การจัดสรรแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่
เนื้อหาประกาศ
3 มีนาคม 2560
3 มีนาคม 2560
สายงานแพทย์
  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์
  2. หนังสือมอบอำนาจ
  สายงานทันตแพทย์
  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของทันตแพทย์
  2. หนังสือมอบอำนาจ
  สายงานเภสัชกร
  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกร
  2. หนังสือมอบอำนาจ
14 มีนาคม 2560

การจัดสรรพื้นที่สำหรับแพทย์นอกสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2560
ดังนั้น จึงขอเชิญแพทย์นอกสังกัด เข้าประชุมเพื่อคัดเลือกสถานที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ (กรณีเกินโควตา)
ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดังรายชื่อต่อไปนี้

ดาวน์โหลด :
1. รายชื่อแพทย์ฯ

2. หนังสือมอบอำนาจฯ(กรณีที่ไม่สามารถมาจับสลากเลือกพื้นที่ด้วยตัวเองได้)

หมายเหตุ : สำหรับแพทย์ที่ไม่ได้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ อีกครั้งหนึ่ง ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

14 มีนาคม 2560

แผนการดําเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
จากผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน (ม.รังสิต/ม.ต่างประเทศ) ประจําปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลด : แผนการดำเนินการฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-5901453

21 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด : รายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก ประจำปี 2560

หมายเหตุ :
แพทย์นอกสังกัดฝากฝึกรับหนังสือส่งตัววันที่ 2 พฤษภาคม 2560
การรับหนังสือส่งตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-5901453

22 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาที่เลือกต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนที่เลือกปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด รายชื่อ :
1. รายชื่อนักศึกษาแพทยศาสตร์
2. รายชื่อนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

24 เมษายน 2560

กำหนดการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

26 เมษายน 2560

รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
จากผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน (ม.รังสิต/ม.ต่างประเทศ) ประจําปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลด :
1. ประกาศรับสมัครฯ
2. ใบสมัครฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-5901453

 

 

   
 

 

   
   

 

 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ ข้อกำหนด กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอผ่อนผันทหาร คุณณัฐิณี ปั้นแตง โทร. 02-5901423
การจัดสรร

คุณวิรัชดา สมุทรศรี (สายงานแพทย์)
คุณจริยา แย้มเลม็ด (สายงานทันตแพทย์)
คุณจารุวรรณ รัตนโพธิ์ (สายงานเภสัชกร)
โทร. 02-590-1354
โทรสาร 02-590-1355

การรับหนังสือส่งตัว/รายงานตัว คุณอัจฉรา ไทยมา โทร. 02-590-1453 
คุณอาภรณ์ พันธ์ชูจิตร์ โทร. 02-5901453