หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        11 เมษายน 2557  

ปรับปรุง   
22 ตุลาคม 57   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1439/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1440/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2887/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย

    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2888/2557 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ด่วนที่สุด
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

( ว 559 / 17 ตุลาคม 2557 )
*** เรียน ผอ.สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สป.สธ. ***
ด่วนที่สุด
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

( ว 873 / 17 ตุลาคม 2557 )
*** เรียน นพ.สสจ. ผอ.รพศ. และ รพท. ทุกแห่ง ***
คำสั่งย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ทั้งหมด 5 คำสั่ง
    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1366/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 16 ราย

    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1367/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ย้าย ผอ.รพศ./รพท. จำนวน 20 ราย

    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1368/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ให้ข้าราชการรักษาการ ผอ.รพศ./รพท. จำนวน 3 ราย

    คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1398/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 ราย

    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2659/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2 ราย

    หนังสือแจ้งจังหวัด สำหรับ สสจ.
    หนังสือแจ้งจังหวัด สำหรับ รพศ./รพท.

ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 2557
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป      เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

   

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2557

29 พฤษภาคม 57

ปรับปรุง 8 เม.ย. 57  11 พฤศจิกายน 2556


            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก
คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


ปรับปรุงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557
กาผ่อนผันราง
 
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ของนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาและ
ต้องเข้ารับราชการชดใช้ทุนต่อ
ทางราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักศึกษาแพทย์ทุนที่จะสำเร็จการศึกษา
ในเดือนมีนาคม 2558


ปรับปรุงเมื่อ 19 มิถุนายน 2557  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


รายชื่อผู้แทน ก.พ.ที่ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ว 16/11 ธ.ค.51

(ปรับปรุงเมื่อ 17 ต.ค. 56)


ย้าย หรือ โอน ข้าราชการ
ตามหนังสือ ก.พ. ว15 / 2547
ดำเนินการตามหนังสือ
สป.ว.198 / 2547
  
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ
ตุลาคม 2556 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา