หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        11 เมษายน 2557
       

ปรับปรุงเมื่อ
27 ตุลาคม 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล
ซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน

( ว 887 / 29 ตุลาคม 2557 )
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยกำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมิอง
จังหวัดนนทบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th
การเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ
หรือลูกจ้างชั่วคราวมาก่อน

( ว 881 / 22 ตุลาคม 2557)            

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์
(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และในโรงพยาบาลชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557

( ว 877 / 22 ตุลาคม 2557 )

ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 )

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1439/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง


    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1440/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง


    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2887/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย


    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2888/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557

      
                  
          ใบสมัคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
       - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        
       - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
       - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
และกำหนดวันเวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
                                 


คำสั่งย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ทั้งหมด 5 คำสั่ง

    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1366/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 16 ราย


    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1367/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ย้าย ผอ.รพศ./รพท. จำนวน 20 ราย


    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1368/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ให้ข้าราชการรักษาการ ผอ.รพศ./รพท. จำนวน 3 ราย


    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1398/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 ราย


    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2659/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2 ราย


    หนังสือแจ้งจังหวัด สำหรับ สสจ.

    หนังสือแจ้งจังหวัด สำหรับ รพศ./รพท.ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 2557
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552
ลงไปเข้ารับราชการ

( ว 868 / 15 ตุลาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข
( ว 869 / 16 ตุลาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

( ว 873 / 17 ตุลาคม 2557 )
*** เรียน นพ.สสจ. ผอ.รพศ. และ รพท. ทุกแห่ง ***
ด่วนที่สุด
การเพิ่มค่าจ้างและการให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( ว 829 / 1 ตุลาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

( ว 559 / 17 ตุลาคม 2557 )
*** เรียน ผอ.สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สป.สธ. ***

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 29 พ.ค. 57)

ปรับปรุง 8 เม.ย.57


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


รายชื่อผู้แทน ก.พ.ที่ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ว 16/11 ธ.ค.51


  เมื่อ 17 ต.ค. 56

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2555 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา