หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        11 เมษายน 2557  

ปรับปรุง   
23 มิถุนายน 57   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อาวุโสประจำปี 2557 (ผู้เกษียณอายุ) สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วม
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ ได้ภายในวันที่ 3 กันยายน 2557
เวลา 16.30 น.

ด่วนที่สุด
ขอเชิญบุคลากรอาวุโสสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ
ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ
Convention Hall A
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ (ว419/7ส.ค.57)โดยขอให้ส่งแบบตอบรับไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล
โดยด่วน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. รายละเอียดประสานได้ที่
โทร. 02 590 1344

( ว 419 / 7 สิงหาคม 2557 )
      
  หนังสือเชิญและกำหนดการ
        แบบตอบรับ
        รายชื่อผู้เกษียน...

สำนักงานปลัดฯ (ภูมิภาค)
(ข้าราชการ)
สำนักงานปลัดฯ (ภูมิภาค)
(ลูกจ้าง)
สำนักงานปลัดฯ (ส่วนกลาง)
(ข้าราชการ)
สำนักงานปลัดฯ (ส่วนกลาง)
(ลูกจ้าง)
กรมการแพทย์
(ข้าราชการ)
กรมการแพทย์
(ลูกจ้าง)
กรมควบคุมโรค
(ข้าราชการ)
กรมควบคุมโรค
(ลูกจ้าง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ข้าราชการ)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้าง) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ข้าราชการ)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ลูกจ้าง)
กรมสุขภาพจิต
(ข้าราชการ)
กรมสุขภาพจิต
(ลูกจ้าง)
กรมอนามัย
(ข้าราชการ)
กรมอนามัย
(ลูกจ้าง)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
องค์การเภสัข
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
 


ด่วนที่สุด
ขอให้สำนักงานสาธารณสุข ทุกจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลในรายงาน จำนวนตำแหน่ง และแจ้งกลับใน E-mail:pawana.p@moph.mail.go.th
ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
         
      รายงานจำนวนตำแหน่งเฉพาะสำนักงานสาธารณสุข   


   เอกสาร ตัวอย่าง ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง  
        
                    เอกสารข้อมูลผู้สมัคร
 
                    ใบสมัคร


ขอให้จังหวัดดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ
รวมทั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ลาศึกษาต่อ
และยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ จากแพทยสภาและทันตแพทยสภา
ที่ประสงค์จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามรายละเอียด
หนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งเป็นการชั่วคราว ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณา
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์ และแสดง
วิสัยทัศน์
       ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (ผู้อำนวยการ)
       ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักทรัพยากรบุคคล)
       ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย (นักวิชาการศึกษา)

( ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 )

              ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
            ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
            ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอาหาร)  
(แก้ไข) 
            ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล
            ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 
            ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                
                                           

ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบโปรแกรม
บริหารงานบุคคล (ใหม่)

*** หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำโน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์มาหน่วยงานละ 1 เครื่อง ***
( ว 685 / 8 สิงหาคม 2557 )

 
 
 
 
  แบบตอบรับ (แก้ไข 13 สิงหาคม 2557)
ด่วนที่สุด
ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม
การปรึกษาหารือการจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวฯ
เข้ารับราชการ ปี 2557
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557
ห้องชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก สป.

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่
บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
ได้ที่ www.kpi.ac.th    
                     
                

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    ประกาศ            

 

ก.พ.มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่คัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอกปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558 แล้ว และมีตำแหน่งอื่น
อีก 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/46
ลงวันที่ 31กรกฎาคม 2557   
               
                    ว 678 / 6 สิงหาคม 2557
            
                    หนังสือสำนักงาน ก.พ.


 ประกาศ 
การบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง

 
1. ตำแหน่งเลขที่ตั้งใหม่ สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่จะใช้บรรจุผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ.2557 กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้นำในระบบจ่ายตรงให้ โดยจังหวัดให้บันทึก
ในฐานข้อมูลเฉพาะตำแหน่งตำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเท่านั้น

2.สำหรับตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการนำเข้าในระบบจ่ายตรง
ให้ในภายหลัง        ด่วนที่สุด

ขอเชิญประชุม (นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท.ในเขตบริการสุขภาพที่1-12)
ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 104 / 4 สิงหาคม 2557 )                       
         
   หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ
                  
                ปรับปรุง 5 สิงหาคม 2557การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป      เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

   

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2557

29 พฤษภาคม 57

ปรับปรุง 8 เม.ย. 57  11 พฤศจิกายน 2556


            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก
คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


ปรับปรุงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557
กาผ่อนผันราง
 
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ของนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาและ
ต้องเข้ารับราชการชดใช้ทุนต่อ
ทางราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักศึกษาแพทย์ทุนที่จะสำเร็จการศึกษา
ในเดือนมีนาคม 2558


ปรับปรุงเมื่อ 19 มิถุนายน 2557  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


รายชื่อผู้แทน ก.พ.ที่ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ว 16/11 ธ.ค.51

(ปรับปรุงเมื่อ 17 ต.ค. 56)


ย้าย หรือ โอน ข้าราชการ
ตามหนังสือ ก.พ. ว15 / 2547
ดำเนินการตามหนังสือ
สป.ว.198 / 2547
  
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ
ตุลาคม 2556 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา