หน้าหลัก
  รับสมัคร     29 มิ.ย. 59
         ข้าราชการ            
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
              15 มิ.ย.59
   จุลสาร       21 ม.ค.59
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม     
        ข้าราชการ     28 มิ.ย.59

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว

        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        22 กันยายน 2558
       
   Download  
   ติดต่อเรา15 มิถุนายน 58


  17 มิถุนายน 2559     รับสมัคร / คัดเลือก / บรรจุ
1 กรกฎาคม 2559
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  
( ว 1417 / 30 มิถุนายน 2559)      
   
รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์


ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)   

(ที่ สธ 0201.039/7842  / 29 มิถุนายน 2559 )  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1984 / 2559
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง 362 ราย
ขอให้ส่วนราชการที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลหน่วยงานที่จะบรรจุแต่งตั้งให้
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในโปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนและจัดสรรตำแหน่ง
โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

   ประชาสัมพันธ์

   สายงานแพทย์

   สายงานทันตแพทย์      แก้ไข 29 มิ.ย.59

   สายงานเภสัชกร

   คู่มือการบันทึกข้อมูล

  ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
(ว1119 / 30 พฤษภาคม 2559)   

     ตัวอย่างกรอกข้อมูล ปี 2559

    การบันทึกข้อมูลนักเรียนทุน 3 สายปี 2559คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1853 / 2559
ลงวันที่  20 มิถุนายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย)
จำนวน 170 ราย

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1934 / 2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 14 ตำแหน่ง

  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1935 / 2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง 23 ตำแหน่ง

  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1085 / 2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 9 ตำแหน่ง

  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1089 / 2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1855 / 2559
ลงวันที่  20 มิถุนายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ 173 ราย

แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
(ว1377 / 24 มิถุนายน 2559)     

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2


รับสมัครย้ายข้าราชการ  (ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป )

(ว1378 / 24 มิถุนายน 2559)    

   ตำแหน่งที่จะว่าง ( 1 ตุลาคม 2559)

   แบบฟอร์มใบขอย้าย

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง)
     
(ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559)     
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1272 / 2559
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
เรื่อง  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน 149 ราย

ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

(ว1331 / 20 มิถุนายน 2559)     การจัดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปลงแต่ละกลุ่มภารกิจ/
กลุ่มงาน / งาน ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่สำนักงานสาธารณสุขกำหนด

( ว 705 / 4 เมษายน 2559)

     Template  พยาบาล

      กรอบตามโครงสร้าง รพศ./รพท.

     ร่างกรอบลงโครงสร้างสาขาแพทย์ รพศ./รพท.

     โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค


ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายชื่อที่แนบ กรณีพบความผิดปกติ
ของข้อมูล ให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ  และแจ้งผลการตรวจสอบ
ไปยังกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

(ว 1311 / 16 มิถุนายน 2559)  

   รายชื่อสมาชิก กบข.ที่มีชื่อ-นามสกุลในระบบจ่ายตรง
                      ไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข.ประจำเดือน พ.ค.59


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  นักวิชาการพัสดุ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

( ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 )     

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

( ว 1314 / 16 มิถุนายน 2559 )  
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1723 / 2559
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559  เรื่อง ย้ายข้าราชการ 176 ราย
ด่วนมาก
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 2)
(ว479 / 14 มิถุนายน 2559)   


ซักซ้อมการบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

( ว 1282 / 14 มิถุนายน 2559)   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ม.ป.ช. ม.ว.ม.และ ป.ข.ประจำปี 2558
( ว 1267 / 13 มิถุนายน 2559)


การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

(ว 1206 / 7 มิถุนายน 2559)   
      ใบสมัครคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ(ส่วนกลาง)     แก้ไข


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)   
เรื่อง  กำหนด วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อประเมินผลงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง) 

แก้ไขกำหนดการสัมภาษณ์  29 มิถุนายน 2559     
(ประกาศ  ณ  วันที่  7 มิถุนายน  2559)    


โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย์

( ว 1173 / 3  มิถุนายน 2559)     


                           ประกาศสำนักงานงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ /  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

(ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559)   
สามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบแข่งขันได้ที่ https://moph.job.thai.com


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน    

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ    


ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์   
 


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

(ว 1158 / 2 มิถุนายน 2559)   

     ใบสมัคร

การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปถมาภรณ์มงกุฏไทย
(ป.ม.)ประจำปี 2558

(ว 1154 / 2 มิถุนายน 2559)     
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
รับข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1037
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  
  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59

 

           

 

 ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ประจำปี 2559


(ปรับปรุง 14 มี.ค.59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 18 ก.พ.59

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


 19 พ.ย.58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2559 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา