หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        2 เมษายน 2558
       

ปรับปรุงเมื่อ
9 เมษายน 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 786/2558
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
จำนวน 4 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 662/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
แนวทางการจัดสรรแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2558
( ว 355 / 22 เมษายน 2558 )

การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในระบบบริหาร
งานบุคคลใหม่

( ว 198 / 16 เมษายน 2558 )
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 89
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

       
                ประกาศรับสมัคร (แก้ไข 24 เมษายน 2558)  
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 749/2558
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
จำนวน 231 ตำแหน่ง

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

( ว 351 / 22 เมษายน 2558 )
            แบบแสดงความจำนงฯ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 720 / 2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558
เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง จำนวน 56 ตำแหน่ง
      
           คำสั่งที่ 720 / 2558      

แจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) ไม่สมบูรณ์เดือนมีนาคม 2558
           รายชื่อฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเวียง จังหวัดน่าน
รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
จำนวน 1 ตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5478 3709 ต่อ 18
การยกฐานะโรงพยาบาลชุมชน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 20 แห่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

( แก้ไข 16 เมษายน 2558 )
คู่มือการทำบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ
กรณีข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่น
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              คู่มือ 

การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
(ว 288 / 7 เมษายน 2558) 

การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
( ว 280 / 7 เมษายน 2558 )
เอกสาร VDO conference เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
เรื่อง การจัดสรรแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/
รับโอน และเลื่อนระดับ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558


ขอเชิญ  CHRO / นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ ผอ.รพช.
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง  ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดสรรแพทย์ ปี พ.ศ. 2558
โดย นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
สป.ขอความร่วมมือให้การเจ้าหน้าที่ของ สสจ.ช่วยดำเนินการเรื่องสถานที่ห้องประชุมและประสานแจ้ง
รพศ./รพท./รพช. ภายในจังหวัดของท่านทราบ
และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
 VDO Conference  ดังกล่าวด้วย 
(หมายเหตุ:  VDO Conference สามารถเข้าดูได้ที่ สสจ.เท่านั้น)

  แบบฟอร์ม
                       ใบงาน 6 กุมภาพันธ์ 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูลสายวิชาชีพ 17 มีนาคม58

                       ร่างคำอธิบายการกรอกข้อมูล FTE ทันตแพทย์   22 กุมภาพันธ์ 58


                       ฟอร์มกรอกข้อมูล Cup สายวิชาชีพ 6 กุมภาพันธ์ 58
                      ฟอร์มกรอกข้อมูลสายวิชาชีพ (Service Based)
                                          11มีนาคม 58
                      เกณฑ์สหวิชาชีพสาย service base 11มีนาคม 58
                      รายชื่อ รพ.ที่มีโรงงานสมุนไพร 11มีนาคม 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูล สายสนับสนุน 6 กุมภาพันธ์ 58
 

เอกสารประกอบการประชุม
                        เอกสารนำเสนอสรุปสายวิชาชีพและสายสนับสนุน 
                                           2 มีนาคม 58
                   สายวิชาชีพ
                       เอกสารนำเสนอ(FTE) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(Service Based) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน)
                                          16 มีนาคม 58


 

เอกสารประกอบการประชุม
                   สายสนับสนุน
                       เอกสารนำเสนอ(สรุป) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(ชุดเต็ม)
                       เอกสารประกอบ 

         เอกสารใช้ประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ
         อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
    
  

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)


การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)


การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 และขอความร่วมมือในการตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิดของ
ลูกจ้างประจำ กับบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อทุกราย

( ว 353 / 22 เมษายน 2558 )
         ข้อแนะนำฯ
         หนังสือรับทราบการเกษียณอายุ
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย
( ว 352 / 22 เมษายน 2558 )
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ลาออกจากราชการระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน
( ว 327 / 17 เมษายน 2558 )

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

( ว 160 / 17 เมษายน 2558 )
การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
( ว 297 / 16 เมษายน 2558 )
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกฎ (ม.ว.ม.) และ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2557

( ว 296 / 16 เมษายน 2558 )

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ปี 2558
แก้ไขปรับปรุง 16 เมษายน 2558
( ว 285 / 7 เมษายน 2558 )

คู่มือการบันทึกข้อมูลคะแนน ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ
ิและประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระบบบริหารงานบุคคล (ใหม่)
 
( แนบท้ายหนังสือที่ สธ 0201.037/ว 226 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 )
ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ว 236 / 2 เมษายน 2558 )  (แก้ไข 22 เมษายน 2558)
ขอข้อมูลรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2558
( เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการ รพศ. รพท.
(เฉพาะจังหวัดที่ตั้งของเขตสุขภาพ) )          แบบฟอร์ม รพศ./รพท.
          แบบฟอร์ม สสจ.
          ว 117

บัญชีรายชื่อแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2557 ที่จะมา
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ัวันที่ 18 พฤษภาคม 2558


ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือเวียน ว 206 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ย. 57)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา