หน้าหลัก
  รับสมัคร     10 ก.พ. 59
         ข้าราชการ            
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
           
   จุลสาร       21 ม.ค.59
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม       
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        22 กันยายน 2558
       
   Download  
   ติดต่อเรา15 มิถุนายน 58


   3 กุมภาพันธ์ 59
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข                         
ตรวจสอบราคากลาง
29 ธ.ค.58


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมอบอำนาจให้เขตสุขภาพประเมินผลงาน        12 กุมภาพันธ์ 59
(ว28 / 15 มกราคม 2559)

  แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ  

เรียน     อธิบดีกรมทุกกรม และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา       
เรื่อง     ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่ง พร้อมทั้งส่งคำสั่งและเชิญประชุม
(ว 88 / 12 กุมภาพันธ์  2559)
        หนังสือเชิญประชุม
        คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
        แผนการดำเนินการขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 และ 5
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้    
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สัมภาษณ์)

(ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2559)


สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลทันตแพทย์และเภสัชกร
ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2559

( ว 275 / 10 กุมภาพันธ์ 2559 )      
                  
             แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการจัดสรรทันตแพทย์
                       
             แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการจัดสรรเภสัชกร
                        


ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์       
( ว 276 / 10 กุมภาพันธ์ 2559)
                  รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
ประจำปี 2559

( ว 225 / 3 กุมภาพนธ์ 2559 )     

                 คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน

               ตารางเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งและระดับ   การจัดสรรตำแหน่งและการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ
( ว 208 / 2 กุมภาพันธ์ 2559 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 5
การส่งแบบรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลและผลงานสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

( ว 214 / 2 กุมภาพันธ์ 2559 )

ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข

ขยายวันส่งข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทาง     E-mail : member_p.pvd@ktam.co.th และกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทาง E-mail : providentfund2558@gmail.com               
จากเดิมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสายงาน
( ว 197 / 1 กุมภาพันธ์ 2559)

เรียน  เชิญการเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับฟังแนวทางการเตรียมการเพื่อรองรับการ
จัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค ( ว 1122 / 28 ธันวาคม 2558 )
และเรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทาง VDO conference
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 - 16.30 น.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข )
(ระดับเชี่ยวชาญ) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 174 / 26 มกราคม 2559 )    
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข /
ด้านทันตกรรม ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและในโรงพยาบาลชุมชน

( ว 173 / 26 มกราคม 2559 )   
   
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
เรื่อง เชิญประชุมวันที่ 22 มกราคม 2559

( ว 140 / 20 มกราคม 2559)
กรุณาตอบกลับมายัง   E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th    
ภายในวันที่ 20มกราคม 59 ก่อนเวลา  16.30 น.

 
การจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน          
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ (รอบ 3)

(ว104 / 15 มกราคม 2559)  
                    
                      บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง       แก้ไข 25 ม.ค.59                  ย้ายผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 101 / 2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
เรื่อง  ย้ายข้าราชการ 7 ราย
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 102 / 2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
เรื่อง  ย้ายข้าราชการ 3 ราย


ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
และการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 18 / 13 มกราคม 2559)   
                             สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                             สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
                              แนวทางการจัดทำ Excel File            

 

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข    
พ.ศ.2556   และประกาศที่เกี่ยวข้อง

(ว 17 / 13 มกราคม 2559)     
ติดตามผลการแจ้งข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน และงานจ้างเหมา ที่ปฏิบัติงานจริง     
ณ 30 กันยายน 2558  ของ รพศ./รพท. ไม่รวมศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก
(ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0201.032/ว 1146 ลว. 26 ธันวาคม 2558)
ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

                               
รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล      15 ม.ค.59               

                              


ติดตามการบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 เมษายน 2558    
ในระบบบริหารงานบุคคลใหม่
                   เอกสารแนบ
การรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ     
  ว 68 / 12 มกราคม 2559  (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด)
  ว 16 / 12 มกราคม 2559 (เรียน อธิบดีและเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)
  ว 15 / 12 มกราคม 2559  (เรียน ผู้อำนวยการสำนัก /สถาบัน / ศูนย์ / กลุ่ม หน่วยงานใน สป.)
 

     แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมายในการจ้างงานคนพิการ

   หนังสือที่ พม 0703 / ว 14367  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558  แต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผอ.รพศ./รพท./ผอ.สบพช.   
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 64 / 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 65 / 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 76 / 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 77 / 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559ติดตามการแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง    
กับประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ (ตามปฏิบัติจริง) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
   
        เอกสารแนบ        

                                 ขอให้จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

(ประกาศ  6 มกราคม 2559)

การย้ายหมุนเวียนแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2559
(ว22 / 6 มกราคม 2559)

หน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ
ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ จาก
แพทย์สภาและทันตแพทยสภา       
ดาวน์โหลด
                ว 1058 ลว. 17 ธันวาคม 2558
                แบบฟอร์มสำรวจ
ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559
แบบสอบถามการติดตามการดำเนินการ เรื่อง การเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ในกระทรวงสาธารณสุข  ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555   

                  แบบสอบถามตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)

 
โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล       
เข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  จ.อุบลราชธานี     
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2559
       

กลุ่มตรวจสอบภายใน   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อย้าย / โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชำนาญการ 2 อัตรา

ขยายเวลารับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม  - 15 กุมภาพันธ์ 2559

               ใบสมัคร / โอน /  ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่  10 ก.พ.59

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558
( ว 212/ 2 กุมภาพันธ์ 2559 )
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์       
( ว 86 / 14 มกราคม 2559)
                  รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์
การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี 2559

( ว41 / 8 มกราคม 2559)  
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี 2559
 
(ว40 / 8 มกราคม 2559)   

         ข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559

(ว 39 / 8 มกราคม 2559)   
   
          ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประวัติข้าราชการ

 

           

 

 ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ประจำปี 2559

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2558

(ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ค. 58)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


 19 พ.ย.58

 
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2559 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา