• หนังสือเวียน
 
  ปี 2560  
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วนมาก
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการ
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

( ว 009 / 2 กุมภาพันธ์ 2560 )
กำหนดการประชุม
โครงการ
แบบตอบรับ
แผนที่จัดการประชุม

 
  ปี  2559  

ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
( ว 1930 / 5 กันยายน 2559 )

     แนวทางปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
     แบบฟอร์มบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
     แบบฟอร์มแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   
  ปี 2558 ปรับปรุงวันที่ 20 ก.พ.58
การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในระบบบริหารงานบุคคลใหม่
( ว 379 / 10 กรกฎาคม 2558
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในระบบบริหาร
งานบุคคลใหม่

( ว 198 / 16 เมษายน 2558 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของ
ลูกจ้างชั่วคราว

( ว 224 / 24 มีนาคม 2558 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
  ปี 2557  
การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลงวันที่ 8 กันยายน 2547)
 
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
( ว 769 / 8 กันยายน 2557 )

   สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ                      
       
 
ด่วนมาก
ซ้อมความเข้าใจระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
( ว 726 / 26 สิงหาคม 2557 )
 
ด่วนมาก
ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และเงินรายได้
สถานศึกษา ทุกตำแหน่ง

( ว 686 / 8 สิงหาคม 2557 )
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย สำหรับใช้ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
( ว 228/27 กุมภาพันธ์ 2557 )
 
  ปี 2556  
การคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
( ว 1442 / 13 พฤศจิกายน 2556 )
 
 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งแพทย์แผนไทย

( ว 1169 / 16 กันยายน 2556 )
 

 การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างฃั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่นอกเหนือ
จากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ( เพิ่มเติม )

( ว 563 / 14 พฤษภาคม 2556 )
 Download   บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง

เครือข่าย1 เครือข่าย2 เครือข่าย3
 
ด่วนมาก
ขอให้จังหวัดส่งข้อมูล ตาม ว 22 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
( ว 22 / 21 มีนาคม 2556 )
   บัญชีสำรวจลูกจ้างชั่วคราว ( เงินนอกงบประมาณ ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข


 

 ระงับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) และเงินรายได้สถานศึกษา
 ( ว 497 / 30 เมษายน 2556)
 


ด้วยได้รับการประสานเป็นการภายในจากสำนักงาน ก.พ. ว่า อาจจะให้นำระยะเวลาในระหว่างที่เป็น
ลูกจ้างชั่วคราวมานับเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับการบรรจ

ุเป็นข้าราชการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการกันวงเงินไว้ เพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
กลุ่มดังกล่าว และเมื่อได้รับข้อมูลนี้แล้ว ขอได้แจ้งยืนยันไปให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย
ผู้รับผิดชอบส่วนราชการนั้น ๆ ทราบด้วย

 

การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  
ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
( ว 488 / 25 เมษายน 2556)

 ดาวน์โหลด   บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง

เครือข่าย 1 เครือข่าย2 เครือข่าย3 เครือข่าย4
 

ห้เจ้าหน้าที่ สสจ./รพศ./รพท.ที่ยังไม่ดำเนินการส่งรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556

 

ขอให้ส่งรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ผู้ได้รับการบรรจุ
ุในวันที่ 1 มีนาคม และ 1 เมษายน 2556

ดาวน์โหลด      แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานราชการ

เครือข่าย 1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4

ดาวน์โหลด    แบบฟอร์มรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

เครือข่าย 1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4

 

การเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับตำแหน่งเพิ่มใหม่ สำหรับบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
(ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551

(ว 373/29 มีนาคม 2556)

 
สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
( ว 22 / 21 มีนาคม 2556 )
 

บัญชีสำรวจลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 

ขอให้การเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์์ โรงพยาบาลทั่วไป
ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราวในระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวให้สมบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสาร
และไฟล์ข้อมูลที่แนบท้ายนี้   


 

  ข้อมููลแต่ละจังหวัดที่่ต้องแก้ไข
 

ให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข   
 

การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุพนักงานราชการ ( ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ) เป็นข้าราชการ
( ว 255 / 28 กุมภาพันธ์ 2556 ) 
 
    ดาวน์โหลด  สิ่งที่ส่งมาด้วย
เครือข่าย 1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4

 

สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

( ว 254 / 28 กุมภาพันธ์ 2556 )
 
  แบบสำรวจข้อมูลเอกสารหมายเลข 1 - 7  
คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสำหรับบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556  
ระกาศ การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ขอให้จังหวัดดำเนินการ...(คลิก)
 

การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ลงไป
( ว156 / 8 กุมภาพันธ์ 2556 ) 
 

          ดาวน์โหลด  บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง   

เครือข่าย1 เครือข่าย2 เครือข่าย3 เครือข่าย 4

 
การบริหารตำแหน่งว่างและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ว 97/28 มกราคม 2556)
 

หลักเกณฑ์และการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
และพนักงานราชการ (ที่เคยจ้างไว้เป็นลูกจ้างชั่วคราว)  และจ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ลงไป

(ว 76/21 มกราคม 2556)
 
การดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ในระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการบรรจุเป็นข้าราชการและจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
 
  คู่มือระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว    
  ปี 2555
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
(ว 611 / 10 กันยายน 2555)
 
ระชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนเงินเพื่อปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  
เครื่องแบบปฏิบัติการของลูกจ้างชั่วคราว
(ว 516 / 1 สิงหาคม 2555)
 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยสาธารณสุข
(ว 507 / 30 กรกฎาคม 2555)
 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย
(ว 492 / 24 กรกฎาคม 2555)
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

(ว 411 / 4 กรกฎาคม 2555)
 
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพและ
กลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 385 / 20 มิถุนายน 2555)
 
ซ้อมความเข้าใจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ว197 / 18 เม.ย. 2555)  
ประชาสัมพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)18 เมษายน 2555  
เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว169 / 30 มีนาคม 2555)
 
คำสั่งมอบอำนาจฯ (คำสั่งกลุ่มกฎหมาย สป.)... คลิก  
การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
 
การยกเลิกข้อความใน 1.3 แห่งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 886/2554 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2554 (การบริหารงานบุคคล)
 
ซ้อมความเข้าใจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ว197 / 18 เม.ย. 2555)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

 
เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว169 / 30 มีนาคม 2555)
 
ประชาสัมพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)18 เมษายน 2555  
    ปี 2554  
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์ (ว 252/ 12 ก.ย. 54)  
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (ว 239/25 ส.ค. 54)
   แบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
 
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)  สำหรับกลุ่มวิชาชีพ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 142/24 พ.ค.54 )
 
การจ้างผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( ว 118/27 เม.ย.54 )
 
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 107/12 เม.ย.54 )
 
การกำหนดบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 101/7เม.ย.54)(ปรับปรุงวันที่ 6 มิย .54 )
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง)กลุ่มวิชาชีพ  
ถาม-ตอบ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ปรับปรุงวันที่ 18 กรกฎาคม 2554)