หน้าหลัก
  รับสมัคร      26 ส.ค.59
         ข้าราชการ            
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ      10 ส.ค 59
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
              24 ส.ค.59
   จุลสาร       21 ม.ค.59
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม     
        ข้าราชการ     28 มิ.ย.59

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว

        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        22 กันยายน 2558
       
   Download  
   ติดต่อเรา15 มิถุนายน 58


  17 มิถุนายน 2559     รับสมัคร / คัดเลือก / บรรจุ
 29 สิงหาคม 2559     24 ส.ค.59

                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


                         
ตรวจสอบราคากลาง
10 ส.ค. 59


   
คำสั่ง อ.ก.พ.สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 28 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

( สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 )   

ด่วนมาก
การเพิ่มค่าจ้างประจำปีและการให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ที่ค่าจ่างยังไม่ถึงขั้นต่ำ ตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง

( ว1833 / 24 สิงหาคม 2559)      

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3


ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

(ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)    
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

( ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 )     

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ กพ. รับรอง
(ว1704 / 22 สิงหาคม 2559 )
   รายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐ
                        ที่ กพ. รับรอง (เล่ม 1)

  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดม
                         ศึกษาภาครัฐ
     สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555  

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้ขอข้อมูลผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
ก่อน วันที่ 11 ธันวาคม 2555 รายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. กลุ่มผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งประเภททั่วไป(ข้าราชการ) และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ (ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555) ในตำแหน่ง
ประเภททั่วไป แล้วต่อมาได้เปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
   2. กลุ่มผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการ
และต่อมาได้รับ การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ครบ 1 ปี ก่อนได้รับการบรรจ
ุเป็นข้าราชการ (ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555)       

ชี้แจงเพิ่มเติม

ตามหนังสือสำนักงานกพ.ที่ นร 1012.2/218 ลว.8 ส.ค. 59
ให้ สสจ./รพศ/ รพท./วิทยาลัยในสังกัด กบช. ดำเนินการในข้อ 4 (1) และ(2) เท่านั้น
ข้ออื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ส่วนกลางจะเป็นผู้ดำเนินการให้

       ขอข้อมูลผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
                          ในกระทรวงสาธารณสุข

( หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1010.2/218 / 8 สิงหาคม 2559 )
        แบบฟอร์มรายชื่อผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                          ในตำแหน่งประเภททั่วไป 
   

                   

 

การจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีของประเทศ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด   
(ว 1791 / 19 สิงหาคม 2559 )      


การจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐระดับปริญญาเอก ปริญญาโท
และปริญญาตรีของประเทศ

เรียน  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    

( ว 1790 / 19 สิงหาคม 2559 )  


การนำส่งเงินเข้ากองทุนและงานทะเบียนสมาชิก  
   วิธีปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิก พกส.
   ขั้นตอนการจัดทำไฟล์นำส่งเงินเข้ากองทุน (ประจำเดือน)
   ตัวอย่างไฟล์นำส่งเงิน วพบ.
   การประชุม Video Conference ชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                            พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มาช่วยราชการหรือมาปฏิบัติราชการที่สำนักเขตสุขภาพ     
( ว 554 / 18 สิงหาคม 2559 )  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
( ว 553 / 18 สิงหาคม 2559 )การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
( ว 552 / 18 สิงหาคม 2559 )    

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
( ว 1784 / 18 สิงหาคม 2559 )

 ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขอให้ทุกหน่วยงาน  ส่งภาพถ่ายบุคลากรอาวุโส ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 เพื่อใช้ในการจัดทำ VTR ประกอบพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทาง E-mail : moph70959@gmail.com ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559    
คลิ๊กลงทะเบียนที่นี่ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559   

( ว 1767 / 17 สิงหาคม 2559 )      
   
รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์ขอเชิญประชุม VDO Conference

ว 1764 / 17 สิงหาคม 2559 ) 
ชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมผ่านระบบ VDO Conference (Polycom) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ดังนี้
1. ความคืบหน้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2. แนวทางการจัดทำไฟล์ข้อมูลสมาชิก
3. การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการนำส่งเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยผ่านระบบ 
VDO Conference
ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปการกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
( ว 1750 / 15 สิงหาคม 2559 )   
      คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1322/2559
                              เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
  จำนวน    58 ราย
     คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2475/2559
                              เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
    จำนวน   30 ราย  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณา
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์ และ
แสดงวิสัยทัศน์ 

( ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 )   

   กำหนดเวลาสอบสัมภาษณ์ 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
     การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2559
( ว 1749 / 15 สิงหาคม 2559 )    การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)
พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

( ว1747 / 15 สิงหาคม 2559)   

   มติตัดโอนจัดสรร พวช. รอบ 2 ปี 2559
   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของ สป.
   บัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายสมาชิก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
   กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(ประกาศ ณ วันที่  9 สิงหาคม 2559)    


นวก.สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้ารเวชกิจฉุกเฉิน)
     
     


ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559   

( ว 1723 / 10 สิงหาคม 2559)      
   
รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

(ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559)  สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง
(ว 1678 / 5 สิงหาคม 2559)  
    แบบฟอร์มรายงานขอมูลข้าราชการในสังกัด


ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโอนเงินมาให้เพื่อดำเนินการ
เบิกจ่ายว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

(ว 1664 / 4 สิงหาคม 2559)  

 

ด่วนมาก
การรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(ว1497 / 12 กรกฎาคม 2559)

     ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
     วิธีปฏิบัติและตัวอย่างการให้สัปทานตามระเบียบ
      แบบรายงาน  ม.33
      แบบรายงาน ม 35
      แบบนำเสนอ แบบ ม.33
      แบบนำเสนอ แบบ ม.35
      ตัวอย่าง - การจัดทำแผน ม.35
ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลตอบกลับตามแบบฟอร์มที่กำหนดทาง
E-mail:sunha.person.moph @ hotmail.com

ด่วนมาก
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ว 1651/ 3 สิงหาคม 2559)   
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559)  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รับข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1037
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

 

           

 

 

ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน
แพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร
ประจำปี 2559
การจัดสรรแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร ประจำปี 2559
          
                   25 ก.ค.59

(ปรับปรุง 14 มี.ค.59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 18 ก.พ.59

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


 10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2559 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา