หน้าหลัก
         ข้าราชการ
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
   จุลสาร
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม       
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        2 เมษายน 2558
       
   ติดต่อเรา 15 มิถุนายน 58

ปรับปรุงเมื่อ
26 มิถุนายน 58                                     
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
ในการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

                 รายละเอียดการอบรม
             กำหนดการอบรม
             แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม
             คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

( ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 )
ด่วนมาก
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
( ว 565 / 30 มิถุนายน 2558 )

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
( ว 563 / 29 มิถุนายน 2558 )
        คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                            ที่ 1371/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
                            เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

           บัญชีรายละเอียดฯ


การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2558
( ว 544 / 24 มิถุนายน 2558 )
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
( ว 47 / 29 พฤษภาคม 2558 )
               ค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
               ตัวอย่างวิธีการปรับค่าจ้าง
               บัญชีโครงสร้างบัญขีเปรียบเทียบเก่าใหม
            บัญชีโครงสร้างฯ ใหม
ด่วนมาก
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร
ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 297 / 24 มิถุนายน 2558 ) (ปรับปรุง 30 มิถุนายน 2558)
            ใบสมัครฯ
ประกาศ !!!
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
ในระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ขอให้ดำเนินการดังนี้
         1. บันทึกคำสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ( 4% ) ลงในระบบ
โดย ดาวน์โหลด..คู่มือการปรับเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ( 4% )
         2. บันทึกข้อมูลข้าราชการรายบุคคลให้ครบถ้วน หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ส่งรายละเอียด
E-mail แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่ายส่วนกลางที่เคยประสานเรื่องไฟล์เลื่อนเงินเดือน
กับส่วนราชการของท่าน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
         สำหรับขั้นตอนในการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน อยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรมและคู่มือ เนื่องจาก
ต้องเปลี่ยนฐานในการคำนวณใหม่ และจะมีการซักซ้อมการจัดทำคำสั่งทาง VIDEO Conference
ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2558 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
            คู่มือการปรับเงินเดือนข้าราชการฯ

ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

( ว 534 / 24 มิถุนายน 2558 )

ถึง  โรงพยาบาลหล่มสัก  โรงพยาบาลวิเชียรบุรี โรงพยาบาลบางสะพาน โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาลน้ำพอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โรงพยาบาลศีขรภูมิ โรงพยาบาลภูเขียว โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และ
โรงพยาบาลท่าศาลา
            ขอให้โรงพยาบาลตรวจสอบและกรอกข้อมูลภาระงานและผู้ปฏิบัติงานจริงของสายสนับสนุนทุกกลุ่มงาน
ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบำรุง
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พสร.) และงานงานประกันสุขภาพ ให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งตามแบบ
ฟอร์มและคำชี้แจงประกอบการกรอกข้อมูลสายสนับสนุนที่แนบมาพร้อมนี้ จัดส่งข้อมูลทาง
E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th  ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
                   
                         ว 322 / 23 มิถุนายน 2558   และคำชี้แจง
                          แบบฟอร์ม

ถึง โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  ทุกแห่ง
           ขอให้โรงพยาบาลตรวจสอบและกรอกข้อมูลภาระงานและผู้ปฏิบัติงานจริงของสายสนับสนุนทุกกลุ่มงาน
ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบำรุง
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พสร.) และงานงานประกันสุขภาพ ให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งตามแบบ
ฟอร์มและคำชี้แจงประกอบการกรอกข้อมูลสายสนับสนุนที่แนบมาพร้อมนี้ จัดส่งข้อมูลทาง
E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th  ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2558

                          ว 321 / 23 มิถุนายน 2558   และคำชี้แจง
                          แบบฟอร์ม
ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการ
เพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( ว 529 / 23 มิถุนายน 2558 )

ขอเชิญประชุม เรื่อง ชี้แจงการขอตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (7547 รอบที่ 3)

( ว 520 / 19 มิถุนายน 2558 )

กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอสำรวจข้อมูลการบรรจุบุคลากรสาธารณสุข เป็นข้าราชการ
ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2558
ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00 น.
ส่งข้อมูลที่ E - mail : SKYSKY_999@hotmail.com โทร 0 2590 1450 , 1455 , 1456
            แบบสำรวจฯ

ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล
(แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)

( ว 515 / 17 มิถุนายน 2558 )
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

( ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ) (แก้ไข 24 มิถุนายน 2558)
ด่วนมาก
กำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
( ว 516 / 18 มิถุนายน 2558 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 394 / ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558)
ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล สมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2558
( ว 507 / ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 )

             ตรวจสอบรายชื่อ

ความคืบหน้าในการขอรับจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ 7547 อัตรา  รอบ 3 และ
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และ
พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

( ว508 / ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2558)
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

(ว 505 / ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558)
ด่วนมาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดตำแหน่งและการประเมินผลงาน
วิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ

( ว 487 / 10 มิถุนายน 2558 )
ประกาศ
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป)

( ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 )
ประกาศ
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 )
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ
ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

          VDO Conference
          เอกสารการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
          เอกสารการปรับเงินเดือนลูกจ้าง และพนักงานราชการ

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ กรณีการย้าย/ตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ข้ามจังหวัด สป. จะดำเนินการให้ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ส่วนราชการไม่ต้องดำเนินการใดๆ

                           กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย
                                                      4 มิถุนายน 2558

คำสั่งย้ายแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2557
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 755/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 180 ราย

ขอเชิญ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผอ.รพช.เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ในวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
(หมายเหตุ:  VDO Conference สามารถเข้าดูได้ที่ สสจ.เท่านั้น)
แผนการดำเนินการโครงการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
 
      กำหนดการ  วัน เวลา สถานที่
      ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11 มิถุนายน 2558
     ตัวอย่างการกรอกข้อมูลใบสมัครฯ  5 มิถุนายน 2558
     คำชี้แจงเพิ่มเติม 5 มิถุนายน 2558
      คู่มือการปฎิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของนายจ้าง
      ภาพบรรยากาศ โครงการประชาสัมพันธ์ฯ
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับ
ตำแหน่งต่าง ๆ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)
(ว 357 / 2 มิถุนายน 2558)  
    ประกาศ
    กำหนดการสอบข้อเขียน
    กำหนดการสอบสัมภาษณ์
    รายชื่อผู้สอบข้อเขียน

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการประเมิน ผลงานวิชาการ
วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

      research MOPH
      การปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (4%)
      ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
      งานวิชาการสู่งานบริการ
      ว 2 การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
      ปัญหาและข้อบกพร่องในการทำเอกสารวิชาการ
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)
การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )
 

โรงพยาบาลสิชล รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558


โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง 19945
ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนครนายก
จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อ  โทร. 084-5559065


กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์
รับย้าย รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558


กลุ่มงานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ท่านใดสนใจให้
Download ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลและจัดส่งทาง

Email : pookpae@yahoo.com หรือ หากมีข้อสงสัยติดต่อ
คุณพจนีย์และคุณฉวีวรรณ โทร 0 2590 1341 และ 0 2590 1354

         
                 ใบสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
( ว 561 / 29 มิถุนายน 2558 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
(ขอลดระยะเวลา 2 ปี )

( ว 542 / 24 มิถุนายน 2558 )

หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงาน
ประจำปี 2557 โปรดกรอกข้อมูลและจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว
กลับโดยด่วนที่สุด หรือส่งทาง E-mail :
Sunha.person.moph@hotmail.com

การรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

( ว 478 / 5 มิถุนายน 2558 )
สำเนาส่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง

                 แบบฟอร์ม 1
                 แบบฟอร์ม 2
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 249 / 4 มิถุนายน 2558 )

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ย. 57)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


 
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา