หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
ปี 2559 ปี 2560        
  ปี 2560
มกราคม 2560
ด่วนที่สุด
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว262 / 31 มกราคม 2560 )

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ขอความร่วมมือสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( ว 250 / 30 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
( ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 261 / 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

( สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 )
หนังสือคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ โดยได้รวบรวมแก้ไข ปรับปรุง
และเพิ่มเติมระเบียบ ประกาศ แนะแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทันสมัย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ges
( ว 233 / 26 มกราคม 2560 )
สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
( ว 230 / 26 มกราคม 2560 )
สำเนาหนังสือยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
( ว 216 / 25 มกราคม 2560 )
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์ ที่เขตสุขภาพ
( ว 210 / 25 มกราคม 2560 )
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 )
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์
ที่เขตสุขภาพ

( ว 194 / 24 มกราคม 2560 ) 7 feb 60 : 11.00 ( หน้า 7 )
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพทุกเขต
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์ที่เขตสุขภาพ

( ว 48 / 24 มกราคม 2560 )
กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ นักบริหารระดับต้นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560

( ว 155 / 18 มกราคม 2560 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
( ว 126 / 17 มกราคม 2560 )


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 106 / 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
( สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 )
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน
เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

( ว 17 / 5 มกราคม 2560 )
ผังห้องสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท),
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดดังนี้
ผังสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผังสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผังสอบมหาวิทยาลัยรังสิต
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 ( กรมต่างๆ )
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์
ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 83 / 12 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 82 / 12 มกราคม 2560 )

่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 81 / 12 มกราคม 2560 )

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( ว 80 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเหริยญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 24 / 12 มกราคม 2560 )

แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป (ยกฐานะ) สป.
ขอให้ รพท.(ยกฐานะ) ทุกแหน่งเก็บภาระงาน (ยกเว้นงาน OP_cal, ER_cal, ใบสั่งยา OPD, ICU Need_day, ใบสั่งยา IPD, c/s, Lab เก็บตัวอย่าง)
เพื่อประกอบการพิจารณากรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง
และจัดส่งให้ สป.ทาง E-mail: joy010214@hotmail.comภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

แก้ไขปรับภาระงาน FTE_2.5 รพศ., รพท. (ยกฐานะ)

   

ด่วนที่สุด
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)
(ว 52 / 10มกราคม 2560 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตารางกำหนดเวลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
1. บัญชีจัดสรรให้ข้าราชการ

2.บัญชีจัดสรรให้ลูกจ้างประจำ
3. บัญชีจัดสรรให้พนักงานราชการ
4.
ยอดรวมจัดสรรทั้งหมด
ด่วนที่สุด
การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 ( กรมต่าง ๆ)
(ว 38 / 10มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด 
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 18 / 10 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 51 / 10 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด 
จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน

( ว 14 / 10 มกราคม 2560 )
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
( ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 )
แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
ด่วนที่สุด  
การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์
( ว 38 / 9 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด 
การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลศูนย์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้โรงพยาบาลศูนย์ นำกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพและสายสนับสนุน (Back Office) ตามที่ สป. เห็นชอบแล้วจัดลงกลุ่มงานตามโครงสร้างตามแบบฟอร์มและส่งให้ สป. ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. กรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพ
2. กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน (Back Office) 
3. แบบฟอร์มการจัดกรอบอัตรากำลังลงกลุ่มงานตามโครงสร้าง
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
( ว 337 / 31 สิงหาคม 2559 )
แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7