รับสมัครพนักงานราชการ  (Up 20 มี.ค. 60)
กฎระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ (up 23 มี.ค. 60)
ลูกจ้างประจำ (up 23 ก.พ.60)
ลูกจ้างชั่วคราว (up 23 ก.พ.60)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (up 15 มี.ค.60)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การบรรจุกลับ
การโอน
การย้ายและการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์ม
ข้าราชการ  (up  28 มิ.ย.59)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(up  28 ก.ย.58)
จุลสาร (up  17 มี.ค. 60)
   Download  
   ติดต่อ เรา       ( up 28 พ.ย. 59 )
รับสมัคร / คัดเลือก / บรรจุ
up 24 มี.ค. 60
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


แบบฟอร์ม MOPH-ERM

13 มีนาคม 2560

     1 ก.พ.60
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                         
ตรวจสอบราคากลาง

22 มีนาคม 60

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560
( ว 848 / 22 มีนาคม 2560 ) / Post 22 march 60 :15.33
การสำรวจความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
(ว184 / 21 มีนาคม 2560) / Post 22 march 60 :09.29

เรียน
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS )
เรื่อง ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ HROPS ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS ) ปี 2560
( ทั้งนี้ กรอกแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 เมษายน 2560 ) ตอบแบบสำรวจได้ที่ http://goo.gl/Er0x9f
/ Post 21 march 60 :15.50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

(ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560) / Post 21 march 60 :13.30
ประกาศจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )

(ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ) / Post 21 march 60 :10.00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดวันเวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
( ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 ) / Post 20 march 60 : 15.58

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด/ ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ หัวหน้างานสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( จำนวน 6 ตำแหน่ง )
( ว 772 / 16 มีนาคม 2560 ) / Post 16 march 60 : 11.05
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัคร
รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 16 march 60 : 10.34
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ประจำเดือน กพ. 60
ขอให้แก้ไข หรือชี้แจงความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือน ก.พ. 60
เรียน อธิบดีทุกกรม/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรพยาบาลทั่วไป/ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก/ ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 156 / 15 มีนาคม 2560 ) / Post 15 march 60 : 10.54
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 370/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 371/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
(ที่ สธ 0201.032/ว 717 ลว. 10 มี.ค. 2560) / Post 15 march 60 : 09.59
   แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลฯ
เขต 1 เขต 4 เขต 7 เขต 10
เขต 2 เขต 5 เขต 8 เขต 11
เขต 3 เขต 6 เขต 9 เขต 12

เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( จำนวน 6 ตำแหน่ง )

( ว 744 / 14 มีนาคม 2560 ) / Post 14 march 60 : 10.13
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ
การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง
/ Post 13 march 60 : 13.36
(ว 665 / 7 มีนาคม 2560 )
บัญชีแสดงตำแหน่งข้าราชการฯ ที่ ก.พ. เห็นชอบให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน

( ว 460 / มีนาคม 2560 )/ Post 13 march 60 : 10.04
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

(ว 718 / 10 มีนาคม 2560 ) / Post 10 march 60 : 14.09

ขอติดตามการบันทึกข้อมูลข้าราชการในระบบ HROPS

( ว 697 / 9 มีนาคม 2560 ) / Post 9 march 60 : 14.38
แบบฟอร์มการบันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคคลกรฯ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ Post 8 march 60 : 15.10
( ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 )

แก้ไขการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการแก้ไขกรอบ
อัตรากำลังโดยนำกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office) ตามที่
สป. เห็นชอบแล้ว นำมาจัดลงกลุ่มงานตามโครงสร้างตามแบบฟอร์มที่ส่งมา โดยให้
โรงพยาบาลที่มีข้อมูลกรอบอัตรากำลังที่ต้องแก้ไข ( เฉพาะสายงานที่ไม่ตรงกับกรอบ
FTE ที่สป. เห็นชอบ) ดำเนินการดังนี้
1. นำข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพจากแผ่นงาน "กรอบวิชาชีพ" และ "กรอบ Back Office"
มากรอกลงในแผ่นงาน "สรุปกรอบ"ช่อง"จำนวนกรอบมติคณะกรรมการ"ให้ครบตามโรงพยาบาลของตนเอง
( ตามสายงานที่ต้องแก้ไข)
2. กรอกข้อมูลอัตรากำลังลงในแผ่นงาน "โครงสร้าง" โดยพิจารณาข้อมูลในแผ่นงาน
"สรุปกรอบ" ให้เท่ากับกรอบ (แผ่นงาน "สรุปกรอบ" ชอง "ผลต่าง" มีค่าเป็น 0)
และส่งกลับคืนให้ สป. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทาง E-mail: v3.manpower@hotmail.com
โทร 02590 1341, 02590 1356
/ Post 8 march 60 : 14.47
แบบฟอร์มโครงสร้างจัดกรอบอัตรากำลัง
สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี พ.ศ. 2560
( ว 143 / 6 มีนาคม 2560 ) / Post 7 march 60 : 14.55
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560
การบันทึกข้อมูลคำสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนดรับราชการต่อไป
/ Post 7 march 60 : 11.45
(ว 633 / 6 มีนาคม 2560 )


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ข้าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง และการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

( ที่ สธ 0201.0311/ว 634 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560) / Post 7 march 60 : 10:53
Download ข้าราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
Download ลูกจ้างประจำ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560)การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง

( ว 632 / 6 มีนาคม 2560 ) / Post 7 march 60 : 10: 22
คู่มือรายละเอียดการรับรองคุณวุฒิ ตามหัวข้อหนังสือเวียน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
( ด้านบริหารสาธารณสุข ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 635 / 6 มีนาคม 2560 ) / Post 6 march 60 : 14: 48
ประกาศรับสมัคร
แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก


เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมตรี
บันทึก สป. ที่ สธ 0201.0312/ว 130 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.51

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ที่ สธ 0201.0312 / ว 581 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.52

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 302 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
Post 28 feb 60 : 15.52

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 303 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง โอนข้าราชการ จำนวน 1 ราย Post 28 feb 60 : 15.53
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 304 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย Post 28 feb 60 : 15.53
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
( ระยะเวลารับ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 )

Post 24 March 60 : 09.25
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 )
Post 21 March 60 : 16.14
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 )
Post 17 Mar 60 : 15.30
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับโอน- รับย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายสน ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 8 จำแหน่ง ทั้ง 8 เขต

 รายละเอียด http://wops.moph.go.th/ops/audit/index.htm
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2560 )
Post 16 Mar 60 : 11.50
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รับย้าย - รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มีนาคม 2560 )Post 13 Mar 60 : 16.15
ประชาสัมพันธ์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน จำนวน 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.nvi.go.th
( ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 )

ประชาสัมพันธ์ด่วน!!
โรงพยาบาลนครนายก รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งเภสัชกร  
จำนวน  1 อัตราสนใจติดต่อ    กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 3 โรงพยาบาลนครนายก  
โทรศัพท์  037-311150-152  ต่อ 254 หรือ 084-5559065 / Post 23 feb 60 : 16.15

โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
ใบสมัคร

ด่วน! ร.พ.สามโคก รับย้ายแพทย์ 2 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลสามโคก อยู่ห่าง ม.ธรรมศาสตร์ 5 กม. และห่างจาก ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
เพียง 15 กม. ใกล้ทางด่วนอุดรรัถยา 3 กม./ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 200 คน/วัน
เป็น รพ. ขนาด 10 เตียง ขณะนี้มีแพทย์ประจำอยู่ 3 คน (รวมผู้อำนวยการ )
สามารถ refer ได้ง่าย มีบ้านพักแพทย์ สนใจติดต่อ 081-8433372, 086-3932089ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยวิธีสอบราคา
( ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 )
 
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ up 20 มีนาคม 2560

 

    


   
       
      up 2 พฤศจิกายน 2559
               (ปรับปรุง 4 พ.ย..59)

ปรับปรุง 28 ก.พ. 60


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.
up 8 พ.ย. 59


ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


up  10 ส.ค.59


รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ

การคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา