หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        27กุมภาพันธ์ 2558
       

ปรับปรุงเมื่อ
19 มกราคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา และระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 164 / 24 กุมภาพันธ์ 2558 )

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2558

( ว 161 / 23 กุมภาพันธ์ 2558 )
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แก้ไข 24 กุมภาพันธ์ 2558)
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 , 3
การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2558 รอบที่ 2
ขอให้จังหวัดบันทึกข้อมูลแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ยื่นย้ายฯ
ในระบบแจ้งขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ในเว็บไซต์
http://imd.moph.go.th/move/index.php ใหม่ทุกราย
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น.
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 )

รับสมัครย้ายข้าราชการตำแหน่ง นพ.สสจ. รพศ./รพท.
                ใบขอย้าย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ / นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ / นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ / นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ!!!!
เพื่อเตรียมฐานข้อมูลสำหรับเริ่มใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (ใหม่)
ในการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 เมษายน 2558 ขอให้ทุกส่วนราชการส่งไฟล์
นำเข้าเงินเดือนตุลาคม 2557 ในรูปแบบ Excel ผู้ประสานกลุ่มงานเงินเดือน
และการถือจ่าย ที่ส่วนกลาง ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยส่วนกลาง
จะดำเนินการนำเข้าระบบบริหารงานบุคคล (ใหม่) และตรวจสอบให้เอง
ขอความกรุณาทุกส่วนราขการ อย่าดำเนินการบันทึกข้อมูลเงินเดือนตุลาคม 2557 เอง!!!
การจัดคนลงตามโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน ได้รับการยกฐานะเป็น
โรงพยาบาลทั่วไป 20 โรงพยาบาล มติ อ.ก.พ.สป. ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

( แก้ไข 5 กุมภาพันธ์ 2558 )

 
รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดพระบรมราชชนก
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สังกัดพระบรมราชชนก
( ว 96 / 3 กุมภาพันธ์ 2558 )

               หนังสือ ว 96
               ใบขอย้าย

 

  แบบฟอร์ม
                       ใบงาน 6 กุมภาพันธ์ 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูลสายวิชาชีพ

                       ร่างคำอธิบายการกรอกข้อมูล FTE ทันตแพทย์   22 กุมภาพันธ์ 58


                       ฟอร์มกรอกข้อมูล Cup สายวิชาชีพ 6 กุมภาพันธ์ 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูล สายสนับสนุน 6 กุมภาพันธ์ 58
 

เอกสารประกอบการประชุม
                        เอกสารนำเสนอสรุปสายวิชาชีพและสายสนับสนุน 
                                           6 กุมภาพันธ์ 58
                   สายวิชาชีพ
                       เอกสารนำเสนอ(FTE) 6 กุมภาพันธ์ 58
                      เอกสารนำเสนอ(Service Based) 6 กุมภาพันธ์ 58

 

เอกสารประกอบการประชุม
                   สายสนับสนุน
                       เอกสารนำเสนอ(สรุป) 6 กุมภาพันธ์ 58
                      เอกสารนำเสนอ(ชุดเต็ม)
                       เอกสารประกอบ 

         เอกสารใช้ประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ
         อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
    
  

ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ
( ว 39 / 22 มกราคม 2558 )
                   หนังสือเชิญประชุม
                   โครงการ
                   กำหนดการ ครั้งที่ 1
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 1
                   กำหนดการ ครั้งที่ 2    แก้ไข 2 ก.พ.58
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 2
                   กำหนดการ ครั้งที่ 3    แก้ไข 2 ก.พ.58
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 3
                   กำหนดการ ครั้งที่ 4    แก้ไข 2 ก.พ 58
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 4

                   แบบจองห้องพัก (โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่)
                   แบบจองห้องพัก (เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี)
                   แบบจองห้องพัก (โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จ.สงขลา)
                   แบบจองห้องพัก (โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น)
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)


การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)


การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี 2557

( ว 133 / 16 กุมภาพันธ์ 2558 )
ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย
และชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558

( ว 132 / 13 กุมภาพันธ์ 2558 )
ติดตามข้อมูลสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ที่ไม่สมบูรณ์ มกราคม 2558
( ว 128 / 12 กุมภาพันธ์ 2558 )
                รายชื่อฯ
จัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

( ว 117 / 10 กุมภาพันธ์ 2558 )
               
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย

( ว 105 / 6 กุมภาพันธ์ 2558 )

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ย. 57)

ปรับปรุง 8 เม.ย.57


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา