หน้าหลัก
  รับสมัคร     27 พ.ค. 59
         ข้าราชการ            
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
              3 พฤษภาคม 59
   จุลสาร       21 ม.ค.59
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม       
        ข้าราชการ

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว

        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        22 กันยายน 2558
       
   Download  
   ติดต่อเรา15 มิถุนายน 58


  24 พฤษภาคม 2559         27 พฤษภาคม 2559


ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการตัดเลือกในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / นักทรัพยากรบุคคลปฏบัติการ และ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ กรณีพบความผิดปกติ
ของข้อมูลให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ และแจ้งผลการตรวจสอบไปยัง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

( ว 1063 / 26 พฤษภาคม 2559 )     

    สิ่งที่ส่งมาด้วย  1 - 3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์    
( ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 )  


หนังสือเวียนแจ้งจังหวัดเรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
( ย้าย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หมุนเวียน ปี 2559 )
( ว 1036 / 23 พฤษภาคม 2559)    แก้ไข

   บัญชีสำรวจข้อมูลประกอบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   914 / 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  จำนวน 3 ราย ( แพทย์)


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1366 / 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  จำนวน 178 ราย ( แพทย์)

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1368 / 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  จำนวน 195 ราย (ทันตแพทย์)


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1369 / 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  จำนวน 163 ราย (เภสัชกร)


หนังสือเวียนแจ้งจังหวัด เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( ว 1026 / 19 พฤษภาคม 2559)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 889 / 2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน  4 ตำแหน่ง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1314 / 2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน  23 ตำแหน่งการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
(ป.ม.) ประจำปี 2558

( ว 1027 / 19 พฤษภาคม 2559)   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ  ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

(ว 1035 / 23 พฤษภาคม 2559)     
เรียน  นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด  / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
          โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ  ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

(ว 301 / 23 พฤษภาคม 2559)    
เรียน  อธิบดีกรมทุกกรม / หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2559 

    รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 2559


ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาเภสัชกรเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2559 

      รายชื่อนักศึกษาเภสัชกร ปี 2559   ปรับปรุงใหม่


รายชื่อนักศึกษาแพทย์เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี พ.ศ. 2559      
      1.แพทย์จับฉลากทั่วไป
       2.นักศึกษาแพทย์ CPIRD
       3.นักศึกษาแพทย์ ODOD
       4.นักศึกษาแพทย์ Fammed
       5.ข้าราชการลาเรียน
        6.นักศึกษาแพทย์พี่เลี้ยง
        7.นักศึกษาแพทย์ทุนมหาดไทย
        8.นักศึกษาแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก
        9.นักศึกษาแพทย์โครงการกรมฯ
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน เมษายน 2559   
( ว 958 / 16 พฤษภาคม 2559)   
           รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 380 / 16 พฤษภาคม 2559)    
    ใบสมัคร


การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
(ว 982 / 16 พฤษภาคม 2559)   

   ใบสมัครประกาศกำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ)
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กองคลัง กรมการแพทย์

(ว 931 / 10 พฤษภาคม 2559)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์
(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน

( ว 946 / 11 พฤษภาคม 2559)    ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิดบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  และ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม  2559)      


แผนที่ ผังห้องสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
     
        ผังที่นั่งสอบ  รอบเช้า
        ผังที่นั่งสอบ รอบบ่าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
   
และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ ประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์)   
(ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559)


การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)
พนักงานราชการ   ลูกจ้างประจำ  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
สายงานพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับราชการ

(ว 895 / 4 พฤษภาคม 2559)       

      บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง   
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ    
เรื่อง    การประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559   
      เขตสุขภาพที่ 1
      เขตสุขภาพที่ 2
      เขตสุขภาพที่ 3
       เขตสุขภาพที่ 4
      เขตสุขภาพที่ 5   ปรับปรุงใหม่
       เขตสุขภาพที่ 6
       เขตสุขภาพที่ 7
       เขตสุขภาพที่ 8
       เขตสุขภาพที่ 9
       เขตสุขภาพที่ 10  
       เขตสุขภาพที่ 11
       เขตสุขภาพที่ 12 
   
ขอความเป็นธรรมและขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยาข้าราชการ
กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555

(สธ 0201.039/12114  ลงวันที่ 20 เมษายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ )
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  เขตสุขภาพที่ 9 และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) เขตสุขภาพที่ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559)

  1. ผลการจัดสรร รพช.เปิดใหม่
  2. ผลการจัดสรร รพ.ยกฐานะ    แก้ไข 21 เม.ย.59
  3. ผลการจัดสรร รพศ./รพท ขาดแคลน
  4. ผลการจัดสรร รพช.ที่มีความขาดแคลน     แก้ไข29เม.ย59
  5.  คู่มือการบันทึกข้อมูลจัดสรรในระบบบริหารงานบุคคล
 

  6.  สรุปผลการจัดสรร    แก้ไข 10  พ.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
รับข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1037
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     เมื่อวันที่  27 พ.ค..59

 

           

 

 ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ประจำปี 2559


(ปรับปรุง 14 มี.ค.59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 18 ก.พ.59

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


 19 พ.ย.58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2559 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา