หน้าหลัก
  รับสมัคร         (up 20 ก.พ. 60 )
        ข้าราชการ            
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ     (up 9 ม.ค. 60)
        ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                     (up 21 ก.พ. 60)
   จุลสาร      (up  21 ม.ค.59)
         การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม     
        ข้าราชการ   (up  28 มิ.ย.59)

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว

        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                   (up  26 กันยายน 58)
       
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 28 พ.ย. 59 )


up  13 ม.ค. 60    
รับสมัคร / คัดเลือก / บรรจุ
up 20 ก.พ. 60
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ
UP 21 ก.พ. 60

30 พ.ย.59
     1ก.พ.60

                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                         
ตรวจสอบราคากลาง

23 ม.ค. 60เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

( ว 489 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 15.39
กลุ่มงานเทคนิค ( ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (วิชาการเศรษฐกิจ)
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (วิศวกรรมโยธา)
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (วิศวกรรมเครื่องกล)

ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำปี 2560

( ว 487 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 14.30

ด่วนที่สุด
เรียน อธิบดีทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 93 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 13.54
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัคร
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

( ว 491 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 13.20
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 452 / 2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ด่วนที่สุด
เร่งรัดการเพิ่มค่าจ้างประจำปีและการให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้าง
ยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กำหนด ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง

( ว 475 / 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 10.20

ด่วนที่สุด
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( โรงพยาบาลนครนายก )

( ว 440 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 16.11
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )

(ว 435 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 09.50
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทึ่ 46/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 430/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560


ด่วนที่สุด

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )

( ว 117 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 09.50
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทึ่ 46/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 430/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน มกราคม 2560

( ว246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 15 feb 60 : 14.06
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ม.ค. 60
ตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ม.ค. 60

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 15 feb 60 : 09.18

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก,
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร,
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
สิ่งที่ส่งมาด้วย / Post 14 feb 60 : 11.24
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

( ว 395 / 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 10 feb 60 : 11.34
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 390 / 2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12
เรื่อง จัดสรรตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

( ว 93 / 9 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 9 feb 60 : 11.34
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การบริหารตำแหน่งว่าง

( ว 379 / 9 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 9 feb 60 : 11.00
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้ตรวจราชการกระทรวง )

(ว 271 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 8 feb 60 : 15.22
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้ตรวจราชการกระทรวง )

( ว 66 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 8 feb 60 : 15.20
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

สำรวจข้อมูลความต้องการและยืนยันข้อมูลทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

( ว 328 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 8 feb 60 : 09.56
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการรับการจัดสรรทันตแพทย์ฯ ผู้ทำสัญญา ประจำปี พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการจัดสรรเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
เกณฑ์และแนวทางการจัดสรรทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
/ Post 7 feb 60 : 16.35
( ว 345 / 7 กุมภาพันธ์ 2560 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม
และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
/ Post 7 feb 60 : 16.35
( ว 86 / 7 กุมภาพันธ์ 2560 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( ตำ แหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ราย )

( ว 329 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 6 feb 60 : 15.03
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 140/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 141/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560


เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม
และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( ตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ราย )

( ว 82 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 )/ Post 6 feb 60 : 14.56
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 140/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 141/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 /
Post 3 feb 60 : 17:37 
 ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คำร้องขอยืนยันการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
เรียน การเจ้าหน้าที่ สสจ./รพศ/รพท.
เรื่อง วิธีการบันทึกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงฯ (ว 347) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
สำหรับส่วนราชการที่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ไปแล้วยังไม่ได้ทำคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในระบบ HROPS ขณะนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรมและจัดทำคู่มือวิธีการนำเข้าข้อมูลคำสั่งดังกล่าวแล้ว ส่วนราชการสามารถเข้าไปดำเนินการ
ให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมข้อมูลในการนับวงเงิน ณ 1 มีนาคม 2560 ที่ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์คู่มือรูปแบบเอกสาร (PDF) และ ภาพเคลื่อนไหว (VDO) มาพร้อมนี้

https://www.youtube.com/watch?v=87Y7RG3uDcA&feature=youtu.be
/ Post 1 feb 60 : 14.47
วิธีการนำเข้าคำสั่งขั้นสูง
รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559
( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 1 feb 60
: 11.00
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ธ.ค. 59.
ตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ธ.ค. 59 3 feb 60 : 12.03ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

( ว 284 / 1 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 1 feb 60 : 10.00
รายงานการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2559
( ว 268 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 1 Feb 60 : 09.30
บัญชีรายงานการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 266 / 31 มกราคม 2560 )

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ใบสมัคร 2 Feb 60 : 15.45


เกณฑ์การพิจารณารับย้ายทันตแพทย์และเภสัชกรใน สสจ.
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์
ที่เขตสุขภาพ

( ว 194 / 24 มกราคม 2560 ) 7 feb 60 : 11.00 ( หน้า 7 )
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 )

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 )
ตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 )

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
/ Post 10 feb 60 : 10.15

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน / ย้าย
ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ

( ระยะเวลาขยายรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 )
/ Post 6 feb 60 : 11.12

30/01/2560
แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2559
 
 
>>> Link แบบสอบถามออนไลน์ <<<
https://goo.gl/forms/AM1icubpB92A4cb93


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

( ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 )

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

ใบสมัคร


ด่วน! ร.พ.สามโคก รับย้ายแพทย์ 2 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลสามโคก อยู่ห่าง ม.ธรรมศาสตร์ 5 กม. และห่างจาก ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
เพียง 15 กม. ใกล้ทางด่วนอุดรรัถยา 3 กม./ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 200 คน/วัน
เป็น รพ. ขนาด 10 เตียง ขณะนี้มีแพทย์ประจำอยู่ 3 คน (รวมผู้อำนวยการ )
สามารถ refer ได้ง่าย มีบ้านพักแพทย์ สนใจติดต่อ 081-8433372, 086-3932089ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยวิธีสอบราคา
( ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 )
 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รับข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1037
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

 

           

 

 


          
               up 2 พฤศจิกายน 2559
               

(ปรับปรุง 4 พ.ย..59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.
up 8 พ.ย. 59

 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ

up  10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558


กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา