หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        11 เมษายน 2557  

ปรับปรุง   
23 มิถุนายน 57   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด่วนที่สุด
ขอเชิญ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./CHRO/ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบTeleconference เรื่อง การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. - 13.30 น.

ด่วนที่สุด
       ประกาศตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 641
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 แจ้งจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจำ เข้ารับราชการ
       เนื่องจากวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ขณะนี้
อยู่ระหว่าง ก.พ. กำหนดให้เป็นวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้
จึงขอให้จังหวัดชะลอการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งไว้ก่อน
บัญชีจัดสรรตำแหน่ง 3 สาย ปี 2557 (รอบ 2)
          แพทย์
          ทันตแพทย์ แก้ไข 30 กรกฎาคม 2557
          เภสัชกร
ด่วนที่สุด
การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ.2557

( ว 640 / 24 กรกฎาคม 2557 )
      
   บัญชีการจัดสรรฯ 
                    แพทย
                    ทันตแพทย์
                    เภสัชกร
สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน/ย้าย
ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียดได้ที่ www.nursing.go.th
ด่วนที่สุด
กำหนดการนิเทศฯ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
 
 
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ

         นักวิชาการพยาบาล
         นักวิชาการสาธารณสุข
         นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอาหาร)
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
         นักวิชาการคอมพิวเตอร์
( ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป

( ว 606 / 15 กรกฎาคม 2557 )
        ใบสมัครฯ
        แบบแสดงความจำนงขออยู่ปฏิบัติราชการที่เดิม
        แบบแสดงความจำนงสำหรับผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ปี 56
        รายชื่อฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปี 56
        รายชื่อฯ ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปี 56
                   ( เพิ่มเติม 21 กรกฎาคม 2557 )


ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือส่วนภูมิภาคส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข  

            แบบฟอร์มส่งรายชื่อ


 
           กำหนดการ
 
 
           แบบตอบรับ
 
           โครงการ

 
*** ขอให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์มาในวันประชุมด้วย ***
ด่วนที่สุด
ขออนุมัตินับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
( 13477 / 10 มิถุนายน 2557 )


คำสั่งที่ 1742 / 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เรื่อง ตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
(แก้ไขปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2557)
          
          
   หนังสือตัดโอนตำแหน่งฯ (แก้ไข 4 กรกฎาคม 2557)

( ขอให้จังหวัดดำเนินการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557)

** หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อกลุ่มงานอัตรากำลัง โทร 0 2590 1341,1354 **

 
 
 
 
      เขตบริการสุขภาพที่ 4     แก้ไข 27 มิ.ย.57
 
      เขตบริการสุขภาพที่ 5
         ( เฉพาะส่วนราชการที่นิเทศวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 0 2590 1416 ,1418
การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ด่วนที่สุด
รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

( ว 589 / 4 กรกฎาคม 2557 )
      
          
   ใบขอย้าย
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
( ว 588 / 4 กรกฎาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2557

( ว 581 / 2 กรกฎาคม 2557 )

ด่วนที่สุด
รับสมัครย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

( ว 574 / 30 มิถุนายน 2557 )
                 ใบขอย้าย
                 บัญชีตำแหน่งว่าง

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2557

29 พฤษภาคม 57

ปรับปรุง 8 เม.ย. 57  11 พฤศจิกายน 2556


            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก
คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


ปรับปรุงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557
กาผ่อนผันราง
 
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ของนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาและ
ต้องเข้ารับราชการชดใช้ทุนต่อ
ทางราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักศึกษาแพทย์ทุนที่จะสำเร็จการศึกษา
ในเดือนมีนาคม 2558


ปรับปรุงเมื่อ 19 มิถุนายน 2557  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


รายชื่อผู้แทน ก.พ.ที่ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ว 16/11 ธ.ค.51

(ปรับปรุงเมื่อ 17 ต.ค. 56)


ย้าย หรือ โอน ข้าราชการ
ตามหนังสือ ก.พ. ว15 / 2547
ดำเนินการตามหนังสือ
สป.ว.198 / 2547
  
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ
ตุลาคม 2556 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา