หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        2 เมษายน 2558
       

ปรับปรุงเมื่อ
6 พฤษภาคม 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการ เพราะครบเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( ว 458 / 28 พฤษภาคม 2558 )
เรียน กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานรัฐมนตรี และองค์การเภสัชกรรม
ก.พ. ยกเลิกมติการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

( ว 349 / 28 พฤษภาคม 2558 )
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทุกเขต

ก.พ. ยกเลิกมติการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

( ว 454 / 28 พฤษภาคม 2558 )
เรียน สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
และราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ทุกแห่ง

แจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) ไม่สมบูรณ์เดือนมีนาคม 2558
          รายชื่อฯ
ประกาศ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณา
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดง
วิสัยทัศน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
( ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 )
ประกาศ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณา
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดง
วิสัยทัศน์
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
( ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 )
จากการตรวจสอบของคณะทำงานพบว่าข้อมูลของสายสนับสนุน
เกิดความคลาดเคลื่อน จึงขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แก้ไขและส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคลทาง
E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
หากหน่วยงานใดไม่แก้ไขข้อมูลจะถือว่าใช้ข้อมูลตามที่ระบุ และ สป.
จะจัดกรอบอัตรากำลังตามที่หน่วยงานให้ข้อมูล หากมีข้อสงสัยติดต่อ
ฉวีวรรณ/ธนรัตน์ โทร. 0 2590 1341
       ฟอร์มกรอกข้อมูลสายสนับสนุน 21 พฤษภาคม 2558


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 960 / 2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
     
         คำสั่ง  


ผลรายชื่อนักศึกษาแพทย์เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปี 2558 
     แพทย์จับสลาก
       แพทย์ CPIRD
       แพทย์ ODOD
 

     แพทย์ FM     แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 3

       แพทย์พี่เลี้ยง
       แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก
     ข้าราชการลาเรียน   
ประกาศ
ผลรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปี 2558
( แก้ไข 19 พฤษภาคม 2558 )
ประกาศ
ผลรายชื่อนักศึกษาเภสัชกรเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

เอกสารการประชุม แนวทางและวิธีดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประจำปี 2558 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ก่อน เวลา 24.00 น.
ทาง E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5901341 (คุณธนรัตน์)
ไม่ส่งถือว่ายืนยันตามข้อมูลที่ส่งให้กระทรวง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการประเมิน
ผลงานวิชาการ สายงานนักวิชาการสาธารณสุข

( ว 409 / 15 พฤษภาคม 2558 )

โควตาการจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2558
( 790 / 11 พฤษภาคม 2558 )

*** แก้ไขปรับปรุง เขต 4 และ เขต 12 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

( ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 )
โรงพยาบาลหนองเสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

     
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
ประจำปี 2558

( ว 354 / 8 พฤษภาคม 2558)  
         
             ตรวจสอบรายชื่อ ( ว 262/31 มีนาคม 58 )
              
             ตรวจสอบรายชื่อ ( ว 1025/18ธ.ค.57 )

             การแต่งกาย  


ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประจำปี 2558

(ว 239 / 6 พฤษภาคม 2558)
                         
กำหนดการ    แก้ไข
                        
 ใบตอบรับเข้าประชุม   แก้ไข
                    
   จองห้องพักโรงแรมริชมอนด์ประกาศรับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการ
(นักทรัพยากรบุคคล) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก
 
(ว 378 / 6 พฤษภาคม 2558)

                 ใบขอย้าย 
ประกาศโควตาเภสัชกร ปี 2558
ประกาศโควตาทันตแพทย์ ปี 2558
บัญชีสรุปความต้องการแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/
รับโอน และเลื่อนระดับ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558
  แบบฟอร์ม
                       ใบงาน 6 กุมภาพันธ์ 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูลสายวิชาชีพ 17 มีนาคม58

                       ร่างคำอธิบายการกรอกข้อมูล FTE ทันตแพทย์   22 กุมภาพันธ์ 58


                       ฟอร์มกรอกข้อมูล Cup สายวิชาชีพ 6 กุมภาพันธ์ 58
                      ฟอร์มกรอกข้อมูลสายวิชาชีพ (Service Based)
                                          11มีนาคม 58
                      เกณฑ์สหวิชาชีพสาย service base 11มีนาคม 58
                      รายชื่อ รพ.ที่มีโรงงานสมุนไพร 11มีนาคม 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูล สายสนับสนุน 6 กุมภาพันธ์ 58
 

เอกสารประกอบการประชุม
                        เอกสารนำเสนอสรุปสายวิชาชีพและสายสนับสนุน 
                                           2 มีนาคม 58
                   สายวิชาชีพ
                       เอกสารนำเสนอ(FTE) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(Service Based) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน)
                                          16 มีนาคม 58


 

เอกสารประกอบการประชุม
                   สายสนับสนุน
                       เอกสารนำเสนอ(สรุป) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(ชุดเต็ม)
                       เอกสารประกอบ 

         เอกสารใช้ประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ
         อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
    
  

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)


การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)


การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558


บัญชีรายชื่อแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2557 ที่จะมา
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ัวันที่ 18 พฤษภาคม 2558


ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือเวียน ว 206 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ย. 57)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา