หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        26 มีนาคม 2558
       

ปรับปรุงเมื่อ
19 มกราคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ให้แก่ กบข.
ปรากฏว่าข้อมูลของสมาชิกบรรจุใหม่ จำนวน 203 ราย มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์

(ว 195 / 12 มีนาคม 2558)
       ข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์


โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558
          โครงการปัจฉิมนิเทศฯ
แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ทุกส่วนราชการในส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการไม่ตรงตาม
ตำแหน่ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา และระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558
  แบบฟอร์ม
                       ใบงาน 6 กุมภาพันธ์ 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูลสายวิชาชีพ 17 มีนาคม58

                       ร่างคำอธิบายการกรอกข้อมูล FTE ทันตแพทย์   22 กุมภาพันธ์ 58


                       ฟอร์มกรอกข้อมูล Cup สายวิชาชีพ 6 กุมภาพันธ์ 58
                      ฟอร์มกรอกข้อมูลสายวิชาชีพ (Service Based)
                                          11มีนาคม 58
                      เกณฑ์สหวิชาชีพสาย service base 11มีนาคม 58
                      รายชื่อ รพ.ที่มีโรงงานสมุนไพร 11มีนาคม 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูล สายสนับสนุน 6 กุมภาพันธ์ 58
 

เอกสารประกอบการประชุม
                        เอกสารนำเสนอสรุปสายวิชาชีพและสายสนับสนุน 
                                           2 มีนาคม 58
                   สายวิชาชีพ
                       เอกสารนำเสนอ(FTE) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(Service Based) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน)
                                          16 มีนาคม 58


 

เอกสารประกอบการประชุม
                   สายสนับสนุน
                       เอกสารนำเสนอ(สรุป) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(ชุดเต็ม)
                       เอกสารประกอบ 

         เอกสารใช้ประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ
         อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
    
  

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)


การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)


การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2557

( ว 262 / 31 มีนาคม 2558 )
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี 2551

( ว 232 / 26 มีนาคม 2558 )

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของ
ลูกจ้างชั่วคราว

( ว 224 / 24 มีนาคม 2558 )
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การจัดสรรโควตาแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2558
( ว 206 / 23 มีนาคม 2558 )
         สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
         สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
         สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

         สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
         สิ่งที่ส่งมาด้วย 5


ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

( ว 18 / 18 มีนาคม 2558 )

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558
( แก้ไข 24 มีนาคม 2558 )
( ว 120 / 19 มีนาคม 2558 )


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและ
พนักงานราชการ ประจำปี 2558

( ว 213 / 18 มีนาคม 2558 )
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
       
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (เพิ่มเติม)  

ปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
( ว 202 / 16 มีนาคม 2558 )
        มาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ
การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

( ว 199 / 13 มีนาคม 2558 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2558

( ว 136 / 12 มีนาคม 2558 )

ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
( ว 194 / 11 มีนาคม 2558 )
             สิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อมูลข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ด้านวิศวกรรมศาสตร์

( ว 175 / 5 มีนาคม 2558 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ประจำปี 2558
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

( ว 174 / 5 มีนาคม 2558 )

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ย. 57)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา