รับสมัครพนักงานราชการ  (Up 25 เม.ย. 60)
กฎระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ (up 7 เม.ย. 60)
ลูกจ้างประจำ (up 18 เม.ย. 60)
ลูกจ้างชั่วคราว (up 23 ก.พ.60)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(up 26 เม.ย. 60)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การบรรจุกลับ
การโอน
การย้ายและการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์ม
ข้าราชการ  (up  28 มิ.ย.59)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(up  28 ก.ย.58)
จุลสาร 4 เม.ย. 60
   Download  
   ติดต่อ เรา       ( up 28 พ.ย. 59 )30 มี.ค. 60

27 เม.ย. 60


รับสมัคร / 27 เม.ย. 60
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


13 มี.ค. 60

3 เมษายน 2560

4 เม.ย. 60     1 ก.พ.60
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนมาก
แจ้งโครงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานประเมินผลงานสายงานแพทย์และติดตามประเมินผลที่เขตสุขภาพ
( ว 253 / 25 เมษายน 2560 )/ Post 27 April 60 : 12.08
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 1017 / 10 เมษายน 2560 ) / Post 26 April 60 : 13.58
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 969 / 2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

( ว 1159 / 25 เมษายน 2560 ) / Post 25 April 60 : 16.08
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1103 / 2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( ว 1145 / 24 เมษายน 2560 ) / Post 25 April 60 : 09.21
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุคบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

( ว 1139 / 24 เมษายน 2560 ) / Post 24 April 60 : 11.26เรียน
อธิบดีทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุคบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

( ว 672 / 24 เมษายน 2560 ) / Post 24 April 60 : 11.26


เรียน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 1-12
เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุคบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

( ว 673 / 24 เมษายน 2560 ) / Post 24 April 60 : 11.26


ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 )
/ Post 21 April 60 : 11.28
คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 13 / 2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560


แบบประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (ผู้อำนวยการระดับต้น)
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

/ Post 20 April 60 : 15.27

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 1106 / 20 เมษายน 2560 ) / Post 20 April 60 : 15.13
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1048 / 2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

ด่วน
เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
(ด้านบริหารสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จากเดิม วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
/ Post 20 April 60 : 09.55เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

( ว 1080 / 19 เมษายน 2560 ) / Post 20 April 60 : 09.24
ด่วนมาก
เรื่อง ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2559
( ว 208 / 3 เมษายน 2560 ) / Post 3 April 60 :16.25
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 กำหนดการประชุมใหญ่
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดผู้แทนสมาชิก 4 April 60
แผนที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2559 18 April 60

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
( ว 1059 / 12 เมษายน 2560 )
/ Post 18 April 60 : 10.23
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือกระทรวงการคลัง (ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 )
ตัวอย่างการปรับอัตราจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - สูง ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างและวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
สรุปบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามหนังสือกระทรวงการคลัง


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://hr.moph.go.th/person/indexforms_HIPP1.htm

/ Post 18 April 60 : 09.42
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1323

( ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 ) / Post 12 April 60 : 15.14

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต
เรื่อง การยืนยันจำนวนความต้องการทันตแพทย์และสำรวจความต้องการทันตแพทย์ฯ เพิ่มเติม (รอบ 2)

( ว 232 / 11 เมษายน 2560 ) / Post 11 April 60 : 11.53
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการรับการจัดสรรทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญา ปี 2560

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
เรื่อง การยืนยันจำนวนความต้องการทันตแพทย์และสำรวจความต้องการทันตแพทย์ฯ เพิ่มเติม (รอบ 2)

( ว 1036 / 11 เมษายน 2560 ) / Post 11 April 60 : 11.53
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการรับการจัดสรรทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญา ปี 2560
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 1017 / 10 เมษายน 2560 ) / Post 10 April 60 : 15.59
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 969 / 2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

( ว 1016 / 10 เมษายน 2560 )/ Post 10 April 60 : 15.59
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 965 / 2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

( ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 ) / Post 10 April 60 : 11.15
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 )
/ Post 7 April 60 : 16.51
จำนวน 5 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( ด้านอายุรเวท )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( ด้านเวชกิจฉุกเฉิน )

การสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
( ว 999 / 7 เมษายน 2560 )
/ Post 7 April 60 : 16.17
หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
( ว 998 / 7 เมษายน 2560 ) / Post 7 April 60 : 16.04
จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะครบเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ 2560 ( เฉพาะกรม )
(ว 992 / 5 เมษายน 2560) / Post 7 April 60 : 07.50
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 ) / Post 5 April 60 : 16.08
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 ) / Post 5 April 60 14:53

เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

( ว 954 / 3 เมษายน 2560 / Post 3 April 60 :11.06
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 488 / 2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

เรียน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

( 215 / 3 เมษายน 2560 )/ Post 3 April 60 :11.06
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 488 / 2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

( 8619 / 3 เมษายน 2560 )
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
( 8620 / 3 เมษายน 2560 )

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
( 8621 / 3 เมษายน 2560 )
/ Post 3 April 60 :10.57
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 488 / 2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
  ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
โรงพยาบาลนครนายก โทรศัพท์ 037-311150-152 ต่อ 254 หรือ 084-5559065
Post 27 April 60 : 11.40
ประชาสัมพันธ์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน จำนวน 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.nvi.go.th
( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 )

ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยวิธีสอบราคา
( ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 )
 
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)

 

    


       
      การจ้างงานคนพิการ
               
4 พ.ย..59

28 ก.พ. 60

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.
8 พ.ย. 59


ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


 10 ส.ค.59


รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา