หน้าหลัก
  รับสมัคร       29 ก.ค.58
         ข้าราชการ
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
   จุลสาร
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม       
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        2 เมษายน 2558
       
   ติดต่อเรา 15 มิถุนายน 58

ปรับปรุงเมื่อ
26 มิถุนายน 58                                     
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1211 / 2558  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง   ย้ายข้าราชการ 2 ราย
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1212 / 2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง  โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  2 ราย
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การกำหนดตำแหน่งและประเมินผลงานวิชาการสายพยาบาลวิชาชีพ" 
         รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
         รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
        

ซักซ้อมขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 360 / 28 กรกฎาคม 2558 )

การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

( ว 626 / 27 กรกฎาคม 2558 ) (แก้ไขปรับปรุง 29 กรกฎาคม 2558)
          ใบสมัครฯ
          แบบแสดงความจำนง
ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

( ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 )

แก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 623 / 27 กรกฎาคม 2558 )
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโส  
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2558  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้  จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
( ว 354 / 24 กรกฎาคม 2558 )

การจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการที่ยื่นความประสงค์ กรณี  UNDO
   
( ว 621 / 23 กรกฎาคม 2558)
                                     ตัวอย่างที่ 1
                                     ตัวอย่างที่ 2
                                    แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการสำรวจ
และจัดทำบัญชีแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ จากแพทยสภาและทันตแพทยสภา

ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
(ว 620 / 23 กรกฎาคม 2558)  
                  
                              แบบฟอร์ม 


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 24 สิงหาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://moph.job.thai.com
( ว 618 / 22 กรกฎาคม 2558 )    
                   
      
            

ประกาศ
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ว 483 / 22 กรกฎาคม 2558 )
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งรองอธิบดี และผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 )
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
   
( ว 607 / 20 กรกฎาคม 2558)
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

( ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 )
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

( ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 )
ตัวอย่างการบันทึก ก.พ.7 ข้าราชการที่ขอกลับไปใช้สิทธิ
ตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557

                                 ตัวอย่าง ที่ 1
                                ตัวอย่าง ที่ 2
ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงาน เพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล
( แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร )
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)
การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )
 
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

รับสมัครย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลทั่วไป

( ว 616 / 22 กรกฎาคม 2558 )
                      ใบขอย้ายฯ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558

                


 ขยายเวลารับสมัคร 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 5 ชั้น 3 (เตรียมเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาประวัติการรับราชการ
( ก.พ.7 ) สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ) กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
               ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชนี โทร 0 2590 1418 
                แบบฟอร์ม
                 หน้าที่ความรับผิดชอบ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558

โรงพยาบาลสิชล รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์
จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง 19945
ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนครนายก
จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อ  โทร. 084-5559065กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์
รับย้าย รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558กลุ่มงานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ท่านใดสนใจให้
Download ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลและจัดส่งทาง

Email : pookpae@yahoo.com หรือ หากมีข้อสงสัยติดต่อ
คุณพจนีย์และคุณฉวีวรรณ โทร 0 2590 1341 และ 0 2590 1354

         
                 ใบสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2558
( ว 600 / 15 กรกฎาคม 2558 )
                        รายชื่อฯ
การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในระบบบริหารงานบุคคลใหม่
( ว 379 / 10 กรกฎาคม 2558 )
                       สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญช
 
( ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 )

ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในราชการบริหารส่วนกลาง)

                   ประกาศ    
                   บัญชีแนบท้าย
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 584 / 9 กรกฎาคม 2558 )
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด , ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,
        หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

( ว 352 / 9 กรกฎาคม 2558 )
เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
             คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
            ใบสมัคร
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 )

กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

( ว 574 / 7 กรกฎาคม 2558 )

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
ในการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

( ว 571 / 6 กรกฎาคม 2558 )
             รายละเอียดการอบรม
             กำหนดการอบรม
             แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม
             คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

( ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ) (แก้ไข 24 มิถุนายน 2558)

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ย. 57)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


 
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา