รับสมัครพนักงานราชการ  (Up 23 พ.ค. 60)
กฎระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ (up 7 เม.ย. 60)
ลูกจ้างประจำ (up 18 เม.ย. 60)
ลูกจ้างชั่วคราว (up 23 ก.พ.60)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(up 19 พ.ค. 60)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การบรรจุกลับ
การโอน
การย้ายและการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์ม
ข้าราชการ  (up 5 พ.ค. 60)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(up  28 ก.ย.58)
จุลสาร 4 เม.ย. 60
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 3 พ.ค. 60 )9 พ.ค. 60


27 เม.ย. 60


รับสมัคร / 22 พ.ค. 60
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


13 มี.ค. 60

3 เมษายน 2560

15 พ.ค.60     1 ก.พ.60
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษา แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกรเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2560
/ Post 24 May 60 : 10.56  

1.แพทย์
1.แพทย์โครงการจับสลากทั่วไป
2.แพทย์โครงการ CPIRD 
3.แพทย์โครงการ ODOD 
4.แพทย์โครงการ Fammed    
5.ข้าราชการลาเรียน 
6.แพทย์โครงการพี่เลี้ยง 
7.แพทย์โครงการทุนมหาดไทย 
8.แพทย์โครงการนอกสังกัดฝากฝึก 
2.ทันตแพทย์
    รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์
3.เภสัชกร

   
รายชื่อนักศึกษาเภสัชกรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ( ด้านบริหารสาธารณสุข )
ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 1434 / 23 พฤษภาคม 2560 ) / Post 24 May 60 : 09.41
ประกาศรับสมัคร
แบบสมัครเข้ารับการคัดเลอก


รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจำเดือน มี.ค. และ เม.ย. 60

( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 23 May 60 : 14.10
1. ติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.เดือนมี.ค.60 และเม.ย.60 
จดหมายติดตามแบบแจ้งบรรจุใหม ่มี.ค.60
หน่วยงานติดตามข้อมูลกบข.มี.ค.60
รายละเอียดแนบจดหมายติดตามมี.ค.60
จดหมายติดตามแบบแจ้งบรรจุใหม ่เม.ย.60
หน่วยงานที่ติดตามข้อมูลกบข เม.ย.60
รายละเอียดแนบจดหมายติดตาม เม.ย.60
2. ขอให้แก้ไขหรือชี้แจงความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประจำเดือน เมษายน 2560


การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1 / 267 ตำแหน่ง
ว 1334 / 15 พฤษภาคม 2560 / Post 22 May 60 : 10.19
เอกสารแนบท้าย
การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่2 / 42 ตำแหน่ง
ว 1335 / 15 พฤษภาคม 2560 / Post 22 May 60 : 10.19
เอกสารแนบท้าย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( ว 1395 / 19 พฤษภาคม 2560 ) / Post 19 May 60 : 15.46
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1321 / 2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงวด เดือน มิถุนายน 2560
/ Post 19 May 60 : 11.28

เรื่อง ตอบแบบสำรวจความประสงค์ของหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ข้าราชการในสังกัดที่มีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

( ว 1387 / 18 พฤษภาคม 2560 )
Post 18 May 60 : 16.39
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

(วุฒิปริญญาโทร) ( ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ) 18 May 60

เรื่อง ขอเชิญประชุมแพทย์เกษียณในปีงบประมาณ 2560 เพื่อต่ออายุราชการ
( ว 1361 / 17 พฤษภาคม 2560 ) / Post 17 May 60 : 14.28
แบบยืนยันเข้าร่วมประชุม
กำหนดการประชุม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร

( ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 )
/ Post 16 May 60 : 16.55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร

( ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 )
/ Post 16 May 60 : 15.19
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

( ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 )
/ Post 16 May 60 : 14.07

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ประชุมชี้แจง กรณี ครม. มีมติไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

( ว 1336 / 15 พฤษภาคม 2560 )
/ Post 15 May 60 : 18.02
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เศรษฐกร

( ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 )
/ Post 15 May 60 : 14.57

ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ว 341 / 15 พฤษภาคม 2560 ) / Post 15 May 60 : 12.50
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
วิธีดำเนินการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน
เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร
กำหนดเวลาการคัดเลือกข้าราชการฯ
ใบสมัคร
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา, ไฟฟ้า)

( ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ) / Post 15 May 60 : 11.24
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ) / Post 15 May 60 : 11.00

แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ กรณีแพทย์ที่ต้องไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะนอกพื้นที่จังหวัดที่ได้รับจัดสรร (ข้ามจังหวัด)
หมายเหตุ : สำเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

( ว1295 / 9 พฤษภาคม 2560 )
/ Post 11 May 60 : 09.22การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (สสจ. รพศ. รพท.)
( ว 1290 / 9 พฤษภาคม 2560 ) / Post 9 May 60 : 14.49

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ผู้มีคุณสมบัติครบ 5 ธ.ค. 59
กรณีปกติ
กรณีเกษียณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ผู้มีคุณสมบัติครบ 28 ก.ค. 60
กรณีปกติ
กรณีเกษียณการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (กรมต่างๆ)

( ว 295 / 9 พฤษภาคม 2560 )/ Post 9 May 60 : 17.49ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ว 327 / 5 พฤษภาคม 2560 ) / Post 8 May 60 : 10.08
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
วิธีดำเนินการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน
เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร
กำหนดเวลาการคัดเลือกข้าราชการฯ
ใบสมัคร 9 May 60 : 11.28


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
( ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ) / Post 8 May 60 : 11.00


รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1)
( ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ) / Post 5 May 60 : 10.51
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนลดลงจากการย้ายเปลี่ยนสายงาน
(ว1227 /4 พฤษภาคม 2560 ) / Post 5 May 60 : 10.06
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การตัดโอนตำแหน่ง
( ว 1232 / 4 พฤษภาคม 2560 ) / Post 4 May 60 : 15.16
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1182 / 2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
( ว 1224 / 3 พฤษภาคม 2560 )/ Post 4 May 60 : 10.19
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 569 / 2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
( ว 312 / 2 พฤษาคม 2560 ) / Post 4 May 60 : 10.19
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 569 / 2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 570 / 2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ด่วนมาก
แจ้งโครงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานประเมินผลงานสายงานแพทย์และติดตามประเมินผลที่เขตสุขภาพ
( ว 253 / 25 เมษายน 2560 ) 4 May 60
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
( ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ) / Post 4 May 60 : 08.51
ด่วนมาก
เรื่อง ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2559
( ว 208 / 3 เมษายน 2560 ) / Post 3 April 60 :16.25
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 กำหนดการประชุมใหญ่
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดผู้แทนสมาชิก 4 April 60
แผนที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2559 18 April 60
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ 1 May 60 : 10.49เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ
( ว 1177 / 27 เมษายน 2560 ) / Post 1 May 60 : 10.43
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
หนังสือเวียน ที่ สธ 0201.032 / ว 1119 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
คู่มือตัวอย่างการกรอกข้อมูล
คู่มือการบันทึกข้อมูลโปรแกรมนักเรียนทุน 3 สายงาน
คู่มือการเขียน กพ.7 และแบบแสดงเจตนาฯ 22 May 60

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
( ว 1017 / 10 เมษายน 2560 ) / Post 26 April 60 : 13.58
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 969 / 2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
( ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ) / Post 11 May 60 : 16.28

ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยวิธีสอบราคา
( ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 )  
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)

 

    

       
      การจ้างงานคนพิการ
               มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.
8 พ.ย. 59

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

หน้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา
.