หน้าหลัก
  รับสมัคร      1 ต.ค.58
         ข้าราชการ
         พนักงานราชการ
         ลูกจ้างประจำ
         ลูกจ้างชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
   จุลสาร
          การโอน
          การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  
  แบบฟอร์ม       
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        22 กันยายน 2558
       
   ติดต่อเรา 15 มิถุนายน 58

ปรับปรุงเมื่อ
7 ตุลาคม 58                                     
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2383/2558 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 343 ตำแหน่ง
                  คำสั่งฯ
                  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง
                  หนังสือส่งจังหวัด

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2382/2558 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558
เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง จำนวน 54 ตำแหน่ง
                  คำสั่งฯ
                  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง
                  หนังสือส่งจังหวัด
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
( ว 775 / 2 ตุลาคม 2558 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1670 / 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 17 ราย
 
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2361 / 2558  เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน 8 ราย
                                        ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในราชการบริหารส่วนกลาง)

(ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2558)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
 ( ว 761 / 29 กันยายน 2558 ) 

                          คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปี 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

(ว485  / 28 กันยายน 2558) 
                                          ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่28 กันยายน 2558 )
ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช

( ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2558 )
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558    แก้ไข
( ว 742 / 23 กันยายน 2558 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
( ว 746 / 23 กันยายน 2558 )
คำสั่งตัดโอนตำแหน่งนายแพทย์ ตามมติ อกพ.สป. ครั้งที่ 7/2558 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558
พร้อมหนังสือนำส่งแจ้งจังหวัด

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

( ว 743 / 21 กันยายน 2558 )
              รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ปี 2556
              รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ปี 2557
              แบบแสดงความจำนงฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย
              แบบแสดงความจำนงฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
                                    และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชำนาญการพิเศษศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 )
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558
( ว 747 / 21 กันยายน 2558 )
ประกาศ
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กันยายน 2558
( ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558 )
ด่วนมาก
การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
( ว 735 / 15 กันยายน 2558 )
การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

( ว 734 / 15 กันยายน 2558 )
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการของสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558 )
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์
เดือนสิงหาคม 2558

( ว 728 / 11 กันยายน 2558 )
                  ตรวจสอบรายชื่อ
hrplan ปรับปรุง ให้จัดส่งกรอบอัตรากำลังพร้อมจัดทำแผน Hr plan ส่งผ่านผู้ตรวจ
ภายในวันที่ 14 กันยายน 2558 สำเนาส่ง hr.paln@moph.mail.go.th
การตรวจสอบตำแหน่งเกษียณ ปี 2558
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

( ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 )
ประกาศ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน

( ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 ) (แก้ไข 3 กันยายน 2558)
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)
การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)
การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )
 

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 20093
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนครนายก
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จำนวน อัตรา
สนใจติดต่อ
  โทร. 084-5559065 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศ
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการพยาบาล ระดับชำนาญการ สำนักการพยาบาล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nursing.go.th

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
เลขที่ตำแหน่ง 20043 ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลนครนายก
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
จำนวน อัตรา สนใจติดต่อ  โทร. 084-5559065 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์
รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ติดต่อสอบถามที่ 0 2590 1436
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่
16 - 22 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการ
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
โรงพยาบาลพระพุทธบาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีรับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม - 11 กันยายน 2558

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ 
ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 กันยายน 2558


รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

( ว 690 / 26 สิงหาคม 2558 )
              ใบสมัครฯ
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 5 ชั้น 3 (เตรียมเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาประวัติการรับราชการ
(ก.พ.7) สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ) กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณฐาปนี โทร 0 2590 1416
โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย / รับโอน
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558


รับสมัครย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

( ว 616 / 22 กรกฎาคม 2558 )
                      ใบขอย้ายฯ


 ขยายเวลารับสมัคร 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 5 ชั้น 3 (เตรียมเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาประวัติการรับราชการ
( ก.พ.7 ) สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ) กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
               ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชนี โทร 0 2590 1418 
   แบบฟอร์ม
                    หน้าที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์
จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง 19945
ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนครนายก
จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อ  โทร. 084-5559065

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรม
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

( ว 467 / 7 กันยายน 2558 ) ( เพิ่มเติม 8 กันยายน 2558 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
ตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

( ว 706 / 2 กันยายน 2558 )

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ค. 58)

ปรับปรุง 1 เม.ย.58


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


 
สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา