แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 และการวิเคราะห์ผลฯ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

( ที่ สธ 0201.031 / 12197 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 )  


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559   

(ที่ สธ 0201.031/12572 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 )