หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        11 เมษายน 2557  

ปรับปรุง   
23 กันยายน 57   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานปลัดการะทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย และ
รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

   ประกาศ              


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
กลุ่มประกันสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่
วันที่ 29 กันยายน 2557 - 10 ตุลาคม 2557 สนใจสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ 02 590 1581 หรือ http://www.higthai.org


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สอบราคาเช่าบริการถ่ายเอกสาร          
              ประกาศสอบราคา         
              เอกสารสอบราคา


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

              ประกาศ               ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

( ว 769 / 8 กันยายน 2557 )

        สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ                      
       สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้          


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม โครงการเสริมสร้างความร ู้ ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริหารงานบุคคลในสังกัดส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม

         เอกสารหมายเลข 1
         เอกสารหมายเลข 2
         เอกสารหมายเลข 3
        
เอกสารหมายเลข 4
         เอกสารหมายเลข 5
         เอกสารหมายเลข 6
ผู้อาวุโสประจำปี 2557 (ผู้เกษียณอายุ) สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วม
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ ได้ภายในวันที่ 3 กันยายน 2557
เวลา 16.30 น.
การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

 
   

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2557

29 พฤษภาคม 57

ปรับปรุง 8 เม.ย. 57  11 พฤศจิกายน 2556


            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก
คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


ปรับปรุงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557
กาผ่อนผันราง
 
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ของนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาและ
ต้องเข้ารับราชการชดใช้ทุนต่อ
ทางราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักศึกษาแพทย์ทุนที่จะสำเร็จการศึกษา
ในเดือนมีนาคม 2558


ปรับปรุงเมื่อ 19 มิถุนายน 2557  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


รายชื่อผู้แทน ก.พ.ที่ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ว 16/11 ธ.ค.51

(ปรับปรุงเมื่อ 17 ต.ค. 56)


ย้าย หรือ โอน ข้าราชการ
ตามหนังสือ ก.พ. ว15 / 2547
ดำเนินการตามหนังสือ
สป.ว.198 / 2547
  
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ
ตุลาคม 2556 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา