หน้าหลัก
  รับสมัคร      26 ก.ย. 59
         ข้าราชการ            
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ      10 ส.ค 59
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
             27 ก.ย.59
   จุลสาร       21 ม.ค.59
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม     
        ข้าราชการ     28 มิ.ย.59

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว

        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
               26 กันยายน 58
       
   Download  
   ติดต่อเรา15 มิถุนายน 58


  7 กันยายน 2559     รับสมัคร / คัดเลือก / บรรจุ
 27 กันยายน 2559     20 ก.ย.59

                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


                         
ตรวจสอบราคากลาง

22 ก.ย. 59


   
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1644 / 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน ประเภท บริหารระดับสูง

( คำสั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 )  
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1645 / 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ประเภท บริหารระดับสูง

( คำสั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ) 

การต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
( ว 2116 / 28 กันยายน 2559 )  
  การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (2560-2561)การบริหารตำแหน่งว่าง
( ว 2113 / 28 กันยายน 2559 )  
  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งสายงานที่ไม่ต้องขอใช้ตำแหน่ง
  คู่มือการบันทึกคำขอใช้ตำแหน่งในระบบสารสนเทศฯ
  แบบฟอร์มรายงานผลการใช้ตำแหน่ง


เรียน   สำนักนัก สถาบัน ศูนย์ กลุ่มและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
           สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
           โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และราชการบริหารส่วนกลาง
           ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

(ว 2100 / 27 กันยายน 2559 )
    เรื่อง ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

ขอให้หน่วยงานโปรดตรวจสอบหากมีตำแหน่งเกษียณอายุตำแหน่งใด เป็นตำแหน่งจัดสรรคืนร้อยละ 20 ตามหลักเกณฑ์ คปร. ไม่ต้องแจ้งตำแหน่งยุบทดแทน

     ตำแหน่งจัดสรรคืนร้อยละ 20


แนวทางการดำเนินการตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

( ว 1981 /12 กันยายน 2559 ) 
   คู่มือการบันทึกตำแหน่งยุบทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับตำแหน่ง
ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ
(ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 )  

  ประกาศหลักเกณฑ์ฯ
  เอกสารหมายเลข 1
  เอกสารหมายเลข 2
  เอกสารหมายเลข 3
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายแพทย์
เป็นตำแหน่งนายแพทย์/ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
เพื่อแต่งตั้งผู้สำเร็จในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่ยังไม่มีใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

( ว 2088 / 26 กันยายน 2559 )  
เรียน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

( ว 2085 / 26 กันยายน 2559 )   
  เรื่อง  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
                            ออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                            ของตนได้โดยสม่ำเสมอ


ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์
ประจำเดือน สิงหาคม 2559

(ว 2031 / 16 กันยายน 2559 ) 

   รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์

ติดตามผลการแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

       ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งให้ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แจ้งผลการพิจารณา
และความเห็นในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการประเภทอำนวยการ
ระดับสูง กับประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ
สำหรับส่วนภูมิภาคและทุกระดับในส่วนกลาง ส่งไปให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 นั้น
      บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว จึงขอให้ส่วนราชการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดส่งเอกสารดังกล่าว ไปให้กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เพื่อที่จะได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือน
ในรอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นไปตามแผนการดำเนินการ
ที่แนบมาพร้อมนี้ ด้วย จะเป็นพระคุณ
   แผนการจัดสั่งเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาม 2559  
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

  ใบสมัคร
  แหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
( ว 566 / 14 กันยายน 2559 )  
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1597 / 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

( คำสั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 ) 
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2842 / 2559
เรื่อง   ย้ายข้าราชการ

(คำสั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 ) 

เรียน      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป      
เรื่อง       แต่งตั้งข้าราชการ    
      
    

การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2559
( ว 1749 / 15 สิงหาคม 2559 )  


แต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
ทั่วไป/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
( คำสั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 )  

   กส.1549/2559  เรื่อง ย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
   กส.1550/2559  เรื่อง ย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
   กส.1551/2559  เรื่อง ย้ายผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล
   กส.1552/2559เรื่องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
                              โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

   สป.2796/2559  เรื่อง รักษาราชการแทนนายแพทย์
                              สาธารณสุขจังหวัด

   สป.2797/2559 เรื่องมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
                              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   สป.2798/2559 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
                             ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ


 
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1534/2559
เรื่อง มองหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
และรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

( คำสั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 )   

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1540/2559
เรื่อง ให้ข้าราชการักษาการในตำแหน่ง ( ระดับทรงคุณวุฒิ )

( คำสั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 )  

บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 2)

( ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 ) 

 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช)
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

( ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 )
     

นวก.สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้ารเวชกิจฉุกเฉิน)
     
     

 

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน สิงหาคม 2559   

( ว 1995 / 12 กันยายน 2559 )   

   รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์


 
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จ้างเหมา
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-5901323,1421

( ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 )    

     แบบฟอร์มใบสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS )

( ว 1969 / 9 กันยายน 2559 )   

    แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรประเภทข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญชึ้นไปด่วนมาก
การซักซ้อมการดำเนินการบริหารวงเงินของผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

( ว 1947 / 7 กันยายน 2559 )   


ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
( ว 1930 / 5 กันยายน 2559 )  

    แนวทางปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
    แบบฟอร์มบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
    แบบฟอร์มแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  
สำรวจการบันทึกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวฝนระบบ (HROPS)                                             


 
หน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานพยาบาลวิชาชีพที่ ก.พ. กำหนด  
  
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2559
เพิ่มเติม

( ว 1943 / 7 กันยายน 2559 )  


บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
หรือหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร

( ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2559 )การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 733 / 6 กันยายน 2559 )    

    คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง
                            
( แก้ไขเพิ่มเติม )
    ตัวอย่างใบนำฝากเงิน ( SCB Payment )
    วิธีการชำระเงิน KTB Bill Payment
    บบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    ขั้นตอนการจัดทำไฟล์นำส่งเงินเข้ากองทุน  (ประจำเดือน )การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ ทุกเขต
( ว 536 / 5 กันยายน 2559 )    
   แบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
                           สาธารณสุขนิเทศก์ ( นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ )

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
( ว 535 / 5 กันยายน 2559 )     

   แบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
                           สาธารณสุขนิเทศก์ ( นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ )


การเลื่อนระดับของข้าราชการที่ลาศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน
( ว 1898 / 1 กันยายน 2559 )
 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รับข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1037
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

 

           

 

 

ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน
แพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร
ประจำปี 2559
การจัดสรรแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร ประจำปี 2559
          
                   25 ก.ค.59

(ปรับปรุง 14 มี.ค.59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 18 ก.พ.59

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


 10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา