หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        11 เมษายน 2557
       

ปรับปรุงเมื่อ
4 ธันวาคม 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วนที่สุด
ซ้อมความเข้าใจการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เกินกว่าจำนวน
ที่ควรมีตามกรอบอัตรากำลัง

( ว 1027 / 19 ธันวาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ (เพิ่มเติม)

( 7,547 รอบ 3 )
( ว 1026 / 19 ธันวาคม 2557 )
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ด่วนที่สุด
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2558
( ว 1024 / 18 ธันวาคม 2557 )
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักโภชนาการ (ด้านบริการทางวิชาการ) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

( ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 )
ด่วนที่สุด
การจัดสรรตำแหน่งว่าง เพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

( ว 1013 / 16 ธันวาคม 2557 )
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
โดยยื่นเอกสารใบสมัครฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โทร. 0 2590 1422, 1413
             ใบสมัครฯ

ด่วน
ขอให้จังหวัดดำเนินการสำรวจ และจัดทำบัญชีแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากแพทยสภา และทันตแพทยสภาซึ่งสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งตัวไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 และประสงค์
จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามรายละเอียดหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 640 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
โดยส่งให้กลุ่มงานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อรวบรวมเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่งเป็นการชั่วคราว (รอบสุดท้าย) หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า
ส่วนราชการต่างๆ ได้ดำเนินการแจ้งปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว สำหรับแพทย์
ทันตแพทย์ที่จบช้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการ จัดทำบัญชีเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

จัดส่งข้อมูลได้ที่ E-mail : สายงานแพทย์ took_naan@hotmail.com
                         สายงานทันตแพทย์ jariya-09@hotmail.com

การรับรองคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
และปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

( ว 991 / 11 ธันวาคม 2557 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558
กรมอนามัย รับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ( ศึกษา )
ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.anamai.moph.go.th
ด่วนที่สุด
ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพิ่มค่าจ้าง
และสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2557
แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(ว 980/ 3 ธันวาคม 2557)
โดยบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบให้แล้วเสร็จในวันที่ 10 ธันวาคม 2557
ด่วนที่สุด
ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพิ่มค่าจ้าง
และสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2557
แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(ว 979/ 3 ธันวาคม 2557)
โดยให้ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวไปให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 10 ธ.ค.57
ด่วนมาก
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
เรื่อง   กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 977 / 3 ธันวาคม 2557)
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ
ระดับสูง

(ว 978 / 3 ธันวาคม 2557)

                  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(แก้ไข 11 ธันวาคม 2557)
                  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ประกาศ
เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง นักวิชาการพยาบาล

( ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 )
การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)
รับสมัครคัดเลือกรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
( ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 )
          ใบสมัคร

การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
( ว 1025 / 18 ธันวาคม 2557 )
แนวทางปฏิบัติในการรับและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์
เหรียญ หรือตราของต่างประเทศของสหราชอาณาจักร

( ว 1008 / 16 ธันวาคม 2557 )

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ย. 57)

ปรับปรุง 8 เม.ย.57


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


รายชื่อผู้แทน ก.พ.ที่ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ว 16/11 ธ.ค.51


  เมื่อ 17 ต.ค. 56

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2555 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา