หน้าหลัก
  รับสมัคร         (up 26 ต.ค. 59)
        ข้าราชการ            
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ     (up 10 ส.ค 59)
        ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                     (up 27 ก.ย.59)
   จุลสาร      (up  21 ม.ค.59)
         การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม     
        ข้าราชการ   (up  28 มิ.ย.59)

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว

        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                   (up  26 กันยายน 58)
       
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 15 มิถุนายน 58 )


up   5 ตุลาคม 2559     รับสมัคร / คัดเลือก / บรรจ
up 13 ตุลาคม 25597 ตุลาคม 2559
     20 ก.ย.59

                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                         
ตรวจสอบราคากลาง

21 ต.ค. 59


         
เรียน     ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง      การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
            ที่มีประสบการณ์ (ประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
            ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
( ว 2303 / 20 ตุลาคม 2559 )
  

การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
( ว 2327 / 26 ตุลาคม 2559 )
 

เรื่อง  แนวทางซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่งเงินเข้ากองทุน 

ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุม VDO Conference
( ว 2317 / 25 ตุลาคม 2559 )
 

ติดตามการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมผ่านระบบ
VDO Conference (Polycom) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป.เพื่อติดตามการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จึงขอเชิญผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง (งานการเจ้าหน้าที่และงานการเงิน)
เข้าร่วมประชุม VDOConference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับการนำ
ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยผ่านระบบ VDO Conference
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
( ว 2304 / 20 ตุลาคม 2559 )  
 

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2
   ขั้นตอนการดำเนินการฯ
คำสั่ง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3165 / 2559
เรื่อง   ย้ายข้าราชการ   
คำสั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559
     

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( ว 2301 / 20 ตุลาคม 2559 )
 

   คำสั่งสำนักกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1793 / 2559
                            ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3161 / 2559
                            ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3164 / 2559  
                            ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ขอให้แก้ไข หรือ ชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
ประจำเดือน กันยายน 2559
( ว 2263 / 18 ตุลาคม 2559 )
 

   สำเนาส่ง
   เอกสารแนบ เดือน กันยายน 2559


ด่วนที่สุด
รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
( ว 2271 / 18 ตุลาคม 2559 )
 

     ใบสมัคร

ด่วนที่สุด
รับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักทรัพยากรบุคคล) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก
( ว 2270 / 18 ตุลาคม 2559 )
     

    ใบสมัคร
 


การนำเงินเข้าบัญชีสมาชิกและส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ของสมาชิกบรรจุใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2559
( ว 2254 / 17 ตุลาคม 2559 )  

    ติดตามข้อมูลสมาชิก กบข. บรรจุใหม่มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์
                            ( ว 4490/ 2559 / 30 กันยายน 2559 )

    รายชื่อสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ที่มีข้อมูลที่อยู่ไม่สมบูรณ์
                             เดือนกันยายน 2559การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
และนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ) 

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

( ว 2245 / 14 ตุลาคม 2559 )  
         ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          ใบสมัคร

ประกาศรับสมัครรองอธิบดีกรมต่างๆ 8 ตำแหน่ง
( ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 )  
    แบบฟอร์มใบสมัคร
    หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง

ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการปี 2559
ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอาย
ทาง www.doe.go.th/elderly
(ว 2197 / 7 ตุลาคม 2559 )
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป

( ว 2196 / 7 ตุลาคม 2559 ) 
  โครงสร้างโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
  FTE 2 สายวิชาชีพ
  กรอบศูนย์แพทย์ศึกษา และสายสนับสนุน (Back office)
  แบบฟอร์มสรุปกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างสายงาน
                           และกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง

                         ( แก้ไขเพิ่มเติม )
รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประชุม


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นิติกร

( ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 )  
คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 36 / 2559
เรื่อง    แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          แทนอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ

( คำสั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 )  

การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

( ว 2158 / 4 ตุลาคม 2559 ) 
  เรื่อง การเร่งรัดให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
  เรื่อง การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ประจำปี 2558
  รายชื่อเข้าเฝ้าฯ
 แบบฟอร์มการขอรับบัตรเข้าเฝ้าฯ
  แบบแสดงบัตรเพื่อประกอบการขอรับภาพถ่ายพระราชทาน
  ภาพถ่ายประกอบขอรับภาพถ่ายพระราชทาน (ชั้น ป.ม.)
  การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
( ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ) 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รับข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1037
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

 

           

 

 


          
                  25 ก.ค.59

(ปรับปรุง 14 มี.ค.59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


up   เมื่อ 18 ก.พ.59

 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


up  10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ
การคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558


กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา