคม 2556 )
 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 23 กันยายน 2556 )
 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 16 กันยายน 2556 )
 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 17 กรกฏาคม 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 16 กรกฏาคม 2556 )  
 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 3 กรกฏาคม 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 9 พฤษภาคม 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 3 พฤษภาคม 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 24 เมษายน 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 2 เมษายน 2556 )

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 13 มีนาคม 2556 )

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ( 20 กุมภาพันธ์ 2556)
 

ด้วยงานทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ตรวจสอบพบว่ายังมีหน่วยงานหลายแห่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้กระทำ
ความดีความชอบกรณีบริจาคทรัพย์สิน แต่ยังมิได้รับเหรียญจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพื่อมอบให้ผู้ได้รับพระราชทานดังนี้  คลิ๊กดูรายละเอียด....  

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(28 พฤศจิกายน 2555)
 

ขอให้ส่วนราชการขอถอนรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555  กรณีลาออก ถึงแก่กรรม ก่อนวันที่  5  ธันวาคม 2555 หรือขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยเหตุใดๆ และถ้ามีผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล (ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว) โดยให้แจ้งพฤติการณ์ถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทางโทรศัพท์หรือส่งแฟ็กซ์รายชื่อผู้ขอถอนพร้อมสาเหตุโดยด่วน
ภายในวันที่  6 ธันวาคม 2555
โทร. 0 2590 1422 โทรสาร.  0 2590 1413 แล้วแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(20 สิงหาคม 2555)
 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555 หากหน่วยงานใดยังไม่ส่งสำเนา
คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 ขอให้เร่งดำเนินการส่งสำเนาคำ่สั่ัง
ดังกล่าว ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2555
หากไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้ข้าราชการเสียสิทธิ
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (2 กรกฎาคม 2555)
ดาวน์โหลด รายละเอียดข้อ 1-3 ได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(22 มิถุนายน 2555)
แผ่นพับเพื่อให้หน่วยงาน Print สำหรับเผยแพร่แก่ข้าราชการ ผู้บริจาค ผู้มีผลงานความดีความชอบ
และผู้สนใจที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เหรียญจักรพรรดิมาลา
  ดิเรกคุณาภรณ( แก้ไข 8 มกราคม 2558 )
  ช้างเผือก : มงกุฎไทย ( แก้ไข 23 มิถุนายน 2557 )
  เหรียญจักรพรรดิมาลา ( 21 มกราคม 2558 )
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตามระบบ
จำแนกประเภทตำแหน่งตามบัญชี 41
(4 กรกฎาคม 2555)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(16 พฤษภาคม 2555)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(14 พฤษภาคม 2555)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (18 เมษายน 2555)
ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพายประจำปี 2550 และ ปี 2551 ซึ่งตกค้างอยู่ไม่มีผู้มารับ
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (3 เมษายน 2555)
แจ้งวันเข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (สาย 4 3 2) ประจำปี 2555
ส่งคืน ทวงถาม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองของแต่ละตระกูล คืนจากผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เลื่อนชั้นตราสูงขึ้น (เพิ่มเติม) 19 มีนาคม 2555
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ( ว 51 / 8 กรกฎาคม 2554) เพิ่มเติม
ขอให้เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย (ว69/27ก.พ.55) 
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( เพิ่มเติม ) 22 กุมภาพันธ์ 2555
ขอให้ผู้ที่ได้รับเครื่งราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2554 มารับเครื่องราชฯ โดยด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์รายชื่อข้าราชการผู้ที่ยังไม่ได้รับภาพถ่ายพระราชทานขณะเข้าเฝ้าฯ ปี 2553 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ ( 9 กุมภาพันธ์ 2555 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ (21 พ.ย.54)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ (20 ต.ค.54)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ (26 ก.ย.54)
ขอให้ส่งผู้แทนไปรับระกาศนียบัตร กำกับ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ
และ ภาพถ่ายพระราชทาน ฯลฯ....
  คลิ๊กดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ (21 ก.ย.54)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ขอให้จังหวัดเสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพายเพิ่มเติมให้ผู้มีคุณสมบัติครบโดยด่วน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อส่งเรื่องถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2554...คลิ๊กดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชฯ ชั้นสายสะพายประจำปี 2554
เพื่อนำเข้า ประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ...
คลิกดูรายละเอียด
ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ไปรับเอกสารเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปติดต่อขอรับโดยด่วน...คลิ๊กดูรายละเอียด
(ปรับปรุงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้ส่งเรื่อง

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554
ส่งเรื่องเสนอขอตามที่กำหนดไว้โดยด่วน