หน้าหลัก
  รับสมัคร       27 ส.ค.58
         ข้าราชการ
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
   จุลสาร
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม       
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        26 สิงหาคม 2558
       
   ติดต่อเรา 15 มิถุนายน 58

ปรับปรุงเมื่อ
23 สิงหาคม 58                                     
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.ยืนยันมติยกเลิกการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
( ว 700 / 31 ส.ค.2558)
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทุกเขต
( ว 570 / 31 ส.ค.2558 )


ก.พ.มีมติไม่อนุมัติให้ย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
(ว 699 / 31 ส.ค.2558)
เรียน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทุกเขต
(ว 569  / 31 ส.ค.2558)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  และชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)
เรื่อง  กำหนด วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

(ประกาศ  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)

กำหนดการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 )
ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
(ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558)

( ว 685 / 24 สิงหาคม 2558 )

ด่วน!!! กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2558
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผน
กำลังคนด้านสุขภาพ รพศ./รพท. จำนวน 2 รุ่น

         รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เขตสุขภาพที่ 1 - 4 ,6 และ 9
         รุ่นที่ 2 วันที่   1  กันยายน 2558 เขตสุขภาพที่ 5, 7 - 8 และ 10 - 12

                กลุ่มเป้าหมาย
                1. CHRO และทีม = 3 ราย
                2. สสจ. (9ว หรือ 9ส และผู้รับผิดชอบ HRD และ HRM) = 3 ราย
                3. รพศ./รพท. (รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์หรือหัวหน้า พรส. ที่ได้รับมอบหมายให้วางแผน
                     กำลังคน และหัวหน้าพยาบาล และผู้รับผิดชอบ HRD และ HRM) = 4 ราย

ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี ตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยา
สายใต้ใหม่ (เก่า) กรุงเทพฯ

           หนังสือเชิญประชุม
           โครงการ
           กำหนดการ
           แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
                - รุ่นที่ 1
                - รุ่นที่ 2
           แบบฟอร์มการจองห้องพัก (โปรดสำรองห้องพักด่วน เนื่องจากมีจำนวนจำกัด)
           แผนที่

         เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการประชุม
           ข้อมูลผลงานของโรงพยาบาล
           แผนบริหารบุคลากร
           ตารางภาระงาน
           ตารางจ้างเหมา 5 งาน
           ให้โรงพยาบาลเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โรงพยาบาลละ 1 เครื่อง
           ให้เขตสุขภาพเตรียมเครื่อง LCD เขตละ 1 เครื่อง

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2558
( ว 673 / 19 สิงหาคม 2558 )
                  ตรวจสอบรายชื่อ
การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
( ว 674 / 19 สิงหาคม 2558 )
ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

( ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 )
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1320 / 2558  ลงวันที่17 สิงหาคม 2558
เรื่อง   ย้ายข้าราชการ 5 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1811 / 2558  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เรื่อง   แต่งตั้งข้าราฃการให้รักษาราชการแทน 4 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1319 / 2558  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้า
กลุ่มภารกิจและข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

( ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 )
ขอให้ตรวจสอบงบดำเนินงานของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
( ว 667 / 14 สิงหาคม 2558 )
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)
การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )
 

รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

( ว 690 / 26 สิงหาคม 2558 )
              ใบสมัครฯ
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 5 ชั้น 3 (เตรียมเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาประวัติการรับราชการ
(ก.พ.7) สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ) กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณฐาปนี โทร 0 2590 1416

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครตัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2558
โรงพยาบาลระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2558
โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย / รับโอน
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  นักโภชนาการปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานโสตทัศน-
ศึกษาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2558
สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ดูรายละเอียดได้ที่ www.dms.moph.go.th
หรือ www.dms.moph.go.th/hrm หรือ http://job.dms.moph.go.th
( ที่ สธ 0319 / ว 416 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558)
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

รับสมัครย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลทั่วไป

( ว 616 / 22 กรกฎาคม 2558 )
                      ใบขอย้ายฯ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558

                


 ขยายเวลารับสมัคร 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 5 ชั้น 3 (เตรียมเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาประวัติการรับราชการ
( ก.พ.7 ) สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ) กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
               ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชนี โทร 0 2590 1418 
                แบบฟอร์ม
                 หน้าที่ความรับผิดชอบ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558

โรงพยาบาลสิชล รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์
จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง 19945
ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนครนายก
จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อ  โทร. 084-5559065กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์
รับย้าย รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558กลุ่มงานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ท่านใดสนใจให้
Download ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลและจัดส่งทาง

Email : pookpae@yahoo.com หรือ หากมีข้อสงสัยติดต่อ
คุณพจนีย์และคุณฉวีวรรณ โทร 0 2590 1341 และ 0 2590 1354

         
                 ใบสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

   

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ค. 58)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


 
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา