หน้าหลัก
  รับสมัคร      19 พ.ย. 58
         ข้าราชการ            
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
   จุลสาร
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม       
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        22 กันยายน 2558
       
   ติดต่อเรา 15 มิถุนายน 58

ปรับปรุงเมื่อ
10 พฤศจิกายน 58                          
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข                         
ตรวจสอบราคากลาง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
( ว 946 / 27 พฤศจิกายน 2558 )
           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                      ที่ 2866/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
                                      เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

        
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                      ที่ 2867/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
                                      เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
กระทรวงสาธารณสุข

           ใบสมัคร
ด่วนที่สุด
ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการอบรม ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเขตสุขภาพ CHRO   
(ว 63 / 24 พฤศจิกายน 2558)

           กำหนดการ                        
           แบบตอบรับ
           จองห้องพัก  

ด่วนที่สุด
ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการอบรม ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRD และ HRM  ในส่วนภูมิภาค   
(ว 62 / 24 พฤศจิกายน 2558)

          กำหนดการ  รุ่น 1
          แบบตอบรับ  รุ่น 1
          ใบจองห้องพัก  รุ่น 1                       
          กำหนดการ  รุ่น 2
         แบบตอบรับ  รุ่น 2
          ใบจองห้องพัก  รุ่น 2

ด่วนที่สุด
การบรรจุแต่งตั้งทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2558
( ว 921 / 18 พฤศจิกายน 2558)
        รายชื่อจังหวัด
     
   ทันตแพทย์
         เภสัชกร   แก้ไข  23 พ.ย.58


ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
( ว 910 / 16 พฤศจิกายน 2558 )
 

ด่วนที่สุด
บรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ (7,547 รอบ 3 )

( ว 911 / 13 พฤศจิกายน 2558)

        บัญชีรายละเอียดจัดสรรตำแหน่ง     
update 16/11/58 21.00 น

ด่วนที่สุด
ชะลอการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ (7,547 รอบ 3 )

( ว 907 / 13 พฤศจิกายน 2558)


โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย์

( ว 899 / 12 พฤศจิกายน 2558 )  
                        
             
กำหนดการสัมมนาขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์
   
( ว 895 / 11 พฤศจิกายน 2558)
       
           รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์
  


การกำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน )
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดใหญ่ และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ในโรงพยาบาลศูนย ์เพิ่มเติม

( ว 885 / 9 พฤศจิกายน  2558 )     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
( ด้านเวชกิจฉุกเฉิน )  โดยรับสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ https://moph.job.thai.com
และสามารถดูรายละเอียดได้ที่   
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    
( ว891 / 11 พฤศจิกายน 2558)
                  ประกาศรับสมัครสอบ
        
                         หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1346  

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558     
( ว 607 / 11 พฤศจิกายน 2558 )
การเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555

( ว 881 / 6 พฤศจิกายน 2558 )
              
            ตัวอย่างคำสั่งให้ได้รับเงินเดือน (เยียวยา)        

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 597 / 5 พฤศจิกายน 2558 )
ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปี 2558


ด่วนที่สุด
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดสอบสัมภาษณ์และ
แสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 นั้น ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ ์และ
แสดงวิสัยทัศน์ ออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ทาง website กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยดูรายละเอียดได้ที่
www.moph.go.th และ

http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)


การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)

การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )
 
กลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการทั่วไปและประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2558
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2558
โรงพยาบาลระนอง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อนเลื่อนให้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
รับสมัครตั้งแต่วันที 16 - 20 พฤศจิกายน 2558
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2558

กลุ่มงานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 
1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2558
ท่านใดสนใจให้ Download ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล
และจัดส่งทาง
Email : pookpae@yahoo.com หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อ
คุณพจนีย์และคุณณัฐธยาน์กร โทร 0 2590 1341
       
  ใบสมัครฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับย้าย รับโอนข้าราชการ
มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 350
งานการสอบ กลุ่มงานสรรหาบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
จำนวน 1 ตำแหน่งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี
( ว 934 / 25 พฤศจิกายน 2558 )
รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมือง
ที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

( ว 890 / 10 พฤศจิกายน 2558)

ด่วนที่สุด

การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 
( ว 794 / 8 ตุลาคม 2558 )
            สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                                แพทย์

                                ทันตแพทย์
                                เภสัชกร
            สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
            สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
                                แพทย์
                                ทันตแพทย์  (แก้ไข 9 ตุลาคม 58)

ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

( ว 793 / 8 ตุลาคม 2558 )
                  คำสั่งกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
                  คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (นักวิชาการสาธารณสุข)
หมายเหตุ : สำหรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข (สาธารณสุขชุมชน,
เวชกิจฉุกเฉิน, อายุรเวท) ต้องสอบแข่งขัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ ก.พ. เพื่อสอบแข่งขัน

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2558

(ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ค. 58)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


 19 พ.ย.58

 
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา