ฝ่าย / กลุ่มงาน

ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อาคาร 5 ชั้น 3
0 2590 1410, 1412  
ฝ่ายบริหารทั่วไป
อาคาร 5 ชั้น 3
0 2590 1323, 1414, 1419, 1421
0 2590 1424
กลุุ่่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อาคาร 5 ชั้น 3
0 2590 1413, 1416, 1418, 1422 - 1423
-
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
เขตรับผิดชอบ/E-mail ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
อาคาร 7 ชั้น 3
0 2590 1450
0 2590 1456
-
กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย
อาคาร 7 ชั้น 3
0 2590 1445 - 8, 1451 - 1452, 1459
-
กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ
อาคาร 5 ชั้น 2
0 2590 1343, 1347
0 2590 1343
กลุ่มงานสรรหาบุคคล
อาคาร 7 ชั้น 2
0 2590 1346, 1453
-
กลุ่มงานอัตรากำลัง
อาคาร 7 ชั้น 2
0 2590 1341, 1354
0 2590 1355
กลุ่มงานพัฒนาระบบและมาตรฐานงาน
อาคาร 7 ชั้น 2
0 2590 1344
-
กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ
เขตรับผิดชอบ/E-mail ติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
  พนักงานราชการ

อาคาร 7 ชั้น 2
0 2590 1350
-
กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7
ชั้น 2
0 2590 2081, 2082  
กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ
และข้อมูลสารสนเทศ 28 พ.ย. 59
อาคาร 7
ชั้น 3
0 2590 1459  
กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร 28 พ.ย. 59 อาคาร 7
ชั้น 3
0 2590 1455                -
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424

E-mail : person1@health.moph.go.th