รับสมัครพนักงานราชการ  (Up 21 ก.ค. 60)
กฎระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ (up 3 ก.ค. 60)
ลูกจ้างประจำ (up 18 เม.ย. 60)
ลูกจ้างชั่วคราว (up 31 พ.ค. 60)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(up 12 ก.ค. 60)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การบรรจุกลับ
การโอน
การย้ายและการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์ม
ข้าราชการ  (up 5 พ.ค. 60)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(up  28 ก.ย.58)
จุลสาร 4 เม.ย. 60
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 3 พ.ค. 60 )26 มิ.ย. 6027 เม.ย. 60


รับสมัคร / 24 ก.ค. 60
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


13 มี.ค. 60

30 มิถุนายน 2560

29 พ.ค. 60     1 ก.พ.60
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( ว 2057 / 20 กรกฎาคม 2560 ) / Post 21 July 2017: 10.52
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2066 / 2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560


รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจำเดือน มิ.ย. 60

( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) /
Post 20 July 2017: 14.33
1. ติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.เดือน มิ.ย. 60
หนังสือที่ กบข.6010/ว3951/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60 เรื่อง ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ ประจำเดือน มิ.ย. 2560
หน่วยงานที่มีรายชื่อสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ประจำเดือน มิ.ย. 2560
2. ขอให้แก้ไขหรือชี้แจงความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
หนังสือที่ กบข. 6010 / ว 3921/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60 เรื่อง ขอให้แก้ไขหรือชี้แจงความผิดปกติฯ
เอกสารแนบชี้แจงที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารแนบชี้แจงที่ส่งมาด้วย 2
หน่วยงานชี้แจงความผิดปกติการนำส่งเงินกบข. มิ.ย. 60

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
( ว 2056 / 20 กรกฎาคม 2560 ) / Post 20 july 2017 : 09.46
ด่วนมาก
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

( ว 2044 / 19 กรกฎาคม 2560 ) / Post 19 july 2017 : 15.18


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาโท) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

( ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ) / Post 19 july 2017 : 09.04
ผลการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิก กบข. และผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
( ว 1960 / 12 กรกฎาคม 2560 ) Post 18 july 2017 :15.14

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประวัติบุคลากรเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข(HROPS)
( ว 2001 / 17 กรกฎาคม 2560 ) Post 18 july 2017 :11.59
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560

( ว 2020 / 18 กรกรฎาคม 2560 ) Post 18 july 2017 :11.48
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2041 / 2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2042 / 2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2043 / 2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560


เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผอ.หน่วยงานในสำนักงาน สป.สธ. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข (ส่วนกลาง)

( ว 2019 / 18 กรกฎาคม 2560 ) Post 18 july 2017 : 11.02
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง รับสมัครย้ายข้าราชการ ( นพ. สสจ./ ผอ.รพศ/ท )

( ว 2007 / 17 กรกฎาคม 2560 ) Post 17 july 2017 :17.47
ตำแหน่งจะว่าง
ใบขอย้ายเรียน
อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณหลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

( ว 2008 / 17 กรกฎาคม 2560 ) Post 17 july 2017 :17.36
หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนฯ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
ประกาศรับสมัคร
แบบแสดงความจำนงฯ ขออยู่ปฏิบัติราชการที่เดิม
แบบแสดงความจำนงฯ เข้ารับการคัดเลือก
กำหนดการคัดเลือก
รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกตำแหน่งนายแพทย์สสจ. ผอ.รพศ/ รพท. ปี 2558/2559


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 2006 / 17 กรกฎาคม 2560 ) Post 17 july 2017 :17.00
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัครเรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 516 / 17 กรกฎาคม 2560 ) / Post 17 july 2017 :17.00
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัคร


เรียน อธิบดีกทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธาณสุข
( กองแผนงานและวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ )

( ว 1958 / 12 กรกฎาคม 2560 ) / Post 12 july 2017 : 12.04
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ยืนยันรายชื่อรพ.สต./สอ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อคัดเลือกพวช.โครงการผลิตพยาบาล ตามรอยสมเด็จย่าที่จบในปี พ.ศ. 2559-2560
( ว 1944 / 7 ก.ค. 2560 ) / Post 7 July 2017: 16.18
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2560 ( รอบ 2 )

( ว 1939 / 7 กรกฎาคม 2560 ) / Post 7 July 2017: 15.04
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1952 / 2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1953 / 2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1954 / 2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ( วุฒิปริญญาโท ) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 )
/ Post 7 July 2017: 14.14
ใบรับรองแพทย์
ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำเดือน พ.ค. 60

( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 7 July 2017: 11.26
1. ติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.เดือน พ.ค.60 
จดหมายติดตามแบบแจ้งบรรจุใหม ่พ.ค. 60
หน่วยงานติดตามข้อมูลกบข. พ.ค. 60
รายละเอียดแนบจดหมายติดตาม พ.ค. 60
2. ขอให้แก้ไขหรือชี้แจงความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
หนังสือสาธารณสุข เดือน พ.ค. 60
เอกสารแนบชี้แจงที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารแนบชี้แจงที่ส่งมาด้วย 2
หน่วยงานชี้แจงความผิดปกติการนำส่งเงินกบข. พ.ค. 60


การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

( ว 507 / 5 กรกฎาคม 2560 ) / Post 5 July 2017: 15.47
หนังสือที่ นร 1002/63 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 482 / 5 กรกฎาคม 2560 ) / Post 5 July 2017: 14.02

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการเพราะครบ
เกษียณอายุุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( ว 1894 / 5 กรกฎาคม 2560 ) / Post 5 July 2017: 13.41
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ.1 )
( ว 1891 / 5 กรกฎาคม 2560 ) / Post 5 July 2017: 16.04
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 1876 / 4 กรกฎาคม 2560 ) / Post 4 July 2017: 16.04


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )

( ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ) / Post 4 July 2017: 10.16


  ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ 
จำนวน 1 ราย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เบอร์โทรศัพท์
037-311151 ต่อ 138 หรือกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 037-311151 ต่อ 254"

07 july 2017 : 09.54

ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยวิธีสอบราคา

( ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 )  

 

    


ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน
แพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร
ประจำปี 2560
   
   
      การจ้างงานคนพิการ
               4 พ.ย..59

28 ก.พ. 60

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

5 ก.ค. 60
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551
  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.

6 มิ.ย. 60

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ

 10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังวหัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th