หน้าหลัก ll หน้าถัดไป


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 491 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสุ่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 )ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ( HiPPS ) ครั้งที่ 1 / 2560

รับสมัคร HiPPS