หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        11 เมษายน 2557  

ปรับปรุง   
12 พฤศจิกายน 56   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 )
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 218 / 18 เมษายน 2557 )
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

( ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2557 )
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2557

( ว 388 / 18 เมษายน 2557 )
ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และขอความร่วมมือในการตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิดของลูกจ้างประจำ กับบัตรลูกจ้างประจำ
รายชื่อทุกราย

( ว 387 / 18 เมษายน 2557 )


รายชื่อ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2557

แพทย์จับฉลาก แพทย์ odod แพทย์ชนบท

แพทย์พี่เลี้ยง

 

ด่วนที่สุด
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
( ว 366 / 9 เมษายน 2557 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
ประจำปี 2557

( ว 354 / 3 เมษายน 2557 )
                  หลักเกณฑ์การขอพระราชทานฯ
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ และเจ้าพนักงานธุรการ

( ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2557
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ
ประจำปี 2557
(ปรับปรุงแก้ไข)
( ว 362 / 8 เมษายน 2557 )
ด่วนที่สุด
การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.) มหาวชิรามงกุฏ ( ม.ว.ม.)
และประถมภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.) ประจำปี 2556

( ว 361 / 8 เมษายน 2557 )

ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
( ว 321 / 27 มีนาคม 2557 )
                มาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ

ด่วนที่สุด
ขอสำรวจข้อมูลตำแหน่งทันตแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน (ที่ปฏิบัติงาน ตาม จ.18) และข้อมูล
การเปิดให้บริการคลินิกทางทันตกรรมในโรงพยาบาลชุมชน

( ว 308 / 25 มีนาคม 2557 )

             แบบฟอร์ม

การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป      เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

ด่วนที่สุด
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2556

( ว 355 / 4 เมษายน 2557 )
ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และขอความร่วมมือในการสำรวจรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

( ว 177 / 17 มีนาคม 2557 ) **ส่วนกลาง**


ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และขอความร่วมมือในการสำรวจรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

( ว 287 / 17 มีนาคม 2557 ) ** แจ้งจังหวัด**


ด่วนที่สุด
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ชุดถาวร)
แก้ไข 4 เมษายน 2557
( ว 152 / 10 มีนาคม 2557 )

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2557

15 พฤศจิกายน 56

ปรับปรุง 8 เม.ย. 57  11 พฤศจิกายน 2556


            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก
คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


ปรับปรุงเมื่อ 11พฤศจิกายน2556

ขั้นตอนการขอผ่อนผันการ
การเข้ารับราชการทหารของ
นักศึกษาแพทย์ทุนรัฐบาล
ที่จะสำเร็จการศึกษา
ในเดือนมีนาคม 2557

  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


รายชื่อผู้แทน ก.พ.ที่ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ว 16/11 ธ.ค.51

(ปรับปรุงเมื่อ 17 ต.ค. 56)

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ
ตุลาคม 2556 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา