หน้าหลัก
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        ลูกจ้างชั่วคราว
        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        การบรรจุกลับ
        การโอน
        การย้ายและการปฏิบัติราชการ
  แบบฟอร์ม  
        ข้าราชการ
        พนักงานราชการ
        ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        11 เมษายน 2557
       

ปรับปรุงเมื่อ
19 มกราคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารการบรรยาย
โครงการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฎิบัติงานใหม่
ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมเดอะริช (เชิงสะพานพระราม 5)

โรงพยาบาลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีความประสงค์รับย้าย-รับโอน
ข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  จำนวน  2  ตำแหน่ง
      1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน  2  อัตรา
      2.เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา
       - มีบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร ตะกั่วป่า
โทร.081-3265837

ประกาศ
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพทุกท่าน
       - กรณีมีปัญญาเกี่ยวกับการ Download เอกสารประกอบการเข้าประชุม
โปรดสอบถามที่ คุณ ฉวีวรรณ สำเภา โทร 02-590-1354 หรือ 02-590-1341
       - กรณีตอบรับการเข้าประชุมติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร  02-590-1344 และ
e-mail  pattana1344@gmail.com

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 178/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 )
กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
( คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 164/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 )
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับย้ายแพทย์เฉพาะทาง 3 สาขา
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา แจ้งย้ายผ่าน www.moph.go.th
หรือติดต่อหัวหน้างานบริหารโรงพยาบาลวิเชียรบุรี โทร 08 1887 9117
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ
( ว 39 / 22 มกราคม 2558 )
                   หนังสือเชิญประชุม
                   โครงการ
                   กำหนดการ ครั้งที่ 1
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 1
                   กำหนดการ ครั้งที่ 2
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 2
                   กำหนดการ ครั้งที่ 3
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 3
                   กำหนดการ ครั้งที่ 4
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 4

                   แบบจองห้องพัก (โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่)
                   แบบจองห้องพัก (เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี)
                   แบบจองห้องพัก (โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จ.สงขลา)
  เอกสารประกอบการประชุม
                   สายวิชาชีพ
                       เอกสารนำเสนอ(FTE)
                      เอกสารนำเสนอ(Service Based)


 

เอกสารประกอบการประชุม
                   สายสนับสนุน
                       เอกสารนำเสนอ(สรุป)
                      เอกสารนำเสนอ(ชุดเต็ม)
                       เอกสารประกอบ 

สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

( ว 45 / 20 มกราคม 2558 )
                    แบบฟอร์มฯ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 73 / 2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย
                 
                      
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 74 / 2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
               
                   


หน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตาม ว 1055 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โปรดจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 มกราคม 2558
ในเวลา 12.00 น ตามรายละเอียดดังนี้
            
                           รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล

ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

( ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 )
ใบสมัครสาธารณสุขนิเทศก์
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2494 (สำหรับข้าราชการซึ่งบรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540)

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
โดยยื่นเอกสารใบสมัครฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โทร. 0 2590 1422, 1413

             ใบสมัครฯการคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลว 8 ก.ย.47)


การเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
( กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/45886 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบบุคลากรและงบดำเนินงาน
ของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( ว 80 / 29 มกราคม 2558 )
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ที่ไม่สมบูรณ์
( ว 73 / 28 มกราคม 2558 )
         รายชื่อฯ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี 2558

( ว 54 / 21 มกราคม 2558 )
แก้ไขรายชื่อภาษาอังกฤษพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

( ว 44 / 20 มกราคม 2558 )
การประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
( ว 37 / 19 มกราคม 2558 )
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี 2557

( ว 38 / 19 มกราคม 2558 )
กำหนดการจัดบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

( ว 30 / 16 มกราคม 2558 )
ประกาศกำหนดชื่อนิติบุคคลในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

( ว 20 / 14 มกราคม 2558 )
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

( ว 17 / 13 มกราคม 2558 )
แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557
( ว 6 / 7 มกราคม 2558 )
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปรับราชการสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี
( ว 3 / 7 มกราคม 2558 )
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง

( ว 1 / 5 มกราคม 2558 )

 

           

 

 

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ประจำปี 2556

(ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ย. 57)

ปรับปรุง 8 เม.ย.57


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


    11 พ.ย.56                               
            กฎ ก.พ.การดำเนินการ
             ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
                ปี2553...คลิก

คู่มือการทดลองปฏิบัติ
      หน้าที่ราชการ

 การพัฒนาและประเมิน
      ผลการพัฒนาข้าราชการ
 ขั้นตอนการทดลองฯ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


    26 มิ.ย. 2557
  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

 

 

+


แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.


  เมื่อ 7 ม.ค. 58

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ มกราคม 2558 Website counter

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 14 21 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th

น้าหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Link | ติดต่อเรา