หน้าหลัก
  รับสมัคร      15 ก.ค. 59
         ข้าราชการ            
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
              15 มิ.ย.59
   จุลสาร       21 ม.ค.59
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม     
        ข้าราชการ     28 มิ.ย.59

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว

        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        22 กันยายน 2558
       
   Download  
   ติดต่อเรา15 มิถุนายน 58


  17 มิถุนายน 2559     รับสมัคร / คัดเลือก / บรรจุ
15 กรกฎาคม 2559                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


                         
ตรวจสอบราคากลาง
20 มิ.ย.59


ด่วนที่สุด
แนวทางการบริหารตำแหน่งว่าง (ว 1563/21 กรกฎาคม 2559)

  ตำแหน่ง นายแพทย์


  ตำแหน่ง ทันตแพทย์

 

ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
( ว 1566/21 กรกฎาคม 2559)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อแพทย์ที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์
                                                     ประจำบ้าน จำนวน 1 ฉบับโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย์

(ว 1570 / 21 กรกฎาคม 2559)
ด่วนที่สุด
แนวทางการคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

(ว1564 / 21 กรกฎาคม 2559)

ด่วนที่สุด
การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว1562 / 21 กรกฎาคม 2559)

สสจ. รพศ.รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.-สอ.

 

ด่วนมาก
ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานแพทย

ด่วนมาก
การรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(ว1497 / 12 กรกฎาคม 2559)

     ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
     วิธีปฏิบัติและตัวอย่างการให้สัปทานตามระเบียบ
      แบบรายงาน  ม.33
      แบบรายงาน ม 35
      แบบนำเสนอ แบบ ม.33
      แบบนำเสนอ แบบ ม.35
      ตัวอย่าง - การจัดทำแผน ม.35
ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลตอบกลับตามแบบฟอร์มที่กำหนดทาง
E-mail:sunha.person.moph @ hotmail.com


ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน มิถุนายน 2559   

( ว 1507 / 13 กรกฎาคม 2559)      
   
รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1185 / 2559
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
เรื่อง  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 5 ราย

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ขอเชิญประชุม VDO conference  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เวลา 10.00 - 12.00 น.

( ว1506 / 13 กรกฎาคม 2559 )     ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ  ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559   


นวก.สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้ารเวชกิจฉุกเฉิน)
     
     


กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
ประกาศ  ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559     

กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
  เพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ  ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

( ว 1486 / 11 กรกฎาคม 2559)    

       ใบสมัครคัดเลือก


การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

(ว 1459 / 7 กรกฎาคม 2559)    
     1. หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยน
     2. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
     3. ประกาศรับสมัคร  แก้ไข 12 ก.ค.59
      ใบสมัครคัดเลือก                      
      4. แบบแสดงความจำนง
      5. กำหนดการคัดเลือก
       6.รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกตำแหน่ง
                        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
                        ปี 2557/2558
    
 

เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย
(ว 1452 / 6 กรกฎาคม 2559)
   


หลักเกณฑ์การย้ายและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 1451 / 6 กรกฎาคม 2559)    
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนฯ
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 )    
      ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
      ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
      ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช
      ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

หลักเกณฑ์และการจักสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

( ว 1434 / 4 กรกฎาคม 2559 )    
       เอกสารหมายเลข 1
       เอกสารหมายเลข 2
       เอกสารหมายเลข 3
                                 -     รพ.เปิดใหม่      
                   
                               -     รพ.ยกฐานะ รอบ 2

                               -     รพศ./รพท.ที่มีความขาดแคลน

                               -     รพช.ที่มีความขาดแคลน
                              
       เอกสารหมายเลข 4  
       เอกสารหมายเลข 5

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รับข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1037
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 

           

 

 

ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน
แพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร
ประจำปี 2559
การจัดสรรแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร ประจำปี 2559
        

(ปรับปรุง 14 มี.ค.59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 18 ก.พ.59

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


 19 พ.ย.58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2559 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา