หน้าหลัก
  รับสมัคร         (up 23 ม.ค. 60 )
        ข้าราชการ            
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ     (up 9 ม.ค. 60)
        ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                     (up 11 ม.ค. 60)
   จุลสาร      (up  21 ม.ค.59)
         การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม     
        ข้าราชการ   (up  28 มิ.ย.59)

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว

        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                   (up  26 กันยายน 58)
       
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 28 พ.ย. 59 )


up  13 ม.ค. 60    รับสมัคร / คัดเลือก / บรรจุ
up19 ม.ค. 6030 พ.ย.59
     20 ก.ย.59

                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                         
ตรวจสอบราคากลาง

23 ม.ค. 60


กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ นักบริหารระดับต้น
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560

( ว 155 / 18 มกราคม 2560 )

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
( ว 126 / 17 มกราคม 2560 )คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 106 / 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
( สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 )


กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน
เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

( ว 17 / 5 มกราคม 2560 )

ผังห้องสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท),
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดดังนี้
ผังสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผังสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผังสอบมหาวิทยาลัยรังสิต

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2560 ( กรมต่างๆ )

( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์
ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 83 / 12 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 82 / 12 มกราคม 2560 )

ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
และชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 81 / 12 มกราคม 2560 )

 


ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

( ว 80 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเหริยญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
และชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)

( ว 24 / 12 มกราคม 2560 )

แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป (ยกฐานะ) สป.
ขอให้ รพท.(ยกฐานะ) ทุกแหน่งเก็บภาระงาน (ยกเว้นงาน OP_cal, ER_cal, ใบสั่งยา OPD, ICU Need_day, ใบสั่งยา IPD, c/s, Lab เก็บตัวอย่าง)
เพื่อประกอบการพิจารณากรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง
และจัดส่งให้ สป.ทาง 
E-mail: joy010214@hotmail.comภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

แก้ไขปรับภาระงาน FTE_2.5 รพศ., รพท. (ยกฐานะ)


ด่วนที่สุด
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2558 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

(ว 52 / 10มกราคม 2560 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตารางกำหนดเวลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

1. บัญชีจัดสรรให้ข้าราชการ


2.บัญชีจัดสรรให้ลูกจ้างประจำ

3. บัญชีจัดสรรให้พนักงานราชการ

4.
ยอดรวมจัดสรรทั้งหมด
ด่วนที่สุด
การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2558 ( กรมต่าง ๆ)

(ว 38 / 10มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด 
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 18 / 10 มกราคม 2560 )

ด่วนที่สุด 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 51 / 10 มกราคม 2560 )

ด่วนที่สุด
จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน

( ว 14 / 10 มกราคม 2560 )
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

( ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 )
แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคลและผลงาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

ด่วนที่สุด 
การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์
( ว 38 / 9 มกราคม 2560 )

ด่วนที่สุด 
การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลศูนย์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้โรงพยาบาลศูนย์ นำกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพและสายสนับสนุน (Back Office) ตามที่ สป. เห็นชอบแล้วจัดลงกลุ่มงานตามโครงสร้างตามแบบฟอร์มและส่งให้ สป. ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1. กรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพ
2. กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน (Back Office) 
3.แบบฟอร์มการจัดกรอบอัตรากำลังลงกลุ่มงานตามโครงสร้าง


บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
( ว 337 / 31 สิงหาคม 2559 )

แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7


ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

ใบสมัคร


ด่วน! ร.พ.สามโคก รับย้ายแพทย์ 2 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลสามโคก อยู่ห่าง ม.ธรรมศาสตร์ 5 กม. และห่างจาก ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
เพียง 15 กม. ใกล้ทางด่วนอุดรรัถยา 3 กม./ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 200 คน/วัน
เป็น รพ. ขนาด 10 เตียง ขณะนี้มีแพทย์ประจำอยู่ 3 คน (รวมผู้อำนวยการ )
สามารถ refer ได้ง่าย มีบ้านพักแพทย์ สนใจติดต่อ 081-8433372, 086-3932089ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน-ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท
ี่ http://moph.go.th/ops/audit
( รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มกราคม 2560 )


โรงพยาบาลนครนายก
มีความประงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบำรุงรักษา โรงพยาบาลนครนายก  
นใจติดต่อ  โทร. 084-5559065 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยวิธีสอบราคา
( ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 )
 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รับข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1037
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

 

           

 

 


          
               up 2 พฤศจิกายน 2559
               

(ปรับปรุง 4 พ.ย..59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.
up 8 พ.ย. 59

 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


up  10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ
การคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558


กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา