หน้าหลัก
  รับสมัคร     4 พฤษภาคม 59
         ข้าราชการ            
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
              3 พฤษภาคม 59
   จุลสาร       21 ม.ค.59
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม       
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        22 กันยายน 2558
       
   Download  
   ติดต่อเรา15 มิถุนายน 58


  3 พฤษภาคม 2559     การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)
พนักงานราชการ   ลูกจ้างประจำ  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
สายงานพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับราชการ

(ว 895 / 4 พฤษภาคม 2559)       

      บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง       (กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ      
เรื่อง    การประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559    
      เขตสุขภาพที่ 1
      เขตสุขภาพที่ 2
      เขตสุขภาพที่ 3
       เขตสุขภาพที่ 4
      เขตสุขภาพที่ 5   ปรับปรุงใหม่
       เขตสุขภาพที่ 6
       เขตสุขภาพที่ 7
       เขตสุขภาพที่ 8
       เขตสุขภาพที่ 9
       เขตสุขภาพที่ 10  
       เขตสุขภาพที่ 11
       เขตสุขภาพที่ 12 
   
ขอความเป็นธรรมและขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยาข้าราชการ
กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555

(สธ 0201.039/12114  ลงวันที่ 20 เมษายน 2559)

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เรื่อง  การขอพระราชทานภาพถ่าย ( 3 พฤษภาคม 2559)
        
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ )
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  เขตสุขภาพที่ 9 และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) เขตสุขภาพที่ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559)


ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน มีนาคม 2559   
( ว 854 / 28 เมษายน 2559)   
           รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
ที่ ก.พ.รองรับ

(ว 832 / 25 เมษายน 2559)

  หนังสือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
                            ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่2) พ.ศ.2559

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2559     


การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ
(ว327 / 22 เมษายน 2559)


การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( ว 763 / 12 เมษายน 2559)   
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 639 / 2559 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
เรื่อง    ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 3 ตำแหน่ง
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 969 / 2559 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
เรื่อง   ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 17 ตำแหน่ง
   

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ  เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
ในระดับสูงขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   จำนวน  7 อัตรา
(ประกาศ  ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 )


การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง
(ว 233 / 20 เมษายน 2559)
     1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    2. แบบประเมินสมรรถนะ
    3. แบบประเมินข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2559)  
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม  02 590 1350
    ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
    ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
    ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
    ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
    ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
    ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
     ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ผลการจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
เรียน   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 - 12
( ว 232 / 20 เมษายน 2559)                        
  
  1. ผลการจัดสรร รพช.เปิดใหม่
  2. ผลการจัดสรร รพ.ยกฐานะ    แก้ไข 21 เม.ย.59
  3. ผลการจัดสรร รพศ./รพท ขาดแคลน
  4. ผลการจัดสรร รพช.ที่มีความขาดแคลน     แก้ไข29เม.ย59
  5.  คู่มือการบันทึกข้อมูลจัดสรรในระบบบริหารงานบุคคล
 

  6.  สรุปผลการจัดสรร    แก้ไข  29 เม.ย.59

   

แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
( ว 245 / 18 เมษายน 2559)

      ตารางกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการนิเทศ   แก้ไข


ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข    แก้ไข หน้า 7-8
( ว 298 / 18 เมษายน 2559 )

ชะลอการใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
( ว701 / 5 เมษายน 2559)
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
(ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)  และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
ประจำปี 2558

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2


การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
(ว 219 / 11 เมษายน 2559)   
เรียน    อธิบดีทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
(ปรับปรุงใหม่  20 เมษายน 2559)   
(ว756 / 11 เมษายน 2559)   
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด/
ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            ใบสมัครขอสำรวจข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว716  / 7 เมษายน 2559 )    

                แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล
ประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 723 / 7 เมษายน 2559)

ขอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ ครบเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(ว 685 / 4  เมษายน 2559)
ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : mailpan@health.moph.go.th
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
(เฉพาะส่วนราชการระดับกรมฯ)ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540) 
โรงพยาบาลนครนายก รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ    
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา ติดต่อสอบถาม 084 - 555 - 9065   
โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ      
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 11 พฤษภาคม 2559
   
โรงพยาบาลนครนายก รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ    
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ
จำนวน 2 อัตรา ติดต่อสอบถาม 084 - 555 - 9065

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียด 02 590 1423  (ในเวลาราชการ)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่  4 พ.ค..59

   

 

           

 

 ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ประจำปี 2559


(ปรับปรุง 14 มี.ค.59)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

19 เม.ย.59
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 18 ก.พ.59

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


 19 พ.ย.58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2559 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา