รับสมัครพนักงานราชการ  (Up 23 มิ.ย. 60)
กฎระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ (up 7 เม.ย. 60)
ลูกจ้างประจำ (up 18 เม.ย. 60)
ลูกจ้างชั่วคราว (up 31 พ.ค. 60)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(up 19 พ.ค. 60)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การบรรจุกลับ
การโอน
การย้ายและการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์ม
ข้าราชการ  (up 5 พ.ค. 60)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(up  28 ก.ย.58)
จุลสาร 4 เม.ย. 60
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 3 พ.ค. 60 )1 มิ.ย. 60


27 เม.ย. 60


รับสมัคร / 23 มิ.ย. 60
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


13 มี.ค. 60

3 เมษายน 2560

29 พ.ค. 60     1 ก.พ.60
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

( ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ) / Post 23 June 60 : 16.48


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขี้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ( ด้านทันตแพทย์ / ด้านทันตกรรม ) ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน

( ว 1800 / 23 มิถุนายน 2560 ) / Post 23 June 60 : 16.15
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
รายละเอียดผลงานที่เสนอให้ประเมิน
รายละเอียดตำแหน่งทันตแพทย์
แบบรับสมัครฯ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( ว 1773 / 21 มิถุนายน 2560 ) / Post 22 June 60 : 15.05
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1755 / 2560 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ย้ายทันตแพทย์หมุนเวียน ประจำปี 2559

( ว 1752 / 20 มิถุนายน 2560 ) / Post 21 June 60 : 15.05
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1686 / 2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง เพื่อใช้ในการบรรจุ นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2560

( ว 1772 / 21 มิถุนาย น 2560 ) / Post 21 June 60 : 14.34
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1752 / 2560 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 22 June 60เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

( ว 1721 / 15 มิถุนายน 2560 ) / Post 15 June 60 : 14.52เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

( ว 1707 / 14 มิถุนายน 2560 ) 15 June 60 : 09.22
ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
2. บัญชีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ ( อยู่ระหว่างดำเนินการ )
3. บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ 19 May 60
4. กรอบและรายละเอียดสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office )
5. กรอบการจ้างเหมาบริการ ( Outsource )
6. แผนดำเนินการจัดคนลงตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การระงับและปิดระบบ HROPS การขอใช้ตำแหน่งว่าง การปรับปรุงตำแหน่ง
การเกลี่ยอัตรากำลัง และการจัดทำคำสั่ง ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

( ว 1706 / 14 มิถุนายน 2560 ) / Post 14 June 60 : 16.50


สำรวจข้อมูลข้าราชการผู้เคยดำรงตำแหน่งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 1681 / 13 มิถุนายน 2560 ) / Post 12 June 60 : 17.20


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ) / Post 12 June 60 : 14.44
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( ว 1643 / 9 มิถุนายน 2560 ) / Post 12 June 60 : 09.00
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 818 / 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1606 / 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1607 / 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1608 / 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 )
( ว 1644 / 9 มิถุนายน 2560 ) / Post 9 June 60 : 16.03
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี เขต 17
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )

( ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ) / Post 9 June 60 : 14.41


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )

( ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ) / Post 7 June 60 : 09.33


การเพิ่มอัตราตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ Post 2 June 60 : 15.30
ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหน่วยงานบริการสุขภาพ

( ว 1433 / 23 พฤษภาคม 2560 ) / Post 2 June 60 : 16.03
เว็บไซต์สำหรับบันทึกการสำรวจข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

( ว 1578 / 2 มิถุนายน 2560 ) / Post 2 June 60 : 11.03
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ สำหรับตำแหน่งวิชาการ
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน

เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ กลุ่ม หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เพิ่มเติม

( ว 1560 / 1 มิถุนายน 2560 ) / Post 31 May 60 : 14.53
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอปี 2560
  โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2560 )
9 June 60 : 16.19 15.01
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2560 )
/ Post 9 June 60 : 14.51

ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยวิธีสอบราคา

( ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 )  
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่

 

    


ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน
แพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร
ประจำปี 2560
   
   
      การจ้างงานคนพิการ
               4 พ.ย..59

28 ก.พ. 60

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551
  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.

6 มิ.ย. 60

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ

 10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

หน้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข | ติดต่อเรา
.