หน้าหลัก
หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
ี 2559 ปี 2560        
  ปี 2560
มีนาคม 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
/ Post 30 march 60 :17.14
( ว 924 / 30 มีนาคม 2560 )


เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ /
ผู้อำนวยการองการเภสัชกรรม / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว/ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
/ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ /ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง
การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬสภรณ์
และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
/ Post 30 march 60 :17.14
( ว 923 / 30 มีนาคม 2560 )


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ( ด้านบริหารสาธารณสุข ) ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

( ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ) / Post 29 march 60 :11.38


สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
(ที่ สธ 0201.032/ว 892 ลว. 28 มี.ค. 2560) 

อ้างถึง : แก้ไขแบบฟอร์มสำรวจฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 717 ลว. 10 มี.ค. 60
/ Post 28 march 60 :15.48

   
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลฯ
เขต 1 เขต 4 เขต 7 เขต 10
เขต 2 เขต 5 เขต 8 เขต 11
เขต 3 เขต 6 เขต 9 เขต 12

ประกาศขอความร่วมมือ เรื่อง หนังสือขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนและจัดโครงสร้างภายในของหน่วยงาน
ตามกฎกระทรวงฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (หนังสือ บค. ที่ สธ 0201.035/ว 223 ลว 24 มี.ค. 2560)
เป็นหนังสือแจ้งเวียนเฉพาะหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง จำนวน 9 หน่วยงานเท่านั้น
จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงผู้รับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้รับหนังสือเวียน
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความผิดพลาดเป็นอย่างสูง

/ Post 28 march 60 :15.19

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560
( ว 848 / 22 มีนาคม 2560 ) / Post 22 march 60 :15.33
การสำรวจความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
(ว184 / 21 มีนาคม 2560) / Post 22 march 60 :09.29
เรียน ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS )
เรื่อง ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ HROPS ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS ) ปี 2560
( ทั้งนี้ กรอกแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 เมษายน 2560 ) ตอบแบบสำรวจได้ที่ http://goo.gl/Er0x9f
/ Post 21 march 60 :15.50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

(ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560) / Post 21 march 60 :13.30

ประกาศจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )

(ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ) / Post 21 march 60 :10.00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และกำหนดวันเวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

( ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 ) / Post 20 march 60 : 15.58


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด/ ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ หัวหน้างานสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( จำนวน 6 ตำแหน่ง )
( ว 772 / 16 มีนาคม 2560 ) / Post 16 march 60 : 11.05
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัคร

รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 16 march 60 : 10.34
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ประจำเดือน กพ. 60
ขอให้แก้ไข หรือชี้แจงความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือน ก.พ. 60

เรียน อธิบดีทุกกรม/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรพยาบาลทั่วไป/ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 156 / 15 มีนาคม 2560 ) / Post 15 march 60 : 10.54

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 370/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 371/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
(ที่ สธ 0201.032/ว 717 ลว. 10 มี.ค. 2560) / Post 15 march 60 : 09.59

   แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลฯ

เขต 1 เขต 4 เขต 7 เขต 10
เขต 2 เขต 5 เขต 8 เขต 11
เขต 3 เขต 6 เขต 9 เขต 12


เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( จำนวน 6 ตำแหน่ง )

( ว 744 / 14 มีนาคม 2560 ) / Post 14 march 60 : 10.13

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ


การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
/ Post 13 march 60 : 13.36
(ว 665 / 7 มีนาคม 2560 )
บัญชีแสดงตำแหน่งข้าราชการฯ ที่ ก.พ. เห็นชอบให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน
( ว 460 / มีนาคม 2560 )/ Post 13 march 60 : 10.04เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

(ว 718 / 10 มีนาคม 2560 ) / Post 10 march 60 : 14.09ขอติดตามการบันทึกข้อมูลข้าราชการในระบบ HROPS
( ว 697 / 9 มีนาคม 2560 ) / Post 9 march 60 : 14.38
แบบฟอร์มการบันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคคลกรฯ


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ Post 8 march 60 : 15.10
( ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 )แก้ไขการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการแก้ไขกรอบ
อัตรากำลังโดยนำกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office) ตามที่สป. เห็นชอบแล้ว นำมาจัดลงกลุ่มงานตามโครงสร้างตามแบบฟอร์มที่ส่งมา
โดยให้โรงพยาบาลที่มีข้อมูลกรอบอัตรากำลังที่ต้องแก้ไข ( เฉพาะสายงานที่ไม่ตรงกับกรอบ FTE ที่สป. เห็นชอบ) ดำเนินการดังนี้
1. นำข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพจากแผ่นงาน "กรอบวิชาชีพ" และ "กรอบ Back Office"
มากรอกลงในแผ่นงาน "สรุปกรอบ"ช่อง"จำนวนกรอบมติคณะกรรมการ"ให้ครบตามโรงพยาบาลของตนเอง ( ตามสายงานที่ต้องแก้ไข)
2. กรอกข้อมูลอัตรากำลังลงในแผ่นงาน "โครงสร้าง" โดยพิจารณาข้อมูลในแผ่นงาน "สรุปกรอบ" ให้เท่ากับกรอบ (แผ่นงาน "สรุปกรอบ" ชอง "ผลต่าง" มีค่าเป็น 0)
และส่งกลับคืนให้ สป. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทาง E-mail: v3.manpower@hotmail.com โทร 02590 1341, 02590 1356
/ Post 8 march 60 : 14.47

แบบฟอร์มโครงสร้างจัดกรอบอัตรากำลัง

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี พ.ศ. 2560

( ว 143 / 6 มีนาคม 2560 ) / Post 7 march 60 : 14.55

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560


การบันทึกข้อมูลคำสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนดรับราชการต่อไป
/ Post 7 march 60 : 11.45
(ว 633 / 6 มีนาคม 2560 )


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ข้าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง และการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

( ที่ สธ 0201.0311/ว 634 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560) / Post 7 march 60 : 10:53

Download ข้าราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
Download ลูกจ้างประจำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560)


การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง

( ว 632 / 6 มีนาคม 2560 ) / Post 7 march 60 : 10: 22
คู่มือรายละเอียดการรับรองคุณวุฒิ ตามหัวข้อหนังสือเวียน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( ด้านบริหารสาธารณสุข ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 635 / 6 มีนาคม 2560 ) / Post 6 march 60 : 14: 48
ประกาศรับสมัคร
แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก


เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมตรี
บันทึก สป. ที่ สธ 0201.0312/ว 130 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.51

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ที่ สธ 0201.0312 / ว 581 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.52
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 302 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
/Post 28 feb 60 : 15.52
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 303 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง โอนข้าราชการ จำนวน 1 ราย Post 28 feb 60 : 15.53

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 304 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย
Post 28 feb 60 : 15.53

ุมภาพันธ์ 2560

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมตรี
บันทึก สป. ที่ สธ 0201.0312/ว 130 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.51


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ที่ สธ 0201.0312 / ว 581 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.52


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 302 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
Post 28 feb 60 : 15.52


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 303 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง โอนข้าราชการ จำนวน 1 ราย Post 28 feb 60 : 15.53


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 304 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย Post 28 feb 60 : 15.53


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560) / Post 27 feb 60 : 15.55


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
( ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 )
/ Post 23 feb 60 : 15.30
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน


เปลี่ยนแปลงจำนวนการจัดส่งสำเนาคำสั่ง ที่จังหวัดดำเนินการให้กับ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ Post 23 feb 60 : 11.00
(ว 525 / 23 กุมภาพันธ์ 2560 )


กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )
Post 23 feb 60 : 09.15
( ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 )เรียน อธิบดีทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 93 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 13.54
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัคร


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

( ว 491 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 13.20
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 452 / 2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( โรงพยาบาลนครนายก )

( ว 440 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 16.11
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )

(ว 435 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 09.50
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทึ่ 46/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 430/2560
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )

( ว 117 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 09.50
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทึ่ 46/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 430/2560
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560


รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน มกราคม 2560

( ว246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 15 feb 60 : 14.06
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ม.ค. 60
ตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ม.ค. 60


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 15 feb 60 : 09.18


เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก,
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร,
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
สิ่งที่ส่งมาด้วย / Post 14 feb 60 : 11.24
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

( ว 395 / 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 10 feb 60 : 11.34
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 390 / 2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12
เรื่อง จัดสรรตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

( ว 93 / 9 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 9 feb 60 : 11.34เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การบริหารตำแหน่งว่าง

( ว 379 / 9 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 9 feb 60 : 11.00


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้ตรวจราชการกระทรวง )

(ว 271 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 8 feb 60 : 15.22
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้ตรวจราชการกระทรวง )

( ว 66 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 8 feb 60 : 15.20
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


สำรวจข้อมูลความต้องการและยืนยันข้อมูลทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ. 2560

( ว 328 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 8 feb 60 : 09.56
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการรับการจัดสรรทันตแพทย์ฯ ผู้ทำสัญญา ประจำปี พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการจัดสรรเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
เกณฑ์และแนวทางการจัดสรรทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
/ Post 7 feb 60 : 16.35
( ว 345 / 7 กุมภาพันธ์ 2560 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560


เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
/ Post 7 feb 60 : 16.35
( ว 86 / 7 กุมภาพันธ์ 2560 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( ตำ แหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ราย )

( ว 329 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 6 feb 60 : 15.03
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 140/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 141/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560


เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม
และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( ตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ราย )

( ว 82 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 )/ Post 6 feb 60 : 14.56
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 140/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 141/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 /
Post 3 feb 60 : 17:37 
 ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คำร้องขอยืนยันการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)


เรียน การเจ้าหน้าที่ สสจ./รพศ/รพท.
เรื่อง วิธีการบันทึกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงฯ (ว 347)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
สำหรับส่วนราชการที่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ไปแล้วยังไม่ได้ทำคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในระบบ HROPS ขณะนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรมและจัดทำคู่มือวิธีการนำเข้าข้อมูลคำสั่งดังกล่าวแล้ว ส่วนราชการสามารถเข้าไปดำเนินการ
ให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมข้อมูลในการนับวงเงิน ณ 1 มีนาคม 2560 ที่ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์คู่มือรูปแบบเอกสาร (PDF) และ ภาพเคลื่อนไหว (VDO) มาพร้อมนี้

https://www.youtube.com/watch?v=87Y7RG3uDcA&feature=youtu.be
/ Post 1 feb 60 : 14.47
วิธีการนำเข้าคำสั่งขั้นสูง


รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559
( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 1 feb 60
: 11.00
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ธ.ค. 59.
ตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ธ.ค. 59 3 feb 60 : 12.03


ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

( ว 284 / 1 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 1 feb 60 : 10.00


รายงานการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

( ว 268 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 1 Feb 60 : 09.30
บัญชีรายงานการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ


การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 266 / 31 มกราคม 2560 )

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ใบสมัคร 2 Feb 60 : 15.45

เกณฑ์การพิจารณารับย้ายทันตแพทย์และเภสัชกรใน สสจ.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์
ที่เขตสุขภาพ

( ว 194 / 24 มกราคม 2560 ) 7 feb 60 : 11.00 ( หน้า 7 )

มกราคม 2560เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว262 / 31 มกราคม 2560 )

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ขอความร่วมมือสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( ว 250 / 30 มกราคม 2560 )


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
( ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 )คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 261 / 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

( สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 )

หนังสือคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ โดยได้รวบรวมแก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มเติมระเบียบ ประกาศ แนะแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทันสมัย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ges
( ว 233 / 26 มกราคม 2560 )
สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
( ว 230 / 26 มกราคม 2560 )
สำเนาหนังสือยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
( ว 216 / 25 มกราคม 2560 )
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์ ที่เขตสุขภาพ
( ว 210 / 25 มกราคม 2560 )
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 )
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์
ที่เขตสุขภาพ

( ว 194 / 24 มกราคม 2560 ) 7 feb 60 : 11.00 ( หน้า 7 )
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพทุกเขต
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์ที่เขตสุขภาพ

( ว 48 / 24 มกราคม 2560 )
กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ นักบริหารระดับต้นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2560 )


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560

( ว 155 / 18 มกราคม 2560 )


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
( ว 126 / 17 มกราคม 2560 )


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 106 / 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
( สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 )

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
( ว 17 / 5 มกราคม 2560 )

ผังห้องสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท),
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
ผังสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผังสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผังสอบมหาวิทยาลัยรังสิต

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 ( กรมต่างๆ )
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)
( ว 83 / 12 มกราคม 2560 )การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 82 / 12 มกราคม 2560 )การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 81 / 12 มกราคม 2560 )

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( ว 80 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเหริยญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 24 / 12 มกราคม 2560 )


แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป (ยกฐานะ) สป.
ขอให้ รพท.(ยกฐานะ) ทุกแหน่งเก็บภาระงาน (ยกเว้นงาน OP_cal, ER_cal, ใบสั่งยา OPD, ICU Need_day, ใบสั่งยา IPD, c/s, Lab เก็บตัวอย่าง)
เพื่อประกอบการพิจารณากรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง
และจัดส่งให้ สป.ทาง E-mail: joy010214@hotmail.comภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

แก้ไขปรับภาระงาน FTE_2.5 รพศ., รพท. (ยกฐานะ)


การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)
(ว 52 / 10มกราคม 2560 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตารางกำหนดเวลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
1. บัญชีจัดสรรให้ข้าราชการ

2.บัญชีจัดสรรให้ลูกจ้างประจำ
3. บัญชีจัดสรรให้พนักงานราชการ
4.
ยอดรวมจัดสรรทั้งหมด

การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 ( กรมต่าง ๆ)
(ว 38 / 10มกราคม 2560 )


เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 18 / 10 มกราคม 2560 )เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 51 / 10 มกราคม 2560 )จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน

( ว 14 / 10 มกราคม 2560 )

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
( ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 )
แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์
( ว 38 / 9 มกราคม 2560 )

การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลศูนย์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้โรงพยาบาลศูนย์ นำกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพและสายสนับสนุน (Back Office) ตามที่ สป. เห็นชอบแล้วจัดลงกลุ่มงานตามโครงสร้างตามแบบฟอร์มและส่งให้ สป. ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1. กรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพ
2. กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน (Back Office) 
3. แบบฟอร์มการจัดกรอบอัตรากำลังลงกลุ่มงานตามโครงสร้าง