หน้าหลัก
  รับสมัคร         (up 30 พ.ย.59 )
        ข้าราชการ            
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ     (up 10 ส.ค 59)
        ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                     (up23 พ.ย. 59)
   จุลสาร      (up  21 ม.ค.59)
         การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม     
        ข้าราชการ   (up  28 มิ.ย.59)

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว

        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                   (up  26 กันยายน 58)
       
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 28 พฤศจิกายน 2559 )


up   7 พฤศจิกายน 2559     รับสมัคร / คัดเลือก / บรรจ
up 30 พฤศจิกายน 255930 พ.ย.59
     20 ก.ย.59

                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                         
ตรวจสอบราคากลาง

15 พ.ย. 59รายงานผลการจ้างงานคนพิการปี 58-59
และจัดทำแผนปฏิบัติการจ้างปี 60-61

ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด รายงานผลการจ้างานคนพิการปี 58-59
และจัดทำแผนการปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบตามอัตราส่วนที่กำหนดตามกฎหมาย
ปี 60-61 ทั้งนี้เสนอในภาพรวมร่วมกับ รพศ./ รพท. / สสอ. / รพ.สต. เพื่อรวบรวม
ส่งให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป
( ว 2269 / 18 ตุลาคม 2559 )

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลรายงาน ( ว 2269 / 18 ตุลาคม 2559 )
แบบรายงานปี 58-59 ม. 33
แบบรายงานปี 58-59 ม. 35
แผนปฏิบัติการจ้างปี 60-61 ม. 33
แผนปฏิบัติการจ้างปี 60-61 ม. 35ด่วนที่สุด

การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ
( ว 2555 / 25 พฤศจิกายน 2559 )
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
( ว 2553 / 21 พฤศจิกายน 2559 )
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์ 33 โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่องแนวทางจัดกรอบอัตรากำลัง และ FTE2 ที่ปรับ PCC แล้ว
ทั้งนี้ให้ส่งข้อมูล v1.moph@hotmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
( ว 2617 / 28 พฤศจิกายน 2559 )
แบบฟอร์มจัดกรอบอัตรากำลังลงโครงสร้างของ รพศ. รพท.
FTE 2 ที่ปรับ pcc วันที่ 22 พย. 59 ( แก้ไขวันที่ 29 พ.ย.59 )
กรอบสาย back office รพศ. รพท.
โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ การประเมินผลงาน
สายงานแพทย์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
( ว 2618 / 28 พฤศจิกายน 2559 )การนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงวดเดือน ธันวาคม 2559
ยกเลิกระเบียนสแดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ซ้อมความเข้าใจการย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติม)
( ว 2509 / 16 พฤศจิกายน 2559 )


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 3439 / 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 )คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1982 / 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 )


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2019 / 2559
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
( สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 )


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
( ว 2551 / 21 พฤศจิกายน 2559 )

ใบสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
ใบสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นวก. ศึกษา) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้ขึ้นบัญชีการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
สายวิชาชีพ
สายสนับสนุน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
สายสนับสนุน โรงพยาบาลชุมชน


ขอเชิญประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของโรงพยาบาลทั่วไป
( ว 2540 / 18 พฤศจิกายน 2559 )


โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 2532 / 17 พฤศจิกายน 2559 )


โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ( แบบ กบข.001/2/2559 )
( ว 2507 / 16 พฤศจิกายน 2559 )


ติดตามใบแจ้งฯ สมาชิกกบข. ต.ค.59ซ้อมความเข้าใจการย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติม หน้า 5 , 6)
( ว 2509 / 16 พฤศจิกายน 2559 )


ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง 
ประจำเดือน ตุลาคม 2559 
( ว 2488 / 14 พฤศจิกายน 2559 )

รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
( ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 )
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
นักโภชนาการปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) เขตสุขภาพที่ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดเวลา และสถานที่การประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
(ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 )ประชาสัมพันธ์
การบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2559
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดตำแหน่งตั้งใหม่ ดังนั้น ขอให้จังหวัดรอหนังสือ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ
พร้อมตำแหน่งเลขที่ / ส่วนราชการที่บรรจุ ก่อนจัดทำคำสั่งฯด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์ 33 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป83แห่ง
เรื่องเอกสารแนวทางจัดกรอบอัตรากำลัง และFTEที่ปรับ PCC แล้ว


FTE 2 ที่ปรับ PCC แล้วการจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2553 


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (ส่วนกลาง) ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 2426 / 7 พฤศจิกายน 2559 )
  

  ใบสมัครการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา
( ว 2409 / 3 พฤศจิกายน 2559 )
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสข (ส่วนกลาง
( ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 )
    ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง รพศ. 33 แห่ง ตามมติการจัดกรอบอัตรากำลัง
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ให้ รพศ. จัดทำข้อมูลการจัดกรอบอัตรา
กำลังฌครงสร้างตามแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลกรอบอัตรากำลัง
โครงสร้างที่แก้ไขใหม่ โดยให้ทุก รพ. ส่งข้อมูลทาง

email (v1.moph@hotmail.com)
ให้สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 10 พย. 59 ทั้งนี้ หาก รพ. ใดวิเคราะห์แล้ว กรอบอัตรากำลัง
เพิ่มหรือลด ให้ชี้แจงภาระงานประกอบการพิจารณา
 

  แบบฟอร์มสรุปกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างสายงาน
                     และกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง
 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
สังกัดสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
( ว 2393 / 2 พฤศจิกายน 2559 )
  ประเมินผลงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ( ระดับชำนาญการพิเศษ )
( ว 2390 / 2 พฤศจิกายน 2559 )
 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาโท) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 )
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
( ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ) 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
( รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )


หนังสือแสดงความจำนงขอโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

( รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลบางบาล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลบางปะอิน

ใบขอโอน
ใบขอย้าย
(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559)


ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะรับโอน/ย้าย
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ เลขที่ตำแหน่ง 20045
สนใจติอต่อสอบถามที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 084-5559065
หลักฐานในการขอโอน/ย้าย
1) สำเนาทะเบียนบ้าน
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) ใบขอโอน/ย้าย

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทัย
รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยวิธีสอบราคา
( ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 )
 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รับข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1037
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

 

           

 

 


          
                uup 2 พฤศจิกายน 2559
                  25 ก.ค.59

(ปรับปรุง 4 พ.ย..59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.
up 8 พ.ย. 59

 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


up  10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ
การคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558


กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา