หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
ปี 2559 ปี 2560        
  ปี 2560
กุมภาพันธ์ 2560
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมตรี
บันทึก สป. ที่ สธ 0201.0312/ว 130 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.51

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ที่ สธ 0201.0312 / ว 581 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.52

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 302 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
Post 28 feb 60 : 15.52

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 303 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง โอนข้าราชการ จำนวน 1 ราย Post 28 feb 60 : 15.53
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 304 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย Post 28 feb 60 : 15.53
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560) / Post 27 feb 60 : 15.55
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
( ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 )
/ Post 23 feb 60 : 15.30
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
เปลี่ยนแปลงจำนวนการจัดส่งสำเนาคำสั่ง ที่จังหวัดดำเนินการให้กับ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ Post 23 feb 60 : 11.00
(ว 525 / 23 กุมภาพันธ์ 2560 )
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )
Post 23 feb 60 : 09.15
( ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 )
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

( ว 489 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) 22 feb 60
กลุ่มงานเทคนิค ( ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (วิชาการเศรษฐกิจ)
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (วิศวกรรมโยธา)
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (วิศวกรรมเครื่องกล)
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำปี 2560

( ว 487 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 14.30
ด่วนที่สุด
เรียน อธิบดีทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 93 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 13.54
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัคร
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

( ว 491 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 13.20
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 452 / 2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ด่วนที่สุด
เร่งรัดการเพิ่มค่าจ้างประจำปีและการให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้าง
ยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กำหนด ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง

( ว 475 / 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 10.20
ด่วนที่สุด
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( โรงพยาบาลนครนายก )

( ว 440 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 16.11
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )

(ว 435 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 09.50
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทึ่ 46/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 430/2560
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560
ด่วนที่สุด
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )

( ว 117 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 09.50
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทึ่ 46/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 430/2560
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560
รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน มกราคม 2560

( ว246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 15 feb 60 : 14.06
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ม.ค. 60
ตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ม.ค. 60
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 15 feb 60 : 09.18
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก,
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร,
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
สิ่งที่ส่งมาด้วย / Post 14 feb 60 : 11.24
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

( ว 395 / 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 10 feb 60 : 11.34
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 390 / 2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12
เรื่อง จัดสรรตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

( ว 93 / 9 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 9 feb 60 : 11.34
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การบริหารตำแหน่งว่าง

( ว 379 / 9 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 9 feb 60 : 11.00
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้ตรวจราชการกระทรวง )

(ว 271 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 8 feb 60 : 15.22
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้ตรวจราชการกระทรวง )

( ว 66 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 8 feb 60 : 15.20
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
สำรวจข้อมูลความต้องการและยืนยันข้อมูลทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ. 2560

( ว 328 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 8 feb 60 : 09.56
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการรับการจัดสรรทันตแพทย์ฯ
ผู้ทำสัญญา ประจำปี พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการจัดสรรเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ. 2560
เกณฑ์และแนวทางการจัดสรรทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ. 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
/ Post 7 feb 60 : 16.35
( ว 345 / 7 กุมภาพันธ์ 2560 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
/ Post 7 feb 60 : 16.35
( ว 86 / 7 กุมภาพันธ์ 2560 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( ตำ แหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ราย )

( ว 329 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 6 feb 60 : 15.03
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 140/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 141/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม
และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( ตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ราย )

( ว 82 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 )/ Post 6 feb 60 : 14.56
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 140/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 141/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 /
Post 3 feb 60 : 17:37 
 ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คำร้องขอยืนยันการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
เรียน การเจ้าหน้าที่ สสจ./รพศ/รพท.
เรื่อง วิธีการบันทึกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงฯ (ว 347)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
สำหรับส่วนราชการที่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ไปแล้วยังไม่ได้ทำคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในระบบ HROPS ขณะนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรมและจัดทำคู่มือวิธีการนำเข้าข้อมูลคำสั่งดังกล่าวแล้ว ส่วนราชการสามารถเข้าไปดำเนินการ
ให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมข้อมูลในการนับวงเงิน ณ 1 มีนาคม 2560 ที่ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์คู่มือรูปแบบเอกสาร (PDF) และ ภาพเคลื่อนไหว (VDO) มาพร้อมนี้

https://www.youtube.com/watch?v=87Y7RG3uDcA&feature=youtu.be
/ Post 1 feb 60 : 14.47
วิธีการนำเข้าคำสั่งขั้นสูง
รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559
( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 1 feb 60
: 11.00
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ธ.ค. 59.
ตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ธ.ค. 59
3 feb 60 : 12.03
ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

( ว 284 / 1 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 1 feb 60 : 10.00
รายงานการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2559
( ว 268 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 1 Feb 60 : 09.30
บัญชีรายงานการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 266 / 31 มกราคม 2560 )

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ใบสมัคร 2 Feb 60 : 15.45
เกณฑ์การพิจารณารับย้ายทันตแพทย์และเภสัชกรใน สสจ.
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์
ที่เขตสุขภาพ

( ว 194 / 24 มกราคม 2560 ) 7 feb 60 : 11.00 ( หน้า 7 )
มกราคม 2560
ด่วนที่สุด
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว262 / 31 มกราคม 2560 )

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ขอความร่วมมือสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( ว 250 / 30 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
( ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 261 / 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

( สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 )
หนังสือคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ โดยได้รวบรวมแก้ไข ปรับปรุง
และเพิ่มเติมระเบียบ ประกาศ แนะแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทันสมัย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ges
( ว 233 / 26 มกราคม 2560 )
สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
( ว 230 / 26 มกราคม 2560 )
สำเนาหนังสือยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
( ว 216 / 25 มกราคม 2560 )
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์ ที่เขตสุขภาพ
( ว 210 / 25 มกราคม 2560 )
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 )
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์
ที่เขตสุขภาพ

( ว 194 / 24 มกราคม 2560 ) 7 feb 60 : 11.00 ( หน้า 7 )
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพทุกเขต
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์ที่เขตสุขภาพ

( ว 48 / 24 มกราคม 2560 )
กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ นักบริหารระดับต้นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560

( ว 155 / 18 มกราคม 2560 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
( ว 126 / 17 มกราคม 2560 )


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 106 / 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
( สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 )
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน
เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

( ว 17 / 5 มกราคม 2560 )
ผังห้องสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท),
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
ผังสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผังสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผังสอบมหาวิทยาลัยรังสิต
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 ( กรมต่างๆ )
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์
ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 83 / 12 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 82 / 12 มกราคม 2560 )

่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 81 / 12 มกราคม 2560 )

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( ว 80 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเหริยญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 24 / 12 มกราคม 2560 )

แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป (ยกฐานะ) สป.
ขอให้ รพท.(ยกฐานะ) ทุกแหน่งเก็บภาระงาน (ยกเว้นงาน OP_cal, ER_cal, ใบสั่งยา OPD, ICU Need_day, ใบสั่งยา IPD, c/s, Lab เก็บตัวอย่าง)
เพื่อประกอบการพิจารณากรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง
และจัดส่งให้ สป.ทาง E-mail: joy010214@hotmail.comภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

แก้ไขปรับภาระงาน FTE_2.5 รพศ., รพท. (ยกฐานะ)

   

ด่วนที่สุด
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)
(ว 52 / 10มกราคม 2560 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตารางกำหนดเวลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
1. บัญชีจัดสรรให้ข้าราชการ

2.บัญชีจัดสรรให้ลูกจ้างประจำ
3. บัญชีจัดสรรให้พนักงานราชการ
4.
ยอดรวมจัดสรรทั้งหมด
ด่วนที่สุด
การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 ( กรมต่าง ๆ)
(ว 38 / 10มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด 
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 18 / 10 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 51 / 10 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด 
จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน

( ว 14 / 10 มกราคม 2560 )
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
( ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 )
แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
ด่วนที่สุด  
การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์
( ว 38 / 9 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด 
การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลศูนย์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้โรงพยาบาลศูนย์ นำกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพและสายสนับสนุน (Back Office) ตามที่ สป. เห็นชอบแล้วจัดลงกลุ่มงานตามโครงสร้างตามแบบฟอร์มและส่งให้ สป. ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1. กรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพ
2. กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน (Back Office) 
3. แบบฟอร์มการจัดกรอบอัตรากำลังลงกลุ่มงานตามโครงสร้าง